keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 609/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - strada Anina"

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 609/19.12.2006
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - strada Anina"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2006- 025081 /08.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC 2006-019762/06.10.2006 încheiat între Primăria Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Anina;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 , lit. (b) şi din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de apă - str. Anina", potrivit proiectului P 01/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. , având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Retea_apa-str._Anina.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2006- 025081 /08.12.2006

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi pe strada Anina. Această deficienţă impune realizarea unei reţele de alimentare cu apă pe acest traseu.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2006- 019762 /06.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Anina, achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de alimentare cu apă se va face de către cetăţeni.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere reţea de apă - strada Anina ” este estimată la 194.000 lei (cu TVA), respectiv 55.429 Euro (1 EURO=3,50 lei la data de 28.11.2006).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extindere reţea de apă– strada Anina ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 01/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU REŢELE PUBLICE, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU Red. / Dact. : ML ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_Retea_apa-str._Anina.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea de apă– str. Anina ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 194.000 RON 55.429 EURO - construcţii-montaj : 173.208 RON 49.488,07 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 194.000 RON / 173.208 RON

- Durata de realizare a investiţiei: 9 luni Capacităţi realizate : -conducta de apă L =320 m, De 125 x 7,4mm ;PE-HD,Pn10; -debit transportat Qmax. h. = 16,410 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU