keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 59/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului II"

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 59/28.02.2006
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului II"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 -1501/26.01.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. RE 2004-2012/26.06.2004 încheiat între Primăria Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi în zona Câmpului II;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică local, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului II", potrivit proiectului P15/2004 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Capitolul "Alimentări cu apă".
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÂRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_Apa-canalizare_Campului.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea de apă şi canalizare – zona Câmpului II ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 1.979.070 lei 541.484 EURO - construcţii-montaj : 1.856.096,6 lei 507.837,8 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei - anul I 1.979.070 lei / 1.856.096,6 lei 541.484 / 507.837,8 EURO

Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Conducta de apă L =875 m, De125x11,4 mm

L =130 m, De225x20,5 mm -Debit transportat Q = 10 dmc/sec -Canal menajer L =130 m, De 400 mm L =800 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 2,5 dmc/sec -Canal pluvial L =620 m, De 400 mm L =1725 m, De315 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 153 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

Atasament: Referat_-_Apa-canalizare_Campului.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2006- 1501/26.01.2006

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi zona Câmpului II. Această deficienţă impune realizarea unei reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe acest traseu.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. RE2004- 2012/26.06.2004 încheiat de Municipiul Timişoara cu cetăţenii domiciliaţi în zona Câmpului II, achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de alimentare cu apă şi canalizare se va face de către cetăţeni.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului II ” este estimată la 1.979.070 lei (cu TVA), respectiv 541.484Euro (1 EURO=3,6549 lei la data de 30.11.2005).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – zona Câmpului II ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P15/2004 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU T.R.P.

IOAN GANCIOV AVIZAT JURIDIC ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MIRELA LASUSCHEVICI MARIUS ONEŢIU Red. / Dact. : ML Ex:1