keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 58/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 şi 3 de la CT TIMIŞOARA SUD"

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 58/28.02.2006
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 şi 3 de la CT TIMIŞOARA SUD"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. RE92006-208 din 08.02.2006 a SC COLTERM SA;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.5/22.11.2005 prin care a fost aprobată lista de investiţii ce se vor realiza la nivelul S.C. COLTERM S.A. în anul 2006, conform OUG 48/2004 şi Legii nr.430/2004;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 12 din 07.02.2006 a SC Colterm SA privind aprobarea studiilor de fezabilitate privind " Modernizare electrofiltre" la cazanele de abur 1, 2 şi 3 de la CET SUD şi "Evacuare zgură şi cenuşă în soluţia şlam dens" la cazanele de abur 1, 2 şi 3 de la CET SUD;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 421 din 29.11.2005 privind aprobarea lucrărilor de investiţii la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A;
Avînd în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c),( f )şi (m )din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA, şi execuţia lucrărilor "MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 şi 3 de la CT TIMIŞOARA SUD" , având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Colterm SA .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
- SC COLTERM SA.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_S.F._Modernizare_CT_Sud.pdf

Anexă la Hotărârea nr. ____/________

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei: "MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la

CT TIMISOARA SUD" Denumirea investiţiei: "MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la CT TIMISOARA SUD" Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 201 Beneficiar: SC Colterm SA Autoritatea contractantă: SC Colterm SA Ordonator principal de credite: Directorul general al SC Colterm SA Valoarea investiţiei: 4.055.215 RON reprezentând 1.111.475 EUR, din C+M 905.420 RON reprezentând 248.1651 EUR Durata de realizare(luni): 30 luni Concentraţia de praf la ieşire: 100mg/Nmc Sistemul mecanic adaptat echipamentului SIR 1000 mA/60KV

Atasament: Referat_-_S.F._Modernizare_CT_Sud.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. __________________/_________________

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la

CT TIMISOARA SUD" Cazanele de abur din CT Sud utilizează drept combustibil gaze naturale ca suport de ardere şi cărbune (lignit) sub forma de praf. În aceste condiţii în gazele de ardere ale cazanelor de abur se regăseşte cenuşa prafului de cărbune.

Conţinutul de cenuşă în gazele de ardere şi debitul acestora este: La intrare: - prevăzut prin proiect: 70,2 g/Nm3 - din măsurători făcute în diverse perioade: 17,04-23,82 g/Nm3 La ieşire: - prevăzut prin proiect: 300 mg/Nm3 - din măsurători făcute în diverse perioade: 109,573-128,056-165-241 mg/Nm3 Debitul de gaze / instalaţie de desprăfuire cu electrofiltru - stabilit prin proiect: 300000 m3/h (VG1& VG2) - obţinut prin măsurători la PIF iniţial: 253280 m3/h (VG1& VG2) - obţinut prin măsurători actuale (beneficiar): 146938 m3/h (VG1)

Caracteristicile cărbunelui utilizat la ardere sunt: 1. Prevăzut prin proiectare: lignit, conţinând: steril = 24%; S = 0,7 %

2. Ale celui utilizat: lignit, conţinând: steril = 19,7%; S = 1,1 % Instalaţiile de desprăfuire electrice existente la cazanele de abur de 100 t/h, CA1, CA2 şi CA3, au fost proiectate iniţial pentru a obţine o concentraţie de praf la ieşire din electrofiltre de 300 mg/Nm3. Echipamentele actuale mecanice şi electrice sunt uzate fizic şi moral datorită perioadei îndelungate de funcţionare cât şi a concepţiei iniţiale (deteriorarea cablurilor de înaltă tensiune, fiabilitatea scăzută a tablourilor de comandă, fără control al emisiei de particule la coş, etc). Propunere de modernizare Modernizarea are în vedere încadrarea în limitele impuse de Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi din aer proveniţi din instalaţii mari de ardere unde este cuprinsa

şi S.C. COLTERM S.A. TIMIŞOARA cu cele 3 cazane de abur şi cele 2 CAF-uri de la CT Timişoara Sud. Modernizarea va consta în principal din următoarele:

- refolosirea părţii mecanice a electrofiltrelor existente şi a structurii de susţinere; - reparaţii şi completări pentru aducerea instalaţiei la starea de proiect; - îmbunătăţiri ale sistemelor de distribuţie a gazelor, de evacuare praf, etc.; - echiparea desprăfuitoarelor cu electrofiltre de generaţie nouă cu caracteristici care se

încadrează în limitele legislaţiei europene - sistemul mecanic va fi adaptat pentru folosirea echipamentului SIR 1000 mA/60 KV

produs ALSTOM Power Sweden. - montarea un sistem de monitorizare a emisiilor de praf de cărbune la coş

Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică 100 t/h nr.1,2 şi 3 va asigura o concentraţie de praf la ieşire de max.100 mg/Nm3. Valoarea totală a lucrărilor de investiţii din devizul general este:

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA: 4.055.215 lei RON Din care C+M 905.420 lei RON

Structura cheltuielilor pentru investitia de baza, defalcata si structurata pe categorii de lucrari se prezinta astfel ( cu TVA ): RON

Valori cu TVA nr Structura de cheltuieli lei euro

1 Lucrari de constructii si instalatii 2 Lucrari de constructii O.S. 17.720 4.860 3 Lucrari de montaj 887.700 243.305 Total C+M 905.420 248.165

4 Utilaje, echipamente functionale cu montaj 1.899.287 520.567 5 Utilaje, echipamente de transport 6 Dotatii 7 Alte cheltuieli 1.250.508 342.746 8 Cheltuieli financiare 9 Total general 4.055.215 1.111.475 10 Din care TVA 647.471 177.463 11 Total general fără TVA 3.407.744 934.012

Lucrarea este obligatorie din punct de vedere a normelor europene de protecţia mediului,

totuşi, analiza eficienţei acestei investiţii arată că durata de recuperare a acesteia este de 7,2 ani,

putând asigura un indice de profitabilitate de maxim 1,002 prin cantitatea suplimentară de cenuşă

reţinută în această perioadă .

Concluzie

Ca urmare a analizei şi aprobării studiului de fezabilitate "MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la CT TIMISOARA SUD" de C.A. prin Hotărârea nr. 12/07.02.2006 şi a necesităţii respectării condiţiilor de mediu impuse prin Directiva europeană nr. 2001/80/CE – pentru centrala termică cu funcţionare pe lignit Timişoara se solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea studiului de fezabilitate menţionat şi trecerea la execuţia lucrărilor.

ŞEF SERVICIU ENERGETIC CONSILIER IOAN ZUBAŞCU IONEL BĂRUŢA RED MM DACT MM

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. __________________/_______________

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZAREA

ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la CT TIMISOARA SUD"

Cazanele de abur din CT Sud utilizează drept combustibil gaze naturale ca suport de ardere şi cărbune (lignit) sub forma de praf. În aceste condiţii în gazele de ardere ale cazanelor de abur se regăseşte cenuşa prafului de cărbune.

Conţinutul de cenuşă în gazele de ardere şi debitul acestora este: La intrare: - prevăzut prin proiect: 70,2 g/Nm3 - din măsurători făcute în diverse perioade: 17,04-23,82 g/Nm3 La ieşire: - prevăzut prin proiect: 300 mg/Nm3 - din măsurători făcute în diverse perioade: 109,573-128,056-165-241 mg/Nm3 Debitul de gaze / instalaţie de desprăfuire cu electrofiltru - stabilit prin proiect: 300000 m3/h (VG1& VG2) - obţinut prin măsurători la PIF iniţial: 253280 m3/h (VG1& VG2) - obţinut prin măsurători actuale (beneficiar): 146938 m3/h (VG1)

Caracteristicile cărbunelui utilizat la ardere sunt: 1. Prevăzut prin proiectare: lignit, conţinând: steril = 24%; S = 0,7 %

2. Ale celui utilizat: lignit, conţinând: steril = 19,7%; S = 1,1 % Instalaţiile de desprăfuire electrice existente la cazanele de abur de 100 t/h, CA1, CA2 şi CA3, au fost proiectate iniţial pentru a obţine o concentraţie de praf la ieşire din electrofiltre de 300 mg/Nm3. Echipamentele actuale mecanice şi electrice sunt uzate fizic şi moral datorită perioadei îndelungate de funcţionare cât şi a concepţiei iniţiale (deteriorarea cablurilor de înaltă tensiune, fiabilitatea scăzută a tablourilor de comandă, fără control al emisiei de particule la coş, etc). Propunere de modernizare Modernizarea are în vedere încadrarea în limitele impuse de Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi din aer proveniţi din instalaţii mari de ardere unde este cuprinsa

şi S.C. COLTERM S.A. TIMIŞOARA cu cele 3 cazane de abur şi cele 2 CAF-uri de la CT Timişoara Sud. Modernizarea va consta în principal din următoarele:

- refolosirea părţii mecanice a electrofiltrelor existente şi a structurii de susţinere; - reparaţii şi completări pentru aducerea instalaţiei la starea de proiect; - îmbunătăţiri ale sistemelor de distribuţie a gazelor, de evacuare praf, etc.; - echiparea desprăfuitoarelor cu electrofiltre de generaţie nouă cu caracteristici care se

încadrează în limitele legislaţiei europene - sistemul mecanic va fi adaptat pentru folosirea echipamentului SIR 1000 mA/60 KV

produs ALSTOM Power Sweden. - montarea un sistem de monitorizare a emisiilor de praf de cărbune la coş

Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică 100 t/h nr.1,2 şi 3 va asigura o concentraţie de praf la ieşire de max.100 mg/Nm3. Valoarea totală a lucrărilor de investiţii din devizul general este:

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA: 4.055.215 lei RON Din care C+M 905.420 lei RON

Structura cheltuielilor pentru investitia de baza, defalcata si structurata pe categorii de lucrari se prezinta astfel ( cu TVA ): RON

Valori cu TVA nr Structura de cheltuieli lei euro

1 Lucrari de constructii si instalatii 2 Lucrari de constructii O.S. 17.720 4.860 3 Lucrari de montaj 887.700 243.305 Total C+M 905.420 248.165

4 Utilaje, echipamente functionale cu montaj 1.899.287 520.567 5 Utilaje, echipamente de transport 6 Dotatii 7 Alte cheltuieli 1.250.508 342.746 8 Cheltuieli financiare 9 Total general 4.055.215 1.111.475 10 Din care TVA 647.471 177.463 11 Total general fără TVA 3.407.744 934.012

Lucrarea este obligatorie din punct de vedere a normelor europene de protecţia mediului,

totuşi, analiza eficienţei acestei investiţii arată că durata de recuperare a acesteia este de 7,2 ani,

putând asigura un indice de profitabilitate de maxim 1,002 prin cantitatea suplimentară de cenuşă

reţinută în această perioadă .

Concluzie

Ca urmare a analizei şi aprobării studiului de fezabilitate "MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la CT TIMISOARA SUD" de C.A. prin Hotărârea nr. 12/07.02.2006 şi a necesităţii respectării condiţiilor de mediu impuse prin Directiva europeană nr. 2001/80/CE – pentru centrala termică cu funcţionare pe lignit Timişoara se solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea studiului de fezabilitate menţionat şi trecerea la execuţia lucrărilor.

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO DUMITRU ANDOR AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI RED MM DACT MM