keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă"

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 582/21.11.2013
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 32850/14.11.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 248/12.11.2013 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pasaj Popa Şapcă", întocmit de S.C. POD-PROIECT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 06/22.01.2013 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2013 –

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,PASAJ POPA ŞAPCĂ”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2013

obiectivul de investiţii ,, PASAJ POPA ŞAPCĂ” Pasajul Popa Şapcă este amplasat în partea centrală a Municipiului Timişoara, str. Popa Şapcă asigurând

legătura dintre centrul oraşului şi zona Calea Lipovei respectiv Calea Aradului. În prezent, circulaţia auto este ştrangulată în zona pasajului, deplasarea autovehiculelor făcându-se pe

două sensuri de circulaţie, cu câte o bandă fiecare. Pasajul existent pe linia CF 100 Orşova – Jimbolia, km 571+655,35 a fost construit în anul 1902. Este un

pod metalic definitiv cu funţia de pasaj inferior. Pasajul are o deschidere de 10,25 m între culei. Starea de degradare la nivelul carosabilului şi istoricul intervenţiilor cu lucrări de întreţinere – reparaţii

face necesară elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru lucrările de extindere la 4 benzi a străzilor Antenei şi Popa Şapcă, lărgire pasaj şi amenajare intersecţii str. Popa Şapcă – bulevardul Antenei – Str. Demetriade, completare Inel II cu bulevardul Antenei – realizare giraţie.

Scopul lucrării de lărgire a pasajului de sub calea ferată şi de modernizare a străzilor specificate este de a obţine o fluidizare a traficului în zonă.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea lucrărilor propuse, acest fapt conducând la îmbunătăţirea traficului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri şi poduri, Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Pasaj Popa Şapcă”, realizat de SC Pod – Proiect SRL conform contractului de prestări servicii nr.6/22.01.2013. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,,Pasaj Popa Şapcă” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 67.976,914 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 15.233,606 mii euro (inclusiv TVA) (1 euro = 4,4623 lei la data de 10.10.2013). Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 18 luni. Având în vedere faptul că finanţare studiului de fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă” se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

VICEPRIMAR, P SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRAGOI

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER LILIANA PÎRVU AVIZAT JURIDIC Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Plan_de_situatie_1_Popa_Sapca.pdf

Atasament: Deviz_Pasaj_Popa_Sapca.pdf

PASA FOP, Studiu de fezabilitate LA PA 5. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general SCENARIUL FA în miile / moi even ia cursul 4,4623 din data die 16,10. 203 intocmit conform H.G, 25 UDE Hr. Demumirea cspitotalor si Valoara [fara TVE) TVA Valoara TVA) at subcapitoleior de rheltuisii miti pă EU miei rii bei mi sura A z 4 & & E CAPITOLUL E Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuui TOTI RO | LSD AR | 1 EDD | E ATU | LIGIER terenului 767,135 DU | 4,671,247 1 045,875 Areni pentru ta medii SEI, 53 130, 135,807 161,875 TOTAL CAPITOLUL i 11424, 305| 2550151 | 2 14, 155,014] 3174 585 TĂPITOLUL 2 pentru utilitatilor necesare dbiectivului 2_|Brunsamente 723,557 53,513 51,957 TOTAL CAPITOLUL E 222,557 AB 574 33535 276,55 st 557 CAPITOLUL 3 pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1,|Stodii de teren 13,000 |__ 2513 sta 15,52 3637 3 Ie | Fene pt avize, scarii autorii 4,008 595 BIO 4,360 „Str 3,3, | Proiectare si engirsering 1,300 300 SI 1,466 51,537 3, | proceduri de achizitie aaa DC "m DO CB 3,5, |Corsulierte 15 III BEI | 7,850 454,100 103,767 3,5, | Asistenta tehrire (meu LE DE 540,315 | 123, 12836 | 452,84 TOTAL CERITOLUL 3 374 Bz 218,278 233,756 207, T8I 270,666 DĂPITOLULA ru investitia de boza Constructii si instaletii 35.007, OAS ARO | BELT, BIZ | 24575, 435| SETE AIE Mantej stiai 186,64 32,853 35,195, IEI SETI Aliaje cu montaj 565,737 Zr 0 TIE 702,778 157,483 fort montaj si echipde transe. 0 BBB 0,200 Rut) Dotari 0,000 DO Da Um 0,008 00 DDC AH E 8, 0,000 TOTAL CAPITOLUL £ JR 338| HUB TEI | TRIMIS | SAMD VIS] CAPITOLUL E E Alte cheltuie 5,1 de sanilor REZ, 1,085, 28,207 ur de construiti 823,873 4 453,535 287,736 + It S03 228, PE 5.1.2. stelit onoare orz. LE, st 4,248 4,548 23,357, 5,255 Sud | cote me, costul creditului | 559A85 | 125,408 one 559,585 175,403 | 3. | si [133] | 4116768 Bud 1,012 UI | n | LIFE ITĂ TOTAL CAPITOLUL 5 ET) 1,258, 15% | D027 | GBII AIE | CAPITOLUL & ZI Cheltuisă pentru probe tehnologica teste si la beneficiar de n stare BED 0,90 DC ABE 0 în Z, | telur Dra să testa BF, ECE 16 ,D8D IDEE 18, A TOTAL TAPIIOLUL ST DOI 15,015 6 BE IDEO TOTAL GENERAL 4,925 30| 12,309,335 | 13.048 515 | 575,314 | 15,233 RUE MT Din care II 41,450,774| 5309, LUT | DDB ARS | 51,358 | LE SER ASE Page 65 of 71

Atasament: Plan_de_situatie_Popa_Sapca.pdf

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, PASAJ POPA ŞAPCĂ"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. POD-PROIECT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,, PASAJ POPA ŞAPCĂ”, conform contractului de proiectare nr. 6 din data de 22.01.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 18 luni Valoare de investitie (INV) 67.976,914 mii lei (inclusiv TVA)

15.233,606 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 51.398,960 mii lei (inclusiv TVA)

11.518,490 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi: - Lungimi străzi modernizate 1688,00 m - Pasaj Inferior 12,80m - Giratoriu 1 buc - Piste biciclişti 1688,00 m - Trotuare 1688,00 m - Spaţii verzi amenajate 6578 mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU