keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 319/03.08.2017 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Pasaj Popa Şapcă"

03.08.2017

Hotararea Consiliului Local 319/03.08.2017
privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Pasaj Popa Şapcă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 19446/03.08.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 582/21.11.2013 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Pasaj Popa Sapca";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi c) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Pasaj Popa Sapca", întocmit de S.C. pod Proiect S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 6/22.01.2013 cu valorile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 582/21.11.2013 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Pasaj Popa Sapca".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Deviz_General_actualizat_Popa_Sapca__-_semnat.pdf

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: PASAJ POPA SAPCA, Municipiul Timisoara în mii lei / mii euro la cursul 4,5577 lei / euro din data de 01.08.2017 Intocmit conform H.G. 28 / 2008 Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) crt. subcapitolelor de cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 i CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. [Obtinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1.2. |Amenajarea terenului 6.800,53160 1.492,09724 | 1.316,35398 | 8.116,88558 | 1.780,91704 1.3. |Amenajari pentru protectia mediului 234,59991 51,47331 44,57398 279,17389 61,25324 TOTAL CAPITOLUL 1 7.035,13151 1.543,57055 | 1.360,92797 | 8.396,05948 | 1.842,17028 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2 |Bransamente 319,08565 70,01024 60,62627 379,71192 83,31218 TOTAL CAPITOLUL 2 319,08565 70,01024 60,62627 379,71192 83,31218 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. |Studii de teren 13,00000 2,85232 2,47000 15,47000 3,39426 3.2. |Taxe pt.obtinere avize, acord.si autoriz. 404,00000 88,64120 76,78216 480,78216 105,48789 3.3. |Proiectare si engineering 41,50000 9,10547 9,96000 51,46000 11,29078 3.4. [Organizarea procedurilor de achizitie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3.5. |Consultanta 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3.6. |Asistenta tehnica 261,55400 57,38728 49,91546 311,46946 68,33918 TOTAL CAPITOLUL 3 720,05400 157,98627 172,81300 892,86700 195,90300 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. |Constructii si instalatii 16.483,25056 3.616,57208 | 3.150,88732 | 19.634,13788 | 4.307,90484 4.2. |Montaj utilaj tehnologic 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4.3. |Utilaje,echip.tehnologice cu montaj 97,39500 21,36933 18,50505 115,90005 25,42950 4.4. |Utilaje fara montaj si echip.de transp. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4.5. |Dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4.6. |Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 TOTAL CAPITOLUL 4 16.580,64556 3.637,94141 | 3.169,39237 | 19.750,03793 | 4.333,33434 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. |Organizare de santier 232,25547 50,95892 44,12854 276,38401 60,64111 5.1.1.- lucrari de constructii 232,25547 50,95892 44,12854 276,38401 60,64111 5.1.2.- chelt.conexe org. santierului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5.2. |Comisioane,cote,taxe,costul creditului 276,80182 60,73279 0,00000 276,80182 60,73279 5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 2.465,49167 540,95085 468,44342 2.933,93509 643,73151 TOTAL CAPITOLUL 5 2.974,54896 652,64255 512,57196 3.487,12092 765,10541 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice,teste si predare la beneficiar 6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6.2. |Probe tehnologice si teste 77,62334 17,03125 14,74843 92,37177 20,26719 TOTAL CAPITOLUL 6 71,62334 17,03125 14,74843 92,37177 20,26719 TOTAL GENERAL ] 27.707,08902 | 6.079,18227 | 5.291,08000 | 32.998,16902 | 7.240,09240 Din care C+M | 24.069,72319 | 5.281,11200 | 5.776,73400 | 29.846,45719 | _6.548,57900 NOTA: Valorile din prezentul Deviz General au la baza oferta financiara a constructorului prevazuta in contractul de executie de lucrari nr.58/29.04.2016 (SC Sylc Con Trans SRL), Contract de asistenta tehnica - Dirigintie de Santier nr: 340/09.12.2015 (Zubercomeşirn viz General aprobat in HCL Nr:582/21.11.2013 si diversele costuri si cheltuieli avute de Beneficiar pentru implei