keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 558/28.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto", Calea Aradului nr. 61, Timişoara

28.11.2006

Hotararea Consiliului Local 558/28.11.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto", Calea Aradului nr. 61, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-005708/17.10.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto", Calea Aradului nr. 61, Timişoara conform Proiectului nr. 3/2006, întocmit de S.C. B - CUBB S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto", Calea Aradului nr. 61, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 23870 Timişoara, nr. topo. 29552, fiind proprietatea lui Iancu Adrian Avram;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto", Calea Aradului nr. 61, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului S.C. NEWDANYMAR S.R.L;
-Proiectantului S.C. B - CUBB S.R.L ;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUD_Aradului_61.pdf

1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22006-005708/17.10.2006

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construcţie pentru servicii

- Spălătorie auto”, Calea Aradului nr. 61, Timişoara; Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22006-005708/11.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto”, Calea Aradului nr. 61, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 5373/12.09.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto”, Calea Aradului nr. 61, Timişoara. Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. B - CUBB S.R.L., proiect nr. 03/2006, la cererea beneficiarului S.C. NEWDANYMAR S.R.L. Timişoara. Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de nord a oraşului, cu deschidere la o artera importantă, Calea Aradului. In conformitate cu Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 19 şi are funcţiunea dominantă are de locuinţe până la P+2. Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 448 mp. şi este proprietatea privată a lui Iancu Adrian Avram, având nr. topo. 29552, înscris în CF nr. 23870 Timişoara. Între proprietarul imobilului şi beneficiarul documentaţiei S.C. NEWDANYMAR S.R.L. Timişoara este încheiat un contract de comodat pentru folosirea terenului în scopul solicitat de beneficiar. Parcela care face obiectul P.U.D. este scoasă din circuitul agricol, conform extrasului C.F. anexat documentaţiei. În zonă, de-a lungul Căii Aradului, s-au dezvoltat în ultima perioadă clădiri comerciale sau pentru servicii, în regim de înălţime parter până la P+2+M: staţie de distribuţie carburanţi (la nord), bar, spălătorie auto, Restaurantul Tinecz (la sud, vest). În cvartalul din nordul terenului sunt locuinţe colective P+8 şi P+4. În partea de sud parcela se învecinează cu o locuinţă P+M. Având în vedere că în zonă sunt numeroase clădiri comerciale sau pentru servicii, prin P.U.D. “Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto”, Calea Aradului nr. 61, Timişoara se propune realizarea unei zone cu funcţiunea de servicii, respectiv spălătorie auto. Se propune implantarea pe sit a unui imobil pentru servicii/ comerţ şi locuire (locuinţă de servici), cu regim de înălţime de maxim P+2E+M. Se vor realiza şi amenajările conexe funcţiunii, respectiv platforme pentru spălarea autoturismelor, copertină pentru protecţia acestora, alei şi parcaje, zone verzi. Accesul auto pe parcela se va face din Calea Aradului. Locurile de parcare pentru funcţiunea propusă, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate în incinta proprie, în partea laterală - sudică. Într-o etapă ulterioară se

2

propune amenajarea unor locuri de parcare în faţa parcelei pe domeniul public, conform H.C.L.M.T. nr. 18/2000, pentru care se va solicita un noi Certificat de Urbanism. Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 50 % - zonă cu funcţiune mixtă servicii şi comerţ CUT maxim = 2,5 Hcornisa maxim = 14 m. Regim maxim de înălţime P+2E+M. Pe sit există bransamente la reţelele edilitare pentru a deservi obiectivul propus. La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse de prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic de Detaliu “Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto”, Calea Aradului nr. 61, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Ing. Sorina POPA Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. S.P.

Atasament: PUD_Aradului_61_-_Reglementari.pdf

P+M P

Cc

A

B

B

A

61

63

59

Locuinta

Statie alimentare carburanti

Acces auto

P+2E+M

Spalatorie auto

Accese, platforme, parcaje

Zona pentru servicii/comert propusa

Zona de locuinte si functiuni complementare

Zone verzi existente/propuse

Limita terenului studiat

LEGENDA:

Limita de implantare a constructiilor

Limite cadastrale

Constructii pentru servicii - Spalatorie auto 03/2006

Sept. 2006Timisoara, Calea Aradului nr. 61

S.C. NEWDANYMAR S.R.L.

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

P.U.D.

29/09/060

REGLEMENTARI URBANISTICE

1:200 02

02

Alinierea constructiilor

Zona servicii, comert existenta

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Constructii pentru servicii - Spalatorie auto

zv

Atasament: PUD_Aradului_61_-_Mobilare.pdf

7

6 5

4 3

2 1

5.5

6

23 .4

8

P+M P

Parcare amenajata pe domeniul public conf. HCL 18/2000

5.5

10

Cc

A

B

B

A

61

63

59

Locuinta

Statie alimentare carburanti

Acces auto

P+2E+M

Spalatorie auto Copertina

Cladire administrativa birouri, locuinta servici

Accese, platforme, parcaje

Constructie pentru servicii / Spalatorie auto

Locuinte si functiuni complementare

Zone verzi existente/propuse

Limita terenului studiat

LEGENDA:

Copertina

Limite cadastrale

Constructii pentru servicii - Spalatorie auto 03/2006

Sept. 2006Timisoara, Calea Aradului nr. 61

S.C. NEWDANYMAR S.R.L.

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

P.U.D.

29/09/060

PROPUNERE DE MOBILARE

1:200 03

REGLEMENTARI URBANISTICE

Alinierea constructiilor

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Constructii pentru servicii - Spalatorie auto

Servicii, comert