keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 542/16.12.2008 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. COLTERM S.A.

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 542/16.12.2008
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. COLTERM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-28485/11.12..2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată, Legii nr. 31/1991 privind societăţile comerciale şi cu prevederile Anexei 1 ( Actul constitutiv al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A.) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 313/16.12.2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 314/16.12.2003 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A., Hotărârea Consiliului Local nr. 134/29.03.2005 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 79/2008 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM SA şi Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 487/25.11.2008 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. COLTERM SA;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri domnul PIŢURCĂ SIMU ION membru în Consiliul de Administraţie al SC COLTERM SA Timişoara, se înlocuieşte cu domnul AUREL MATEI.

Art. 2: Se revocă din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Compania Locală de Termoficare " COLTERM" S.A. domnul PIŢURCĂ SIMU ION şi se numeşte în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Compania Locală de Termoficare " COLTERM" S.A. domnul AUREL MATEI.

Art. 3: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/2005 se modifică în mod corespunzător prevederilor art.1.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC COLTERM SA Timişoara;
- Domnului Aurel Matei;
- Domnului Piturca Simu Ion;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI