keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 314/16.12.2003 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A.

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 314/16.12.2003
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 21800/12.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (i) şi (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se numeşte Consiliul de Administraţie la S.C. Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. în următoarea componenţă:
- PIŢURCĂ SIMU ION
- MATEI AUREL
- CÂRNU VASILE
- ŞTEFĂNESCU MIRCEA
- BUCUR RĂZVAN COSTIN
- FÂŞIE FLOARE
- SARACAN MARIŢA

Art: 2: Se numeşte ca preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Compania Locală de Termoficare " COLTERM" S.A. domnul PIŢURCĂ SIMU ION.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. TERMOCET 2002 S.A.;
- S.C. CALOR S.A.;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI