keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 531/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrala termică şi utilităţi" la Grup Şcolar Agricol, Cal. Aradului nr.56, Timişoara

14.11.2006

Hotararea Consiliului Local 531/14.11.2006
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrala termică şi utilităţi" la Grup Şcolar Agricol, Cal. Aradului nr.56, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006-20269/12.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.102/28.11.2000 privind preluarea de către Primăria Municipiului Timişoara a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara ;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTEArt.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Centrală termică şi utilităţi" la Grup Şcolar Agricol, Cal. Aradului nr.56, conform proiectului nr.18/2006 întocmit de SC "KNG COMP" SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii de la art.1 se va face din bugetul local .

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Poliţiei Comunitare;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat-anexa_-_Lic.Agricol.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr.SC 2006-20269/12.10.2006 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Centrala termică şi utilităţii "la Grup Agricol ,Cal. Aradului nr.56 Având în vedere necesitatea reducerii sumelor alocate din Bugetul local pentru cheltuieli, precum şi solicitările repetate venite din partea unităţilor de învăţămînt subordonate ISJ Timiş pentru reparaţii în regim de urgenţă la reţele de alimentare cu agent termic şi apă caldă menajeră şi care îşi desfăşoară activitatea în imobilele trecute în Patrimoniul Primăriei Timişoara prin HCL nr. 102/28.11.2000 din Cal. Aradului nr.56, la Grup Agricol . Având în vedere HCL nr.148/12.06.2001,privind aprobarea Regulamentul de promovare a lucrărilor de reparaţii şi investiţii de la Bugetul local pentru unităţi de învăţămînt ; Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”KNG COMP”SRL cu valoarea de 1.160,25 RON inclusiv TVA , pentru centrală termică şi utilităţi. P r o p u n e m : 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „Centrală termică şi utilităţi "la la Grup Agricol , Cal. Aradului nr.56 întocmit de SC”KNG COMP”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre .

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ

ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : ing. Gabriela Danciu

Avizat : SERVICIUL JURIDIC,

Red. GD Dact. GD Ex.2.

ANEXA NR. 1 la referat nr.SC 2006 -20269/12.10.2006

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru realizarea obiectivului de investiţie „Centrala termică şi utilităţii "la Grup Agricol ,Cal. Aradului nr.56

Valoarea totală a investiţiei : 361.834,45 RON

Eşalonarea investiţiei : 2006-2007

Durata de realizare : 6 luni

Finanţarea investiţiei : Bugetul Local

Avize şi acorduri : Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei. Certificat de urbanism Avize de specialitate. Autorizaţia de construire

Oportunitatea investiţiei : Finalizarea lucrărilor va asigura îmbunătăţirea confortului

ÎNTOCMIT,

ing. Gabriela Danciu