keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 325/26.06.2014 privind susţinerea financiară pentru implementarea proiectului "Dă glas generaţiei tale!"

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 325/26.06.2014
privind susţinerea financiară pentru implementarea proiectului "Dă glas generaţiei tale!"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-013862/29.05.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 517/22.10.2013, privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara (I.I.T.) şi susţinerea financiară pentru implementarea proiectului "Dă glas generaţiei tale!";
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) litera a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă susţinerea financiară în sumă de 9.785 Euro, de la cap. 67.02 "Cultură, recreere şi religie" pentru implementarea proiectului "Dă glas generaţiei tale!", conform parteneriatului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 517/22.10.2013 - privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara (I.I.T.) şi susţinerea financiară pentru implementarea proiectului "Dă glas generaţiei tale!".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC2014‐013862/29.05.2014

APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 ‐204.886, e‐mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

 

 

REFERAT 

privind susţinerea financiară pentru 

implementarea proiectului „Dă glas generaţiei tale!” 

 

 

Prin adresa nr. SC2013‐26535/ 18.09.2013,  Institutul  Intercultural Timişoara (I.I.T.) a solicitat  Primăriei Municipiului Timişoara cofinanţarea necesară derulării proiectului “Dă glas generaţiei tale!”  cu suma de 9.785 EUR.  

Urmarea  a  referatului  anterior menţionat,  a  fost  adoptat  HCL  nr.  517/22.10.2013  privind  aprobarea  parteneriatului  dintre Municipiul  Timisoara  şi  Institutul  Intercultural  Timisoara  (I.I.T.)  şi  susţinerea financiară pentru implementarea proiectului "Dă glas generaţiei tale!". 

Suma aprobată prin HCL nr. 517/22.10.2013 nu a fost cheltuită întrucât data la care se încheie  proiectul este 15 septembrie 2014. 

  Proiectul  constă  în  elaborarea  şi  adoptarea  strategiei  de  tineret  la  nivelul  Municipiului 

Timişoara  şi  este  implementat  de  către  Institutul  Intercultural  Timişoara,  în  cadrul  programului  „Tineret  în acţiune”. Valoarea totală a proiectului este de 39.125 EUR din care contribuţia Comisiei  Europene este de 29.340 EUR. 

Priectul  “Dă glas generaţiei  tale!”  corespunde  şi  cu prioritatea  tematică a programului  care  promovează  explicit  educaţia  nonformală,  inclusiv  prin  organizarea  de  activităţi  în  cadrul  Zilei  Educaţiei  Nonformale  care  va  avea  loc  la  începutul  lunii  octombrie  deoarece  beneficiarii  vor  fi  sprijiniţi  să  organizeze  activităţi  de  dialog  structurat  folosind metodele  de  participare  a  publicului  (photo voice, cafeneaua publica şi/ sau biblioteca vie) în cadrul Zilei Educaţiei Nonformale. Totodată,  proiectul  promovează  explicit  şi  conceptul  de  voluntariat,  deoarece  toate  persoanele  implicate  în  acest proiect se vor implica în regim de voluntariat.  

Nevoia  de  la  care  pleacă  proiectul  “Dă  glas  generaţiei  tale!”  este  aceea  ca  la  nivelul  Municipiului Timişoara nu există o politică de  tineret coerentă  şi  conformă  cu nevoile  tinerilor din  comunitate. Obiectivele proiectului sunt: 

1. Realizarea unei strategii de  tineret valabile pe perioada 2014‐2019  la nivelul Municipiului  Timişoara pe perioada de 8 luni de către partenerii şi promotorii implicaţi; 

2. Creşterea  capacităţii a 10 ONG‐uri din  ţară de  a  crea  în  comunităţile din  care provin un  cadru pentru realizarea dialogului structurat între tineri şi autorităţi publice locale; 

3.  Realizarea  de  dialog  structurat  între  tineri,  ONG‐uri  şi  autorităţile  publice  locale  din  Timişoara pe perioada unui an. 

  Proiectul urmăreşte dezvoltarea dialogului structurat  între tineri şi autorităţile publice  locale 

şi  centrale,  s‐au  semnat parteneriate  cu Direcţia  Judeţeană pentru Sport  şi Tineret Timiş, Fundaţia  Judeţeană pentru Tineret Timiş, organizaţia EcoClub Timişoara şi Grupul de Iniţiativă ALTFEL. 

Proiectul a fost prezentat şi aprobat şi de către Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret  de pe lângă Primăria Municipiului Timişoara. 

  Activităţile proiectului prezentate mai  jos  au  fost  concepute de  către partenerii proiectului 

astfel  încât  să  răspundă  nevoilor  tinerilor  cu  care  partenerii  proiectului  lucrează  sau  pe  care  îi  reprezintă. 

  Planificare şi pregătire  Sunt plănuite 3 întâlniri cu partenerii proiectului, alte ONG‐uri, reprezentanţi ai Primăriei şi alti 

actori implicaţi în munca cu tinerii la nivel de Timişoara.  1. O intalnire pentru stabilirea strategiei  2.  Sintetizarea  rezultatelor  preliminare  ale  datelor  colectate  de  la  focus  grupuri  şi  de  la 

chestionare  3. Validarea rezultatelor preliminare şi de stabilirea planului de acţiune pentru implementarea 

strategiei    Implementare  ‐organizarea de  focus grupuri care vor  fi moderate de  facilitatori cu experienţă ce vor avea 

rolul de a organiza focus grupurile, de a le facilita şi de a prezenta un raport al discuţiilor;  ‐elaborarea şi implementarea chestionarelor;  ‐coordonarea  şi monitorizarea acestora  se  va  realiza de  către un  responsabil din echipa de 

organizare. Chestionarele vor putea fi completate online şi offline.  În urma implementării chetionarelor, se vor organiza întâlniri de fundamentare a rezultatelor. 

Urmează  elaborarea  strategiei  de  tineret  de  către  o  echipă  de  experţi  care  se  va  finaliza  cu  o  conferinţă între tineri şi autorităţile publice locale din Timişoara  

Adoptarea  strategiei va presupune  si adoptarea mecanismelor  instituţionale de  susţinere  şi  implementare a acesteia. 

  Evaluare şi concluzionare  Ca o ultimă activitate  în cadrul acestui proiect este organizarea unei conferinţe naţionale  la 

Timişoara timp de două zile, în cadrul căreia se vor prezenta rezultatele activităţilor participanţilor din  cadrul cursului de formare şi vor fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor de profil, ai autoritaţilor locale  şi naţionale.  

Având în vedere impactul acestui proiect în rândul tinerilor, faptul că stimulează sentimentul  de  cetăţenie  europenă  al  acestora  şi  îi  ajută  să  înţeleagă  rolul  lor  în  contextul  actual  şi  viitor  al  Europei  dar  şi  pentru  că  în  urma  implementării  lui  va  putea  fi  elaborată  strategia  de  tineret  a  Municipiului Timişoara, 

Având  în vedere Art. 4 din Protocolul de parteneriat nr. 25/30.01.2013, suma aprobată prin  HCL nr. 517/22.10.2013, 

   

P R O P U N E M :   

adoptarea  unei  hotărâri  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Timişoara  privind  aprobarea  susţinerii financiare pentru implementarea proiectului „Dă glas generaţiei tale!”. 

 

           

  Director Executiv  Secretar,    Direcţia Comunicare  Ioan Cojocari 

  Alina Pintilie 

        Director Executiv      Direcţia Economică      Smaranda Haracicu          întocmit 

    Consilier Comunicare  

    Ovidiu Simonetti 

 

 

 

 

Avizat juridic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP53 ‐ 01 ver.1