keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 18/23.01.2015 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara str.E.Carusso - D.Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara

23.01.2015

Hotararea Consiliului Local 18/23.01.2015
privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara str.E.Carusso - D.Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-1221/19.01.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Referatul inregistrat cu nr.SC2014-1349/21.01.2014, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie in folosinta gratuita spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.E.Carusso - D.Cantemir nr.1, parter cu intrare din strada, in suprafata de 109,05 mp. catre Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe o perioada de 1 an.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Public de Asistenta Medicala Scolara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT ADMINISTRATOR PUBLIC DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROU VALORIFICARE SAD NICOLAE ROBU NR. SC2014-1221/19.01.2015

REFERAT

Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. E. Carusso –

D. Cantemir nr. 1, în suprafaţă construită de 109,05 mp, a fost închiriat prin contractul de închiriere nr. 1490 din 2007 către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014- 009915/14.04.2014, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş a renunţat la spaţiul deţinut cu contract de închiriere şi a solicitat rezilierea contractului menţionat mai sus, fiind încheiat procesul verbal de predare-primire a spaţiului înregistrat cu nr. SC2014-009915/30.05.2014.

Prin referatul înregistrat cu nr. SC2014-1349/21.01.2014, aprobat de dl. Primar Nicolae Robu, Serviciul Resurse Umane a solicitat atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Timişoara, str. L. van Beethoven nr. 5 pentru Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Pentru spaţiul situat în Timişoara, str. L. van Beethoven nr. 5, s-au înregistrat litigii. Spaţiul situat în Timişoara, str. E. Carusso – D. Cantemir nr. 1 este liber din punct de

vedere juridic, nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată, conform adresei Serviciului Juridic nr. CM2014-1748/21.11.2014, nu există revendicări la L10/2001 conform adresei Biroului Evidenţă Patrimoniu cu nr. CM2014-1748/14.11.2014 şi nu sunt solicitate de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, conform adresei Serviciul Administrare Fond Funciar nr. CM2014-1748/12.11.2014.

Având in vedere cele prezentate,

P R O P U N E M:

1. Atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. E. Carusso – D. Cantemir nr. 1, parter cu intrare din stradă, în suprafaţă de 109,05 mp către Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pe o perioadă de 1 an.

ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRĂGOI

SECRETAR IOAN COJOCARI

DIRECTOR LAURA KOSZEGI

ŞEF BIROU MARINELA BANDI

AVIZAT JURIDIC DANIELA ŞTEFAN