keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 509/24.10.2018 privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr.top.27521/1/1 cu suprafaţa de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafaţa de 5718 mp. şi Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp. şi dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timişoara cu suprafaţa de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafaţa de 119 mp. şi Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp. şi alipirea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp. cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 3001 mp., situată în Piaţa Prahova 12

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 509/24.10.2018
privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr.top.27521/1/1 cu suprafaţa de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafaţa de 5718 mp. şi Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp. şi dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timişoara cu suprafaţa de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafaţa de 119 mp. şi Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp. şi alipirea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp. cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 3001 mp., situată în Piaţa Prahova 12


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr.CT 2018-004653/24.09.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018 - 004653/24.09.2018 - al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2018 - 004653/27.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate, nr. CT2018-004653/24.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Conform Decret nr.308/26.10.1976 privind exproprierea unor terenuri şi construcţii în Municipiul Timişoara, terenurile respective au trecut în proprietatea Statului Român;
Având în vedere Protocolul de predare-primire încheiat între SC ELJ AUTOMOTIVE SA şi Municipiul Timişoara încheiat în data de 15.02.2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 268/26.12.2016 privind preluarea în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 a terenului din Timişoara, str. Prahova nr. 12, în suprafaţă de 3001 mp., proprietatea Statului Român, identificat conform proiect nr.74-T( anul 2005) întocmit de Pfa Corlan Dumitru;
Având în vedere prevederile art.4 din Hotărârii de Guvern nr.834/1991 - privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, republicată şi modificată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr.top.27521/1/1 cu suprafaţa de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafaţa de 5718 mp. şi Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp. şi dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timişoara cu suprafaţa de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafaţa de 119 mp. şi Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp.

Art.2: Aprobarea operaţiunii de alipire a lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp. cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 3001 mp.situată în Piaţa Prahova nr.12, conform documentaţiei întocmită de SC BLACK LIGHT proiect 2648/2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1.

Art.3: Aprobarea realizării pe parcela nou creată a unei parcări publice şi a unei Pieţe Ţărăneşti de tip piaţă volantă cu respectarea condiţiilor în materie şi a legislaţiei specifice.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT2018-004653 / 24.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr. top.27521/1/1 cu suprafaţa de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1/1 cu suprafaţa de 5718

mp. şi Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp. şi dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timişoara cu suprafaţa de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafaţa de 119 mp. şi Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp. şi alipirea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 3001 mp.,

situată în Piaţa Prahova nr.12,

Descrierea situatiei actuale :

Parcela de teren care face obiectul preluării terenului în proprietate prin HG nr. 834/1991 de la S.C.ELJ AUTOMOTIVE SA este formată din terenuri care fac parte din parcela cu nr.top.27521/1/1 înscrisă în CF nr.409038 Timişoara şi parcela cu nr. top.27519 înscrisă în CF 436289 Timişoara. Pentru delimitarea exactă a suprafeţelor de teren a incintei s-au executat măsurători de către SC BLACK LIGHT şi s-a întocmit o documentaţie topo-cadastrală prin care se propune dezlipirea şi alipirea terenurilor conform proiectului nr. 2648/2017.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin dezlipirea şi ulterior alipirea loturilor care compun parcela SC ELJ AUTOMOTIVE SA, care face obiectul preluării conform HG nr.834/1991 se poate introduce în cartea funciară geometria imobilului, înscriindu-se suprafaţa exactă, ulterior pe noua parcelă se crează posibilitatea realizării unei parcări şi a unei Pieţe Ţărăneşti de tip piaţă volantă. Alte informatii: "Documentația tehnică pentru dezlipire şi alipire -proiect nr.2648/2017" a fost întocmită de SC BLACK LIGHT. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind dezlipirea şi alipirea terenurilor menţionate rezultând o parcel nouă cu suprafaţa de 3001 mp.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR DIRECTOR D.C.D.D II VEST IMRE FARKAS MIHAI BONCEA Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT 2018-004653 / 24.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr.

top.27521/1/1 cu suprafaţa de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafaţa de 5718 mp. şi Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp. şi dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289

Timişoara cu suprafaţa de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafaţa de 119 mp. şi Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp. şi alipirea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 3001 mp., situată în

Piaţa Prahova 12.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-004653/24.09.2018 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr. top.27521/1/1 cu suprafaţa de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafaţa de 5718 mp. şi Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp. şi dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timişoara cu suprafaţa de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafaţa de 119 mp. şi Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp. şi alipirea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 3001 mp., situată în Piaţa Prahova 12.

Facem următoarele precizări: Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de SC BLACK LIGHT pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr. top.27521/1/1 cu suprafaţa de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1 cu suprafaţa de 5718 mp. şi Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp. şi dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timişoara cu suprafaţa de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafaţa de 119 mp. şi Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp. şi unificarea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 3001 mp., situată în Piaţa Prahova 12.

Având în vedere C.U. nr. 501/06.02.2018 pentru alocare nr. cadastrale pentru dezlipire, eliberat de Primăria Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de către SC. BLACK LIGHT, proiect nr. 2648/2017

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR 2017-/30.06.2017, Compartiment Administare Fond Funciar nr. CT 2018- 002735/09.07.2018 şi Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări - Biroul Clădiri cu nr. CT 2018-002735/09.07.2018 ni s-a adus la cunoştinţă că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată şi nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora. Conform Decret nr. 308/26.10.1976 privind exproprierea unor terenuri şi construcţii în Municipiul Timişoara, terenurile respective au trecut în proprietatea Statului Român. Având în vedere Protocolul de predare-primire între SC ELJ AUTOMOTIVE SA şi MUNICIPIUL TIMIŞOARA şi Primăria Municipiului Timişoara încheiat în 15.02.2017, Având în vedere H.C.L. nr. 268/20.12.2016 privind preluarea în baza HG nr. 834/1991 art.4., Terenul care urmează să fie reglementat prin operaţiunea de dezlipire-alipire este situat în Timişoara Piaţa Prahova nr.12 , fiind înconjurat de următorii vecini: în partea de Nord – str.Vlăsiei nr.top.27509, , în partea de Est – bloc str.Clăbucet nr. top.27517,27518, în partea de sud bloc nr.top. 27515,27521/1/2, iar în partea de Vest parcela bloc nr.top.27511,27512. Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT pe baza măsurătorilor topografice. Scopul prezentei documentaţii este dezlipirea terenului aşa cum a fost aprobat prin C.U. nr.501/06.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara şi alipirea pentru reglementarea suprafeţei imobilului şi înscrierea geometriei în cartea funciară, se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren a imobilului respectiv, scopul final al prezentei documentaţii fiind dezlipirea imobilului şi alipirea terenurilor care sunt afectate de formarea incintei S.C.ELJ AUTOMOTIVE SA cu suprafeţele menţionate în Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr.268/20.12.2016, suprafeţe care ulterior vor fi preluate în proprietate prin HG nr. 834/1991, în vederea realizării ulterioare pe această parcelă nou creată a unei parcări şi a unei Pieţe Ţărăneşti de tip piaţă volantă.

Documentaţia topo-cadastrală a fost întocmită de către S.C. BLACK LIGHT proiect nr. 2648/2017 şi avizată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 1495/2018.

PROPUNEM:

1. Aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr. top.27521/1/1 cu suprafaţa de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafaţa de 5718 mp. şi Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp. şi dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timişoara cu nr. top.27519 şi suprafaţa de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafaţa de 119 mp. şi Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 mp.

2. Aprobarea operaţiunii de alipirea Lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafaţa de 2360 cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafaţa de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 3001 mp., situată în Piaţa Prahova 12, conform documentaţiei întocmită de SC BLACK LIGHT proiect nr. 2648/2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 .

3. Aprobarea realizării pe parcela nou creată a unei parcări publice şi a unei Pieţe Ţărăneşti de tip piaţă volantă, cu respectarea condiţiilor în materie ăi a legislaţiei specifice.

DIRECTOR D.C.T.D.D II VEST ŞEF BIROU CLĂDIRI TERENURI II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU Cod FO53-01, ver 2

Atasament: Planse.pdf

* PLA d x m x 3 3 N Li > < II 5 E ie = : < ml IE git "T _ « 10" SO) Ten Sp 15” | i a ns” 2-6 IL 1 T IS h reintra TI a a aaa EEE au 56 La PE și 56 ITP | O E R [1500 STR pm 135 22. 522 STĂ. POSONIC SITUATIA JURIDICA A IMOBILULUI Nr. CF Nr. topografic Descrierea imobilului Supraf. Inscrieri privitoare la proprietate Sarcini Obs Timisoara CF (mp) A. Conform CF i ii intraui 422/21.01.1980 115529/28.09.2009 ! EINER 409038 27521/1/1 Curti constructii intravilan 6359 intabulare drept d etate dobandit pir ta actuala 1/1 Act administrativ nr. 752/11.08.2009 emis de Primaria Timisoara (zona verde) te CSA proprietate dobandit prin expropriere cota actuala intabulare drept de concesiune asupra 17 mp din teren pe o perioada de | 10 ani de la data incheierii contractului, in favoarea: COBLIS IOAN 422/21.01.1980 436289 27519 Teren 2479 Intabulare drept de proprietate dobandit prin expropriere cota actuala 1/1 nu sunt STATUL ROMAN B. Dupa dezlipire imobil nou LOT 1 n Curti Senatul 5718 115529/28.09.2009 SSE (27521/1/1/1) (zona verde) Act administrativ nr. 752/11.08.2009 emis de Primaria Timisoara LOT 2 Curti constructii intravilan B41 | 422/21.01.1980 ntabulare drept de concesiune asupra 17 mp din teren pe o perioada de propus pentru inscriere drept de proprietate nou (27521/1/112) (zona verde) Intabulare drept de proprietate dobandit prin expropriere cota 10 ani de la data incheierii contractului, in favoarea: COBLIS IOAN Municipiul Timisoara - domeniu privat LOT 1 actuala 1/1 nou (27519/1) Teren 119 STATUL ROMAN o nu sunt ti LOT2 O RS NI "8, p" propus pentru inscriere drept de proprietate nea (27519/2) Teren 2360 + CER NE ICAT SA nu sunt Ai; Municipiul Timisoara - domeniu privat C. Dupa alipire ( AU TORIZA RE a T SETI NT IS Tr LOT 1 422/21.01.1980 E Categoria B,C trui i i nou (27521/1/172, Curti constructii intravilan 3001 Intabulare drept de proprietate dobandit prin expropriere cota actuala 1/1. = nu sunt Propus pentru înscriere drept na Proprelate 27519/2) STATUL ROMAN Ă ACHIM m Municipiul Timisoara - domeniu privat G A DANIEL MIRCEA_o 5 8 E | NS ANCP < ci Timisoara, str. Virtutii nr. 1 | Denumire proiect: Documentaţie pentru dezlipirea imobilelor A ORRE i > | inscrise in CF nr. 409038 respectiv CF nr. 438289, si ulterior Nr. proiect a BLACK = | ÎI e o a ao 87 alipirea imobilelor rezultate, situate in zona strazilor 2648/2017 ( Munte inca MEI), să blackliaht ro | Prahova-Clabucet, UAT Timisoara Ci e-mail: | Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara = Şef proiect ing. Daniel Mircea ACHIM En Planse: E, Al. N Întocmit ing. Raluca Mihaela DAMIAN 1:1000 Plan situaţie HCL ptr. DZ- | EEE E Plan parcelar conform CF a Desenat ing. Raluca Mihaela DAMIAN! : Plan parcelar dupa dezlipire = pn La Data Plan parcelar dupa alipire Na, 07.2018 Plan de incadrare in zona a Me EI maria i + —_ Sura, | Beneficiar pri

BLOC P+4 nr.top. 27516 S=462mp TEIT7 Ă Ig | N s | z i x [| | hL | d & | 96 R (d EI Nr. CF A PLAN DE INCADRARE IN ZONA A. Conform CF SCARA 1:5000 PE _ p 409038 436289 B. Dupa dezlipir nou ( nou ( nou nou | LC C. Dupa alipire 14 , 4 3 mmm _ BLOC nr.top. 27515 nou ( = P+4 S=552mp 6 Ar i 1 _ : Mai 1 2 STR. POGONICI SE us z Ci i a A e SI SS urs TT— SLI LD IT! / a, bT— EX TI II ROI ORLEA n N -— WI FA VII —_ —_ =