keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 268/20.12.2016 privind preluarea în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 a terenului din Timisoara, str. Prahova nr. 12, in suprafata de 3001 mp, proprietatea Statului Roman, identificat conform proiect nr. 74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 268/20.12.2016
privind preluarea în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 a terenului din Timisoara, str. Prahova nr. 12, in suprafata de 3001 mp, proprietatea Statului Roman, identificat conform proiect nr. 74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-031156/20.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarile S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A. nr. 3997/24.06.2016 si nr. 5703/13.09.2016 privind preluarea imobilului din str. Prahova nr.12 - Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. R/6370 din 08.06.2016, a Consiliului Judetean Timis;
Avand in vedere sentinta nr. 276/13.02.2014 a Tribunalului Dambovita, pronuntata in dosarul nr.155/120/2014;
Avand in vedere prevederile art 4 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 - privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat , republicata si modificata;
În conformitate cu prevederile art.36, alin (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aproba preluarea în baza art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991, privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, a terenului din Timisoara, str.Prahova nr.12 in suprafata de 3001 mp, identificat conform proiect nr. 74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru.

Art. 2: Se aproba numirea prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara a unei comisii care va prelua terenul din str. Prahova nr. 12 si va incheia protocolul de predare - primire cu S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia care va fi infintata prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara, Directia Urbanism, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse - Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru, Biroul Cladiri, Directia Economica- Biroul Evidenta Patrimoniu si Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: prahova12.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR.SC2016- / .12.2016

REFERAT privind preluarea în baza HG 834/1991 a terenului din Timisoara, str.Prahova nr.12, in suprafata de 3001mp, proprietatea Statului Roman, identificat conform proiect nr.74-T(anul 2005) intocmit

de Pfa. Corlan Dumitru. Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, materialul intocmit de Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane si Cadastru din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a cererilor S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A. cu nr. 3997/24.06.2016 si nr.5703/13.09.2016, prin care societatea solicita sa preluam imobilul din str. Prahova nr.12 – Timisoara in suprafata de 3001mp, incinta a S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A. - succesoare in drepturi si obligatii a S.C.ENERGOUTILAJ S.A. ca urmare a fuziunii prin absorbtie.

S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A. este societate absorbanta, confirmata de catre Tribunalul Dambovita prin sentinta nr.276/13.02.2014, pronuntata in dosarul nr.155/120/2014, si care a avut ca efect dizolvarea fara lichidare a a S.C.ENERGOUTILAJ S.A. – care si-a incetat existenta si transmiterea totalitatii activelor si pasivelor a S.C.ENERGOUTILAJ S.A. catre S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A.

Prin adresa nr.R/6370 din 08.06.2016, Consiliul Judetean Timis a comunicat S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A. ca documentatia depusa de catre societate nu respecta cerintele HG834/1991 si nu poate fi avizata deoarece HG834/1991 stabileste ca societatile comerciale cu capital de stat infiintate protrivit L15/1990, vor proceda la stabillirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul acestora si necesare desfasurarii activitatii acestora, iar din documentele depuse nu rezulta ca societatea este proprietara cladirilor de pe terenul situat in Timisoara si totodata nu s-a facut dovada faptului ca societatea desfasoara activitate pe terenul solicitat.

Avand in vedere prevederile art 4 din HG834/1991 “(1) Terenurile disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparţin proprietăţii private a comunelor, oraşelor sau judeţelor şi se constituie în "Fond special destinat realizării de investiţii sau desfăşurării unor activităţi economice", administrat de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor preda terenurile disponibilizate, care nu au făcut obiectul certificatului de atestare a dreptului de proprietate, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după caz, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate.”

Mentionam ca in conformitate cu Sentinta civila nr.1129/03.03.2006 a Tribunalului Bucuresti sectia a VIII –a Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal, Comisia pentru aplicarea H.G.834/1991 înfiinţată în baza Dispoziţiilor nr.870/2003, 2158/2003 si 2300/2006 ale Primarului Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara a semnat proces verbal nr. 4/10.10.2006 de avizare a documentaţiei conform H.G.834/1991 pentru incinta – S.C.ENERGOUTILAJ S.A. – str.Prahova – Timişoara – in suprafata de 3001mp.

Terenul in suprafata de 3001mp, conform proiect nr.74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru, persoana fizica autorizata de ANCPI sa execute lucrari de cadastru, este inscris partial in CF 436289 Timisoara (CF vechi 41241) nr. top 27519 din care afecteaza o suprafata de 2360mp din totalul de 2479mp si partial in CF 409038 Timisoara(CF vechi 41243) cu nr. top

27521/1/1 din care afecteaza o suprafata de 641mp din totalul de 7641mp. Terenul este proprietatea Statului Roman.

Proiectul nr.74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru a stat la baza semnarii procesului verbal nr. 4/10.10.2006 de avizare a documentaţiei conform H.G.834/1991 pentru incinta – S.C.ENERGOUTILAJ S.A. – str.Prahova nr.12 – Timişoara – in suprafata de 3001mp Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se va aproba preluarea terenului din str. Prahova – Timisoara in suprafata de 3001mp, incinta a S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A., descris mai sus.

Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru - conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI - completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33. Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se va aproba:

- preluarea în baza art. 4 din HG 834/1991privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, a terenului din Timisoara, str.Prahova nr.12 in suprafata de 3001mp, identificat conform proiect nr.74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru;

- numirea prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara a unei comisii care va prelua terenul din str. Prahova nr.12 si va incheia protocolul de predare – primire cu S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A;

VICEPRIMAR pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. FARKAS IMRE MIHAI BONCEA

pt.ARHITECT SEF ŞEF SERVICIU T.B.D.U.C.

EMILIAN SORIN CIURARIU ŞTEFAN BRIHAC

CONSILIER S.T.B.D.U.C.

DOINA PURDEA

CONSILIER JURIDIC

Red.Dact.D.P./2EX Cod FO 53-01,ver.2