keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 500/20.12.2017 privind modificarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 75/01.03.2016

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 500/20.12.2017
privind modificarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 75/01.03.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu, cu nr. SC2017- 30545/06.12.2017;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 30544 din data de 06.12.2017 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.12.2017, Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2017 - 30544/06.12.2017
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.43/24.02.2009 - privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 75/01.03.2016- privind modificarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/30.10.2015;
În conformitate cu prevederile art.36., alin.2, lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică "Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 75/01.03.2016 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 75/01.03.2016, rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţia Poliţiei Locale;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA NR.SC2017- /

RAPORT DE SPECIALITATE Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor

de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2017- 30545/06.12.2017 a Primarului Municipiului

Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a

spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”.

Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul introducerii pe piaţă şi de exploatare a

echipamentelor pentru agrement prevede ca „pe toată durata exploatării deţinătorul echipamentului pentru

agrement trebuie să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a

echipamentelor, cu privire la modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat al consumatorilor în

timpul utilizării şi la potenţialele pericole inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înălţimii sau

stării de sănătate a consumatorilor, după caz. Consumatorii trebuie să respecte modul corect de utilizare a

echipamentelor pentru agrement”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate

pe domeniul public al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.

75/01.03.2016, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local,

conform Anexei.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU Adrian BERE-SEMEREDI

ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ CONSILIERI, Diana Mihaela NICA Sebastian MATEŞ

Marius SUCIU

Cod FO53-01, Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017- /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor

de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr .75/01.03.2016 a fost aprobat, conform amendamentelor formulate de către consilierii locali, „Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”, care a avut ca obiectiv informarea utilizatorilor spaţiilor de joacă pentru copii din Municipiul Timişoara cu privire la modul în care acestea trebuiesc utilizate şi exploatate, în scopul prevenirii producerii de accidente, în vederea funcţionării echipamentelor de joacă în condiţii optime de siguranţă, prevenirii producerii unor defecţiuni sau chiar distrugerii echipamentelor ca urmare a utilizării necorespunzătoare. De asemenea, regulamentul conturează cadrul pentru asigurarea unui climat de ordine şi respect între utilizatori, respect pentru mediul înconjurător, dar mai cu seamă pentru sănătatea şi siguranţa copiilor – principalii beneficiari ai acestor spaţii de joacă şi relaxare.

Regulamentul stabileşte atât obligaţiile ce revin administratorului şi proprietarului acestor locuri de joacă pentru copii, situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara, în speţă autoritatea publică locală, dar şi obligaţiile beneficiarilor (utilizatorilor) spaţiilor de joacă.

În fapt Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr .75/01.03.2016 modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/30.10.2015 şi a fost elaborată şi aprobată ca urmare a observaţiilor din partea societăţii civile şi a iniţiativei domnului consilier local Alfred SIMONIS determinate în principal de modalitatea de redactare a unor reglementări.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr .75/01.03.2016 privind „Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara” a fost aprobată, conform amendamentelor formulate de către consilierii locali.

În luna octombrie 2017, ca urmare a controlului tematic efectuat, în conformitate cu prevederile H.G. 435/2010, privind regimul introducerii pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, s-a constatat lipsa menţionării limitei de vârstă şi de greutate de pe panourile informative, implicit din regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă.

Având în vedere cele menţionate anterior, şi a discuţiilor avute cu reprezentanţi ai ANPC, propunem analizarea şi modificarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75/01.03.2016, conform prevederilor H.G. 435/2010, privind regimul introducerii pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement şi a normelor tehnice de folosinţă a echipamentelor de joacă, conform Anexei.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN BERE SEMEREDI Cod FO53-03, Ver.2

Atasament: Regulament.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

Anexa

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SPAŢIILOR DE JOACĂ SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Cap. 1. INTRODUCERE 1.1. Prezentul regulament stabileşte obligaţiile ce revin pe de o parte administratorului şi deţinătorul - Municipiul Timişoara şi beneficiarilor (utilizatorilor) spaţiilor de joacă amplasate pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 1.2. Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement; - Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003; - Ordinul nr.501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002; - Ordinul nr.4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002; - Ordinul nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; - Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; - Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor; - Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; - Prescripţia tehnică PTR 19/2002 “Cerinţe tehnice de securitate privind instalaţiile şi echipamentele montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă”; - SR EN 1176-3:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane; - SR EN 1176-1:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare; - SR EN 1176-2:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne; - SR EN 1176-4:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu; - SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru carusele; - SR EN 1176-6:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante; - SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi utilizare; - SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 10: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru echipamente în totalitate închise;

Cod FO 53-01,ver.2

- SR EN 1176-11:2015 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 11: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru reţele tridimensionale; - SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de şocuri pentru suprafeţele spaţiilor de joacă. Determinarea înălţimii critice de cădere; - SR EN ISO 12100-1:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie; - SR EN ISO 12100-2:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare; - SR EN 292-1:1996 -Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1:Terminologie de bază, metodologie; - SR EN 292-2+A1:1998-Securitatea maşinilor. Concepte de bază,principii generale de proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice; - SR EN 719:1995 - Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi; - SR EN 1050:2000 - Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului; 1.3. Scopul prezentului Regulament este de a asigura exploatarea în condiţii de siguranţă şi de durată, a locurilor de joacă pentru copii amenajate în Municipiul Timişoara. 1.4. Spaţiile de joacă de pe raza municipiului Timişoara se utilizează gratuit de către toţi beneficiarii (utilizatorii);

Cap. 2. DEFINIŢII 2.1 Echipament pentru spaţiul de joacă – echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru a fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizică a fiinţei umane şi destinat folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent (art.2 litera b din H.G. nr.1102/2002). 2.2.Spaţiu de joacă (loc, teren) / spaţiu de agrement – perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă / echipament de agrement (fitness). 2.3 Deţinătorul echipamentelor locurilor de joacă –Municipiul Timişoara. 2.4. Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a echipamentelor pentru spaţiile de joacă/agrement – operatorul serviciului public de montare şi întreţinere a locurilor de joacă, căruia i s- a atribuit acest serviciu prin licitaţie publică deschisă, pentru asigurarea funcţionării în parametrii normali a echipamentelor de joacă/agrement. 2.5. Beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă – copiii cu vârstă de până la 14 ani.

Cap. 3. REGIMUL DE FUNCŢIONARE

3.1. OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Municipiul Timişoara are obligaţia de a verifica respectarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, după cum urmează: 3.1.1. Să verifice modul de executare a lucrărilor de curăţenie, întreţinere, revizii şi reparaţii în conformitate cu SR EN 1176-7:2008 – “Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de utilizare”, pentru fiecare tip de echipament în parte, din spaţiile de joacă şi agrement, de către firmele câştigătoare ale contractelor de întreţinere a locurilor de joacă din municipiul Timişoara;

Cod FO 53-01,ver.2

3.1.2. Să se asigure de funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiile de joacă şi agrement în condiţii de siguranţă şi securitate; 3.1.3. Să asigure prezenţa prin reprezentanţii desemnaţi la toate inspecţiile organelor de control abilitate; 3.1.4. Să întocmească în funcţie de sesizările primite şi de rezultatele verificărilor efectuate în teren, “Programul lunar de lucrări”, respectiv “Programul de lucrări urgente”, în cazul în care se constată defecte grave care constituie pericole pentru siguranţa consumatorilor; 3.1.5. Să obţină şi să deţină documentaţia tehnică (certificate de conformitate, etc.) pentru echipamentele montate şi utilizate în spaţiile de joacă; 3.1.6. Să asigure procurarea de echipamente destinate spaţiilor de joacă numai în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare; 3.1.7. Să informeze beneficiarii în legătură cu: potenţialele pericole, modul adecvat de a echipamentelor de joacă, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de geutate, inălţimii sau stării de sănătate a beneficiarilor, după caz; 3.1.8. Să propună scoaterea din uz a echipamentelor de joacă / agrement care nu mai pot asigura securitatea consumatorilor (beneficiarilor), din cauza uzurii, respectiv a exploatării necorespunzătoare sau vandalizării; 3.1.9. Să asigure, respectarea ordinii în spaţiile de joacă prin inspecţiile periodice şi să aplice sancţiuni prin intermediul Poliţiei Locale pentru nerespectarea regulamentului de utilizare a spaţiilor de joacă; 3.1.10. Să aducă la cunoştinţa beneficiarilor instrucţiunile de utilizare a echipamentelor din spaţiile de joacă, prin afişaje montate în incinta acestora;

3.2 PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 3.2.1. Orarul de funcţionare al activităţilor pentru jocul copiilor în spaţiile de joacă din parcurile Municipiului Timişoara este zilnic, cu respectarea cadrului orar 8,00-22,00. 3.2.2. Orarul de funcţionare al activităţilor pentru jocul copiilor în spaţiile de joacă din proximitatea clădirilor cu destinaţie de locuinţă din Municipiului Timişoara este zilnic, cu respectarea cadrului orar 8,00-13,00 şi 14,00-22,00. 3.3.3. Orarul de funcţionare al activităţilor pentru jocul copiilor în spaţiile de joacă din incinta unităţilor de învăţământ din Municipiul Timişoara este: conform programului de funcţionare al instituţiei de învăţământ cu respectarea cadrului orar 8,00-18,00.

3.3. INSTRUCŢIUNI, REGULI, INTERDICŢII ŞI RECOMANDĂRI APLICABILE BENEFICIARILOR (UTILIZATORILOR) PRIVIND REGIMUL DE EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ, AMENAJATE ÎN MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

3.3.1. Persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani sau persoanelor a căror greutate corporală (cumulată) depăşeşte 54 kg le este interzisă utilizarea ehipamentelor de joacă pentru copii! 3.3.2. Suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă utilizarea simultană de 2 utilizatori ! 3.3.3. Nu este permisă urcarea pe suprafaţa de alunecare a toboganului în sens invers şi totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte! 3.3.4. Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepţia echipamentelor special destinate căţărării şi echilibristicii! 3.3.5. Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copii care prezintă simptome cum ar fi: rău de înălţime, rău de mişcare, ameţeală, etc.! 3.3.6. Pentru sănătatea şi siguranţa copiilor, nu este permis consumul alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă!

Cod FO 53-01,ver.2

3.3.7. Pentru sănătatea şi siguranţa utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acţiune a echipamentelor a căror componente sunt în mişcare/balans! 3.3.8. Leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziţia şezut, fiind interzisă utilizarea acestora stând în picioare! 3.3.9. Leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în momentul în care echipamentul s-a oprit din mişcare, fiind interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mişcării acestora! 3.3.10. Este interzisă punerea în mişcare a echipamentelor din interiorul razei de acţiune a acestora! 3.3.11. Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisă practicarea jocului cu mingea (fotbal, handbal, baschet, volei, etc.) în incinta spaţiilor de joacă/ agremet – respectiv in raza de acţiune a echipamentelor de joacă / agrement şi între aceste echipamente, acesta realizându-se pe terenuri de sport destinate special acestor jocuri; 3.3.12. Accesul în incinta spaţiului de joacă şi utilizarea echipamentelor de joacă de către copiii sub 7 ani se va face doar însoţiţi de adulţi! 3.3.13., Se recomandă utilizarea unei îmbrăcăminţi adecvate pentru a evita accidentările de orice fel în interacţiunea cu echipamentele de joacă şi agrement. 3.3.14. Nu se recomandă utilizarea echipamentelor de joacă şi agrement când suprafaţa acestora este umedă sau acoperită cu gheaţă; 3.3.15. Beneficiarii (utilizatorii) sunt obligaţi să respecte programul de funcţionare şi regulamentului de utilizare afişat la intrarea în spaţiul de joacă / agrement;

3.4 OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR REFERITOARE LA SPAŢIILE DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

3.4.1. Beneficiarii (utilizatorii) trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă / agrement, respectiv limita de vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare; 3.4.2 Să păstreze curăţenia în interiorul şi proximitatea spaţiilor de joacă (să nu arunce gunoaie, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură (mucuri de ţigări, coji de seminţe, deşeuri sau elemente constructive provenite din reamenajări sau demolări, etc.); 3.4.3 Să aibă un comportament civilizat şi să respecte normele civice de convieţuire; 3.4.4 Se interzice utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute; 3.4.5 Este interzis accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice şi a substanţelor interzise prin lege, precum şi posesia sau consumul acestora în perimetrul spaţiului de joacă; 3.4.6 Este interzis accesul în spaţiul de joacă cu animale de companie; 3.4.7 Este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta locului de joacă, excepţie făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 7 ani, însoţiţi de părinţi; 3.4.8 Este interzisă vandalizarea spaţiului de joacă / agrement: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă/ agrement, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.); 3.4.9 Este interzisă incendierea echipamentelor şi a mobilierului urban (coşurilor pentru gunoi, a băncilor, etc.), materialului dendrofloricol din spaţiile de joacă / agrement precum şi introducerea în incinta spaţiilor de joacă a substanţelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc.); 3.4.10 Este interzisă mutarea mobilierul urban din spaţiul de joacă / agrement: bănci, coşuri, etc.; 3.4.11 Este interzisă acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, grafitti, vopsire, etc.;

Cod FO 53-01,ver.2

3.4.12. Este interzisă utilizarea echipamentelor aflate în reparaţii, împrejmuite şi/sau semnalizate prin “Echipament defect, a nu se utiliza! Pericol de accidentare”.

Cap. 4. SANCŢIUNI

4.1. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Cap. 3, punctele 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6, 3.4.10. şi 3.4.12, constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei; 4.2. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Cap. 3, punctele 3.4.2., 3.4.5., 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11, constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.000 – 2.000 lei; 4.3. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Cap. 3, punctul 3.4.9. constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 2.000 – 2.500 lei; 4.4. În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei (vandalizare, incendiere, etc., a echipamentelor de joacă şi agrement) se produce o pagubă, se va face menţiunea în procesul verbal de contravenţie, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de reparaţii, recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în conformitate cu prevederile legale; 4.5. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor stabilite la punctele 4.1., 4.2.,4.3., se realizează de către agenţii de poliţie din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara şi consilierii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, împuterniciţi prin dispoziţie a Primarului, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI

LOCURI DE JOACĂ, Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI Diana - Mihaela NICA

CONSILIERI, Marius SUCIU

Sebastian MATEŞ

AVIZAT JURIDIC,