keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 463/30.10.2015 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara"

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 463/30.10.2015
privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015-28487 din 29.10.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara".
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă "Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara" conform Anexei care face parte integrantă prezentei hotărâre.

Art.2: Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţia Poliţiei Locale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia de mediu Serviciul Spaţii Verzi şi Loc. de Joacă, Nr. SC2015 –28487/28.10.2015

REFERAT privind aprobarea

,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”

De-a lungul timpului pe raza municipiului Timişoara s-au construit un număr important de

locuri de joacă pentru copii, pe domeniul public, la şcoli şi grădiniţe, în continuare urmând să fie modernizate sau construite în diferite cartiere astfel de locuri de joacă. Întreţinerea şi repararea acestora necesită alocarea anumitor sume de la bugetul local.

O parte din reparaţii sunt datorate utilizării necorespunzătoare a echipamentelor cu care sunt dotate aceste spaţii de joacă sau diverselor acte de vandalism.

Prin HCL NR. 43 din data de 24.02.2009 a fost aprobat „Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara", care includea şi referiri la spaţiile de joacă amplasate pe domeniul public al municipiului Timişoara.

În scopul asigurării unor măsuri de informare a utilizatorilor spaţiilor de joacă pentru copii, a prevenirii producerii unor defecţiuni, a distrugerii echipamentelor cu care acestea sunt dotate sau a împrejmuirilor, a prevenirii depozitării de deşeuri şi al menţinerii unor condiţii optime de utilizare, considerăm că este necesară aprobarea unui „Regulament de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”

Regulamentul stabileşte atât obligaţiile administratorului şi proprietarului, Municipiul Timişoara, cât şi beneficiarilor spaţiilor de joacă, amplasate pe domeniul public al Municipiului Timişoara, Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe „Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”, conform Anexei 1 care va face parte din Hotărâre.

VICEPRIMAR Pt. SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRĂGOI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, SMARANDA HARACICU ADRIAN BERE SEMEREDI ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI LOC. DE JOACĂ, CONSILIER

DIANA MIHAELA NICA SUCIU MARIUS AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC AVIZAT JURIDIC

Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL Nr............................................

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SPAŢIILOR DE JOACĂ SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Cap. 1. Introducere Art. 1. Prezentul regulament stabileşte atât obligaţiile administratorului si proprietarului, Municipiul Timişoara, cat si beneficiarilor spaţiilor de joacă, amplasate pe domeniul public al Municipiului Timişoara. Art. 2. Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:

- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţa si exploatare a echipamentelor pentru agrement.

- Prescripţia tehnică PTR 19/2002 “Cerinţe tehnice de securitate privind instalaţiile şi echipamentele montate si utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă”.

- Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003 - Ordinul 501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002. - Ordinul 4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002.

- Ordinul 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. - Ordonanţa Guvernului 21/2002 privind gospodărirea localităţilor. - Legea 215/2001 privind legea administraţiei publice locale.

Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea şi folosinţa în condiţii corespunzătoare şi de durată, a locurilor de joacă amenajate în Municipiul Timişoara. Referirile făcute în prezentul Regulament sunt cu titlu de recomandări şi se referă la următoarele standarde: - SR EN 71-8:2004 - Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior; - SR EN 1176-1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale; - SR EN 1176-1:2003/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale; - SR EN 1176-1:2003/A2:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale; - SR EN 1176-1:2003/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale; - SR EN 1176-2:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne; - SR EN 1176-2:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne; - SR EN 1176-3:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane; - SR EN 1176-3:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane; - SR EN 1176-4:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;

- SR EN 1176-4:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu; - SR EN 1176-5:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri; - SR EN 1176-5:2002/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri; - SR EN 1176-6:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante; - SR EN 1176-6:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante; - SR EN 1176-7:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de utilizare; - SR EN ISO 12100-1:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie; - SR EN ISO 12100-2:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. -SR EN 292-1:1996 -Securitatea maşinilor. Concepte de bază,principii generale de proiectare. Partea 1:Terminologie de bază, metodologie -SR EN 292-2+A1:1998-Securitatea maşinilor. Concepte de bază,principii generale de proiectare. Partea 2:Principii şi condiţii tehnice -SR EN 719:1995 -Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi -SR EN 1050:2000 -Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului Utilizatorii prescripţiilor tehnice din standardele de mai sus pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor impuse de legislaţia în domeniu. Cap. 2. DEFINIŢII  Echipament pentru spaţiul de joacă - echipament pentru agrement, conceput sau destinat

pentru a fi utilizat in special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizica a fiinţei umane si destinat folosirii pe un spaţiu colectiv de joaca, temporar sau permanent (art.2 lit. b HG nr.1102/2002).

 Spaţiu de joacă (loc, teren)– perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă.

 Deţinătorul locurilor de joacă : Municipiul Timişoara – prin operatorul de montare, întreţinere şi reparare a dotărilor din spaţiile de joacă.

 Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a echipamentelor pentru spaţiile de joacă: operatorul serviciului public de montare şi întreţinere a locurilor de joacă, căruia i s-a atribuit acest serviciu prin licitaţie publică deschisă, pentru asigurarea funcţionarii în parametrii normali a echipamentelor de joacă.

 Beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă : copiii cu vârsta de până la 7 ani numai cu însoţitor cu vârsta de peste 14 ani, şi copiii cu vârsta cuprinsă între la 7-14 ani.

Cap. 3. REGIMUL DE FUNCŢIONARE

3.1 OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Să verifice respectarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă;

1. Să verifice modul de executare a lucrărilor de curăţenie, întreţinere, revizii si reparatii in conformitate cu SR EN 1176-7:2002 – “Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de utilizare”, pentru fiecare tip de echipament în parte, de către firmele câştigătoare ale contractelor pe cele 4 zone ale municipiului prin ;

2. Să se asigure de funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiile de joacă în condiţii de siguranţă si securitate;

3. Să asigure prezenţa la toate inspecţiile organelor de control;

4. Să rezolve cu celeritate sesizările cetăţenilor, să întocmească şi să ţină la zi un registrul de evidenţă al acestor sesizări şi reclamaţii şi a modului de soluţionarea al acestora;

5. În funcţie de sesizările primite şi de rezultatele verificărilor efectuate în teren să întocmească până cel târziu în data de 05 a fiecărei luni “Programul lunar de lucrări”, respectiv “Programul de lucrări urgente”, în cazul în care se constată defecte grave care constituie pericole vis a vis de siguranţa consumatorilor;

6. Să obţină şi să deţină documentaţia tehnică (certificate de conformitate, etc,) referitor la echipamentele montate si utilizate în spaţiile de joacă;

7. Să asigure procurarea de echipamente destinate spaţiilor de joaca numai in conditiile respectarii legislatiei in vigoare;

8. Să informeze beneficiarii în legătură cu denumirea echipamentelor din spaţiile de joacă, potenţialele pericole, modul adecvat de utilizare şi comportamentul utilizatorilor;

9. Să propună scoaterea din uz a echipamentelor de joacă, echipamentelor pentru canisite, respectiv echipamentelor de fitness care nu mai pot asigura securitatea consumatorilor, din cauza uzurii, respectiv a exploatării necorespunzătoare sau vandalizării;

10. Să asigure, prin intermediul Poliţiei Locale, respectarea ordinii în spaţiile de joacă prin inspecţiile periodice şi să aplice sancţiuni pentru nerespectarea regulamentului de utilizare a spaţiilor de joacă;

11. Să aducă la cunoştinţa beficiarilor programul de funcţionare al spaţiilor de joacă, prin afişaje montate în incinta acestora;

3.2 OBLIGAŢIILE RESPONSABILULUI (CONTRACTANTULUI) CU ÎNTREŢINEREA LOCURILOR DE JOACĂ

1. Să efectueze lucrările de curăţenie, întreţinere, reparaţii şi revizii la locurile de joacă din zona de care răspund prin contract, conform “Programul lunar de lucrări”, respectiv “Programul de lucrări urgente” sau planificărilor întocmite de către personalul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

2. Prestatorul se obligă să formeze pentru fiecare zonă în parte o echipă distinctă, permanentă pentru verificarea locurilor de joacă şi a canisitelor, compusă din minim 2 oameni calificaţi, având la dispoziţie un autovehicul, dotat cu tot necesarul (scule şi dispozitive), care va avea următoarele atribuţii:

 Să verifice zilnic prin deplasarea în teren, starea tehnică a spaţiilor de joacă din municipiul Timişoara, situate din zona pe care o întreţine prin contract, depistând şi

remediind de urgenţă eventualele defecte constatate, reuşind să execute lucrările prevăzute în “Programul de servicii urgente”, comunicat de către beneficiar;

 Să întocmească procese verbale de constatare atunci când depistează distrugeri ale echipamentelor de joacă produse ca urmare vandalizărilor sau folosirii necorespunzătoare a acestora.

 Prestatorul este direct răspunzător de eventualele accidente survenite ca urmare a întreţinerii necorespunzătoare a pieselor şi echipamentelor de joacă, şi va suporta eventualele despăgubiri.

3. Să participe la cercetarea si raportarea eventualelor accidente împreună cu personalul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

4. Să remedieze în cel mai scurt timp posibil defecţiunile sesizate şi transmise prin programul de lucrări urgente;

5. De asemenea, în cazul lucrărilor urgente în care este necesară demontarea echipamentelor sau a unor părţi din acestea şi transportul lor la firmă pentru executarea unor reparaţii care nu se pot realiza decât în atelier, firma contractantă are obligaţia să semnalizeze corespunzător zona, în vederea evitării producerii unor accidente. Aceasta se va face prin împrejmuirea locului şi aplicarea la vedere a afişajului „Pericol de accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident!”.

6. Să păstreze documentaţia tehnică a echipamentelor de joacă;

7. Să cunoască legialaţia şi reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă şi să se asigure de respectarea acestora;

8. Să fie prezent la toate inspecţiile organelor de îndrumare şi control;

3.3 INSTRUCŢIUNI PRIVIND REGIMUL DE EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ, AMENAJATE ÎN MUNICIPIULUI TIMIŞOARA:

Panoul de informare ce se va amplasa în incinta locurilor de joacă va conţine următorul mesaj:

1. Accesul în incinta spaţiului de joacă si utilizarea echipamentelor de joacă de către copiii cu vârsta sub 7 ani se va face doar însoţiţi de adulţi sau de persoane cu vârsta de peste 14 ani!

2. Este interzisă utilizarea echipamentelor de către persoane cu vârsta mai mare de 14 ani sau cu greutatea corporală mai mare de 54 de kg!

3. Este interzisă utilizarea suprafeţei de alunecare a toboganului de 2 utilizatori simultan!

4. Este interzisă urcarea pe suprafaţa de alunecare a toboganului în sens invers şi totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte!

5. Este interzisă utilizarea toboganului când suprafaţa de alunecare este acoperită cu gheaţă !

6. Este interzisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepţia echipamentelor special destinate căţărării şi echilibristicii !

7. Este interzisă utilizarea echipamentelor în special a echipamentelor de tipul rotativelor de către copii care prezintă simptome cum ar fi: rău de înălţime, rău de mişcare, ameţeală, etc.!

8. Este interzis consumul alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă!

9. Este interzisă intrarea în raza de acţiune a echipamentelor a căror componente sunt în mişcare/balans !

10. Este interzisă utilizarea leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) stând în picioare!

11. Este interzisă utilizarea echipamentului de către persoane care nu se pot prinde cu ambele mâini de sistemul de susţinere al echipamentelor de joacă!

12. Este interzisă utilizarea leagănului la un unghi de înclinare mai mare de 800 faţă de verticală!

13. Este interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mişcării acestora!

14. Este interzisă punerea în mişcare a echipamentelor din interiorul razei de acţiune a acestora!

15. Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către persoane adulte!

16. Este interzisă pătrunderea în incinta spaţiilor de joacă cu substanţe inflamabile;

17. Este interzisă utilizarea echipamentelor defecte sau uzate;

18. Pentru a evita accidentările de orice fel şi deteriorarea echipamentelor de joacă, vă rugăm sa evitaţi îmbrăcămintea cu accesorii proeminente (capse, fermoare, ţinte metalice, etc.).

3.4 OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR ŞI ALE ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI:

1. Spaţiile de joacă de pe raza municipiului Timişoara se utilizează gratuit de către toţi beneficiarii(utilizatorii);

2. Beneficiarii (utilizatorii) sunt obligaţi să respecte programul de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă;

3. Beneficiarii (utilizatorii) trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de vârstă inscripţionate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare;

4. Să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă (să nu arunce gunoaie, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură, mucuri de ţigări, coji de seminţe, elemente provenite din spargeri sau demolări, etc;

5. Să aibă un comportament civilizat şi să respecte normele civice de convieţuire;

6. Se interzice utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute; 7. Este interzis accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor afrodisiace

sau halucinogene, precum si consumul sau posesia acestora in perimetrul spatiului de joacă;

8. Este interzis accesul în spaţiul de joacă cu animale de companie;

9. Este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta locului de joacă;

10. Este interzisă satisfacerea nevoilor fiziologice pe terenul din incintă (folosirea amplasamentului şi a echipamentelor sau mobilierului urban ca toaletă publică);

11. Se interzice staţionarea persoanelor în grupuri, în perimetrul spaţiului de joacă pentru alt motiv decât cel de agrement sau supraaglomerarea acestuia de către alte persoane care nu sunt însoţitori;

12. Este interzisă practicarea jocului cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc) în incinta spaţiilor de joacă, cu excepţia celor care sunt prevăzute cu terenuri de sport destinate special practicării acestor jocuri;

13. Este interzisă incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spatiile de joacă, a coşurilor pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru;

14. Este interzisă vandalizarea spatiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.) şi a materialului dendro – floricol;

15. Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coşuri, etc.;

16. Este interzisă acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, afişe electorale etc;

17. Este interzisă scoaterea nisipului din groapa de nisip şi depozitarea sau împrăştierea lui pe marginea din lemn a gropii sau în incinta locului de joacă, pe echipamente sau pe mobilierul urban din vecinătate;

18. Este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, utilizarea la un volum necorespunzător a aparaturii audio;

Cap. 4. SANCŢIUNI :

1. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Cap. 3.3, aliniatele 4, 5, 6, 16, respectiv 17, se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei;

2. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Cap. 3.3, aliniatele 2, 3, 7, 8 ,9, 11, respectiv 12, se sancţionează contravenţional pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei; pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 1000 – 2.500 lei;

3. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Cap. 3.3, aliniatele 10, 13, 14, respectiv 15, se sancţionează contravenţional pentru persoanele fizice şi juridice cu amendă cuprinsă între 2000 - 2.500 lei;

4. În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei se produce o pagubă, se va face menţiunea în procesul verbal de contravenţie iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de reparaţii;

5. Contravenţiile de constatare şi sancţiunile se aplică de către Poliţia Locală a Municipiului Timişoara.

Cap.5. DISPOZIŢII FINALE

Dispoziţiile prezentului Regulament intra in vigoare la data aducerii lui la cunoştinţa publică, cu excepţia Cap. 4 care intra in vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publică.

DIRECTOR DIRECŢIA de MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI LOC. DE JOACĂ, ADRIAN BERE SEMEREDI DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER SUCIU MARIUS

Cod FO 53-01,ver.2