keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 75/01.03.2016 privind modificarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/30.10.2015

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 75/01.03.2016
privind modificarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/30.10.2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-4298/23.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere referatul nr. SC2015-31361/25.11.2015 al Domnului Consilier Alfred Simonis;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.43/24.02.2009 referitoare la "Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara".
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/30.10.2015 referitoare la "Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara".
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică "Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 463/30.10.2015 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 463/30.10.2015, rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţia Poliţiei Locale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa Conform amendamentelor formulate din data de 01.03.2016 LA ML 3/0 03 GOE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A SPATIILOR DE JOACĂ SIȚUATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Cap. 1. INTRODUCERE Art. 1. Prezentul regulament stabileşte obligațiile ce revin pe de o parte administratorului şi proprietarului - Municipiul Timişoara şi beneficiarilor (utilizatorilor) spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al Municipiului Timişoara. Art. 2. Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piață şi exploatare a echipamentelor pentru agrement; - Prescripţia tehnică PTR 19/2002 “Cerinţe tehnice de securitate privind instalațiile şi echipamentele montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă”; - Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003; - Ordinul nr.501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002; - Ordinul nr.4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002; - Ordinul nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației; - Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; = Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților; - Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; Scopul prezentului Regulament este de a asigura exploatarea în condiții de siguranță şi de durată, a locurilor de joacă pentru copii amenajate în Municipiul Timişoara. Referirile făcute în prezentul Regulament sunt cu titlu de recomandări şi sancţiuni şi se referă la următoarele standarde: - SR EN 71-8:2004 - Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru activități similare de uz familial, în exterior şi în interior; - SR EN 1176-1:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea I: Cerințe de securitate şi metode de încercare generale; = SR EN 1176-1:2003/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale; - SR EN 1176-1:2003/A2:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerințe de securitate şi metode de încercare generale; - SR EN 1176-1:2003/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă, Partea ÎI: Cerinţe de securitate și metode de încercare generale; - SR EN 1176-2:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 2: Cerințe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne; - SR EN 1176-2:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 2: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru leagăne; - SR EN 1176-3:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 3: Cerinţe. de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane; - SR EN 1176-3:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane; - SR EN 1176-4:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 4: Cerințe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu; - SR EN 1176-4:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu; Cod FO 53-01,ver.2

- SR EN 1176-5:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 5: Cerințe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri; - SR EN 1176-5:2002/AC:2003 - Ecliipamente pentru spații de Joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru manejuri; - SR EN 1176-6:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 6: Cerințe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante; - SR EN 1176-6:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerințe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante; - SR EN 1176-7:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de utilizare; - SR EN ISO 12100-1:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie; - SR EN ISO 12100-2:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare; - SR EN 292-1:1996 -Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea de bază, metodologie; = SR EN 292-2+Al1:1998-Securitatea maşinilor, Concepte de bază,principii generale de proiectare, Partea 2: Principii şi condiții tehnice; = SR EN 719:1995 - Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilități; - SR EN 1050:2000 - Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului; Cap.2. DEFINIȚII Echipament pentru spaţiul de joacă — echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru a fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța fizică a fiinţei umane şi destinat folosirii pe un spațiu colectiv de joacă, temporar sau permanent (art.2 litera b din H.G. nr.1 102/2002). Spaţiu de joacă (loc, teren) — perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă. Deţinătorul locurilor de joacă Municipiul Timişoara, Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a echipamentelor pentru spațiile de joacă — operatorul serviciului public de montare şi întreținere a locurilor de joacă, căruia i s-a atribuit acest serviciu prin licitaţie publică deschisă, pentru asigurarea funcționării în parametrii normali a echipamentelor de joacă. Beneficiarii (utilizatorii) spatiilor de joacă — copiii cu vârstă de până la 7 ani numai cu însoțitor adult, şi copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani. Cap. 3. REGIMUL DE FUNCȚIONARE 3.1 OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Municipiul Timişoara are obligaţia de a verifica respectarea prezentului regulament de organizare şi funcționare a locurilor de joacă, după cum urmează: 311. Să verifice modul de executare a lucrărilor de curățenie, întreţinere, revizii şi reparații în conformitate cu SR EN 1176-7:2002 — “Behipamente pentru spații de joacă, Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreținere şi de utilizare”, pentru fiecare tip de echipament în parte, de către firmele câștigătoare ale contractelor pe cele 4 zone ale municipiului; 3.12. Să se asigure de funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiile de joacă în condiții de siguranță şi securitate; 3.13, Să asigure prezența prin reprezentanți din cadrul Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă la toate inspecțiile organelor de control; 3.14. Să rezolve cu celeritate sesizările cetățenilor, să întocmească şi să țină la zi un registru de evidență al acestor sesizări şi reclamaţii cu evidențierea modului de soluționare al acestora; 3.15, Să întocmească în funcţie de sesizările primite şi de rezultatele verificărilor efectuate în teren, până cel târziu în data de 5 a fiecărei luni, “Programul lunar de lucrări”, respectiv “Programul de lucrări urgente”, în cazul în care se constată defecte grave care constituie pericole pentru siguranţa consumatorilor; Cod FO 53-01, ver.2

3.16. Să obțină şi să dețină documentaţia tehnică (certificate de conformitate, etc.) pentru echipamentele montate şi utilizate în spaţiile de joacă; 3.1.7. Să asigure procurarea de echipamente destinate spațiilor de joacă numai în condițiile respectării legislației în vigoare; 3.1.8. Să informeze beneficiarii în legătură cu denumirea echipamentelor din spațiile de joacă, potenţialele pericole, modul adecvat de utilizare şi comportamentul utilizatorilor; 3.1.9. Să propună scoaterea din uz a echipamentelor de joacă, echipamentelor pentru canisite, respectiv echipamentelor de fitness care nu mai pot asigura securitatea consumatorilor (beneficiarilor), din cauza uzurii, respectiv a exploatării necorespunzătoare sau vandalizării; 3.1.10. SĂ asigure, respectarea ordinii în spațiile de joacă prin inspecţiile periodice şi să aplice sancţiuni prin intermediul Poliţiei Locale pentru nerespectarea regulamentului de utilizare a spațiilor de joacă; 3.1,11. Să aducă la cunoştinţa beneficiarilor programul de funcţionare al spaţiilor de joacă, prin afişaje montate în incinta acestora; 3,1.12. Să asigure montarea de rasteluri de biciclete în proximitatea locurilor de joacă pentru copii; 3.2 OBLIGAȚIILE RESPONSABILULUI CU ÎNTREȚINEREA LOCURILOR DE JOACĂ (CONTRACTANTULUI) 3.2.1. Să efectueze lucrările de curăţenie, întreţinere, reparații şi revizii la locurile de joacă din zona de care răspund prin contract, conform “Programului lunar de lucrări”, respectiv “Programului de lucrări urgente” sau planificărilor întocmite de către personalul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 3.2.2. Prestatorul se obligă să formeze pentru fiecare zonă în parte o echipă distinctă, formată din personal calificat (minim 2 persoane), care să lucreze în regim de permanență, pentru verificarea locurilor de joacă și a canisitelor, deservită de un autovehicul, dotat cu necesarul de scule şi dispozitive, care va avea următoarele atribuții: a) Verificarea zilnică, prin deplasarea în teren, a stării tehnice a spațiilor de joacă din municipiul Timişoara, situate în zona aflată în întreținere, potrivit contractului, în vederea depistării şi remedierii în regim de urgență a eventualelor defecte constatate şi executării lucrărilor prevăzute în “Programul de servicii urgente”, comunicate de către beneficiar; b) Întocmirea proceselor verbale de constatare atunci când depistează distrugeri ale echipamentelor de joacă produse ca urmare a vandalizărilor sau folosirii necorespunzătoare a acestora. 3.2.3, Să participe la raportarea și cercetarea eventualelor accidente împreună cu personalul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 3.2.4, Să remedieze în cel mai scurt timp posibil defecțiunile sesizate şi transmise prin programul de lucrări urgente; . 3.2.5. Să semnalizeze corespunzător zona în vederea evitării producerii unor accidente, în cazul lucrărilor urgente, determinate de necesitatea demontării echipamentelor sau a unor părți componente ale acestora, precum de transportul echipamentelor sau părților componente la atelierul specializat (pentru executarea unor reparaţii care nu se pot realiza decât în atelier). Semnalizarea şi protejarea zonei se va realiza prin împrejmuirea locului şi aplicarea la vedere a afişajului „Pericol de accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident!”. 3.2.6, Să păstreze documentația tehnică a echipamentelor de joacă; 3.2.7. Să cunoască legislația şi reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă şi să se asigure de respectarea acestora; 3.2.8. Să fie prezent, prin reprezentant, la toate inspecţiile organelor de îndrumare şi control; 3.2.9, Prestatorul este direct răspunzător de eventualele accidente survenite ca urmare a întreţinerii necorespunzătoare a pieselor şi echipamentelor de joacă şi va suporta eventualele despăgubiri. 3.3. INSTRUCȚIUNI, REGULI ȘI INTERDICȚII APLICABILE BENEFICIARULUI (UTILIZATORILOR) PRIVIND REGIMUL DE EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ, AMENAJATE ÎN MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 3.3.1. Suprafața de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă utilizarea simultană de 2 utilizatori ! Cod FO 53-01,ver,2

3.3.2. Nu este permisă urcarea pe suprafața de alunecare a toboganului în sens invers şi totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte! 3.3.3. Nu este permisă escaladarea pe structură echipamentelor de joacă cu excepţia echipamentelor special destinate cățărării şi echilibristicii! 3.3.4. Pentru sănătatea şi siguranța copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă! 3.3.5. Leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziția şezut, fiind interzisă utilizarea acestora stând în picioare! 3.3.6. Leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în momentul în care echipamentul s-a oprit din mişcare, fiind interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mişcării acestora! 3.3.7. Este interzisă punerea în mişcare a echipamentelor din interiorul razei de acțiune a acestora! 3.3.8. Este interzisă utilizarea echipamentelor aflate în reparații, împrejmuite şi/sau semnalizate prin “Echipament defect, a nu se utiliza! Pericol de accidentare”, 34 OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR ȘI ALE ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI REFERITOARE LA SPAȚIILE DE JOACĂ PENTRU COPII 3.4.1. Spațiile de joacă de pe raza municipiului Timişoara se utilizează gratuit de către toţi beneficiarii (utilizatorii); 3.42 Beneficiarii (utilizatorii) sunt obligați să respecte programul de funcţionare afișat la intrarea în spaţiul de joacă; 3.43 Beneficiarii (utilizatorii) trebuie să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor de joacă, inscripţionate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare; 344 Să păstreze curăţenia în interiorul şi proximitatea spațiilor de joacă (să nu arunce gunoaie, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură, mucuri de țigări, coji de semințe, deşeuri sau elemente constructive provenite din reamenajări sau demolări, etc.); 3.45 Să aibă un comportament civilizat şi să respecte normele civice de convieţuire; 3.46 Se interzice utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute; 3.4.7 Este interzis accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise prin lege, precum posesia sau consumul acestora în perimetrul spaţiului de joacă şi în întregul parc; 3.48 Este interzis accesul în spațiul de joacă cu animale de companie; 3.49 Este interzis accesul, circulația sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta locului de joacă, excepție făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 7 ani, însoțiți de părinți; 3.4.10 Este interzisă incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spațiile de joacă, a coşurilor pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru; 3.4.11 Este interzisă vandalizarea spațiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanță, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.) și a materialului dendro — floricol; 3.4.12 Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coşuri, etc.; 3.4.13 Bste interzisă acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunțuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, prafitti, vopsire, etc.; 3.4.14 Este interzisă utilizarea la un volum necorespunzător a aparaturii audio; 3.4.13 Este interzisă introducerea în incinta spațiilor de joacă a substanțelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc.); Cap. 4. SANCŢIUNI 4.1, Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Cap. 3.3, punctele 3.3.8, respectiv cap. 3.4. punctele 3.4.3, 3.4.6, 3.4.8 şi 3.4.12, constituie contravenție şi se sancţionează contravenționăl cu amendă cuprinsă între 500 — 1,000 lei; 4.2. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la Cap. 3.4. punctul 3.44, 3.4.7,34.9,3.4.11,3.4.13,34.14, 3.4.15 constituie contravenție şi se sancţionează contravențional cu amendă cuprinsă între 1.000 — 2.000 lei; 4.3. În cazul în care prin săvârşirea contravenției se produce o pagubă, se va face mențiunea în procesul verbal de contravenție, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de Cod FO33-01,ver:2

reparaţii, recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în conformitate cu prevederile legale; 4.4, Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor stabilite la punctele 4.1., 4.2., 4.3, şi 4.4 se realizează de către agenții de poliție din cadrul Direcţiei Poliției Locale a Municipiului Timişoara şi personalul din cadrul serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, împuternicit prin dispoziție a Primarului. Cap.5. DISPOZIȚII FINALE Dispoziţiile prezentului Regulament intră în vigoare la data aducerii lui la cunoştinţă publică, cu excepția Cap.4 care intră în vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică şi a punctului 3.1.12 care intră în vigoare începând cu data de 01.07.2016. DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ, Adrian — Amedeo BERE — SEMEREDI Diana - Mihaela NICA T ( d A “CD a CONSILIER, Marius SUCIU PT Sebastian 4/7 foot Cod FO33-0l,ver:2

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae ROBU DIRECŢIA DE MEDIU Serviciul Spaţii Verzi şi Loc. de Joacă, Nr. SC2015 – / 12.2015

REFERAT

privind modificarea ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”, aprobat prin HCLTM nr.463/30.10.2015

Prin Hotărârea Consiliuluim Local al Municipiului Timişoara nr .463/30.10.2015 a fost aprobat „Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”, care a avut ca obiectiv informarea utilizatorilor spaţiilor de joacă pentru copii din Municipiul Timişoara cu privire la modul în care acestea trebuiesc utilizate şi exploatate, în scopul prevenirii producerii de accidente, în vederea funcţionării echipamentelor de joacă în condiţii optime de siguranţă, prevenirii producerii unor defecţiuni sau chiar distrugerii echipamentelor ca urmare a utilizării necorespounzătoare. De asemenea, regulamentul conturează cadrul pentru asigurarea unui climat de ordine şi respect între utilizatori, respect pentru mediul înconjurător, dar mai cu seamă pentru sănătatea şi siguranţa copiilor – principalii beneficiari ai acestor spaţii de joacă şi relaxare. O atenţie deosebită s-a acordat asigurării curăţeniei acestor spaţii publice şi prevenirii depozitării de deşeuri.

Regulamentul stabileşte atât obligaţiile ce revin administratorului şi proprietarului acestor locuri de joacă pentru copii, situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara, în speţă autoritatea publică locală, dar şi obligaţiile beneficiarilor (utilizatorilor) spaţiilor de joacă.

Elaborarea şi aprobarea în regim de urgenţă a acestui regulament a determinat numeroase neajunsuri şi observaţii din partea societăţii civile, determinate în principal de modalitatea de redactare a unor reglementări. Conducerea Primăriei Municipiului Timişoara, luând act de aceste observaţii a procedat la organizarea unei întâlniri de lucru, în data de 26.11.2015, dedicată îmbunătăţirii regulamentului. Ulterior, prin adresa nr. SC2015-31361/25.11.2015, repartizată spre soluţionare Direcţiei de Mediu, s-a înregistrat şi iniţiativa Domnului Consilier Alfred SIMONIS privind modificarea regulamentului. În acest scop, colectivul de lucru din cadrul Direcţiei de Mediu – Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă s-a întâlnit în data de 02.12.2015, în vederea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara, în prezenţa Domnului Consilier Alfred SIMONIS, fiind discutate pe de o parte oportunitatea menţinerii unor reglementări, suprimarea altora, respectiv reformularea unor texte reglementative, astfel încât acesta să corespundă cerinţelor şi aşteptărilor cetăţenilor şi autorităţii locale deopotrivă.

Având în vedere interesul comun manifestat de către consilierii locali, societatea civilă şi conducerea primăriei, propunem modificarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.463/30.10.2015, în noua sa formă, revizuită, conform Anexei care va face parte integrantă din Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara aprobat prin HCLTM nr.463/30.10.2015.

VICEPRIMAR, Pt. SECRETAR, Dan DIACONU Simona DRĂGOI DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERV. SP. VERZI ŞI LOC. DE JOACĂ, Adrian BERE – SEMEREDI Diana –Mihaela NICA CONSILIER, Marius SUCIU

Sebastian MATEŞ

SERVICIUL JURIDIC Alin STOICA