keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 500/02.10.2019 privind aprobarea cererii de finanţare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare " şi a cheltuielilor aferente

02.10.2019

Hotararea Consiliului Local 500/02.10.2019
privind aprobarea cererii de finanţare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare " şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 24233/26.09.2019   privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019  - 24233/26.09.2019  al  Direcţiei  Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
      Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 24233/27.09.2019  - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 24233/26.09.2019;
      Având în vedere Adresa  Direcţiei  Economice   nr. SC2019 - 24233/26.09.2019;
      Având în vedere avizele  Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al  Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
      Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
      Având în vedere adresa ADR Vest nr. 19632/03.09.2019 înregistrată cu nr. CDD2019-664/04.09.2019 şi  adresa  ADR Vest nr. 21064/19.09.2019  înregistrată cu nr. CDD2019-716/19.09.2019;
      Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
      Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
      În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) "atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;", lit. e) "atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern", alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi alin. (9), lit. a) "hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      În temeiul art. 139  alin.(1) şi (3)  şi art. 196 (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare" depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.3, apelul de proiecte cod POR/192/4/3/ Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare", în cuantum de 4.381.944.27 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 4.312.961,51 lei şi valoarea totală neeligibilă de 68.982,76 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a  Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de 155.241,99 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare", cod SMIS 121016.

Art. 4: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare" , pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art. 5: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6: Se împuterniceşte domnul Nicolae Robu, Primar al Municipiului Timişoara, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara şi al Partenerului - Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
   - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
   - Primarului Municipiului Timişoara;
   - Serviciului Juridic;
   - Direcţiei Economice;
   - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
   - Direcţiei Urbanism;
   - Direcţiei Dezvoltare;
   - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
   - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
   - Directiei de Mediu;
   - Direcţiei Comunicare- Relationare;
   - Serviciului Scoli - Spitale şi Baze Sportive;
   - Biroului Audit;
   - Biroului Managementul Calităţii;
   - Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
   - Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
   - Mass-media locale.
 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate

str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" și a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare", SMIS 121016, în cadrul apelului POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din str. Polona - cartierul Freidorf al municipiul Timișoara, în scopul reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe str. Polona nr. 17 și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unei zone verzi, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Proiectul este complementar și demonstrează o abordare integrată cu măsurile de tip soft dedicate populației din zona urbană marginalizată, urmând să fie furnizate doua tipuri de servicii sociale (conform nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015) în cadrul Centrului multifuncțional: (1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Servicii de asistenta comunitara. Abordarea integrată va contribui la ameliorara stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate. În data de 03.09.2019 prin adresa 19632/03.09.2019 Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a comunicat demararea etapei precontractuale pentru acest proiect, iar prin adresa 21064/19.09.2019 a solicitat pentru anumite bunuri pentru care nu se poate asigura caracterul durabil pentru o perioadă de 5 ani, încadrarea cheltuielilor pentru acestea în categoria cheltuielilor neeligibile

Cod FO53-03,Ver.1

3. Alte informații Studiul de fezabilitate pentru această investiție a fost aprobat prin HCL 695/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare"

4. Concluzii Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică și socială a zonei

marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" și a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" și a cheltuielilor aferente, prin care se propun:

 Se aprobă cererea de finațare cu titlul „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare” depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, apelul de proiecte cod POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, în cuantum de 4.381.944.27 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 4.312.961,51 lei și valoarea totală neeligibilă de 68.982,76 lei

 Se aprobã alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de 155.241,99 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016.

 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare” , pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Timișoara.

 Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 Se împuternicește domnul Nicolae Robu, Primar al Municipiului Timișoara, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara şi al Partenerului – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

2

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din str. Polona - cartierul Freidorf al municipiul Timișoara, în scopul reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio- culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe str. Polona nr. 17 și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unei zone verzi, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Proiectul este complementar și are o abordare integrată cu măsurile de tip soft dedicate populației din zona urbană marginalizată, urmând să fie furnizate doua tipuri de servicii sociale în cadrul Centrului multifuncțional: (1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Servicii de asistenta comunitara. Abordarea integrată va contribui la ameliorara stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate. Obiective specifice ale proiectului sunt: 1. Promovarea dezvoltării locale prin intermediul unor investiții în construcția și dotarea unui Centru multifuncțional destinat utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Centrul multifuncțional va fi situat în Timișoara, pe str. Polonă și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui spațiu verde, amenajarea unui loc de joaca/teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. 2. Crearea unor servicii sociale care vor avea un impact direct asupra persoanelor localizate in zona urbana marginalizata str. Polonă din cartierul Freidorf, vor oferi posibilitatea unor interventii integrate si vor contribui la combaterea excluziunii sociale. Două tipuri de servicii sociale vor fi furnizate in cadrul Centrului multifunctional constuit si dotat prin proiect - (1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Servicii de asistenta comunitara. Serviciile se vor adresa si vor avea un impact direct asupra persoanelor localizate in zona urbana marginalizata str. Polonă din cartierul Freidorf. Prin adresa ADR Vest nr. 19632/03.09.2019 se solicita pentru etapa precontractuala pregatirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Prin adresa ADR Vest nr. 21064/19.09.2019 se solicită pentru anumite bunuri, pentru care nu se poate asigura caracterul durabil al investiției pentru o perioadă de 5 ani, încadrarea acestora în categoria cheltuielilor neeligibile. Acestea sunt: bețe pentru tobe, bol supă inox, boluri porțelan, cafetieră, castron inox mare, castron plastic mare, căni inox ceai, cârje, cârlig sac box, ceas perete, coș gunoi inox cu capac rabatabil, coș pâine inox, creion cu lopată pentru gât, cuțit pâine, cuțite inox, cuțite mari bucătărie, dispersor hârtie igienică, dispersor prosoape de hârtie, dispersor săpun lichid, farfurii întinse inox, față de masa mușama, față de

3

masa pânză, furculițe inox, halat alb bucătărie, lingură de lemn, linguri de inox, lingurițe de inox, mingi baschet, mingi fotbal, mingi volei, muzicuță, oale 10 litri inox cu capa, pahar sticlă suc, platouri porțelan, polonic, prosoape, prosop bucătărie, recipiente depozitare alimente din inox, închidere ermetică (diferite dimensiuni), set cești cafea, set oale inox, set olivieră inox, spatulă/paletă bufet, șorț bucătărie, tavă inox mare. Ca urmare a fost revizuită valorea eligibilă a cheltuielilor diverse și neprevăzute. În urma refacerii bugetului proiectului valoarea contribuției Municipiului Timișoara a crescut de la 87.638,89 lei la 155.241,99 lei. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" și a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Marcel Malac