keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 326/29.07.2010 privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociatia "BASCHET-CLUB TIMISOARA"

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 326/29.07.2010
privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociatia "BASCHET-CLUB TIMISOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010- 017307 /21.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu, la initiativa domnilor consilieri locali Valentin Moldovan, Petru Ehegartner, Romeo Claudiu Barlea si Ionel Bungau;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Tinand cont de Statutul Asociatiei’’Baschet-Club Timisoara’’ si de prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) si (e), alin. 6 lit. (a), pct. 6 alin.7 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă aderarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara si S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, alaturi de Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Directia de Prestari Servicii Timis, la Asociatia "Baschet-Club Timisoara", in conditiile modificarii si completarii statutului acestei asociatii, potrivit Anexei care face parte integrata din prezenta hotarare.

Art. 2: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Asociaţiei "Baschet Club - Timişoara"
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI VEZI NOTA

Atasament: Anexa.pdf

e Ito 3.04-2040 Către, Consiliul local at Municipiului Timişoara În atenţia d-lui secretar IOAN COJOCARI „ Subsemnații VALENTIN MOLDOVAN, PETRU EHEGARTNER, ROMEO CLAUDIU BÂRLEA şi IONEL BUNGĂU, consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (1) şi art. 29 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Lecal al Municipiului Timişoara, vă rog să dispuneţi înregistrarea şi trimiterea către compartimentele de resort — în vederea întocmirii referatului de specialitate, avizării pe comisii de specialitate și discutării în plen — a proiectului de hotărâre anexat prezentei. Expunere de motive: Urmare a asocierii dintre Consiliul Local Timişoara şi Clubul sportiv ELBA Timişoara în ultimele sezoane rezultatele sportive ale echipei de baschet au fost deosebite culminând cu cucerirea titlului de Vicecampioană Naţională în 2009 și câştigarea Cupei României în anul 2010, pe plan național şi clasarea pe podium în ultimii doi ani în Liga Europei Centrale la Baschet. Echipa de baschet este foarte iubită în rândurile suporterilor din Timişoara şi din țară, lucru care a condus la creşterea prestigiului sportului timişorean şi implicit a imaginii oraşului nostru. Aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără sprijinul substanțial al autorităților locale. Având în vedere necesitatea continuării activității de performanță în baschetul masculin și dorința de a crea premisele pentru realizarea în Timişoara a unui puternic centru de baschet, propunem adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Timişoara prin care să se aprobe aderarea Municipiului Timişoara la Asociaţia "BASCHET-CLUB TIMIȘOARA” alături de Județul Timiş. În susfinerca propunerii noastre considerăm că prin această hotărâre se crează cadrul obținerii unor performanţe deosebite ale echipei de baschet și implicit creşterea prestigiului oraşului și județului nostru pe plan sportiv. Anexăm prezentei proiectul de hotărâre propus şi documentele pe care le considerăm necesare. Vă mulţumim. Timişoara, 19.07.2010 Consilieri locali, ] pn SV PETRU EHEGARTNER + Um VALENTIN MOLDOVAN ROMEO CLAUDIU BÂRLEA, 2 IONEL BUNGĂU.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SC2010-017307/ 21.07.2010

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociatia ’’ BASCHET-CLUB TIMISOARA’’ Prin Adresa nr.SC2010-017307/19.07.2010, inaintata Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in atentia d-lui secretar Ioan Cojocari, consilierii locali Valentin Moldovan, Petru Ehegartner, Romeo Claudiu Barlea si Ionel Bungau au solicitat inaintarea in vederea adoptarii a unui proiect de hotarare de consiliu local, prin care sa se aprobe aderarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara si SC Administrarea Domeniului Public SA Timisoara, alaturi de Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Directia de Prestari Servicii Timis, la Asociatia’’Baschet-Club Timisoara’’. Expunerea de motive este legata de necesitatea continuarii activitatii de performanta in baschetul masculin si dorinta de a crea premisele pentru realizarea in Timisoara a unui puternic centru de baschet. In ultimii ani performantele de exceptie obtinute de CS Elba cu echipa masculina: vicecampioana nationala 2009, castigatoarea Cupei Romaniei 2010 si clasarea pe podium in ultimii doi ani in Liga Europei Centrale, au fost posibile prin implicarea si contributia financiara substantiala a Municipiului Timisoara.Rezultatele sportive au determinat apropierea unui numeros public fata de echipa de baschet si crearea unei emulatii in jurul fenomenului sportiv,meciurile de baschet desfasurandu-se cu sala arhiplina.De asemenea echipa BCM Elba a acumulat simpatia si respectul iubitorilor de baschet din intreaga tara,iar in plan international evolutiile sale au promovat imaginea sportiva si a Municipiului Timisoara in Europa. In acest context este fundamentata motivatia propunerii de a dezvolta activitatea de baschet intr-o noua forma de organizatie, prin care sa se creeze cadrul organizational si resursele pentru obtinerea unor performante sportive de exceptie, prin implicarea directa a autoritatilor locale. Mentionam ca si Consiliul Judetean Timis a initiat in paralel demersurile de aderare la Asociatia’’Baschet-Club Timisoara’’, alaturi de Municipiul Timisoara. Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local analiza si avizarea oportunitatii de aderare, respectiv discutarea in plen a proiectului de hotarare pentru aprobarea aderarii Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara si S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.Timisoara, alaturi de Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Directia de Prestari Servicii Timis, la Asociatia’’Baschet-Club Timisoara’’.Aderarea se poate produce in conditiile modificarii si completarii Statutului acestei asociatii, potrivit anexei care face parte integranta din Hotararea de Consiliu Local.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea proiectului de hotărâre de consiliu. Director, Director economic, Nicuşor Constantin Miuţ Smaranda Haracicu Consilier, Mihai Costa Avizat Serviciul juridic,

FP53-01, ver.1

1 .

  • R E F E R A T

Atasament: Statut.pdf

ANEXA la HCL nr. 326 / 2907.20 STATUTUL ASOCIAȚIEI “BASCHET — CLUB TIMIȘOARA“ Statutul Asociaţiei “Baschet — Club Timişoara“, înregistrată in registrul Asociaţiilor şi Fundațiilor aflat la grefa Judecatoriei Timişoara la poziţia nr. 116/2006, potrivit Încheierii nr. 436/2006 a Judecătoriei Timişoara, se modifică şi se completează, după cum urmează : 1 — Alineatul (2) al articolului 2, va avea următorul cuprins : “Sediul Asociaţiei poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director“ 2— Articolul 4 si articolul 5 se abrogă. 3 — Articolul 6 va avea următorul cuprins : “Asociaţia are ca scop promovarea şi susținerea sportului de performanță din județul Timiş“ 4— Articolul 7 va avea următorul cuprins : “Pentru realizarea scopului Asociaţia va colabora cu echipele de baschet care activează la nivelul cel mai înalt de performanță sportivă si cu echipele care formează şi promovează sportivi pentru baschetul de performanță“. 5 — Articolul 8 va avea următorul cuprins : “Schimbarea scopului Asociaţiei se face prin hotărârea Adunării Generale la propunerea Consiliului Director“ 6— Articolul 12 se abrogă. 7— Articolul 13, va avea următorul cuprins : “Aderarea de noi membrii la Asociaţie se face prin cerere scrisă, aprobată de Adunarea Generală“ 8 — Articolul 14, partea introductivă, va avea următorul cuprins : “Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi : “ 9 —Litera j). a articolului 14 se abrogă. 10 — Articolul 15 se abrogă. 11 — Litera a). si litera e). a articolului 16, vor avea următorul cuprins : e). de a participa şi a se implica aciiv în acţiunile inițiate de asociaţie ;

12 — Articolul 20, partea introductivă, va avea următorul cuprins : “Adunarea Generală este organul suprem, deliberativ şi se compune din totalitatea membrilor Asociaţiei sau reprezentanțiilor membrilor“ 13 — Articolul 21, va avea următorul cuprins : “Adunarea Generală are următoarele atribuții : a). hotărăşte cu privire la programul general de acțiune al asociației; b). numeşte şi revocă membrii Consiliului Director, inclusiv preşedintele asociaţiei; c). controlează activitatea şi gestiunea Consiliului Director; d). aprobă bilanțul şi contul de gestiune anual şi descărcarea de gestiune a Consiliului Director; e). aprobă bugetul Asociaţiei şi modificările la buget; f). aprobă organizarea de societăți comerciale legate de scopul Asociaţiei în vederea susţinerii financiare a acesteia; g). hotărăşte modificarea şi completarea prevederilor statutului, cu excepţia situaţiilor în care competența este delegată Consiliului Director; h). îndeplineşte şi alte atribuții prevăzute de lege.“ 14 — Articolul 22, va avea următorul cuprins : “Adunarea Generală se convoacă anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare de către Consiliul Director“ 15 — La articolul 25 se exclud referirile la membrii onorifici. 16 — Articolul 26, va avea următorul cuprins : “Activitatea Asociaţiei va fi condusă şi controlată de către Consiliul Director format din preşedinte și 4 membri. Consiliul Director exercită următoarele atribuții : a). propune Adunării Generale programul general de acţiune al asociației; b). numeşte şi revocă cenzorul; c). hotărăşte încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; d). propune bugetul Asociaţiei şi modificările la buget şi prezintă spre aprobare Adunării Generale bilanțul şi contul de gestiune; e). execută bugetul de venituri si cheltuieli; f). aprobă organigrama şi strategia de personal a Asociaţiei; g). aprobă Regulamentul de funcţionare a personalului Asociaţiei; h). îndeplineşte şi alte atribuții stabilite de Adunarea Generală. * 17 — Alineatul (2) al articolului 29 se abrogă. 18— Articolul 30 şi articolul 31 se abrogă.

19 — Articolul 32 va avea următorul cuprins : “Întrunirile Consiliului Director sunt conduse de preşedinte. Preşedintele şi membrii sunt numiți de Adunarea Generală pentru un mandat de un an care poate fi prelungit succesiv cu alte mandate de un an. Preşedintele şi membrii pot fi revocaţi în împlinirea mandatului sau înainte de împlinirea mandatului de către Adunarea Generală şi nu pot îndeplini funcţii de conducere sau execuție în cadrul organigramei Asociaţiei. “ 20 — Capitolul VIII — Directorul executiv şi articolul 33 se abrogă. 21 — Titlul Capitolului X va avea următorul cuprins : “Patrimoniul şi Bugetul Asociaţiei“ 22 — După articolul 35 se introduce articolul 35! care va avea următorul cuprins : “Patrimoniul iniţial este in valoare de 1200 lei, fiind constituit prin contribuția integrală a membrilor fondatori şi se completează cu cotizațiile membrilor, dobânzile si dividentele rezultate prin plasarea sumelor disponibile, dividendelor societăților comerciale înființate de Asociaţie, donaţii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe şi alte resurse, precum si cu bunurile mobile şi imobile achiziționate sau incluse în patrimoniu, în condițiile legii“.