keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 376/17.07.2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara

17.07.2018

Hotararea Consiliului Local 376/17.07.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 4014/05.07.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Conform Raportului de specialitate nr. 4018/05.07.2018 al Directiei Politiei Locale Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 10.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 4018/05.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art. 63, art. 64 si art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 125 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,;
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In concordanta cu prevederile art. 3, alin. (1) si (4) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
In baza art. 36, alin (2), lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa la Hotararea nr. 118/20.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru pentru Directia Politiei Locale Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politiei Locale Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE NR. 4018 / 05.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

Având în vedere expunerea de motive nr. 4014 din 05.07.2018 a Direcției Poliției Locale Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea Statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara;

Facem următoarele precizări: În conformitate cu art. 63 şi art. 64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituţia publică, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a putea participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în

ultimii 2 ani calendaristici; c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Ținând cont de cele expuse, propunem modificări în structura de funcții publice respectiv transformarea unor posturi – funcții publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează: - 4 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional asistent în 4 posturi de

POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional principal; - 1 post de CONSILIER, clasa a I-a, gradul profesional principal în 1 post de CONSILIER,

clasa I, gradul profesional superior; - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional principal în 1 post de POLITIST

LOCAL, clasa I, gradul profesional superior; - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în 1 post de POLITIST

LOCAL, clasa III, gradul profesional principal; - 2 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 2 posturi de

POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional superior.

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Cod FO 53-01, ver. 1

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea Statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local.

Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA Șef Birou Juridic, Jr. MARIN BLAJIN

Consilier, VIOLETA ROBU

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO 53-03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr. 4014 / 05.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici

1. Descrierea situației actuale

Având în vedere prevederile art.63 şi art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituţia publică, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a putea participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în

ultimii 2 ani calendaristici; c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei

legi.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Având în vedere Raportul final nr.7334/02.07.2018 încheiat cu ocazia desfăşurării

examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 26.06.2018 – proba scrisă şi 29.06.2018 – interviul, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, solicităm transformarea posturilor ocupate de persoanele care au susţinut și promovat examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, astfel:

Cod FO 53-03, ver. 1

Funcția existentă Nr.

posturi Mutația intervenită Funcția modificată

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

4

Transformare posturi prin promovare

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Consilier, clasa I, grad profesional principal

1 Consilier, clasa I, grad

profesional superior Polițist local, clasa I, grad

profesional principal 1

Polițist local, clasa I, grad profesional superior

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent

1 Polițist local, clasa III, grad

profesional principal Polițist local, clasa III, grad

profesional principal 2

Polițist local, clasa III, grad profesional superior

Ținând cont de art.3 alin. (1) și alin.(4) din Legea nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice prevede: ”(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile

publice se asigura de fiecare ordonator de credite. (4) Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza/soldele de

functie/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare/indemnizatiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de lege, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.”

3. Alte informații Luând în considerare cele de mai sus, propunem modificări în structura funcțiilor publice

mai sus menționate. 4. Concluzii Menționăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în

organigrama instituției. Precizăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru

posturile transformate, conform prevederilor legale. Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Statului de

funcții, conform anexei.

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV NICOLAE ROBU Jr. Ec. DOREL COJAN

Atasament: Anexa.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr. posturi

Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 1 0 2 Director executiv adjunct S 3 II 2 1 3 Sef serviciu S 9 II 9 0 4 Şef birou S 9 II 8 1

22 20 2

5 Auditor S 2 I superior 2 0 6 Auditor S 0 I principal 0 0

7 Consilier S 14 I superior 13 1 8 Consilier S 5 I principal 4 1 9 Consilier S 5 I asistent 5 0

10 Consilier S 0 I debutant 0 0

11 Consilier juridic S 3 I superior 3 0 12 Consilier juridic S 0 I principal 0 0 13 Consilier juridic S 0 I asistent 0 0 14 Consilier juridic S 0 I debutant 0 0

15 Politist local S 27 I superior 27 0 16 Politist local S 35 I principal 35 0 17 Politist local S 60 I asistent 59 1 18 Politist local S 0 I debutant 0 0 19 Politist local SSD 1 II superior 1 0

20 Referent M 5 III superior 4 1 21 Referent M 0 III principal 0 0 22 Referent M 0 III asistent 0 0 23 Referent M 0 III debutant 0 0

24 Politist local M 71 III superior 70 1 25 Politist local M 22 III principal 19 3 26 Politist local M 41 III asistent 39 2 27 Politist local M 0 III debutant 0 0

291 281 10 313 301 12

Grad 28 Sef serviciu S 1 II 1 0

Grad/Treapta

29 Inspector de specialitate S 1 I A 1 0 30 Inspector de specialitate S 1 I 1 0 31 Referent M 2 IA 2 0 32 Secretar - dactilograf M 1 IA 1 0 33 Arhivar M 1 1 0 34 Guard G 49 47 2

35 Muncitor calificat (mecanic) G 1 I 1 0 36 Ingrijitor G 2 2 0

59 57 2

372 358 14

Număr total posturi 372

1. Funcţii publice 313 - de conducere 22 - de execuţie 291 2. Personal contractual 59 - de conducere 1 - de execuţie 55 - de deservire 3

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

Total functii publice de conducere

A. 1. Functii publice de conducere

Directia Politiei Locale Timisoara

APROB,

PRIMAR

Anexa la H.C.L. Nr. .............. din ......................

STAT DE FUNCŢII

NICOLAE ROBU

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute Ocupate Vacante

Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN

TOTAL FUNCTII PUBLICE

din care:

Total functii publice de executie

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

A. 2. Functii publice de executie

B. 1. Functii personal contractual conducere

B. 2. Functii personal contractual executie

B. 3. Functii contractuale de deservire

TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA