keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 200/04.04.2013 privind aderarea Municipiului Timişoara la clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", modificarea actului constitutiv si a statutului clubului sportiv, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale clubului sportiv si aprobarea cotizatiei anuale catre clubul sportiv

04.04.2013

Hotararea Consiliului Local 200/04.04.2013
privind aderarea Municipiului Timişoara la clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", modificarea actului constitutiv si a statutului clubului sportiv, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale clubului sportiv si aprobarea cotizatiei anuale catre clubul sportiv


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-5001 /21.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2013-5001/21.02.2013, a clubului sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", cu completarile ulterioare;
Tinand cont de Procesul verbal din data de 28.02.2013, al Adunarii Generale extraordinare a clubului sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", respectiv si de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art.12, aliniatul (2) şi Titlul XI din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata;
Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
În conformitate cu prevederile art.11 alin.4, art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă aderarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara, alaturi de Consiliul Judetean Timis si Universitatea de Vest Timisoara, la Clubul Sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", cu modificarea şi completarea corespunzătoare a actului constitutiv si a statutului clubului sportiv, conform Procesului verbal al Adunarii Generale extraordinare a clubului sportiv din data de 28.02.2013.

Art.2.(1)Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sau un alt reprezentant desemnat de catre acesta, sa semneze din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, actul aditional nr.4 la Actul Constitutiv si la Statutul clubului sportiv, modificate şi completate.
(2) Se numeste, din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in Adunarea Generala a clubului sportiv un reprezentant, in persoana d-lui Primar Nicolae Robu şi un membru supleant în persoana domnului Traian Stoia.
(3) Se numeste din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul Director al clubului sportiv un reprezentant, in persoana d-lui consilier local Radu Toanca.

Art.3. (1) Se aproba o contributie financiara cu titlu de cotizatie pe anul 2013 din partea Municipiului Timisoara către Clubul Sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", in suma de 2.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport.
(2) Contributia financiara din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre clubul sportiv, in conformitate cu hotărârile Adunării Generale si cu prevederile legale in vigoare.
(3) Cotizatia se efectueaza pentru activitatea sportiva cuprinsa in calendarele competitionale ale echipelor de rugby ale clubului sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", in conformitate cu calendarul Federatiei Romane de Rugby, din editia competitionala 2013.
(4) Pentru perioada trimestrelor al II -lea şi al III-lea din anul 2013, se va aloca clubului sportiv o cota din cotizatia anuala, in suma maxima de 1.600.000 lei.
(5) Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate.
(6) In situatia in care se constata ca din cotizatia alocata din bugetul local nu au fost cheltuite sume in scopul pentru care a fost constituit clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara" si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la clubul sportiv.

Art.4. (1) Municipiul Timisoara va efectua platile pentru contributia financiara cu titlu de cotizatie, in transe, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata din partea clubului sportiv;
(2) Clubul sportiv va inainta catre Municipiul Timisoara documente justificative pentru cheltuielile efectuate din cotizatia alocata;
(3) Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pana la data de 31.12.2013, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada.

Art.5.(1) Activitatea financiară a clubului sportiv, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara, conform atributiilor desemnate.
(2) În acest sens, clubul sportiv sportiv va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor de rugby se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.6:(1) Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.7: (1) Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Clubului sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara"
- Universitatii de Vest Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Act_Aditional_4_statut.pdf

1

ACT ADITIONAL 4 LA STATUTUL CLUBULUI SPORTIV “RUGBY CLUB MUNICIPAL UNIVERSITATEA DE VEST

TIMISOARA ”

Subsemnatul, avocat Balc Sorin, domiciliat in Timisoara, str.Paul Chinezu, nr.4, ap.15, posesor al C.I. seria TM, nr.893465 in calitate de imputernicit al membrilor fondatori si asociati ai clubului sportiv “Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara”, asa cum rezulta din Actul Constitutiv al clubului si din procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a membrilor, cu acceptul acestora, am redactat prezentul Act aditional 4 la Statutul clubului, prin care se aduc urmatoarele modificari acestuia :

Art.1 aliniatul 1 din Statut, se modifica si va avea urmatorul continut:

Clubul Sportiv “Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara” are ca membrii fondatori si asociati, potrivit Actului Aditional 4 la Actul Constitutiv pe:

1. Borzaş Dănuţ, cetatean roman, domiciliat in sat Giarmata, com. Giarmata, nr.116, judet Timis, posesor al cartii de identitate seria TM nr.452517, eliberat de Pol. Mun. Timisoara, la data de 24.01.2005, cod numeric personal 1600531354726; 2. Dinu Dan Corneliu, cetatean roman, domiciliat in sat Mindruloc, com. Vladimirescu, nr.297, judet Arad, posesor al cartii de identitate seria AR nr.461797, eliberat de SPCLEP Arad, la data de 11.03.2010, cod numeric personal 1750324020021; 3. Doda Sorin, cetatean roman, domiciliat in Timisoara, cal. Bogdanestilor nr.110D, judet Timis, posesor al cartii de identitate seria TM nr.687448, eliberat de SPCLEP Timisoara, la data de 23.07.2008, cod numeric personal 1650621354805; 4. Consiliului Local al Municipiului Timisoara, sediul in Timisoara, str. B- dul C D Loga, nr. 1, jud. Timis, CIF 14756536, prin dlui Primar Nicolae Robu;

2

5. Consiliul Judetean Timis, sediul in Timisoara, str......, nr..., jud. Timis, CIF....., prin Presedinte Titu Bojin;

6.Universitatea de Vest Timisoara, , sediul in Timisoara, str......, nr..., jud. Timis, CIF.....reprezentata prin Rector dl. Marilen Pirtea. .

La articolul 3 se va modifica emblema clubului care va avea forma prezentata in anexa 1 atasata prezentei.

La articolul 8 se va modifica litera b) in sensul ca va avea urmatorul

continut : “ de a lua parte la fiecare activitate sustinuta in cadrul clubului”. La articolul 10 , la aliniatul 4 teza a doua se va modifica in sensul ca

hotararile privind luarea sanctiunilor se vor lua de catre Consiliul Director, si nu de Adunarea Generala.

Redactat si editat in 7 exemplare, azi ...03.2013, prin avocat Balc Sorin.

Semnaturile membrilor:

Borzas Danut

Dinu Dan Corneliu

Doda Sorin Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin dl. Primar Nicolae Robu

Consiliul Judetean Timis, prin dl. Presedinte Titu Bojin

Universitatea de Vest Timisoara, prin dl.Rector Marilen Pirtea

3

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA BAROUL TIMIŞ

CABINET AVOCAT

AVOCAT BALC SORIN

Subsemnatul, avocat BALC SORIN, avocat în cadrul Baroului Timiş, în conformitate cu prevederile art.3, lit.c din Legea 51/1995 republicată, atest identitatea părţilor semnatare, conţinutul prezentului act redactat de mine şi data certă ...03.2013, înscris înregistrat în Registrul de dată certă sub nr..../...03.2013. Data Avocat Balc Sorin ...03.2013

Atasament: Act_Aditional_4.pdf

1

ACT ADITIONAL 4 LA STATUTUL CLUBULUI SPORTIV “RUGBY CLUB MUNICIPAL UNIVERSITATEA DE VEST

TIMISOARA ”

Subsemnatul, avocat Balc Sorin, domiciliat in Timisoara, str.Paul Chinezu, nr.4, ap.15, posesor al C.I. seria TM, nr.893465 in calitate de imputernicit al membrilor fondatori si asociati ai clubului sportiv “Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara”, asa cum rezulta din Actul Constitutiv al clubului si din procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a membrilor, cu acceptul acestora, am redactat prezentul Act aditional 4 la Statutul clubului, prin care se aduc urmatoarele modificari acestuia :

Art.1 aliniatul 1 din Statut, se modifica si va avea urmatorul continut:

Clubul Sportiv “Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara” are ca membrii fondatori si asociati, potrivit Actului Aditional 4 la Actul Constitutiv pe:

1. Borzaş Dănuţ, cetatean roman, domiciliat in sat Giarmata, com. Giarmata, nr.116, judet Timis, posesor al cartii de identitate seria TM nr.452517, eliberat de Pol. Mun. Timisoara, la data de 24.01.2005, cod numeric personal 1600531354726; 2. Dinu Dan Corneliu, cetatean roman, domiciliat in sat Mindruloc, com. Vladimirescu, nr.297, judet Arad, posesor al cartii de identitate seria AR nr.461797, eliberat de SPCLEP Arad, la data de 11.03.2010, cod numeric personal 1750324020021; 3. Doda Sorin, cetatean roman, domiciliat in Timisoara, cal. Bogdanestilor nr.110D, judet Timis, posesor al cartii de identitate seria TM nr.687448, eliberat de SPCLEP Timisoara, la data de 23.07.2008, cod numeric personal 1650621354805; 4. Consiliului Local al Municipiului Timisoara, sediul in Timisoara, str. B- dul C D Loga, nr. 1, jud. Timis, CIF 14756536, prin dlui Primar Nicolae Robu;

2

5. Consiliul Judetean Timis, sediul in Timisoara, str......, nr..., jud. Timis, CIF....., prin Presedinte Titu Bojin;

6.Universitatea de Vest Timisoara, , sediul in Timisoara, str......, nr..., jud. Timis, CIF.....reprezentata prin Rector dl. Marilen Pirtea. .

La articolul 3 se va modifica emblema clubului care va avea forma prezentata in anexa 1 atasata prezentei.

La articolul 8 se va modifica litera b) in sensul ca va avea urmatorul

continut : “ de a lua parte la fiecare activitate sustinuta in cadrul clubului”. La articolul 10 , la aliniatul 4 teza a doua se va modifica in sensul ca

hotararile privind luarea sanctiunilor se vor lua de catre Consiliul Director, si nu de Adunarea Generala.

Redactat si editat in 7 exemplare, azi ...03.2013, prin avocat Balc Sorin.

Semnaturile membrilor:

Borzas Danut

Dinu Dan Corneliu

Doda Sorin Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin dl. Primar Nicolae Robu

Consiliul Judetean Timis, prin dl. Presedinte Titu Bojin

Universitatea de Vest Timisoara, prin dl.Rector Marilen Pirtea

3

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA BAROUL TIMIŞ

CABINET AVOCAT

AVOCAT BALC SORIN

Subsemnatul, avocat BALC SORIN, avocat în cadrul Baroului Timiş, în conformitate cu prevederile art.3, lit.c din Legea 51/1995 republicată, atest identitatea părţilor semnatare, conţinutul prezentului act redactat de mine şi data certă ...03.2013, înscris înregistrat în Registrul de dată certă sub nr..../...03.2013. Data Avocat Balc Sorin ...03.2013

Atasament: Referat.pdf

COD FP 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2013-5001 /21.03.2013

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aderarea Municipiului Timişoara la clubul sportiv „ Rugby Club Municipal

Universitatea de Vest Timişoara” , modificarea actului constitutiv si a statutului clubului sportiv, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale clubului

sportiv si aprobarea cotizatiei anuale catre clubul sportiv In perioada 2007-2012, Municipiul Timisoara a sustinut si influentat dezvoltarea sportului de performanta timisorean, alocand anual din bugetul local contributii financiare prin contractele de asociere incheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si sectii de discipline sportive individuale. Rugbyul ca ramura sportiva reprezinta un joc sportiv clasificat in prima categorie de importanta in strategia sportiva locala, tinand cont de istoric, traditie si palmares, si avand an de an un impact tot mai mare la publicul timisorean. In perioada mentionata, Municipiul Timisoara a alocat in fiecare an contributii financiare in cadrul asocierii cu clubul sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, contribuind astfel la asigurarea continuitatii activitatii de performanta , dar si la dezvoltarea organizatiei sportive, care au condus la cresterea in fiecare campionat a performantelor echipei de seniori. Acest parteneriat eficient a determinat derularea in cadrul clubului a unui proiect de restructurare administrativa si in plan sportiv: programul ’’ Renasterea rugbyului universitar timisorean’’ ale carui coordonate principale ca obiective erau atingerea unui nivel inalt de reprezentare valorica a primei echipe si promovarea rugbyului juvenil. Dupa incheierea sezonului competitional 2010, s-a reusit atragerea pe langa sponsori privati existenti si a Universitatii de Vest Timisoara si a unui important finantator privat. Lotul de sportivi a fost imbunatatit cu peste 15 jucatori de nivel ridicat ca valoare, s-a asigurat o banca tehnica de inalt profesionalism. Clubul a reusit sa aiba 10 jucatori componenti ai echipei nationale a Romaniei, calificata la Campionatul Mondial 2011.Totodata, echipa de juniori a crescut in valoare in Campionatul Regional Transilvania de juniori, reusind safie medaliata, iar la nivel de copii , din luna noiembrie 2010 s-au pus bazele grupelor de copii de 10-14 ani, cu peste 70 sportivi selectionati, care fac pregatire continua pe baza sportiva a clubului.Este foarte important de mentionat faptul ca din sprijinul financiar primit de club, o cota importanta a fost alocata echipelor de juniori si copii, care formeaza si promoveaza sportivi pentru rugbyul de performanta.

Prin Adresa nr.SC2013-5001/21.02.2013, Clubul Sportiv Rugby Club Municipal a inaintat informarea privind rezultatele sportive obtinute de echipa de seniori pe perioada derularii contractului de asociere cu Municipiul Timisoara, intre anii 2007-2012:

2009: campioana a Europei Centrale; 2010: vicecampioana a Europei Centrale; locul 3 in Campionatul National universitar la

rugby in 7;

COD FP 53 – 01 ver.1 .

2

2011: vicecampioana a Europei Centrale; locul 3 in Campionatul National Superliga CEC Bank; locul 3 in Campionatul National Superliga CEC Bank la rugby in 7; campioana nationala universitara la rugby in 7; castigatoare a Cupei Romaniei;

2012: campioana nationala in SuperLiga CEC Bank 2012; va participa in toamna in competitia europeana Cupa Challenge.

Toate aceste performante sportive care au crescut de la an la an, unice in rugbyul timisorean in ultimii 40 de ani, au facut ca echipa de rugby seniori RCM U.Vest Timisoara sa devina foarte iubita in randul suporterilor si a atras tot mai multi multi spectatori. Meciurile de acasa s-au desfasurat cu stadionul local plin, creand o adevarata emulatie fata de jocul de rugby in randul tinerilor din oras si zona.

In Adresa mentionata, clubul a anexat Procesul verbal al Adunarii Generale din data de 12.02.2013, in cadrul careia au fost dezbatute in cadrul ordinii de zi: -proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2013, care insumeaza un necesar de 4.815.000 lei, pentru: cheltuieli de deplasari, prime, salarii, cheltuieli medicale, asigurari, etc; -a fost prezentat Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2012; - prezentarea obiectivelor clubului pentru anul competitional 2013: castigarea de catre prima echipa a Campionatului National SuperLiga si a Cupei Romaniei, iar in plan international clasarea pe primele locuri in Cupa Challenge. -avand in vedere prezenta invitatului clubului, in persoana dlui consilier local Radu Toanca- presedintele comisiei V a C.L.Timisoara, a fost formulata si aprobata propunerea de asociere a C.S. RCM U.Vest cu Primaria Timisoara, Consiliul Judetean Timis si Universitatea de Vest ; -modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Clubului ; -modificarea componentei Consiliului Director, avand in noua structura 3 membri.

Documentatia clubului a fost completata cu Procesul verbal al Adunarii Generale extraordinare din data de 28.02.2013, in care au fost hotarate in unanimitate modificari la Actul Constitutiv si Statutul clubului, care vor fi cuprinse in Actul aditional nr.4 la Actul Constitutiv si la Statutul clubului sportiv, modificate şi completate. Acest act va fi aprobat de reprezentantii asociatilor. In contextul prezentat si tinand cont de expunerile de motive precizate in prezentul referat, este fundamentata motivatia propunerii de a dezvolta activitatea de rugby intr-o noua structura a organizatiei, prin care sa se creeze cadrul organizational si resursele pentru obtinerea unor performante sportive de exceptie, prin implicarea directa a autoritatilor locale. Aderarea la clubul sportiv a Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara, se va realiza in conditiile modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului clubului, potrivit Actului aditional nr.4, care va fi aprobat conform hotararilor consemnate in Procesului verbal al Adunarii Generale extraordinare din data de 28.02.2013. In conditiile aratate, urmeaza sa se stabileasca urmatoarele:

1. Se va supune aprobării Consiliului Local aderarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara, alaturi de Consiliul Judetean Timis si Universitatea de Vest Timisoara, la clubul sportiv „ Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara”, cu modificarea şi completarea corespunzătoare a actului constitutiv si a statutului clubului sportiv, conform Procesului verbal al Adunarii Generale extraordinare a clubului sportiv din data de 28.02.2013;

2.(1)Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sau un alt reprezentant desemnat de catre acesta, sa semneze din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, actul aditional nr.4 la Actul Constitutiv si la Statutul clubului sportiv, modificate şi completate;

(2) Se numeste, din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in Adunarea Generala a clubului sportiv un reprezentant, in persoana dlui Primar Nicolae Robu;

(3) Se numeste din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul Director al clubului sportiv un reprezentant, in persoana dlui consilier local Radu Daniel Toanca ;

COD FP 53 – 01 ver.1 .

3

3. cotizatia pe anul 2013 din partea Municipiului Timisoara, care se va achita clubului sportiv. Precizam ca potrivit prevederilor art.11 din Statutul clubului, ’’Patrimoniul social initial se completeaza cu veniturile din contributiile membrilor asociati…’’, iar conform art.34’’Veniturile C.S. Rugby Club Municipal Timişoara provin din : a) cotizatiile membrilor…’’.

(1)Contributia financiara cu titlu de cotizatie anuala a Municipiului Timisoara pentru clubul sportiv „ Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara” se va aproba din bugetul local,din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport. Valoarea propusa pentru cotizatia anuala este in suma de 2.000.000 lei. Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale a cuprins valoarea cotizatiei destinate C.S.RCM U.Vest in Proiectul de buget al directiei pe anul 2013, transmis Directiei Economice,, urmand ca proiectul de hotarare pentru aprobarea cotizatiei sa fie supus aprobarii in aceeasi sedinta de plen a C.L.Timisoara, in care se va supune aprobarii bugetul local al Municipiului Timisoara. (2) Contributia financiara din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre clubul sportiv, in conformitate cu hotărârile Adunării Generale si cu prevederile legale in vigoare; (3) Cotizatia se efectueaza pentru activitatea sportiva cuprinsa in calendarele competitionale ale echipelor de rugby ale clubului sportiv „ Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara”, in conformitate cu calendarul Federatiei Romane de Rugby, din editia competitionala 2013;

(4) Pentru perioada semestrului I din anul 2013, aferenta turului editiei competitionale 2013, se va aloca clubului sportiv o cota din cotizatia anuala, in suma maxima de 1.200.000 lei; (5) Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate;

(6) In situatia in care se constata ca din cotizatia alocata din bugetul local nu au fost cheltuite sume in scopul pentru care a fost constituit clubul sportiv „ Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara” si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la clubul sportiv;

4. (1) Municipiul Timisoara va efectua platile pentru contributia financiara cu titlu de cotizatie, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata din partea clubului sportiv;

(2) Clubul sportiv va inainta catre Municipiul Timisoara documente justificative pentru cheltuielile efectuate din cotizatia alocata;

(3) Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pana la data de 31.12.2013, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada.

5.(1) Activitatea financiară a clubului sportiv, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara, conform atributiilor desemnate;

(2) În acest sens, clubul sportiv sportiv va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor de rugby se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. In concluzie, avand in vedere cele mentionate anterior, formula propusa privind conditiile de aderare a Municipiului Timisoara la C.S.RCM U.Vest, se incadreaza in prevederile legislatiei in vigoare care garanteaza pe de o parte libertatea de asociere sau aderare, inclusiv a institutiilor publice locale, cand scopul il constitue realizarea unui interes public si pe de alta parte stipuleaza obligatia institutiilor si autoritatilor publice de a sprijini manifestarile sportive si sportul de performanta.

COD FP 53 – 01 ver.1 .

4

Potrivit prevederilor art. 11 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, pentru protectia si promovarea intereselor lor, unitatile administrativ- teritoriale au dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale, in conditiile legii. Potrivit prevederilor art. 36 (2) lit. e) coroborat cu prevederile art. 36 (7) lit. a) din cuprinsul aceluiasi act normativ, Consiliul Local este investit cu atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern, hotarand in conditiile legii asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.

Avand in vedere ca initiativa proiectului provine din sfera societatii civile, interesul public al proiectului este deplin asigurat implicarea autoritatii publice locale fiind justificata si din acest punct de vedere.

Deasemenea, in conformitate cu prevederile art. 1(1) si art. 2 din Ordonanta nr. 26/ 2001 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati pot constitui asociatii avand drept scop urmarirea realizarii acestui interes, scopul fiind, potrivit legii, si facilitarea accesului asociatiei la resurse private si publice precum si parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial.

Dispozitiile art. 4 din Ordonanta nr. 26/2001 privind asociatiile si fundatiile, reglementeaza strict constituirea subiectului de drept al asociatiei din trei sau mai multe persoane care de comun acord asigura contributia materiala cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati de interes al unor colectivitati.

Avand in vedere considerentele expuse apare oportuna aderarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara la C.S.Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, in calitate de membru asociat .

Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local analiza si avizarea oportunitatii de aderare, respectiv discutarea in plen a proiectului de hotarare pentru aprobarea aderarii Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara la C.S.Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, modificarea actului constitutiv si a statutului clubului sportiv, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale clubului sportiv si aprobarea cotizatiei anuale catre clubul sportiv.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Directia Economica, Director Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Sef Birou Baze Sportive, Ion Crasovan Avizat Juridic, Teodora Gentimir