keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 483/26.09.2019 privind aprobarea cererii de finantare ,,Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu" si a cheltuielilor aferente

26.09.2019

Hotararea Consiliului Local 483/26.09.2019
privind aprobarea cererii de finantare ,,Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu" si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

                  Având în vedere Expunerea de motive  nr. SC2019-22420/09.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului  Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
                  Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-22425/09.09.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
                  Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-22425/09.09.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 22425/09.09.2019;
                        Având în vedere Adresa nr. SC2019-20007/09.09.2019 a Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
                       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
                Având în vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
                În conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin.(2) lit. b), e), alin.(4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
                În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 139 alin.1 şi 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finantare cu titlul "Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu", depusă în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, operatiunea: Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu",  în cuantum 32.948.274,33   lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 29.336.879,86 lei  şi valoarea totală neeligibilă de 3.611.394,47 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contributiei proprii în proiect a Municipiului Timisoara în cuantum de 28.216.235,63 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 3.611.394,47 lei, cât si contributia de 83.87 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 24.604.841,16 lei, reprezentând cofinantarea proiectului "Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu".

Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aprobă  asumarea suportarii din bugetul propriu al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului "Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu".

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7:  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
           - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
           - Primarului Municipiului Timişoara;
            - Serviciului Juridic;
           - Direcţiei Urbanism;
           - Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
           - Direcţiei Economice;
           - Direcţiei de Mediu;
           - Direcţiei Dezvoltare;
           - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse  I Est;
           - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
           - Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calităţii;
           - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
           - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_de_specialitate_.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR DIRECȚIA DEZVOLTARE NR. SC2019-2,2 a 2.05.20/5 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanțare „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu” şi a cheltuielilor aferente Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 22420/09.09.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu” şi a cheltuielilor aferente, prin care: Se aprobă cererea de finantare cu titlul „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu”, depusă în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, axa prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, operatiunea: Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca; Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu”, în cuantum 32.948.274,33 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 29.336.879,86 lei şi valoarea totală neeligibilă de 3.611.394,47 lei; Se aprobă alocarea din bugetul local a contributiei proprii în proiect a Municipiului Timisoara în cuantum de 28.216.235,63 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 3.611.394,47 lei, cât si contributia de 83,87% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 24.604.841,16 lei, reprezentând cofinantarea proiectului „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu”; Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale; Se aprobă asumarea suportarii din bugetul propriu al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu”; Obiectivul general al proiectului îl reprezintă imbunatatirea conditiilor de acces la educatie, infrastructura educationala europene de dezvoltarea l si cresterea participarii populatiei scolare la un proces educational preuniversitar aliniat la standarde inalta calitate, care permite unitatii de invatamant sa-si indeplineasca misiunea de formare a tinerilor in ocala, regionala si nationala. Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: 2 Reabilitarea cladirii scoala din cadrul Colegiului Tehnic, pentru ca procesul de învatamânt aferent ciclului liceal sa se desfasoare în conditii optime; Achizitia de echipamente IT, materiale didactice moderne si materiale specifice pentru documentare, pentru cresterea accesului la informatie si crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii; Cresterea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati la serviciile educationale.

Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului: 1. Crearea unui mediu propice pentru desfasurarea actului educapional la un nivel superior de performanta, proiectat sa faciliteze predarea si învatarea si aliniat principiilor moderne de învatare, pentru elevii si cadrele didactice ce îsi desfasoara activitatea în cadrul unitatii scolare; Valoarea la începutul implementarii proiectului: 804 elevi (an scolar 2016-2017) Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 1176 elevi, din care: - fete: 430, — baieti: 746, — persoane cu dizabilitati: 6, — cazuri sociale: 14. 2. Unitati de infrastructura educationala scolara reabilitate/extinse/echipate: Valoarea la începutul implementarii proiectului: 0 Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 1 Prin adresa ADR Vest nr.19600/03.09.2019, se solicita, pentru etapa precontractuala, pregatirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu” şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. Director Directia Magdalena Nicoară | ț i 4 An O Şef Serviciul Monitorizare si Implementare Proiecte Gabrfela Bica ez Intocmit Elena-Camelia Croicea L

Atasament: Expunere_de_motive_.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2019-0 24 20 225 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu” şi a cheltuielilor aferente Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1, Descrierea situației actuale Municipiul Timisoara a depus cererea de finantare cu titlul „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu”, cod SMIS 129105, în cadrul apelului POR/2017/4/4.4/4.5/ 1. Prin adresa ADR Vest nr. 19600/03.09.2019, se solicita, pentru etapa precontractuala, pregatirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă imbunatatirea conditiilor de acces la educatie, infrastructura educationala si cresterea participarii populatiei scolare la un proces educational preuniversitar aliniat la standarde europene de inalta calitate, care permite unitatii de invatamant sa-si indeplineasca misiunea de formare a tinerilor in dezvoltarea locala, regionala si nationala. Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: — Reabilitarea cladirii scoala din cadrul Colegiului Tehnic, pentru ca procesul de învatamânt aferent ciclului liceal sa se desfasoare în conditii optime; — Achizitia de echipamente IT, materiale didactice moderne si materiale specifice pentru documentare, pentru cresterea accesului la informatie si crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii; — Cresterea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati la serviciile educationale. Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului: — Crearea unui mediu propice pentru desfasurarea actului educational la un nivel superior de performanta, proiectat sa faciliteze predarea si învatarea si aliniat principiilor moderne de învatare, pentru elevii si cadrele didactice ce îsi desfasoara activitatea în cadrul unitatii scolare; Valoarea la începutul implementarii proiectului: 804 elevi (an scolar 2016-2017) Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 1176 elevi, din care: _ fete: 430, - baieti: 746, _ persoane cu dizabilitati: 6, - cazuri sociale: 14. — Unitati de infrastructura educationala scolara reabilitate/extinse/echipate: Valoarea la începutul implementarii proiectului: O Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: | Cod FO33-03,Ver.1

3. Alte informații Principalele categorii de lucrari care se vor realiza in vederea implementarii acestui proiect presupun: refacerea tuturor finisajelor interioare si exterioare, refacerea trotuarelor din jurul cladirii, realizarea unor recompartimentari interioare, modernizarea tuturor instalatiilor, inlocuire jgheaburi, burlane, refacerea hidroizolatiei la nivelul soclului, camasuirea tuturor peretilor structurali de la tronsonul B, consolidarea planseelor, reabilitare/inlocuire tamplarie exterioara, inlocuire tamplarie interioara, restaurarea/reconstituirea elementelor decorative ale fatadei, realizarea unui dren perimetral cladirii, realizarea de rampe de acces. De asemenea se vor achizitiona si urmatoarele categorii de echipamente/dotari: ascensoare, chiller, pompe de incendiu, mobilier scolar, echipamente dotare ateliere, kituri/module educationale. 4. Concluzii În data de 23.07.2019, Agentia pentru Dezvoltare Regională Vest a finalizat etapa de evaluare tehnica si financiara pentru proiectul cu titlul „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu”. La data prezentei este demarata etapa precontractuala. Pentru semnarea contractului de finantare în vederea implementării proiectului este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timisoara trebuie să le asigure pentru implementarea cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NI RA LX Cod FO53-03,Ver.I