keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 483/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului I" - municipiul Timişoara

20.12.2005

Hotararea Consiliului Local 483/20.12.2005
privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului I" - municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2005-21288/09.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. RE2004-2011/26.05.2004 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi în zona Câmpului I ;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului I", potrivit proiectului P 14/2004 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă şi canalizare în zona Câmpului I .

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_Campului_I_apa-canalizare.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea de apă şi canalizare – zona Câmpului I ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 1.280.817,1 lei 350.438,3 EURO - construcţii-montaj : 1.167.604,2 lei 319.462,7 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei - anul I 1.280.817,1 lei / 1.167.604,2 lei

Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Conducta de apă L =1170 m, De125x11,4 mm

L =190 m, De225x20,5 mm -Debit transportat Q = 10 dmc/sec -Canal L =190 m, De 400 mm L =1.100 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 100 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

Atasament: REFERAT_Campului_I_-_apa-canalizare.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2005- 21288/09.12.2005

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi zona Câmpului I. Această deficienţă impune realizarea unei reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe acest traseu.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. RE2004- 2011/26.05.2004 încheiat de Municipiul Timişoara cu cetăţenii domiciliaţi în zona Câmpului I, achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de alimentare cu apă şi canalizare se va face de către cetăţeni.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului I ” este estimată la 1.280.817,1 lei (cu TVA), respectiv 350.438,3Euro (1 EURO=3,6549 lei la data de 30.11.2005).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – zona Câmpului I ” se face din bugetul local, Capitolul 63.02.09 ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P02/2005 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU T.R.P.

IOAN GANCIOV AVIZAT JURIDIC ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MIRELA LASUSCHEVICI MARIUS ONEŢIU Red. / Dact. : ML Ex:1