keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 465/20.12.2010 privind aprobarea proiectului "Modernizarea Parcului Justiţiei", Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 465/20.12.2010
privind aprobarea proiectului "Modernizarea Parcului Justiţiei", Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010- 28792/02.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Modernizarea Parcului Justiţiei", în valoare totală de 2.101.290,00 lei, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi analiza cost-beneficiu, în vederea realizării proiectului "Modernizarea Parcului Justiţiei", elaborate de către S.C. GREEN PROJECT S.R.L. IAŞI, cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 44.406,40 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile în sumă de 33.766,40 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 10.640,00 lei.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.056.883,60 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 402.330,00 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.654.553,60 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi suma necesară implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010 - / .2010

REFERAT

privind aprobarea proiectului “Modernizarea Parcului Justiţiei”, Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere

Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii.

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Oraş polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timişoara generează dezvoltare în toată regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei 7 poli naţionali de creştere.

Avem nevoie de un oraş curat şi verde pentru un mediu de viaţă sănătos, de o dezvoltare urbană unitară, coerentă, cu servicii moderne pentru un mediu de viaţă confortabil şi de spaţii publice cu posibilităţi de agrement şi recreere competitive pentru un mediu de viaţă vibrant.

S-au considerat prioritare programele de valorificare a potenţialului cadrului natural şi a peisajului, de amenajare arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor, concomitent cu o dezvoltare a infrastructurii şi a serviciilor de relaxare, recreere şi sport, în vederea creării unui mediu de viaţă plăcut, stimulator şi vibrant, un oraş atractiv şi verde fiind implicit mai competitiv şi din punct de vedere economic, atrăgând şi reţinând forţă de muncă tânără şi cu calificare superioară.

Amenajarea zonelor verzi, creşterea cantitativă şi calitativă a acestora, contribuie la împlinirea scopului final al oricărei strategii de dezvoltare – creşterea calităţii vieţii locuitorilor.

Întrucât „salba de parcuri” de pe malul Canalului Bega este reprezentativă pentru definirea identităţii Timişoarei, intervenţiile propuse contribuie în acelaşi timp la creşterea atractivităţii Polului de Creştere prin atragerea de turişti/vizitatori.

Pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară, în primul rând, realizarea unei infrastructuri publice adecvate cu accent pe protejarea condiţiilor de mediu. În acest context se înscrie şi prezentul proiect „Modernizarea Parcului Justiţiei”, care vizează reabilitarea unui segment important din patrimoniul verde al Municipiului Timişoara, centrul urban al Polului de Creştere.

Proiectul „Modernizarea Parcului Justiţiei” a fost inclus în lista de rezervă de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al „Polului de creştere Timişoara” şi se integrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv”, Politica 4.3. „Diversificarea posibilităţilor de agrement şi recreere” Program 4.3.3. „Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor”.

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele: • Îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locuitorilor din zona centrală a municipiului (cca. 5.000 locuitori) ca urmare a modernizării spaţiului urban Parcul Justiţiei, destinat recreerii şi agrementului, cât şi prin reducerea poluării mediului datorită sporirii plantaţiilor de arbori şi arbuşti. • Îmbunătăţirea confortului spaţiilor publice urbane ale Municipiului Timişoara, centrul Polului de Creştere, prin reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare, reamenajarea peisagistică şi dotarea cu mobilier urban modern şi adecvat a Parcului Justiţiei. • Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin efectuarea de lucrări peisagistice:

FP 53-01, Ver.1

Astfel, în urma implementării proiectului, Parcul Justiţiei, suprafaţa totală de amenajat 20.550 mp, va fi prevăzut cu:

- suprafaţa gazonată 16.697,80 mp; - suprafaţă alei 1.577 mp; - suprafaţă bulbi 2.202,20 mp; - plantarea a 109.300 bulbi; - plantarea a 149.300 plante perene; - 53 exemplare de arbori şi arbuşti; - 12 pergole; - 38 bănci; - 35 coşuri de gunoi; - 23 bucăţi stâlpi de iluminat fotovoltaici; - un sistem de irigare computerizat; - modernizarea sistemului de alei.

• Îmbunătăţirea sănătăţii cetăţenilor, prin crearea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv, dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere - condiţii necesare pentru încurajarea petrecerii timpului liber în natură.

Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul „Modernizarea Parcului Justiţiei” contribuie la creşterea atractivităţii şi promovarea dezvoltării durabile a Polului de Creştere Timişoara în contextul dezvoltării regionale de ansamblu.

În contextul Planului Integrat de Dezoltare al Polului de Creştere Timişoara, proiectul „Modernizarea Parcului Justiţiei” se încadrează în obiectivul 4 al acestuia: Obiectivul 4: Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv, Politica 2.1: Diversificarea posibilităţilor de agrement şi recreere, Programul 2.1.3: Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor.

De asemenea, prezentul proiect are impact şi asupra altor politici şi programe ale obiectivului 4, precum şi asupra altor obiective ale Planului Integrat de Dezvoltare al PCT şi anume:

Obiectiv 4. Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv, Politica 4.1 Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente şi moderne pe întreg teritoriul Polului de creştere Timişoara; Programul: 4.1.2. Creşterea calităţii spaţiilor publice centrale ale municipiului Timişoara, nucleul Polului de creştere;

Obiectiv 4. Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv, Politica 4.3 Diversificarea posibilităţilor de agrement şi recreere; Programul: 4.3.1. Valorificarea potenţialului cadrului natural şi a peisajului şi Programul: 4.3.2. Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de relaxare, recreere şi sport;

Obiectivul 3: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi stabil, favorabil progresului; Politica 3.2.: Introducerea Timişoarei în circuitul cultural european; Programul 3.2.1.: Punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial, mobil şi imobil.

Totodată, „Modernizarea Parcului Justiţiei” va conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului şi introducerea acestui parc în circuitul turistic al Polului de Creştere.

Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul “Modernizarea Parcului Justiţiei”, documentaţia tehnico-economică, elaborată de către S.C. GREEN PROJECT S.R.L. IAŞI în baza contractului de prestare de servicii nr. 13/12.01.2010, contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, precum şi alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiţie pentru recuperarea acesteia - precum şi a unui avans, estimat a acoperi cele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, cu menţiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele: 1. proiectul “Modernizarea Parcului Justiţiei”, în valoare totală de 2.101.290,00 lei, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.

FP 53-01, Ver.1

2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului “Modernizarea Parcului Justiţiei”, elaborate de către S.C. GREEN PROJECT S.R.L. IAŞI, cu principalii Indicatori tehnico- economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 44.406,40 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile în sumă de 33.766,40 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 10.640,00 lei. 4. (1) alocarea din bugetul local a sumei de 2.056.883,60 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 402.330,00 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.654.553,60 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi suma necesară implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ VASILE CIUPA SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, AVIZAT JURIDIC DIANA MIHAELA NICA Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

CONSILIER DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. ............ o i INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI “Modernizarea Parcului Justiției” - documentație tehnico economică elaborată de către S.C. GREEN PROJECT S.R.L. IAŞI, în baza contractului de prestare de servicii nr. 13/12.01.2010 VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclus): 2.101.290,00 lei din care: C +M (T.V.A. inclusă) : 1.804.660,00 lei SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 1.654.553,60 lei - Buget local (2%) 33.766,40 lei STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 1.688.320,00 lei Costuri neeligibile 10.640,00 lei TVA 402.330,00 lei TOTAL PROIECT (T.V.A. inclus) 2.101.290,00 lei Contribuția proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 44.406,40 lei (fără T.V.A.), Contribuţie Buget Local — cheltuieli eligibile fără TVA: 33.766,40 lei Contribuţie Buget Local — cheltuieli neeligibile fără TVA: 10.640,00 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 1.654.553,60 lei Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 44.406,40 lei + 402.330,00 lei (TVA aferentă proiectului) + 1.654.553,60 lei (avans execuţie) = 2.101.290,00 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare. DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 11 de luni de la semnarea contractului de finanţare OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: - Întreţinerea şi completarea vegetației existente. Gazonarea suprafeţelor verzi; - Refacerea rețelei de alei pietonale din pavele din beton; - Plantarea de arbori, arbuşti plante pere şi bulbi; - Recondiționarea mobilierului urban existent şi completarea acestuia; - Instalarea unui sistem de iluminat cu corpuri de iluminat decorative fotovoltaice; - Instalarea unui sistem de irigare automatizat. CAPACITĂŢI - suprafața gazonată 16.697,80 mp; - suprafață alei 1.577 mp; - suprafață bulbi 2.202,20 mp; - plantarea a 109.300 bulbi; - plantarea a 149.300 plante perene; - 53 exemplare de arbori şi arbuşti; - 12 pergole; - 38 bănci; - 35 coşuri de gunoi; - 23 bucăți stâlpi de iluminat fotovoltaici; - un sistem de irigare computerizat; - modernizarea sistemului de alei. DIRECTORD FIA DE MEDIU VASIL Red./Dact. D.B.2 ex.