keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 100/14.09.2012 privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Justiţiei" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

14.09.2012

Hotararea Consiliului Local 100/14.09.2012
privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Justiţiei" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012 - 21442 / 07.09.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 137/27.04.2010 de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi a Ordinului nr. 276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008";
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al MDRT şi nr. 1294/07.10.2008 al M.E.F.;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009;
Conform Hotărârii de Guvern nr. 1135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale pentru axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b), alin. 4 litera d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1. Se modifică articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 465/20.12.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 1. Se aprobă proiectul "Modernizarea Parcului Justiţiei", în valoare totală de 2.096.732,65 lei (inclusiv T.V.A), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2. Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 465/20.12.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 54.041,19 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile în sumă de 41.687,59 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 10.640,00 lei."

Art. 3. Se modifică articolul 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 465/20.12.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 4. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.042.691,46 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. neeligibil aferent proiectului în sumă de 1.713,60 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.654.553,60 lei.
(2) Cheltuielile eligibile ale proiectului cu T.V.A. aferentă, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare."

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 465/20.12.2010 rămân nemodificate.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii verzi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anesa la HCL IAT, posesorii score INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al PROIECTULUI “Modernizarea Parcului Justiţiei” - documentație tehnico economică elaborată de către S.C. GREEN PROJECT S.R.L. IAŞI, în baza contractului de prestare de servicii nr. 13/12.01.2010 VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclus): 2.096.732,65 lei din care: C+M (T.V.A. inclusă): 1.804.668,32 lei SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 2.042.691,46 lei - Buget local (2%) 41.687,59 lei STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 2.084.379,05 lei Costuri neeligibile 10.640,00 lei TVA neeligibil 1.713,60 lei TOTAL PROIECT (T.V.A. inclus) 2.096.732,65 lei Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 54.041,19 lei (fără T.V.A.), Contribuţie Buget Local — cheltuieli eligibile fără TVA: 41.687,59 lei Contribuţie Buget Local — cheltuieli neeligibile fără TVA: 10.640,00 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 2.042.691,46 lei Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 54.041,19 lei + 1.713,60 lei (TVA aferentă proiectului) + 2.040.977,86 lei (avans execuţie) = 2.096.732,65 lei Cheltuielile eligibile ale proiectului cu T.V.A. aferentă, precum şi avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013, conform legislaţiei în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare. DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 11 de luni de la semnarea contractului de finanțare OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: - Întreţinerea şi completarea vegetației existente. Gazonarea suprafețelor verzi; - Refacerea reţelei de alei pietonale din pavele din beton; - Plantarea de arbori, arbuşti plante pere şi bulbi; - Recondiționarea mobilierului urban existent şi completarea acestuia; - Instalarea unui sistem de iluminat cu corpuri de iluminat decorative fotovoltaice; - Instalarea unui sistem de irigare automatizat. CAPACITĂȚI - suprafața gazonată 16.697,80 mp; - suprafață alei 1.577 mp; - suprafață bulbi 2.202,20 mp; - plantarea a 109.300 bulbi; - plantarea a 149.300 plante perene; - 53 exemplare de arbori şi arbuşti; - 12 pergole; - 38 bănci; - 35 coşuri de gunoi; - 23 bucăți stâlpi de iluminat fotovoltaici; - un sistem de irigare computerizat; - modernizarea sistemului de alei. Pt. DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU AD BERE SEMEREDI Red./Dact. D.B.2 ex.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU NR. SC 2012-

REFERAT

privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Justiţiei” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare

1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”

Oraş polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timişoara generează dezvoltare

în toată regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei şapte poli naţionali de creştere. Centrele urbane mari influenţează dezvoltare pe un areal mai mare, inclusiv a zonelor rurale denumite zone de influenţă a polului de creştere;

Analiza diagnostic a Polului de creştere Timişoara arată că din punct de vedere al dezvoltării sale economice, Timişoara, capitala Judeţului Timiş, este în prezent un puternic centru polarizator pentru întreaga regiune de vest a României, concentrând peste 80% din economia judeţului şi peste 30% din cea a regiunii şi fiind la nivel naţional cel de al doilea centru economic, după capitala ţării.

În acest context, autorităţile administraţiilor publice locale trebuie să găsească soluţii viabile care să permită în continuare dezvoltarea oraşului, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. Cum fondurile locale sunt insuficiente, oportunitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea spaţiilor publice, respectiv Parcul Justiţiei, a devenit esenţială.

Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât a dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare.

Parcul Justiţiei este limitat la nord de bulevardul C. D. Loga iar la sud de Canalul Bega, este înscris în parcela din Cartea Funciară nr. 427266, Topo 8, a cărui suprafaţă totală este de cca. 20.550,00 mp.

Parcul Justiţiei reprezintă unul dintre cele mai apreciate parcuri ce aparţin municipiului Timişoara prin poziţia sa centrală, prin stilul peisagistic şi prin colecţia de bulboase cu care se mândrea odinioară.

Denumit si Parcul Consiliului Popular, Parcul Justiţiei face trecerea spre Parcul Rozelor. Intre anii 1951 - 1956, în mijlocul parcului s-a ridicat monumentul în memoria deportaţilor în Bărăgan. In interiorul său urma să fie construit Palatul Justiţiei. Parcul Justiţiei este situat în zona centrală a oraşului, fiind şi foarte circulat.

Actualmente în incinta parcului se găsesc o serie de alei din plăci de beton de 50x50cm, care sunt foarte degradate. Pe alee principală care face legătura dintre str. Săvineşti şi str. Academician Alexandru Borza, suprafaţa carosabilă este din mixturi asfaltice încadrate cu borduri de beton.

Reţeaua de iluminat nu este prezentă în incinta parcului, doar pe alee principală, iar stâlpii pentru suportul lampadarelor sunt deterioraţi, ruginiţi şi chiar lipsesc în unele locaţii.

Mobilierul urban este materializat prin 19 bănci care sunt deteriorate, şi nu se încadrează în arhitectura parcului; la fel se întâmplă şi în cazul coşurilor de gunoi care sunt din plastic şi nu se potrivesc deloc peisajului.

Dezvoltarea in timp a parcului este relevata de vârsta vegetaţiei, care ne prezintă etapele de dezvoltare parcurse.

FP 53‐01, Ver. 1

Astfel avem exemplare seculare de stejari, in parcela centrala, ramase cel mai probabil din vechile păduri care înconjurau cetatea Timişoarei, apoi exemplare masive de platan plantate la începutul secolului XX când se definea zona centrala a oraşului, si încă doua grupe majore de vârsta reprezentate prin arbori din diferite specii plantaţi in etapele următoare de modernizare.

Structura vegetaţiei îi dau parcului un aspect închis, umbros alternând armonios cu spatiile deschise înierbate.

Diversitatea de specii si starea buna de sănătate a vegetaţiei, îi conferă parcului o valoare deosebita ecologica si peisagistica.

Momentan nu există posibilitatea udării vegetaţiei prezente, acest lucru fiind necesar vara, pe timp secetos.

Împrejmuirea actuală a parcului este realizată dintr-un gard de zidărie de cărămidă plină, şi o elevaţie tot din zidărie, ca şi element arhitectural, este compus din coloane dreptunghiulare de zidărie şi plasa din sârmă. Elementele de infrastructură ale zidăriei sun degradate, astfel sunt locuri unde gardul are deteriorări majore. Stilul arhitectonic se încadrează în cel al zonei, fiind caracteristic perioadei interbelice. Pentru înlocuirea lui se propune realizarea unei îngrădiri din elemente de construcţie noi, care să respecte stilul arhitectonic şi să permită observarea elementelor vegetale de valoare existente în parc..

Astfel, Municipiul Timişoara doreşte să atragă fonduri nerambursabile prin intermediul Axei

prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, în vederea realizării proiectului „Modernizarea Parcului Justiţiei”.

Acest proiect a fost inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al „Polului de creştere Timişoara” şi se integrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv”, Politica 4.3. „Diversificarea posibilităţilor de agrement şi recreere” Program 4.3.3. „Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor”.

Primăria Municipiului Timişoara îşi propune modernizarea Parcului Justiţiei, urmărind lucrări

principale: - suprafaţa gazonată 16.697,80 mp; - suprafaţă alei 1.577 mp; - suprafaţă bulbi 2.202,20 mp; - plantarea a 109.300 bulbi; - plantarea a 149.300 plante perene; - 53 exemplare de arbori şi arbuşti; - 38 bănci; - 35 coşuri de gunoi; - 23 bucăţi stâlpi de iluminat fotovoltaici; - un sistem de irigare computerizat; - modernizarea sistemului de alei.

Prin HCL nr. 465/20.12.2010 a fost aprobat proiectul „Modernizarea Parcului Justiţiei”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” cu valoarea de 2.101.290,00 lei (inclusiv TVA), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile în sumă de 33.766,40 lei (fără T.V.A), a cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului în sumă de 10.640,00 lei (fără T.V.A), a valorii T.V.A în sumă de 402.330,00 lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Prin adresa nr. 9128 din 08 august 2012 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, evaluatorii solicită modificarea bugetului proiectului, ca urmare a necesităţii punerii în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 1135/2011. Prin urmare

  FP 53‐01, Ver. 1 

Propunem

comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara - modificarea valorii totale a proiectului de la 2.101.290,00 lei la suma de 2.096.732,65 lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile de la 33.766,40 lei la suma de 41.687,59 lei (fără T.V.A), a cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului în sumă de 10.640,00 lei (fără T.V.A) şi a valorii T.V.A neeligibile de la 402.330,00 lei la suma de 1.713,60 lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

VICEPRIMAR DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ VASILE CIUPA SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, CONSILIER DIANA MIHAELA NICA DANIELA-ELENA BURTIC AVIZAT JURIDIC Red. DB, Dact. DB

Cod F P53-01, Ver. 1