keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 448/20.12.2010 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, str. Crizantemelor nr. 27 şi str. Zăvoi nr. 6

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 448/20.12.2010
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, str. Crizantemelor nr. 27 şi str. Zăvoi nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-29410/07.12.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele nr. DP2010-3846/21.04.2010, a dl. Samoila Gheorghe şi DP2010-6987/10.08.2010 a d-nei Ioana Aliona;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997 prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prin terenurile aferente imobilelor se înţeleg terenurile situate la aceeaşi adresă poştala cu clădirea de locuit, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, întocmit de un proiectant autorizat O.C.P.I.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S. BIROU ADMINISTRARE IMOBILE Nr. SC2010-29410/07.12.2010

ANEXA Privind terenurile aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite in

baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997, ce trec din domeniul public în domeniul privat al

municipiului Timişoara

NR. CRT. ADRESA NR. CF NR. TOP. 1 Str. Crizantemelor nr. 27 8420 16568-16569 2 Str. Zavoi nr. 6 1581 6020

p. DIRECTOR, BIROU ADMINISTRARE IMOBILE

Ec. Martin Staia Ing. Călin N. Pârva

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA PATRIMONIU Primar SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S. BIROU ADMINISTRARE IMOBILE Nr. SC2010- 29410/07.12.2010 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, str. Crizantemelor nr. 27 şi str. Zăvoi nr. 6

Urmare a Hotărârii Consiliului Local Nr. 45 din 24.02.2009, terenurile aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă

dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997, pot fi concesionate în vederea extinderii construcţiilor existente. Prin terenurile aferente imobilelor se înţeleg terenurile situate la aceeaşi adresă poştala cu clădirea de locuit, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, întocmit de un proiectant autorizat O.C.P.I.

Prin adresa cu nr. DP2010-3846/21.04.2010, d-l Samoila Gheorghe, proprietar al imobilului – construcţie situat în str. Crizantemelor nr. 27, ap. 4, înscris în CF. nr.414389-C1-U1, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 126388, top. 16568- 16569/IV, a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren în vederea extinderii apartamentului, teren înscris în CF col. 8420, top.16568-16569 – inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, conform adresei nr. DP2010-3846/12.05.2010 a B.D.U.

Prin adresa cu nr. DP2010-6987/10.08.2010, d-na. Ioana Aliona, proprietar al imobilului – construcţie situat în str. Zavoi nr. 6, ap. 1, înscris în CF. nr. 421044-C1-U1, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 120461, nr. top. 6020/1 a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren în vederea extinderii apartamentului, teren înscris în CF col. 1581, nr. top.6020 – inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, conform adresei nr. DP2010-6987/17.08.2010 a B.D.U.

Având în vedere faptul că terenurile aferente imobilelor mai sus menţionate au fost incluse în domeniul public al Municipiului Timişoara, este necesar trecerea acestora în domeniul privat al Municipiului Timişoara, în vederea concesionării lor.

Menţionăm faptul că aceste imobile nu fac obiectul vreunei revendicări în baza Legii 10/2001, Legii 1/2000 şi a Legii 247/2005, şi nici nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în evidenţele Serviciului Juridic al Primăriei Municipiului Timişoara, conform adreselor nr. DP2010-3846/17.11.2010 şi DP2010-6897/04.11.2010 ale Serviciului Juridic respectiv adresele Dp20103846/11.05.2010 şi DP2010-6987/16.08.2010 transmise de Serviciul Administrare Fond Funciar.

În vederea întocmirii procedurii de concesionare şi a creării cadrului legal a acesteia, faţă de cele de mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenurilor aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997, situate în Timişoara, str. Crizantemelor nr. 27, imobil înscris în CF. col. nr. 8420 Timişoara, nr. top. 16568-16569 în suprafaţă de 855 mp şi str. Zavoi nr. 6, imobil înscris în CF col. 1581Timişoara, nr. top. 6020 în suprafaţă de 774 mp. VICEPRIMAR Ing. Adrian Orza

INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF, DIRECŢIA PATRIMONIU,

p. DIRECTOR, Arh Ciprian Silviu Cădariu Ec. Martin Staia SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ BIROU ADMINISTRARE IMOBILE Ing. Dan Robescu Ing. Călin N. Pîrva

AVIZAT Serviciul Juridic Şef serviciu,

Cj. Mirela Lasuschevici

FP 5301 ver. 1