keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 438/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare-M. Sadoveanu"

03.10.2006

Hotararea Consiliului Local 438/03.10.2006
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare-M. Sadoveanu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 018319/14.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC 2006-002553/30.01.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada M. Sadoveanu;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - str. M. Sadoveanu", potrivit proiectului P04/06//2006 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se va face din bugetul local pentru anul 2007, Capitolul "Alimentări cu apă".
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Apa-canal_str._Sadoveanu.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2006-018319 /18.09.2006

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu

apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere. Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate

zonele construite, situaţie întâlnită şi pe strada M. Sadoveanu. Această deficienţă impune realizarea unei reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe acest traseu.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2006- 002553/30.01.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada M. Sadoveanu, achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de alimentare cu apă şi canalizare se va face de către cetăţeni.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere reţea de apă şi canalizare - strada M. Sadoveanu ” este estimată la 461.000 lei (cu TVA), respectiv 130.966 Euro (1 EURO=3,52 lei la data de 15.09.2006).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – strada M. Sadoveanu ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 04/06/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC ing. DUMITRU ANDOR ec.ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU REŢELE PUBLICE

ing. IOAN GANCIOV AVIZAT JURIDIC ŞEF BIROU HIDROTEHNIC jr. MIRELA LASUSCHEVICI ing. MARIUS ONEŢIU Red. / Dact. : ML ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_Apa-canal_str._Sadoveanu.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea de apă şi canalizare – strada M. Sadoveanu ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 461.000 RON 130.966 EURO - construcţii-montaj : 406.117 RON 115.374 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 461.000 RON / 406.117 RON

Durata de realizare a investiţiei: 9 luni Capacităţi realizate : -conducta de apă L =390 m, Dn 125 x 7,4 mm tuburi PE-HD;Pn10; -debit transportat Qmax = 20,364 dmc/sec -canal L =280 m, D=300 mm tuburi PVC-KG-SN4 L =110 m, D=400 mm tuburi PVC-KG-SN4 -debit transportat Qmax = 59,21dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU