keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 437/29.11.2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA"

29.11.2005

Hotararea Consiliului Local 437/29.11.2005
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 19803 din 17.11.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 lit. (c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare blv. Dâmboviţa", conform proiectului întocmit de S.C. APECC S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_S.F._Bd._Dambovita.pdf

Anexă la Hotărârea nr._______/___________

“MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Denumirea investiţiei: “Modernizare blv. Dâmboviţa”

Amplasament: Municipiul Timişoara, zona de sud

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: 7.537.353,6 RON, reprezentând 1.958.059 euro,

Din care C+M 6.677.046,2 RON, reprezentând 1.734.568 euro.

1. Cheltuieli pt.obţ. şi amenajarea terenului 25.955,5 RON, 6.743 euro - Amenajarea terenului 16.222,2 RON, 4.214 euro - Amenajări pt.prot.mediului 9.733,3 RON, 2.529 euro 2. Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 364.643,7 RON, 94.727 euro - Studii de teren 18.583 RON, 4.828 euro - Obţinere avize,acorduri, autorizaţii 350 RON, 91 euro - Studiu de Fezabilitate 102.994,4 RON, 26.756 euro - Proiect tehnic+caiet sarcini+det.execuţie 143.425,1 RON, 37.258 euro - Verificare proiect 5.737 RON, 1.490 euro - Organizare proceduri achiziţie publică 2.710 RON, 704 euro - Asistenţă tehnică 25.955,5 RON, 6.742 euro - Urmărire exec.prin diriginţi de şantier 64.888,7 RON, 16.858 euro 3. Cheltuieli pt. investiţia de bază 6.488.869 RON, 1.685.683 euro - Lucrări rutiere 5.954.523,1 RON, 1.546.870 euro - Reţele electrice 188.879,4 RON, 49.067 euro

- Reţele apă – canal 345.466,5 RON, 89.746 euro 4.Alte cheltuieli 657.885,4 RON, 170.906 euro - Organizare de şantier 3,5% 227.110,4 RON, 58.999 euro - Comisioane,taxe,cote legale 86.801,6 RON, 22.549 euro - Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 343.973,4 RON, 89.358 euro

Atasament: Referat_-_S.F._Bd._Dambovita.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport Nr. SC2005 - 19803 din 17.11.2005

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului

de investiţii “Modernizare blv. Dâmboviţa”. Blv. Dâmboviţa este amplasat în zona de sud-vest a municipiului. Tronsonul de bulevard

supus modernizării în conexiune cu lucrările de reabilitare a liniei de tramvai, este delimitat de sfârşitul “Traseului 4” (în apropierea buclei de la depoul de tramvaie) şi de Calea Şagului.

În situaţia actuală, blv. Dâmboviţa are patru benzi de circulaţie cu îmbrăcăminte asfaltică, partea carosabilă fiind mărginită de trotuare şi zone verzi cu plantaţii de arbori.

Tronsonul care se va supune modernizării se defineşte, din punt de vedere al amplasării actualei linii de tramvai, după cum urmează:

- linie de tramvai dublă în plaformă proprie pe partea dreaptă, până la intersecţia cu str. Ana Ipătescu şi str. Transilvania;

- linie de tramvai dublă amplasată pe cele două benzi de circulaţie din axa străzii, între str. Ana Ipătescu şi Calea Şagului.

Programul de reabilitare a liniei de tramvai implică modificarea parţială a traseului acesteia. Lucrările de reabilitare afectează pe de o parte, reţelele utilitare de sub linia cale precum şi racordurile acestora în zona carosabilă, iar pe de altă parte ansamblul amenajărilor rutiere atât ca parte carosabilă cât şi ca parcaje, trotuare respectiv zone verzi. Pe acest traseu se află linii electrice aeriene şi subterane de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor aflaţi în zona care urmează a fi modernizată, linii electrice subterane de medie tensiune şi reţele electrice de iluminat public.

Lucrările de modernizare afectează atât reţelele electrice subterane de joasă şi medie tensiune, care subtraversează liniile de tramvai proiectate cât şi reţeaua electrică de iluminat public.

Obiectul documentaţiei îl constituie şi realizarea şi alimentarea reţelelor electrice stradale de iluminat public pe B-dul Dâmboviţa.

Reţeaua de apă de pe Blv. Dâmboviţa care va fi înlocuită pe tronsonul care urmează să fie modernizat, este cuprinsă între:

- str. A. Ipătescu – str. N. Leonard în lungime de 320 m cu Dext. = 225 x 13,4 mm; - str. N. Leonard – Calea Şagului în lungime de 376 m, cu Dext. = 160 x 9,5 mm.

Conducta de apă existentă pe acest tronson este în funcţiune din perioada 1970 – 1972, fiind din oţel, având perioada normală de funcţionare depăşită. Conform HG 964/1998, este necesar şi oportun ca odată cu reabilitarea căii de rulare pentru tramvai, să se facă şi înlocuirea acestei conducte. Totodată, cu această ocazie se vor reface şi branşamentele existente.

În documentaţia întocmită se tratează refacerea bulevardului în conexiune cu cerinţele programului de modernizare a liniei de tramvai, atât ca geometrie cât şi ca structură rutieră, precum şi a gospodăriei subterane afectate de lucrările pentru refacerea liniei de tramvai.

Soluţiile tehnice prezente în documentaţie se referă, atât pentru lucrările rutiere cât şi pentru lucrările de reţele, numai la zona cuprinsă între platforma liniei cale şi fronturile clădite.

Nu fac obiectul documentaţiei lucrările de modernizare a liniei cale şi contact tramvai şi a gospodăriei subterane aflată sub platforma liniei cale (proiect IPROTIM). La lucrările rutiere s-au avut în vedere prevederile standardelor şi normativelor în vigoare care reglementează elementele caracteristice unei străzi de categoria a II-a cu patru benzi de circulaţie, ce face parte din reţeaua principală de circulaţie.

În situaţia prezentată, pe blv. Dâmboviţa se păstrează cele patru benzi de circulaţie cu îmbrăcăminte asfaltică.

Tronsonul care se va supune modernizării se defineşte, din punct de vedere al soluţiei proiectate pentru platforma liniei cale de tramvai, după cum urmează:

a. de la începutul traseului linia de tramvai dublă trece pe partea dreaptă a bulevardului, în amplasamentul actual, în platformă proprie, pâna la intersecţia cu str. Transilvania şi str. Ana Ipătescu, fiind separată de traficul auto;

b. de la intersecţia cu str. Ana Ipătescu şi str. Transilvania pâna la Calea Şagului linia de tramvai dublă rămâne în amplasamentul actual, amplasată pe cele două benzi de circulaţie din axa străzii.

Odată cu realizarea lucrărilor rutiere se prevede reamenajarea spaţiilor verzi existente afectate de lucrări, în paralel cu plantarea de arbori pentru a-i înlocui pe cei afectaţi de lucrări. Pentru completarea reţelelor electrice stradale de iluminat public pe bulevardul Dâmboviţa de la intersecţia cu strada Vasile LUPU până la intersecţia cu strada Ana IPĂTESCU se vor executa linii electrice subterane de joasă tensiune cu cablu ACYAbY 3x35+16 mmp în lungime totală de 1200 m. În documentaţie au fost prevăzute şi lucrări de refaceri pavaje în zonele afectate de lucrările proiectate, pe porţiuni din străzile adiacente pe care se găsesc posturile de transformare din care este alimentat iluminatul public. În documentaţie au fost prevăzute şi lucrări necesare pentru demontarea reţelelor electrice afectate de amenajările stradale. Odată cu lucrările de reabilitare a părţii carosabile de pe Bv. Dâmboviţa vor fi afectate gurile de scurgere stradale şi racordurile acestora la canalizarea municipiului, motiv pentru care sunt necesare lucrări de reabilitare a acestora.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Modernizare blv. Dâmboviţa” este estimată la 7.537.353,6 RON, reprezentând 1 958 059 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Modernizare blv. Dâmboviţa” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2005, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU T.R.P., ŞşEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ÎNTOCMIT, Ing. VASILE OLAR