keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 376/17.10.2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş si Municipiul Timişoara in vederea realizarii accesului la reţeaua de fibră optică

17.10.2017

Hotararea Consiliului Local 376/17.10.2017
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş si Municipiul Timişoara in vederea realizarii accesului la reţeaua de fibră optică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-24901/06.10.2017 privind
oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-24901 din data de 06.10.2017 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017-24901/06.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 433/30.07.2013 - privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" si Hotărârea Consiliului Local nr. 30/25.01.2017 privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Realizarea reţelei de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara";
Luând în considerare prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române;
In conformitate cu prevederile art. 5 din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12.07.2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) si e) si alin. (7) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Protocolul de Colaborare incheiat intre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara, în vederea realizării accesului la reţeaua de fibră optică, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: MX-2310U_20171009_141256.pdf

INSPECTORATUL DE POLIȚIE MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEŢEAN TIMIȘ nr. din 03./0 dor 242494) din 06. 0.407 PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEŢEAN TIMIŞ și MUNICIPIUL TIMIŞOARA Părţile semnatare: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, cu sediul în mun. Timişoara, biv, Take Ionescu, nr. 42-44, reprezentat prin Imputernicit Inspector Şef, Comisar şef de poliție Aurelian-Alin PETEGEL, şi Municipiul Timisoara, cu sediul în mun. Timişoara blv. C.D.Loga nr. 1, reprezentat prin primar, prof.dr.ing. Nicolae ROBU Capitolul 1 OBIECTUL PROTOCOLULUI Art. 1 Obiectul protocolului îl constituie stabilirea cadrului pentru cooperarea dintre Inspectoratul de Poliție Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara în vederea realizării accesului la reţeaua de fibră optică din cadrul proiectului „Reţeaua de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara”, finanţat de Primăria Municipiului Timişoara. Art.2 Structurile de specialitate destinate să pună în aplicare prevederile prezentului protocol sunt Serviciul de Cmunicaţii şi Informatică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, precum şi persoane desemnate din cadrul Direcţiei Edilitare a Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 3 (1) Pe infrastructura realizată de către Primăriei Municipiului Timişoara în cadrul proiectului „Realizarea rețelei de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituțiile de Pag. 1 din 3

comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara”, se va realiza legaturile de date între toate sediile M.A.l, din municipiul Timişoara. 2) În cazul în care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş va solicita şi alte legături de comunicaţii, Primăria Municipiului Timișoara va da curs solicitării în urma unei analize privind resursele de care dispune în cadrul proiectului. (3) Părţile hotărăsc, de comun acord, în conformitate cu specificul fiecarei locații, asupra modalităţilor de conectare la capacităţilor disponibile din infrastructura de reţea, în scopul îndeplinirii Protocolului. Capitolul ÎI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR Art. 4 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş are următoarele obligaţii: (1) Desemnează persoanele responsabile din cadrul Inspectoratul de Poliție Judeţean Timiş pentru menţinerea legăturii cu personalul responsabilul din cadrul Direcţiei Edilitare a Primăria Municipiului Timişoara; (2) Asigură asistenţă tehnică de specialitate la realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua dedicată de comunicaţii a proiectului „Realizarea reţelei de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara”, precum şi servicii de asistenţă tehnică pentru toată durata protocolului. (3) Notifică în scris Primăria Municipiului Timişoara în cazul modificării unui sediu sau a modificării soluţiei tehnice de conectare; (4) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş va anunța Primăria Municipiului Timişoara cu privire la orice nefuncționalitate întâmpinate în exploatarea reţelei; Art. 3 Primăria Municipiului Timişoara are următoarele obligaţii: (1) Asigură accesul cu titlu gratuit la 2 fibre optice din rețeaua de fibră optică realizată în cadrul proiectului „Reţea de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara”, pentru asigurarea comunicaţiilor între unități din cadrul M.A.I, (anexa nr.1) . 2) Asigură accesul cu titlu gratuit la 2 fibre optice pe rețeaua de fibră optică din cadrul proiectului „Reţea de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara” de la sediul LP.J. Timiş, b-dul Take Ionescu 44-46 la sediul S.R.l. Timiş, str. Sever Bocu nr. 49 (3) Desemnează persoanele responsabile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara pentru asigurarea accesului la rețeaua de fibră optică de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş; (4) Asigură accesul personalului specializat şi autovehiculelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş în amplasamentele proiectului; (5) Asigură, în calitate de proprietar a rețelei, funcţionalitatea şi întreţinerea corespunzătoare a acesteia; Capitolul IV DISPOZIȚII FINALE Art. 6 (1) Primăria Municipiului Timişoara aprobă prezentul Protocol printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Orice modificare a prezentului Protocol se va face prin act adiţional semnat de cele două părţi. Pag. 2 din 3

(2) Părţile se obligă să asigure şi să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor şi a informaţilor rezultate în urma activităţilor desfăşurate pe baza Protocolului. (3) Informaţiile obţinute în timpul şi ca urmare a derulării Protocolului trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate şi nu pot fi divulgate nici unui terţ. Art. 7 Procedura de lucru este însoţită de următoarele anexe: Anexa 1 — Lista locatiilor MAI din minicipiul Timişoara ; Art. 8 (1) Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi va produce efectele pe perioada nedeterminată. 2) Protocolul poate fi denunțat de partea interesată, sub condiția notificării prealabile în scris a celeilalte părţi. În acest caz valabilitatea protocolului încetează în 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau după caz de la data prevăzută în notificare, dar nu înainte de împlinirea termenului de 30 de zile. 3) Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Î/ ŞEFUL Ure MAR la PETE n raf.dr.ing. Nicolae ROBU e RE n INFORMATICĂ Subcomisar de poliţie, VICTORIA C AVIZAT JURIDIC ' Subcomisa, oliţie, CURUŢ Găbriel Pag. 3 din 3

Anexa nr.1 Lista locatiilor MAI din municipiul Timişoara Adresa Str. Renasterii 24 A str. Calea Martirilor nr 64 Sectia 3 Timişoara str. Calea Sagului nr 16 Sectia 4 Timişoara Str. Crisan nr 21 Sectia 5 Timişoara Str. Calea Aradului nr.56 Sectia regionala de politie transporturi Timişoara Str. Republicii nr. 25 Post de politie transporturi TM Est Str. Avram îmbroane nr 1 Post de politie transporturi TM Nord Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Timiş str. Gh. Baritiu nr. 19-21 Detasamentul 2 Jandarmi Str. Eugeniu de Savoya nr.2a Inspectoratul pentru situaiții de urgenţă Timişoara Str. Infratirii nr.13 11 || Detasamentul 1 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Timişoara Str. B-dul 16Decembrie 1989 nr.48 N Protectia civila - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Timişoara Str. Cluj nr.14 14 Inspectoratul teritorial al politiei de frontiera Timiş Str. Sever Bocu nr. 49 15 |Institutia Prefectului Timiş Str. B-dul Revolutiei nr. 1 16 |SPCEEPS; SRPCIV (Permise, Pasapoarte)- Iulius Mall Str. Demetrade nr.1 CPECA Timis (Centrul de consiliere Antidrog) Str. Piata Libertatii, Nr 1 Policlinica MAI Str. C.D. Loga nr.20 LG. - CRCPSA (Centrul de refugiati) Str. Armoniei nr. 33 SRI Timiş . Sever Bocu nr. 49

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara în vederea realizării accesului la reţeaua de fibră optică

Având în vedere Expunerea de motive nr……......................... a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara în vederea realizării accesului la reţeaua de fibră optică, Facem următoarele precizări: În baza Protocolului de Cooperare nr. 665/15.11.2011 – 23733/26.10.2011, încheiat între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prelungit prin Actul Adiţional nr.1/SC2012- 2319/24.01.2012, a fost finalizat Proiectul „Trafic management şi supraveghere video”. Procedura de lucru stabilită pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului “Trafic management şi supraveghere video” a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin Hotararea nr. 433/30.07.2013. Prin HCL nr. 30/25.01.2017 a fost aprobată procedura de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare cu nr. de mai sus in vederea realizarii proiectului “Realizarea reţelei de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică si instituţiile de comandă şi control ale statului in Municipiul Timişoara.

Proiectul „Realizarea reţelei de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara” este etapa a doua de implemntare a proiectului “Trafic management şi supraveghere video” si constă in conectarea a 273 obiective, dupa cum urmează:  26 staţii de biciclete;  9 staţii Vaporeto;  14 chioşcuri de vânzări abonamente RATT;  18 POP Primăria Timişoara;  29 panouri de informare Primarie;  67 de instituţii;  58 locaţii Universitatea Politehnica Timişoara;  22 locaţii Universitatea de Vest Timişoara;  30 locaţii Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara. Poliţia Română este instituţia specializată a statului, care, conform Legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române, exercită atribuţii referitoare la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, iar Municipiul Timişoara are resurse tehnice şi profesionale pentru susţinerea acestei colaborări. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, permite colaborarea Municipiului Timişoara cu persoane juridice române sau străine, în vederea realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local, prin hotărâre adoptată de Consiliul Local.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Prin Protocolul de colaborare propus se doreşte realizarea accesului IPJ la reţeaua de fibră optică realizată în cadrul proiectului “Reţea de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara”, urmând ca părţile să hotărască de comun acord, în conformitate cu specificul fiecărei locaţii din lista anexată, asupra modalităţilor de conectare la capacităţile disponibile din infrastructura de reţea, în scopul îndeplinirii Protocolului. De asemenea, Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12.07.2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice prevede la art. 5: “Statele membre trebuie să asigure confidenţialitatea comunicaţiilor şi a datelor de transfer aferente transmise prin intermediului unei reţele de comunicaţii publice sau a unor servicii publice de comunicaţii electronice, prin legislaţia internă.” În concluzie, ţinând cont de cele arătate mai sus, precum şi de Protocolul înaintat de catre IPJ având nr. de înregistrare 955680/03.10.2017, propunem aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Politie Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara, conform anexei. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara în vederea realizării accesului la reţeaua de fibră optică, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, CULIŢĂ CHIŞ

SEF SERVICIU P.E., SEF SERVICIU T.E., LOREDANA SIBIAN ADRIAN COLOJOARA SEF BIROU G.M.P.E., CONSILIER, NASTASIA POP TEODORA GENTIMIR

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea protocolului de colaborare între Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Municipiul Timişoara în vederea realizării accesului la reţeaua de fibră optică

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.Descrierea situaţiei actuale Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş solicită încheierea unui Protocol de colaborare cu Municipiul Timişoara în sensul realizării accesului IPJ la reţeaua de fibră optică din cadrul proiectului „Realizarea reţelei de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara”, prin care Municipiul Timişoara să asigure accesul la două fibre optice din reţea, pentru realizarea legăturilor de date între toate sediile MAI din Municipiul Timişoara. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Urmare a încheierii acestui protocol, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş va asigura asistenţa tehnică de specialitate la realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua dedicată de comunicaţii, precum şi servicii de asistenţă tehnică pentru toata durata proiectului, în vederea realizării legăturilor de date dintre secţiile arătate în lista anexată protocolului.

3. Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea protocol de colaborare între Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Municipiul Timişoara în vederea realizării accesului la reţeaua de fibră optică din cadrul proiectului „Realizarea reţelei de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara”.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ NICOLAE ROBU CHIŞ CULIŢĂ

Cod FO53-03,Ver.1