keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 41/23.02.2010 privind modalitatea de plata a redeventei pentru cabinetele medicale si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului medical

23.02.2010

Hotararea Consiliului Local 41/23.02.2010
privind modalitatea de plata a redeventei pentru cabinetele medicale si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului medical


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010 - 000993/08.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 442/15.12.2009 privind stabilirea redeventelor aferente contractelor de concesiune pentru cabinete medicale;
Având în vedere art. 4.4 din contractele de concesiune pentru cabinete medicale si spatii in care se desfasoara activitati conexe actului medical;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Incepand cu anul 2010 plata redeventei pentru cabinetele medicale si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului medical se face trimestrial, pana cel tarziu in datele 15.03; 15.06; 15.09; 15.11 ale anului.

Art. 2: Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 1 din prezenta hotarare, se vor incheia acte aditionale la contractele de concesiune pentru cabinete medicale si spatii in care se desfasoara activitati conexe actului medical .
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CLAUDIA BORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU SPATII – TERENURI NR. DP2010 - 000993/08.02.2010 dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

In evidentele noastre avem contracte de concesiune pentru cabinete medicale. Contractele de concesiune au fost incheiate potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului Romaniei nr. 884/03.06.2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 884/03.06.2004 prevede la art. 4, urmatoarele : “ (1) Concesionarea spatiilor se face in schimbul unei redevente anuale, platita de concesionar. (2) Modul de calcul al redeventei se stabileste de catre concedent, iar valoarea redeventei se negociaza cu concesionarul si va fi de 1 euro/mp/an in primii 5 ani. (3) Dupa primii 5 ani, nivelul minim al redeventei se va stabili de catre concedent, pornind de la pretul pietei, sub care redeventa nu poate fi acceptata. (4) Redeventa obtinuta prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetul local al comunei, orasului, judetului ori al municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de concedentul bunurilor imobile concesionate. “ Prin Hotarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 442/15.12.2009 s-au aprobat redeventele aferente contractelor de concesiune pentru cabinete medicale . In contractele de concesiune se prevede la art. 4.4 faptul ca : “ Pentru primii 5 ani, incepand din anul 2005, plata redeventei se va face in primul trimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de plata a redeventei se va stabili prin act aditional “ Redeventa aferenta concesionarii cabinetelor medicale a crescut prin aplicarea Hotarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 442/15.12.2009 de 10 pana la peste 50 de ori, astfel ca se impune incheierea unor acte aditionale la contractele de concesiune pentru cabinete medicale sau spatii in care se desfasoara activitati conexe actului medical, pentru a da posibilitatea concesionarilor de a achita concesiunea in mai multe transe. Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Aprobarea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind incheierea unor acte adituionale la contractele de concesiune incheiate pentru spatiile folosite cu destinatia de cabinete medicale, precum si pentru spatiile in care se defasoara activitati conexe actului medical, astfel prin care sa se stabileasca faptul ca incepand cu anul 2010 redeventa se va plati trimestrial, pana cel tarziu in datele 15.0315.03; 15.06; 15.09; 15.11 VICEPRIMAR DIRECTOR ing.Adrian Orza ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Lasuschevici Mirela

  • BIROU SPATII - TERENURI
  • ing. Voicu Marius
    • SERVICIUL JURIDIC