keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 415/27.11.2007 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1 in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 415/27.11.2007
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1 in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 23459/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere solicitarea inregistrata de catre SC ,,RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE"S.A Timisoara cu nr.D82007-004053 / 23.10.2007;
Tinând cont de extrasul din procesul verbal cu nr.SC 2007-25339 al Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 tinuta in data de 08.11.2007 unde la rubrica Diverse la alin 5 Comisia a stabilit ca Directia Patrimoniu sa gaseasca un teren liber si nerevendicat spre a fi dat in schimb cu imobilul pentru care notificatorul Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc are calitate de persoana indreptatita:
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) si alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in C.F. 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1, in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: :Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului- judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Domnului Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc;
- SC ,,RetimRwe Ecologic Service"S.A Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: promisiune_de_schimb.pdf

1

PROMISIUNE DE CONTRACT DE SCHIMB, încheiată azi, data de ....................., la Timişoara, între următoarele părţi contractante:

1) ZIEGLER LOTAR MARIA GOTFRID CORNELIU EMIL FRANCISC, născut la data de 08.07.1934 în Timişoara, jud. Timiş, CNP 1340708354762, cetăţean român, domiciliat în Germania, Friedrichsdorf, Koppern Gärtnerweg nr. 25 A, posesor al paşaportului nr. 02831574/1997 eliberat de I.P.J. Timiş, în calitate de COPERMUTANT nr. 1;

2) STATUL ROMÂN - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA si PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, în calitate de COPERMUTANT nr. 2;

3) SC RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE SA Timisoara cu sediul in Timisoara, str. Oituz nr. 3/A in calitate de administrator;

De comun acord, prin consimţământ liber şi neviciat, COPERMUTANTUL 1 şi COPERMUTANTUL 2 convin să încheie prezenta convenţie, având în vedere următoarele PREMISE: 1) COPERMUTANTUL 1 are calitatea de moştenitor al defunctei ZIEGLER OLGA

ZSOFIA ROZA EMILIA FILOMELA, născută Kimmel, conform Certificatului de calitate de moştenitor nr. 29/04.05.1998 eliberat de Bir. Not. Public „Antal- Bacso Bela” din Timişoara;

2) COPERMUTANTUL 1, în calitate de moştenitor al defunctei ZIEGLER OLGA ZSOFIA ROZA EMILIA FILOMELA, a uzat de prevederile Legii nr. 10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a sesizat COPERMUTANTUL 2 cu Notificarea nr. DO6X1003595/26.06.2001, care formează obiectul dosarului înregistrat la această instituţie sub nr. 417/2001 la Primăria Timişoara, solicitând prin Notificare restituirea în natură a întregii proprietăţi intabulată în cartea funciară nr. 2127 Timişoara (format din terenuri şi imobile cu următoarele numere de top: nr. top. 3534, nr. top. 3536, nr. top. 3535, nr. top. 3537), proprietatea antecesoarei sale, ZIEGLER OLGA ZSOFIA ROZA EMILIA FILOMELA;

3) Analizând stadiul de soluţionare a Notificării, reiese posibilitatea COPERMUTANTUUI nr. 1 de a i se retroceda în natură si următoarea suprafata de teren compusa din

- nr. top. 3534/1 în suprafaţă de 440 mp; - nr. top. 3534/2 în suprafaţă de 91 mp; - nr. top. 3534/3 în suprafaţă de 112 mp; - nr. top. 3535/7 în suprafaţă de 795 mp; - nr. top. 3535/8 în suprafaţă de 795 mp;

2

- nr. top. 3535/9 în suprafaţă de 793 mp; - nr. top. 3535/10 în suprafaţă de 702 mp; - nr. top. 3535/11 în suprafaţă de 793 mp ; - nr. top. 3535/12 în suprafaţă de 353 mp; - nr. top. 3535/13/2 în suprafaţă de 576 mp; - nr. top. 3535/14/2 în suprafaţă de 328 mp; - nr. top. 3537/1/2 în suprafaţă de 4861 mp; - nr. top. 3537/4/2 în suprafaţă de 60 mp; - nr. top. 3536 în suprafaţă de 861 mp; - nr. top. 3537/1/3 în suprafaţă de 380 mp; Având în vedere premisele mai sus arătate, prezentele părţi contractante se obligă irevocabil una către cealaltă să perfecteze acest contract de schimb având ca obiect Art. 1 COPERMUTANTUL 1 promite să ofere COPERMUTANTULUI 2 cu titlu de schimb următoarele suprafeţe, înscrise în CF nr. 2080 Timişoara, CF nr. 2127 Timişoara constând în teren intravilan, în suprafaţă totală de 11.940 mp, din care 10.669 mp. se află în administrarea operativă a SC RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara, dar care urmează a fi retrocedate în natură COPERMUTANTULUI nr. 1 - nr. top. 3534/1 în suprafaţă de 440 mp; - nr. top. 3534/2 în suprafaţă de 91 mp; - nr. top. 3534/3 în suprafaţă de 112 mp; - nr. top. 3535/7 în suprafaţă de 795 mp; - nr. top. 3535/8 în suprafaţă de 795 mp; - nr. top. 3535/9 în suprafaţă de 793 mp; - nr. top. 3535/10 în suprafaţă de 702 mp; - nr. top. 3535/11 în suprafaţă de 793 mp ; - nr. top. 3535/12 în suprafaţă de 353 mp; - nr. top. 3535/13/2 în suprafaţă de 576 mp; - nr. top. 3535/14/2 în suprafaţă de 328 mp; - nr. top. 3537/1/2 în suprafaţă de 4861 mp; - nr. top. 3537/4/2 în suprafaţă de 60 mp; - nr. top. 3536 în suprafaţă de 861 mp; - nr. top. 3537/1/3 în suprafaţă de 380 mp;

urmând să accepte cu titlu de schimb al suprafeţelor de teren mai sus identificate parte din imobilul înscris în din CF nr. 16469 a localităţii Timişoara cu nr. top. 3549/1, constând în teren intravilan, în suprafaţă de 52.743 mp, aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Primăriei Mun. Timişoara

3

Art. 2:COPERMUTANTUL 2 promite să ofere COPERMUTANTULUI 1 cu titlu de schimb parte din imobilul înscris în CF nr. 16469 a localităţii Timişoara cu nr. top. 3549/1, constând în teren intravilan, în suprafaţă de 52.743 mp, proprietatea Statului Român în administrarea Primăriei Mun. Timişoara, urmând să accepte în schimb următoarele suprafeţe, înscrise în CF 2080 Timişoara, CF nr. 2127 Timişoara, constând în teren intravilan, în suprafaţă totală de 11.940 mp, din care 10.669 mp. se află în administrarea operativă a SC RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara, dar care urmează a fi retrocedate în natură COPERMUTANTULUI nr. 1 - nr. top. 3534/1 în suprafaţă de 440 mp; - nr. top. 3534/2 în suprafaţă de 91 mp; - nr. top. 3534/3 în suprafaţă de 112 mp; - nr. top. 3535/7 în suprafaţă de 795 mp; - nr. top. 3535/8 în suprafaţă de 795 mp; - nr. top. 3535/9 în suprafaţă de 793 mp; - nr. top. 3535/10 în suprafaţă de 702 mp; - nr. top. 3535/11 în suprafaţă de 793 mp ; - nr. top. 3535/12 în suprafaţă de 353 mp; - nr. top. 3535/13/2 în suprafaţă de 576 mp; - nr. top. 3535/14/2 în suprafaţă de 328 mp; - nr. top. 3537/1/2 în suprafaţă de 4861 mp; - nr. top. 3537/4/2 în suprafaţă de 60 mp; - nr. top. 3536 în suprafaţă de 861 mp; - nr. top. 3537/1/3 în suprafaţă de 380 mp;

Partile au convenit efetuarea unor expertize care sa stea la baza negocierii schimbului imobiliar. Aceste expertize vor stabili valoarea unui mp. din imobilele care fac obiectul schimbului. Valorile imobilelor dupa realizarea schimbului in natura vor trebui sa fie egale . Aceasta se va realiza prin completarea, in natura, a celui mai putin valoros pana la egalarea valoarii celuilalt. Art 3.Copemutantul nr 2 garanteaza Copermutantul nr 1 ca imobilul oferit la schimb va indeplini urmatoarele conditii

a) Imobilul, teren intravilan trebuie sa fie edificabil iar in certificatul de urbanism va fi mentionat procentul de ocupare a terenului cu constructii ( minim 40 %)

b) Pe imobilul, teren intravilan vor putea fi edificate locuinte si servicii c) Imobilul, teren intravilan va avea acces la Aleea CFR, iar aceasta sa se faca pe

un drum care va ramane domeniu public. Eliberarea acestuia de diferite constructii si improvizatii ramane in sarcina Primariei municipiului Timisoara .

d) Imobilul, teren intravilan sa nu fie afectat de restrictii referitoare la retele electrice, termice,statii de gaz, cale ferata si altele .

e) Imobilul, teren intravilan trebuie sa fie liber de constructii terane sau subterane si sa nu fie grevat de sarcini.

4

f) Imobilul, teren intravilan sa aiba acces la Aleea Padurea Verde, acesta realizandu- se pe cheltuiala Copermutantului nr. 1.

Prezenta promisiune de schimb s-a încheiat în patru exemplare originale COPERMUTANT nr. 1 COPERMUTANT nr. 2

SC RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara

Atasament: ref_schimb_ziegler.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE NR. SC2007-23459/23.10.2007 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara si aprobarea promisiunii de contract de schimb intre Municipiul Timisoara prin

Consiliul Local si Primarul Municipiului Timisoara si Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc conform Anexei

Se propune spre analiză Comisiilor nr.II, III şi IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Serviciul Administrare Imobile in baza adresei nr.D82007- 004053/23.10.2007, prin care SC ,,RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE”S.A Timisoara solicita aprobarea promisiunii de contract de schimb intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local si Primarul Municipiului Timisoara si Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc

Prin Notificarea nr. DO6X1003595 /26.06.2001 formulata de cãtre Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc prin care solicita restituirea in natura a intregii proprietati inscrisa in C.F. nr. 2127 Timisoara, nr. top. 3534, nr. top. 3535, nr. top. 3536, nr. top. 3537, iar in masura in care restituirea nu mai este posibila acordarea de despagubiri banesti; Constatand, din examinarea C.F. nr. 2127 Timisoara, ca imobilele avand nr. top. 3534 – casa si curte in suprafata de 789 m.p, nr. top. 3535 – gradina in suprafata de 11072 m.p, nr. top. 3536 – casa si curte in Al.C.F.R nr. 70 in suprafata de 861 m.p, nr. top.3537 – casa si parc in Aleea Atel. C.F.R nr. 72 in suprafata de 8328 m.p, foste proprietati ale mamei notificatorului – Ziegler Olga Zsofia Roza Emilia Filomena au trecut in proprietatea statului roman in baza Decretului nr. 92/1950; Constatand ca imobilele mentionate mai sus fac obiectul art. 2 alin. 1 lit. a din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Luand in considerare faptul ca notificatorul are calitatea de persoana indreptatita in baza urmatoarelor acte doveditoare: - C.F. nr. 2127 Timisoara; - Certificat de calitate de mostenitor nr. 29/04.05.1998 eliberat de notar public Antal Bacso Bela; - acte de stare civila; - act de identitate; Constatand, din examinarea C.F. nr. 2127 Timisoara, ca parcela nr. top. 3534 – casa si curte in suprafata de 789 m.p s-a dezmembrat in parcele noi, si anume:

- nr. top. 3534/1 cu 440 m.p; - nr. top. 3534/2 cu 91 m.p; - nr. top. 3534/3 cu 112 m.p, parcelele rezultate fiind transcrise in C.F. nr. 2080 Timisoara in

proprietatea statului roman si in administrarea operativa a S.C. “RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE” S.A Timisoara;

Constatand, din examinarea C.F. nr. 2127 Timisoara, ca parcela nr. top. 3535 - gradina in suprafata de 11072 m.p, s-a dezmembrat in parcele noi, si anume:

- nr. top. 3535/1 cu suprafata de 795 m.p; - nr. top. 3535/2 cu suprafata de 795 m.p; - nr. top. 3535/3 cu suprafata de 795 m.p; - nr. top. 3535/4 cu suprafata de 795 m.p; - nr. top. 3535/5 cu suprafata de 795 m.p; - nr. top. 3535/6 cu suprafata de 795 m.p; - nr. top. 3535/7 cu suprafata de 795 m.p;

- nr. top. 3535/8 cu suprafata de 795 m.p; - nr. top. 3535/9 cu suprafata de 793 m.p; - nr. top. 3535/10 cu suprafata de 702 m.p; - nr. top. 3535/11 cu suprafata de 793 m.p; - nr. top. 3535/12 cu suprafata de 353 m.p; - nr. top. 3535/13 cu suprafata de 1100 m.p; - nr. top. 3535/14 cu suprafata de 328 m.p; Parcelele nr. top. 3535/4, 3535/3, 3535/1 si 3535/5 s-au dezlipit si transcris cu starea C.F

neschimbata in C.F. nr. 14865, 14866, 14867, 14868; Parcela nr. top. 3535/2 s-a dezlipit si transnotat in C.F. nr. 14886 cu starea C.F neschimbata ca

folosinta vesnica a lui Miutel Nicolae; Imobilele cu nr. top. 3535/13, 3535/14 s-au dezlipit si dezmembrat astfel:

- nr. top. 3535/13/1 teren de 524 m.p; - nr. top. 3535/13/2 teren de 576 m.p; - nr. top. 3535/14/1 teren de 197 m.p;

- nr. top. 3535/14/2 teren de 131 m.p, apoi parcelele nr. top. 3535/13/2, nr. top. 3535/14/2 s-au transcris in C.F. nr. 2080 Timisoara in proprietatea statului roman si in administrarea operativa a S.C. “RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE” S.A Timisoara;

Parcelele nr. top. 3535/7, 3535/8, 3535/9, 3535/10, 3535/11 si 3535/12 s-au transcris in C.F. nr. 2080 Timisoara in proprietatea statului roman si in administrarea operativa a S.C. “RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE” S.A Timisoara;

Constatand, din examinarea C.F. nr. 2127 Timisoara, ca parcela nr. top. 3537 - casa si parc in Aleea Atel. C.F.R nr. 72 in suprafata de 8328 m.p, s-a dezmembrat in parcele noi, si anume:

- nr. top. 3537/1 casa si parc de 7148 m.p; - nr. top. 3537/2 parc amenajat de 480 m.p; - nr. top. 3537/3 loc de casa de 400 m.p; - nr. top. 3537/4 gradina de 300 m.p, apoi imobilul cu nr. top 3537/3 s-a dezlipit si transcris cu starea

C.F neschimbata in C.F. nr.22212 in folosinta vesnica a lui Scrum Maria. Imobilele cu nr. top. 3537/1, 3537/4 s-au dezlipit si dezmembrat astfel:

- nr. top. 3537/1/1 teren de 1907 m.p; - nr. top. 3537/1/2 teren de 4861 m.p; - nr. top. 3537/4/1 teren de 240 m.p;

nr. top. 3537/4/2 teren de 60 m.p, apoi parcelele nr. top. 3537/1/2, nr. top. 3537/4/2 s-au transcris in C.F. nr. 2080 Timisoara in proprietatea statului roman si in administrarea operativa a S.C. “RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE” S.A Timisoara;

Luand in considerare adresa Directiei de Urbanism, Serviciul Banca de Date Urbane din 10.07.2007 in care se mentioneaza ca sunt de acord cu retrocedarea in natura a terenului si a constructiilor existente la data preluarii:

- nr. topo. 3534/1 in suprafata de 440 m.p; - nr. topo. 3534/2 in suprafata de 91 m.p; - nr. topo. 3537/1/1 in suprafata de 1907 m.p; - nr. topo. 3537/2 in suprafata de 480 m.p; - nr. topo. 3537/3 in suprafata de 400 m.p; - nr. topo. 3537/4/1 in suprafata de 240 m.p; - nr. topo. 3537/4/2 in suprafata de 60 m.p; - nr. topo. 3537/1/2 in suprafata de 4861 m.p; - nr. topo. 3537/1/3 in suprafata de 380 m.p; - nr. topo. 3536 in suprafata de 861 m.p; - nr. topo. 3535/2 in suprafata de 795 m.p; - nr. topo. 3535/13/2 in suprafata de 576 m.p; - nr. topo. 3535/7 in suprafata de 795 m.p; - nr. topo. 3535/8 in suprafata de 795 m.p; - nr. topo. 3535/9 in suprafata de 902 m.p; - nr. topo. 3535/10 in suprafata de 702 m.p; - nr. topo. 3535/11 in suprafata de 793 m.p;

- nr. topo. 3535/12 in suprafata de 353 m.p cu conditia inscrierii unui drept de superficie in favoarea constructiilor din proprietatea statului roman, pana la efectuarea schimbului imobiliar conform declaratiei notariale autentificata de B.N.P. “ Chis – Muntean “ sub nr. 973/25.05.2007 facuta de catre notificator; Imobilul din Timisoara inscris in C.F. nr. 16469 Timisoara, nr.top. 3549/1, teren intravilan

nerevendicat in suprafata de 52.743 m.p., face parte din domeniul public al Municipiului Timisoara. Tinând cont de investitiile pentru reabilitarea infrastructurii privind : apa –canal electricitate ,cai

de acces ,platforme parcare ,spatii intretinere utilaje si cladiri administrative. Având in vedere necesitatea functionarii in flux continuu si in bune conditii a activitatii SC

,,RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE”S.A la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara detine 50% din actiuni

Tinând cont de extrasul din procesul verbal cu nr.SC 2007-25339 AL Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 tinuta in data de 08.11.2007 unde la rubrica Diverse la alin 5 Comisia a stabilit ca Directia Patrimoniu sa gaseasca un teren liber si nerevendicat spre a fi dat in schimb cu imobilul pentru care notificatorul Ziegler are calitate de persoana indreptatita

P R O P U N E M 1. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in

CF 16469 Timisoara cu nr.top3549/1. 2. Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe promisiunea de contract de schimb intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc prevazuta in Anexa care face parte integranta din hotarare.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

ing. Adrian Orza ec. Nicuşor Constantin Miuţ PT.SEF SERVICIU

Ing.Călin Pârva

DIRECTIA URBANISM SERVICIUL B.D.U

DIRECTOR SEF SERVICIU Arh .Emilian Ciurariu Ing. Dan Robescu

AVIZAT,

SERVICIU JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici