keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 407/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. O.BĂNCILĂ"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 407/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. O.BĂNCILĂ"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 13676 /10.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2 , lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.O.Băncilă", conform proiectului nr.W - 3406 întocmit de SC CosMun West SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - ________ din _______________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"AMENAJARE STR. OCTAV BANCILĂ"

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Octav Băncilă”.

Strada Octav Băncilă este situată în zona de sud-vest a oraşului, racordată din str. Andreescu şi are caracter de acces înfundat. Pe această stradă sunt imobile existente şi imobile în curs de execuţie. Strada este din pământ şi are o lungime de 245 m. Carosabilul din pământ conduce la desfăşurarea unei circulaţii rutiere şi pietonale anevoioase în perioadele umede ale anului.

Strada, din punct de vedere al gabaritului, are două sectoare: din strada Andreescu, pe o lungime de cca. 160 m, limitele de proprietăţi sunt amplasate la distanţa de 8,20 respectiv 7,70 m, spaţiu în care există şi o reţea de stâlpi.

Zona nord-vestică, pe o lungime de cca. 85 m, limitele de proprietăţi sunt amplasate la distanţa de 11,00 m.

Studiul de fezabilitate se realizează în vederea creerii unor condiţii corespunzătoare desfăşurării circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor pe tot parcursul anului, din punct de vedere al confortului şi siguranţei utilizatorilor.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei rezultă din cele menţionate mai sus, la acestea mai trebuie adăugat şi faptul că lucrările necesare colectării şi evacuării apelor de suprafaţă sunt total inexistente, strada având introduse reţele de gospodărie subterană (apă, canalizare, gaz etc.). Prin realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase moderne din beton asfaltic, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe acestă stradă atât pentru autovehicule cât şi pentru pietoni şi o evacuare corespunzătoare a apelor .

Descrierea funcţională şi tehnologică Strada Octav Băncilă este din pământ, parţial pietruită, însă piatra spartă este amestecată cu pământ, acest lucru realizându-se pentru circulaţia de şantier necesară la execuţia caselor. Menţionăm faptul că pe acestă stradă nu sunt configurate partea carosabilă şi trotuarele. Prin tema de proiectare se solicită proiectarea unei străzi colectoare de categoria III-a clasa de importanţă C cu următoarele elemente geometrice: parte carosabilă 6,0 m şi trotuare de 1,50 m. Această cerinţă poate fi îndeplinită doar pe sectorul 2 (nord-vestic). Pe primul sector se va executa un carosabil de 5,50 m, mărginit de trotuare de 1,00...1,50 m. În dreptul stâlpilor carosabilul se îngustează la 4,30 m. Pe sectorul 2 carosabilul va avea lăţimea de 6,00 m, iar la capăt se prevede o platformă de întoarcere autovehicule. Viteza de circulaţie este de 30 km/h ţinând cont de caracterul străzii. Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă cât şi de pe trotuare sunt preluate de gurile de scurgere de pe partea carosabilă, iar de acolo vor fi dirijate spre canalizarea existentă.

În profil transversal strada se realizează cu profilul transversal sub formă de acoperiş cu panta transversală de 2,5 % pe sectorul 2 şi cu pantă unică pe sectorul 1, iar trotuarele au panta transversală de 1,0 % spre partea carosabilă.

Structura constructivă. Strada Octav Băncilă are o parte carosabilă din pământ care prezintă o serie de

degradări specifice drumurilor de pământ, ceea ce o face impracticabilă pentru bune perioade de timp de pe parcursul anului. Prin tema de proiectare beneficiarul solicită ca pe acestă stradă să se realizeze o îmbrăcăminte bituminoasă modernă realizată din beton asfaltic. Elementele geometrice în profil transversal pentru această stradă corespund unei străzi colectoare, stradă de categoria a III-a pe sectorul 2: - partea carosabilă 6,00 m; - panta transversală 2,5 %; - trotuare 1,0...2.0 m. Pe sectorul 1, din cauza profilului transversal existent între proprietăţi (7,70...8,20 m) şi a reţelei de stâlpi s-a prevăzut: - partea carosabilă 5,50 m; - panta transversală 2,5 %; - trotuare 1,00...1,50 m. În zona stâlpilor lăţimea carosabilului se reduce la 4,30 m, zonele fiind semnalizate prin indicatoare rutiere. Având în vedere că strada este din pământ s-a proiectat următoarea structură rutieră: - 4 cm beton asfaltic B.A. 16; - 6 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25; - 20 cm piatră spartă; - 20 cm balast; - 7 cm strat filtrant nisip. La trotuare s-a prevăzut: - 8 cm dale din beton; - 2 cm nisip pilonat; - 10 cm piatră spartă; - 10 cm balast. Întrucât pe sectorul 1 nu există zone verzi, în dreptul acceselor bordura de încadrare carosabil va fi coborâtă. De asemenea, pe acest sector plantaţiile se vor executa în careuri în trotuarul de 1,50 m lăţime.

Scurgerea şi evacuarea apelor Scurgerea apelor de suprafaţă de pe zona străzii se realizează prin gurile de scurgere de la marginea părţii carosabile şi prin rigole care se formează între carosabil şi bordura ridicată. Pentru uşurarea evacuării apelor la marginea părţii carosabile s-a prevăzut a se executa dale din beton. Partea carosabilă s-a proiectat cu o pantă transversală de 2,5 %. Trotuarele s-au proiectat cu o pantă a părţii carosabile de 1,0 % spre carosabil. Modernizarea străzii existente va influenţa factorii de mediu prin scăderea nivelului de poluare a aerului, apei şi a vegetaţiei din zona străzii, prin reducerea emisiilor de gaze de eşapament şi praf. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.O.Băncilă”. este estimată la 568.552RON, reprezentând 160.318 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.O.Băncilă”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_general.pdf

Anexă la HCL nr. 407 din PC DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei "Amenajare str. Octav Bancila” Nr. Valoare (inclusiv TVA) crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli Totală Supusă licitației Lei Euro Lei Euro PARTEA | Capitolul 1. A Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea 2. |1.1.Obținerea terenului 0 0 0 0 3. |1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. |1.3.Amenajări pentru protecția mediului 0 0 o o Capitolul 2. 5. |Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 0 0 0 o obiectivului Capitolul 3. 6. |Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 3.000 846 3.000 846 8. |3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2.500 705 o 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 25.000 7.049 25.000 7.049 10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 846 0 0 411 3.5. Consultanţă, asistență tehnică, verificare ”_|proiect 15.000 4.230 15.000 4.230 12. |Total cheltuieli proiectare şi asistență tehnică 48.500 13.676 43.000 12.125 Capitolul 4. 13. |Cheltuieli pentru investiția de bază 14. |4.1. OB 1 Lucrări rutiere 466.316 | 131.490] 466.316 131.490 15. 4.2. OB 2 Zone verzi 2.900 818 2.900 818 16. |Total cheltuieli pentru investiția de bază 469.216 | 132.308| 469.216 | 132.308 17 Capitolul 5. "| Alte cheltuieli 18. |5.1. Organizare şantier (3,5%) 16.423 4.631 16.423 4.631 19. |5.2. Comisioane, taxe etc 20. |5.2.1. Comisionul băncii finanțatoare (0,5%) 2.428 685 0 0 21. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcții (0,8 3.754 1.058 o 0 22. |5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 2.346 662 0 0 23. |5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 25.886 7.299 0 0 24. |TOTAL GENERAL 568.552 | 160.318| 510.639 143.988 25. |Din care C+M 485.639 | 136.938 0 0 Intocmit:ing.Doru Munteanu Curs-valutar B.N.R. (26 Mai-2006).1 Euro = 3,5464 lei

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL ut. din46. 092 006 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Conform documentației Studiu de fezabilitate nr.W-3406 „Amenajare str.Octav Băncilă Timișoara” întocmită de S.C. CosMun West principalii indicatori tehnico- econmici ai investiţiei sunt: Valoarea totală a investitiei: 568.552 lei din care construcţii montaj: 485.639 lei Durata de realizare a investiţiei: 2,0 luni Capacități: a) carosabil 1365 m* b) trotuare 630 m* DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ Ing. DUMITRU ANDOR ŞEF SERVICIU R.P., CONSILIER Ing, OAS GANCIOV Ing. MARGARETA ZE GEORGIADES ET