keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 403/25.10.2005 privind aprobarea valorii devizului general pentru lucrarea "AMENAJARE STRADA HOREA CREANGĂ"

25.10.2005

Hotararea Consiliului Local 403/25.10.2005
privind aprobarea valorii devizului general pentru lucrarea "AMENAJARE STRADA HOREA CREANGĂ"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 16830/ 29.09.2005 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 46/24.02.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Horea Creangă";
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 - privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr.108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f) şi ( l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii: "Amenajare strada Horea Creangă" de la valoarea 361.799,20 RON (87.538,0 euro) la valoarea 732.513,48 RON reprezentând 206.771 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_-_str._H._Creanga.pdf

ANEXĂ

DEVIZ GENERAL Propus spre aprobare, privind investiţia "AMENAJARE STRADA HOREA CREANGĂ" în mii lei/EURO

Mii lei Rol EURO Lei Ron EURO 1 2 3 4 3 4

1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului

3.1 Studii de teren 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 23800,0 576,0 3.3 Proiectare si engineering 153923,0 3724,0 19028,10 5071 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 3.5 Consultanţă 60000,0 1452,0 3.6 Asistenţă tehnică 45000,0 1089,0 3181,85 878

4.1 Construcţii şi instalaţii 3078466,0 74485,0 667161,84 188640 4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5 Dotări

Organizare de şantier 61569,0 1490,0 5.1.1. Lucrări de construcţii 61569,0 1490,0 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 41311,0 999,0 8673,10 2452 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 41311,0 999,0 8673,10 2452 5.2.2. Costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 153923,0 3723,0 34468,59 9729

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE APROBATĂ 2004

VALOARE REZULTATĂ ÎN URMA LICITAŢIILOR

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

PARTEA I CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

5.1

5.2

-2-

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice

3617992,0 87538,0 732513,48 206771 3140035,0 75975,0 667161,84 188640

3617992,0 87538,0 732513,48 206771

3140035,0 108502,0 667161,84 188640 361799,20 87538,0 732513,48 206771 314003,50 75975,0 667161,84 188640

DIRECTOR D.EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU T.R.P.,

DUMITRU ANDOR IOAN GANCIOV

ÎNTOCMIT,

SZABO GEORGETA

TOTAL GENERAL RON Din care C + M RON

TOTAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL GENERAL

Din care C + M

Din care C + M

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a

PARTEA a II-a

-ISC 0,8% din C+M cap 1.2+1.3+2+4. 1+4.2+5.1.1

3.140.035

#DIV/0! 0 0

3537

3140035

41321 #DIV/0!

165059

cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 si 4

1.100.679

3,54 4,13

Atasament: Referat_-_str._H._Creanga.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2005 - 16830 DIN 29.09.2005

REFERAT privind aprobarea valorii Devizului General pentru lucrarea

„Amenajare strada Horea Creangă” Primăria Municipiului Timişoara are în program execuţia lucrărilor de „Amenajare strada Horea Creangă”.

Strada arh. Horea Creangă este situată în zona de nord a municipiului Timişoara şi face legătura între strada Ion Ionescu de la Brad şi strada Constructorilor, având o lungime de aproximativ 390 m.

Strada este din pământ ceea ce conduce la desfăşurarea unei circulaţii anevoioase în perioadele umede ale anului mai ales primăvara, toamna şi iarna.

Studiul de Fezabilitate se realizează în vederea creerii unor condiţii corespunzătoare desfăşurării circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor pe tot parcursul anului, din punct de vedere al confortului şi siguranţei utilizatorilor.Necesitatea şi oportunitatea investiţiei rezultă din cele mai sus menţionate, la acestea mai trebuie adăugat şi faptul că lucrările necesare colectării şi evacuării apelor de suprafaţă sunt total inexistente, strada având introduse reţele de gospodărie subterană.

Prin realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase moderne din beton asfaltic, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe această stradă atât pentru autovehicule cât şi pentru pietoni şi o evacuare corespunzătoare a apelor de suprafaţă. De asemenea se vor amenaja zone verzi care vor îmbunătăţi condiţiile pe această stradă din punct de vedere estetic şi al microclimatului. Studiul de Fezabilitate „Amenajare strada Horea Creangă” a fost aprobat de Consiliul Local prin HCL nr.46 din 24.02.2004. În conformitate cu Devizul General aprobat a rezultat pentru execuţia lucrării o valoare de 314.003,50 lei RON. În urma licitaţiei de atribuire a contractului de execuţie, valoarea minimă ofertată a fost de 667.161,84 lei RON, depăşind valoarea aprobată motiv pentru care nu a avut loc adjudecarea lucrării.

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de amenajare a străzii Horea Creangă , prezentăm spre aprobare Devizul General cu noile valori obţinute în urma licitaţiei.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU TRP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI ÎNTOCMIT, SZABO GEORGETA