keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 424/03.08.2019 privind aprobarea pierderilor tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferente anului 2018

03.08.2019

Hotararea Consiliului Local 424/03.08.2019
privind aprobarea pierderilor tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferente anului 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 19536/01.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 19536/01.08.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.08.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 19536/01.08.2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 400 din 25.07.2019 prin care a fost aprobata documentatia privind "Bilantul real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2018 " ;
Avand in vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. nr. 14009/02.07.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RE2019-001481 din 11.07.2019;
Avand in vedere adresa nr. 54206/19.06.2019 a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (3), din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit. e) si prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Avand in vdere prevederile art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba pierderile tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferente anului 2018 astfel : pierderi in retelele de transport (Conturul II ) 12,44 % , pierderi in retelele de distributie aferente PT (Conturul III ) 11,76 %, pierderi in retelele de distributie aferente CT cvartal + CET Freidorf (Conturul V) 7,21 %.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compania Locala de Termoficare Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2019- 19536/01.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferente anului 2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 19536/01.08.2019 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice aferente anului 2018 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara Facem următoarele precizări:

Compania COLTERM SA are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

În cadrul bilanţului termoenergetic anual real aferent anului 2018 s-au determinat pierderile tehnologice de energie termică pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale COLTERM SA pentru anul 2018:

- pierderi în reţelele de transport (Conturul II ): 12,44 % ; - pierderi în reţelele de distribuţie aferente PT (Conturul III ) : 11,76 % ; - pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal + CET Freidorf (Conturul V): 7,21 %. În conformitate cu art.40 alin.(3), din LEGEA nr. 325 /2006 a serviciului public de

alimentare cu energie termică, pierderile tehnologice se aprobă de autoritatea administraţiei publice locale având în vedere o documentaţie, elaborată pe baza bilanţului energetic, întocmită de operatorul care are şi calitatea de furnizor şi avizată de autoritatea competentă.

Prin HCL nr. 400 din 25.07.2019 a fost aprobată documentaţia privind “Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “.

Prin adresa ANRE nr. 54206/19.06.2019, autoritatea de reglementare a validat lucrarea “Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “, apreciind ca fiind corecte principiile de determinare a pierderilor tehnologice de energie termică prezentate în bilanţ, însă pentru luarea în considerare a valorilor rezultate din bilanţ în structura tarifelor de transport şi distribuţie este necesară aprobarea acestora de către autoritatea administraţiei publice locale.

Prin adresa nr. 14009/02.07.2019 a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019-001481 din 11.07.2019, se solicită promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe pierderile tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferente anului 2018.

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e) şi prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferente anului 2018 îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019- /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu

energie termică al municipiului Timişoara aferente anului 2018

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

În cadrul bilanţului termoenergetic anual real aferent anului 2018 s-au determinat pierderile tehnologice de energie termică pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale COLTERM SA pentru anul 2018.

În conformitate cu art.40 alin.(3), din LEGEA nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, pierderile tehnologice se aprobă de autoritatea administraţiei publice locale având în vedere o documentaţie, elaborată pe baza bilanţului energetic, întocmită de operatorul care are şi calitatea de furnizor şi avizată de autoritatea competentă.

Prin HCL nr. 400 din 25.07.2019 a fost aprobată documentaţia privind “Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea pierderilor tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferente anului 2018 .

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,ver.2