keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 3/08.01.2018 privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara in calitate de partener al Televiziunii Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii evenimentului

08.01.2018

Hotararea Consiliului Local 3/08.01.2018
privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara in calitate de partener al Televiziunii Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii evenimentului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive SC2018-255/08.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 36/05.01.2018 al Biroului Organizare Evenimente din cadrul Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 36/05.01.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice nr. 255/08.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 36/05.01.2018;
Avand in vedere adresa SC2017-031980/19.12.2017 prin care Televiziunea Romana a propus asocierea in calitate de partener a Primariei Municipiului Timisoara in vederea organizarii uneia dintre semifinale ale concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si sprijinirea financiara in vederea organizarii evenimentului cu suma de 200.000 lei.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 535 din 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006 - actualizata, privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, actualizata;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere art.36 alin. (2) litera b) si alin. (6) litera a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba participarea Primariei Municipiului Timisoara in calitate de partener al Televiziunii Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018.

Art. 2: Se aproba alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018.

Art. 3: Finantarea se face din cap. 67.02. "Cultura, recreere si religie", pentru manifestarile culturale ale Casei de Cultura a Municipiului Timisoara,
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestari se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- TVR Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: expunere_motive_Eurovision.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMISOARA Nr. SC 2018-____________/___.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara în calitate de partener al

Televiziuni Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea

sprijinirii organizarii evenimentului Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Concursul Muzical Eurovision este o competiție anuală desfășurată între multe dintre țările care sunt membre active ale Uniunii Europene de Radio-Televiziune (European Broadcasting Union, EBU).Fiecare țară participantă înscrie un cântec pentru a fi interpretat în direct la televizor și la radio, după care acordă voturi cântecelor celorlalte țări pentru a se determina cea mai apreciată melodie participantă. Prin adresa nr. SC2017-031980/19.12.2017 Televiziunea Romana. a propus asocierea in calitate de partener a Primariei Municipiului Timisoara in vederea organizarii uneia dintre semifinale ale concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si sprijinirea organizarii evenimentului cu suma de 200.000 lei . 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate România a participat la Concursul Muzical Eurovision de 18 ori, debutând în concursul din 1994 și plasându-se pe locul 3 de două ori, și anume în 2005 cu Luminița Anghel & Sistem și în 2010 cu Paula Seling & Ovidiu Cernăuțeanu, locul 3 fiind cea mai bună performanță a României la Eurovision. România s-a clasat în Top 10 de 6 ori, pentru prima oară în 2002, cu Monica Anghel și Marcel Pavel, urmați de prestațiile din 2003, 2005, 2006, 2010 și 2017. Începând cu introducerea semifinalelor din 2004, România se află printre cele șase țări care nu au ratat nicio finală. România a obținut, în finale, un total de 1147 de puncte. În semifinale, România a obținut 939 puncte, cel mai mare punctaj fiind înregistrat în anul 2017 (282 puncte). In 22 decembrie 2017, juriul Eurovision România 2018, format din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă, a anunţat cei 60 de semifinalişti care vor intra în Selecţia Naţională Eurovision România 2018. După ascultarea celor 72 de melodii validate, juriul a avut dificila sarcină de a alege piesele care vor concura pentru un loc pe scena Eurovision din Lisabona. Pe parcursul semifinalelor, care vor avea loc la începutul anului viitor, juraţii vor decide cele 15 piese care vor intra în finala Eurovision România. În finala Selecţiei Naţionale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre piesele rămase în concurs.

Organizarea unui eveniment de o asemenea anvergura si cu o astfel de vizibilitate (fiind difuzat in direct pe canalele TVR 1, TVR HD, TVR Internațional si TVR Timisora ) asigură Timișoarei o expunere media atât națională cât și internațională în contextul anului 2021 în care Timișoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii. 3. Alte informaţii Concursul Eurovision a fost transmis în fiecare an de la inaugurarea sa în 1956 și este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume. De asemenea, este unul dintre cele mai vizionate evenimente non-sportive din lume, cifrele de audiență fiind estimate în ultimii ani la valori între 100 și 600 de milioane de telespectatori la nivel internațional. Eurovision a fost transmis și în țări precum Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Columbia, Coreea de Sud, Egipt, Filipine, India, Iordania, Japonia, Mexic, Noua Zeelandă, Statele Unite, Taiwan, Thailanda, Uruguay și Venezuela, în ciuda faptului că acestea nu participă. Începând cu anul 2000, concursul este transmis și pe Internet, ediția din 2006 fiind urmărită de mai mult de 74 000 de persoane din aproape 140 de țări. Printre artiștii ale căror cariere internaționale au fost lansate în urma participării sau a victoriei la Eurovision se numără, printre alții, Domenico Modugno (locul 3 în 1958), ABBA (locul 1 în 1974), Céline Dion (locul 1 în 1988) și Julio Iglesias (locul 4 în 1970). 4. Concluzii Se consideră oportună participarea Primariei Municipiului Timisoara în calitate de partener al Televiziuni Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii evenimentului.

VICEPRIMAR PRIMAR

DAN DIACONU NICOLAE ROBU

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_Eurovision.pdf

FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Biroul Organizare Evenimente NR. SC2018-___________/___.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara în calitate de partener al Televiziuni Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28

ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii evenimentului Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018-__________/___.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara în calitate de partener al Televiziuni Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii evenimentului prin care se propune participarea Primariei Municipiului Timisoara în calitate de partener al Televiziuni Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii realizarii acestui eveniment la standarde inalte, Facem următoarele precizări: Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie publică de cultură fără personalitate juridică, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Prin SC2017-031980/19.12.2017 Televiziunea Romana. a propus asocierea in calitate de partener a Primariei Municipiului Timisoara in vederea organizarii uneia dintre semifinale ale concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si sprijinirea financiara in vederea organizarii evenimentului cu suma de 200.000 lei. Agenda manifestărilor culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Târgul de Paşti, Festivalul JazzTm, 9 mai Ziua Europei, Zilele Cartierelor, Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Artelor Timisorene, Timisoara International Music Festival, Festivalul Rock, Festivalul Timfloralis, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2018, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi. De asemenea, se organizeaza acţiuni pentru încurajarea turismului cultural prin promovarea zonelor istorice şi prin organizarea de evenimente şi acţiuni cultural-artistice de mare amploare cu artişti şi instituţii din ţară şi străinătate. Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

FO53-01,Ver.1

Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate. La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara. Având în vedere cele enumerate mai-sus, Agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara trebuie să susţină şi să ţină cont de aceste strategii, în cadrul evenimentelor pe care le organizează. Concursul Muzical Eurovision este o competiție anuală desfășurată între multe dintre țările care sunt membre active ale Uniunii Europene de Radio-Televiziune (European Broadcasting Union, EBU).Fiecare țară participantă înscrie un cântec pentru a fi interpretat în direct la televizor și la radio, după care acordă voturi cântecelor celorlalte țări pentru a se determina cea mai apreciată melodie participantă.

România a participat la Concursul Muzical Eurovision de 18 ori, debutând în concursul din 1994 și plasându-se pe locul 3 de două ori, și anume în 2005 cu Luminița Anghel & Sistem și în 2010 cu Paula Seling & Ovidiu Cernăuțeanu, locul 3 fiind cea mai bună performanță a României la Eurovision. România s-a clasat în Top 10 de 6 ori, pentru prima oară în 2002, cu Monica Anghel și Marcel Pavel, urmați de prestațiile din 2003, 2005, 2006, 2010 și 2017. Începând cu introducerea semifinalelor din 2004, România se află printre cele șase țări care nu au ratat nicio finală. România a obținut, în finale, un total de 1147 de puncte. În semifinale, România a obținut 939 puncte, cel mai mare punctaj fiind înregistrat în anul 2017 (282 puncte). In 22 decembrie 2017, juriul Eurovision România 2018, format din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă, a anunţat cei 60 de semifinalişti care vor intra în Selecţia Naţională Eurovision România 2018. După ascultarea celor 72 de melodii validate, juriul a avut dificila sarcină de a alege piesele care vor concura pentru un loc pe scena Eurovision din Lisabona. Pe parcursul semifinalelor, care vor avea loc la începutul anului viitor, juraţii vor decide cele 15 piese care vor intra în finala Eurovision România. În finala Selecţiei Naţionale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre piesele rămase în concurs. In vederea sprijinirii realizarii acestui eveniment la standarde inalte, din valoarea totala a costurilor de productie, Primaria Municipiului Timisora va aloca suma de 200.000 lei. Finantarea se v-a face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie". Având în vedere art.40 alin 1 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicată şi modificată, dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent;

Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

FO53-01,Ver.1

Conform art.36, aln. 6, litera (a) din L.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura. Tinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, lit. (a) şi lit. (b) din Ordonanţa nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, potrivit căreia: “ (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel: a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse;”; Conform OUG nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; Având in vedere OUG 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*), privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale Având în vedere OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale**) Potrivit Ordonanţei nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,

Precizăm ca Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local proiectul de hotarare privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara în calitate de partener al Televiziuni Romane la organizarea semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii evenimentului. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara în calitate de partener al Televiziuni Romane la organizarea semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii evenimentului - îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Biroul Organizare Evenimente

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

___________________________