keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 399/27.10.2009 privind aprobarea modificării planşei de "Reglementari, Zonificare nr. 2" din documentaţia de urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/ 29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA TIMIŞOARA", Judeţul Timiş

27.10.2009

Hotararea Consiliului Local 399/27.10.2009
privind aprobarea modificării planşei de "Reglementari, Zonificare nr. 2" din documentaţia de urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/ 29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA TIMIŞOARA", Judeţul Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-014467/14.10.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 188/29.07.2003 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Ilsa Timişoara", Judeţul Timiş;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea plansei de "Reglementari, Zonificare nr. 2" din documentaţia de urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA TIMISOARA", judetul Timis, conform planşei Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se păstrează indicii urbanistici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/ 29.07.2003 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA TIMIŞOARA", Judeţul Timiş;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. GRUP IMOBILIAR TRUSTEE S.A.
- S.C. Atelier CAAD S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM Nr. UR2009 – 014467/14.10.2009

REFERAT pentru modificarea plansei de „Reglementari, Zonificare nr. 2” din

documentaţia de urbanism aprobată prin HCL nr. 188 din 29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA ILSA TIMISOARA”, Judetul Timis

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere materialul înregistrat cu nr. UR2009 – 014467/12.10.2009 la Direcţia Urbanism, prin care se solicită modificarea plansei de „Reglementari, Zonificare nr. 2” din documentaţia de urbanism aprobată prin HCL nr. 188 din 29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA ILSA TIMISOARA”, Judetul Timis,

Avand in vedere ca se doreste realizarea unui parcaj semi-ingropat pe ZONA 7 care sa comunice cu viitorul spatiu de parcare subterana de pe ZONA 4, precum si posibilitatea de continuare inspre est ( intr-o viitoare relocare a RATT-ului) a strazilor infundate prevazute initial intre ZONA 7 si ZONA 4, respectiv ZONA 4 si ZONA 3;

Avand in vedere cele descrise mai sus, nu modifica indicii si functiunile stabilite prin documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal „ZONA ILSA TIMISOARA”, Judetul Timis aprobata anterior prin HCL nr. 188/2003, astfel:

Indicii urbanistici stabiliti prin HCL nr. 188/2003:

• ZONA 7 – ZONA MIXTA, in care raman indicii urbanistici aprobati, si anume POT – 40%, CUT max – 5

• ZONA 4 – ZONA CU CARACTER PREDOMINANT REZIDENTIAL, cu indicii POT – 40%, CUT max – 3,2

Indicii urbanistici mentinuti in continuare:

• ZONA 7 – ZONA MIXTA, in care raman indicii urbanistici aprobati, si anume POT – 40%, CUT max – 5

• ZONA 4 – ZONA CU CARACTER PREDOMINANT REZIDENTIAL, cu indicii POT – 40%, CUT max – 3,2

PROPUNEM

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea modificarii plansei de „Reglementari, Zonificare nr. 2” din documentaţia de urbanism aprobată prin HCL nr. 188 din 29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA ILSA TIMISOARA”, conform plansei anexa.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. P.L. Dact. 2 exemplare

Cod FP 53 – 01, ver. 1

  • ROMANIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT