keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/27.01.2009 privind modificarea propunerii de mobilare din documentaţia de urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 396 /30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie ansamblu de locuinţe colective - Top 23486/7", str. G. Alexandrescu, Timişoara

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 22/27.01.2009
privind modificarea propunerii de mobilare din documentaţia de urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 396 /30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie ansamblu de locuinţe colective - Top 23486/7", str. G. Alexandrescu, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32009 - 000135/16.01.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămâmt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 396/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie ansamblu de locuinţe colective - Top 23486/7", str. G. Alexandrescu Timişoara;
Având în vedere adresa Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-007643/27.11.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea planşei "Mobilare propusă" nr. 12 A 04 din documentaţia aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.396/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie ansamblu de locuinţe colective - Top 23486/7", str. G. Alexandrescu - Timişoara, intocmită de S.C. POLIFORM S.R.L , noul beneficiar fiind S.C. CIELLE S.R.L.
Indicii propuşi în Hotărârea Consiliului Local nr. 396 din 30.10.2007:
POT maxim = 35%, CUT maxim = 3,6 (cu subsol), Regim inaltime D+P+4E+Er pentru corp 1, Regim inaltime D+P+8E+Er pentru corp 2
Indicii urbanistici propusi spre aprobare in urma modificarii propunerii de mobilare
POT maxim = 35%
CUT maxim = 3,6 (realizat 3,04 cu demisol)
Regim inaltime D+P+4E+Er pentru corp 1
Regim inaltime D+P+8E+Er pentru corp 2

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. CIELLE S.R.L.;
- S.C. POLIFORM S.R.L.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Propunere_mobilare.pdf

Reglementari: Regim maxim de inaltime: D+P+SE+Er PO. maxim : 35% CUT. maxim: 36 Numar apartamente: 132 Spatii comerciale: 374 mp Total construit ansamblu: 15212 mp (C.U.T. 3,04) Total parcări ansamblu _ = 142 parcări din care: 42 locuri- în demisol comun Blocuri A şi B 59 locuri - parcări la cota teren sisternatizat 41 locuri - parcări la cota +0,00 Spatii verzi: minim 476 mp - realizat 1069 mp (186mp+80%x1104mp parcaj inierbat Locuri de joaca: minim 310 mp - realizat 310 mp conform O.M.S. 536/97) Procent spatii verzi si locuri de joaca : ninim 16%, = nr.7 TR fn POLIFI a Beneficiar. S.C. CIELLE S.R.L. fraternam rar [BR ĂUCUSTIN COMAN, 12. UD. Deronir Poti demblre N A

Atasament: Circulatia_terenurilor.pdf

MA Taz NR. TOP 23486/5 fe em Legen — limita parcele — Limita tren studiat _. Teren proprietate privata EI Teren co se intentioneaza sa fie trecut în domeniul public pentru extindere inel IV Beneficiar: E d SRL. SRI cortina 2) PUD. Darunre ine A opt 12603

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM U32009 – 000135/16.01.2009

REFERAT pentru modificarea propunerii de mobilare din documentaţia de urbanism

aprobată prin HCL nr. 396 din 30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie ansamblu de locuinţe colective - Top 23486/7”, str. G. Alexandrescu, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere materialul înregistrat cu nr. U32009 – 000135/16.01.2009 la Direcţia

Urbanism, prin care se solicită modificarea propunerii de mobilare din documentaţia de urbanism aprobată cu HCL nr. 396 din 30.10.2007 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcţie ansamblu locuinţe colective – Top 23486/7”, str. G. Alexandrescu, Timişoara întocmită de S.C. POLIFORM S.R.L. si având următorii indici de construibilitate, conform Art. 2: HCL nr. 396 din 30.10.2007 „Art.2: ,,Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+4E+5(parţial) adiacent străzii Sabin Evuţian şi un corp D+P+8E+9(parţial) cu spaţii comerciale sau servicii la parter amplasat ca şi capăt de perspectivă, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35,00%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,6, spaţii verzi conform reglementarilor in vigoare pentru funcţiunea propusă”.

În urma realizării documentaţiei de PAC pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire,

beneficiarului investiţiei aprobate prin H.C.L. nr. 396 din 30.10.2007, i s-a solicitat de către Comisia de Circulaţie, prin adresa cu nr. TH2008-007643/27.11.2008, corelarea poziţionării inelului IV cu obiectivul propus, deoarece profilul inelului IV, aflat în faza de studiu de fezabilitate, s-a modificat faţă de data aprobării H.C.L. nr. 396 din 30.10.2007, de la 24m la 27m. Astfel că proiectantul a refăcut planşa de mobilare cu rezervarea terenului necesar extinderii inelului IV, propunând un profil de 27 m, ceea ce afectează cca 180 mp din terenul ce a făcut obiectul PUD-ului aprobat.

Pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire la investiţia aprobata prin HCL nr. 396/30.10.2007 – Plan Urbanistic de Detaliu „Construcţie ansamblu locuinţe colective – Top 23486/7”, str. G. Alexandrescu, Timişoara si a regândirii si reconfigurării soluţiei de mobilare din punct de vedere arhitectural de către proiectant, se solicita modificarea propunerii de mobilare din planşa „Posibilităţi de mobilare” nr. 08 A04 – PUD (conform recomandărilor Comisiei de Circulaţie), fără a se modifica indicii de construibilitate aprobaţi prin HCL nr. 396/2007, astfel:

Indici urbanistici aprobati prin HCL nr. 396/2007: POT maxim = 35% CUT maxim = 3,6 (cu subsol) Regim inaltime D+P+4E+Er pentru corp 1 Regim inaltime D+P+8E+Er pentru corp 2

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Indicii urbanistici propusi spre aprobare in urma modificarii propunerii de mobilare pentru al doilea corp de cladire, nu modifica indicii fundamentali ai proiectului, acestia ramanand neschimbati, astfel:

POT maxim = 35% CUT maxim = 3,6 (realizat 3,04 cu demisol) Regim inaltime D+P+4E+Er pentru corp 1 Regim inaltime D+P+8E+Er pentru corp 2 Menţionăm că beneficiarul documentaţiei s-a modificat, acesta fiind S.C. CIELLE S.R.L.,

conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 4436/11.12.2007 şi extrasului C.F. 99997 nr. cadastral 23486/7/1 teren intravilan în suprafaţă de 4382mp şi C.F. 201056 nr. cadastral 23468/7/2 teren pentru drum în suprafaţă de 618mp. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea modificării propunerii de mobilare din documentaţia aprobata prin HCL nr. 396/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Construcţie ansamblu locuinţe colective – Top 23486/7", Str. G. Alexandrescu nr. 1, Timişoara.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Pt. SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PALALAU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. S.P., 2 ex.