keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 37/25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire

25.02.2014

Hotararea Consiliului Local 37/25.02.2014
privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-3770/13.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/2007 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 299/2012;
Având în vedere Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată şi Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ART. 1: Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, respectiv gestiune delegată, prin operatori licenţiaţi, selectaţi prin licitaţie publică deschisă, în baza contractului de delegare a gestiunii activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune.
ART. 2: Se aprobă Studiul de Oportunitate privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4: Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 5: Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiul Timişoara pentru o perioadă de 3 ani.
ART. 6: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune.
ART. 7: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
ART. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_9_Caietul_de_Sarcini.pdf

ANEXA 9 La caietul de sarcini nr. SC2014__________________

ANEXA LA OFERTA DE PREŢ PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE, DERATIZARE ŞI TRATAMENTE

FITOSANITARE PE DOMNIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Operaţie  Locul de desfăşurare al activităţii Mod de executare Tarif Suprafata Pret Aerian Terestru Aerian Terestru Aerian Terestru Lei fara TVA

Executare lucrări pe

an / minim

Menţiuni Executare lucrări pe

an / minim 

Lei/ha Lei /1000 mp 

ha Mii mp Pret pentru minim 2/4 lucrări/an 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 Col. 3/5 x col.6/7 x col.8/9 

Dezinsecţie 

• Instituţii publice, sportive aflate în subordinea Municipiului Timişoara 

Interior 2   19,445 Exterior 2       7,992  

• Unităţi de învăţământ aflate în subordinea Municipiului Timişoara 

Interior 2       357,080   Exterior 2 459,387

• Curţi şi terenuri aferente unităţilor sanitare aflate în subordinea Municipiului Timişoara 

Exterior 2       39,740  

• Parcurile, scuarurile, spaţiile verzi, aliniamente stradale şi locurile de joacă, Pădurea Verde, Perdele forestiere ale Municipiului Timişoara, 

Exterior 2       1.952,268  

• Locurile de joaca din Municipiul Timisoara Exterior 2       91,930   • Malurile Canalului Bega, a bălţilor, a lacurilor, a

canalelor de desecare de pe domeniul public si privat, strandurile ce apartin Municipiului Timişoara

Exterior 2   243,600

• Aliniamente stradale  Exterior 2       7.942,767   • Tratamente aeriene pe suprafata Municipiului

Timisoara  2 - -     12.935    

Dezinfecţie 

• Instituţi publice, sportive din subordinea Municipiului Timişoara 

  Interior 2       19,445  

• Unităţilor de Învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara 

Interior 2       7,992  

• În locuri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi animalelor 

Interior -           Exterior -          

Operaţie  Locul de desfăşurare al activităţii Mod de executare Tarif Suprafata Pret Aerian Terestru Aerian Terestru Aerian Terestr

u Lei fara TVA

Executare lucrări pe

an / minim

Menţiuni Executare lucrări pe

an / minim 

Lei/ha Lei /1000 mp 

ha Mii mp Pret pentru minim 2/4 lucrari/an 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 Col. 3/5 x col.6/7 x col.8/9 

Deratizare

• Instituţii publice, sportive aflate în subordinea Municipiului Timişoara

Interior 2 19,445 Exterior 2 7,992

• Unităţi de învăţământ aflate în subordinea Municipiului Timişoara

Interior 2 357,080 Exterior 2 459,387

• Curţi şi terenuri aferente unităţilor sanitare aflate în subordinea Municipiului Timişoara

Exterior 2 39,740

• Parcurile, scuarurile, spaţiile verzi, din Municipiului Timişoara

Exterior 2 1.265,268

• Locuri de joaca din Municipiul Timisoara Exterior 2 91,930

• Malurile Canalului Bega, balti, lacuri si stranduri ce apartin Municipiului Timisoara

Exterior 2 243,600

• Aliniamente stradale Exterior 2 7.942,767

Tratamente fitosanitare 

• Instituţii publice, sportive aflate în subordinea Municipiului Timişoara 

Exterior 4   7,992

• Unităţilor de Învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara 

Exterior 4       459,387  

• Terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara 

Exterior 4   39,740

• Parcuri, scuare, spatii verzi, pădurea Verde, perdele foriestiere, din Municipiului Timişoara

Exterior 4       1.952,268  

• Locurile de joacă din Municipiului Timişoara Exterior 4   91,930 • Canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin

Municipiului Timişoara  Exterior 4       243,600  

• Aliniamente stradale  Exterior 4       7.942,767  

 

TOTAL LEI FARA TVA / AN  

Ofertant ……………………….. (semnătura autorizată)

Atasament: Anexa_8_Caietul_de_Sarcini.pdf

 

Anexa 8 la caietul de sarcini nr. SC2014________________

Lista materialelor şi substanţelor ce se folosesc pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare

Nr. crt.

Denumirea materialelor , substanţelor U/M Cantitatea Norma de consul

1 2 3 4 5 6 7 ... n

 

Atasament: Anexa_7_Caietul_de_Sarcini.pdf

Anexa 7 la caietul de sarcini nr. SC2014 / 2014

Lista cu suprafetele aliniamentelor stradale de pe domeniul public al Municipiului Timişoara Nr. crt.

ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Suprafaţa [ mp]

Obs.

TOTAL I suprafeţe/zone Nord 3.727.049,00

TOTAL I suprafeţe/zone SUD 4.215.718,00

TOTAL FINAL I+II 7.942.767,00

Anexa 7.1. Nr. crt.

ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Suprafaţa [ mii mp]

Obs.

1 OV. BALEA, delimitată de: str. Ov. Balea, str. Gr. Alexandrescu, str. Torontalului, Perdeaua de protecţie Ov. Balea-Torontalului.

34.210,00

2 RONAŢ, delimitată de: str. Gr. Alexandrescu, Cl. Bogdăneştilor, Rambleu calea ferată, str. Ov. Balea.

263.196,00

3 BLAŞCOVICI, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, Gara de Nord (str.Dunărea), Cl Circumvalaţiunii (rambleu cale ferată).

262.800,00

4 MEHALA, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, str. Gr.Alexandrescu, str. Ov. Balea, Al. Viilor, str.Munteniei, str. Macilor.

270.640,00

5 TORONTALULUI, delimitată de: str. Torontalului, str. Gr. Alexandrescu, al. Viilor, str. Bucovinei.

95.774,00

6 BUCOVINA, delimitată de: str. Cloşca, str. Munteniei, Al. Viilor, Cl. Torontalului, Bv. Cetăţii. 63.602,00 7 MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, str. Macilor, Str. Cloşca, Bv. Cetăţii 26.737,00

8 CIRCUMVALAŢIUNII, delimitată de: Bv. Cetăţii, Cl. Torontalului, rambleu cale ferată, Cl.

Bogdăneştilor. 550.130,00

9 ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T., str. Torontalului, Intersecţia Cl. Aradului, Cl. Aradului.

131.598,00

10 ARADULUI EST, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, Cl. Sever Bocu (Lipovei), str. Marginii.

146.769,00

11 ANTENE, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (Ialomiţei), Rambleu calea ferată.

32.425,00

12 I.I. DE LA BRAD, delimitată de: str. Copernic, str. Demetriade, str. Div. 9 Cavalerie, Cl. Lipovei (Sever Bocu), str. I.I. de la Brad.

412.511,00

13 U.M.T., delimitată de: Grădina Zoo, Al. Avram Imbroane, , str. Frigului, Str. Copernic. 21.024,00 14 GHIRODA NOUĂ 145.880,00 15 CRIŞAN, delimitată de: Cl. Dorobanţilor, Cl. Ghirodei, Behela, Bega. 197.530,00 16 DOROBANŢILOR, delimitată de: Bv.S.Bărnuţiu - Cl. Dorobanţilor, canal Bega, Piaţa B.

Cârţan. 86.790,00

17 MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată, Behela, Cl. Ghirodei, Cl. Dorobanţilor, str. Spitalul nou.

61.744,00

18 BADEA CÂRŢAN, delimitată de: Canal Bega, str. Brăila, Bl. Take Ionescu, P-ţa Badea Cârţan.

53.121,00

19 TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu, Bv.S. Bărnuţiu – Cl. Dorobanţilor, Al. Pădurea Verde, Rambleul calea ferată - Al. CFR.

69.955,00

20 KOGĂLNICEANU, delimitată de: str. Bader, rambleul de cale ferată, str. Samuil Micu, Bv.

Simion Bărnuţiu, Bv. Take Ionescu 94.932,00

21 TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Şapcă, rambleu cale ferată, str. Bader, Bl. Take Ionescu.

114.923,00

22 CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Şapcă, bv. Tache Ionescu, str. Brăila, canal Bega.

419.730,00

23 GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul, Spl. N. Titulescu, str. Jiul, Str. Gării – Bv. Republicii.

96.217,00

24 SOLVENTUL, delimitată de: Podul Modoş, str. Gării, Spl. N. Titulescu, str. Nufărul. 68.571,00 25 STAŢIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoş, Staţia de epurare, Ecarisaj. 6.240,00 TOTAL I suprafeţe/zone Nord 3.727.049,00

Anexa 7.1. A Nr. ZONA I la nord de Bega Suprafaţa

[ mp] Obs.

crt .

1 CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Şapcă, bv. Tache Ionescu, str. Brăila, canal Bega.

419.730,00

2 TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Şapcă, rambleu cale ferată, str. Bader, Bl. Take Ionescu.

114.923,00

3 BADEA CÂRŢAN, delimitată de: Canal Bega, str. Brăila, Bl. Take Ionescu, P-ţa Badea Cârţan.

53.121,00

4 KOGĂLNICEANU, delimitată de: str. Bader, rambleul de cale ferată, str. Samuil Micu, Bv. Simion Bărnuţiu, Bv. Take Ionescu

94.932,00

5 TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu, Bv.S. Bărnuţiu – Cl. Dorobanţilor, Al. Pădurea Verde, Rambleul calea ferată - Al. CFR.

69.955,00

6 DOROBANŢILOR, delimitată de: Bv.S.Bărnuţiu - Cl. Dorobanţilor, canal Bega,

Piaţa B. Cârţan. 86.790,00

TOTAL suprafaţă 839.451,00

     

       

Anexa 7.1. B    

Nr. ZONA II la nord de Bega Suprafaţa [ mp]

Obs. crt 1 STAŢIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoş, Staţia de epurare, Ecarisaj. 6.240,00 2 SOLVENTUL, delimitată de: Podul Modoş, str. Gării, Spl. N. Titulescu, str.

Nufărul. 68.571,00

3 GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul, Spl. N. Titulescu, str. Jiul, Str. Gării – Bv. Republicii.

96.217,00

4 BLAŞCOVICI, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, Gara de Nord (str.Dunărea), Cl Circumvalaţiunii (rambleu cale ferată).

262.800,00

5 RONAŢ, delimitată de: str. Gr. Alexandrescu, Cl. Bogdăneştilor, Rambleu calea ferată, str. Ov. Balea.

263.196,00

6 OV. BALEA, delimitată de: str. Ov. Balea, str. Gr. Alexandrescu, str. Torontalului, Perdeaua de protecţie Ov. Balea-Torontalului.

34.210,00

7 MEHALA, delimitată de: 270.640,00 Cl. Bogdăneştilor, str. Gr.Alexandrescu, str. Ov. Balea, Al. Viilor, str.Munteniei, str. Macilor.

8 MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de: 26.737,00 Cl. Bogdăneştilor, str. Macilor, Str. Cloşca, Bv. Cetăţii.

9 CIRCUMVALAŢIUNII, delimitată de: Bv. Cetăţii, Cl. Torontalului, rambleu cale ferată, Cl. Bogdăneştilor.

550.130,00

10 BUCOVINA, delimitată de: str. Cloşca, str. Munteniei, Al. Viilor, Cl. Torontalului, Bv. Cetăţii.

63.602,00

11 TORONTALULUI, delimitată de: str. Torontalului, str. Gr. Alexandrescu, al. Viilor, str. Bucovinei.

95.774,00

TOTAL suprafaţă 1.738.117,00

     

         

     

Anexa 7.1. C  

Nr. ZONA III la nord de Bega Suprafaţa [ mp]

Obs. crt 1 ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T., str. Torontalului, Intersecţia Cl.

Aradului, Cl. Aradului. 131.598,00

2 ARADULUI EST, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, Cl. Sever Bocu (Lipovei), str. Marginii.

146.769,00

3 ANTENE, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (Ialomiţei), Rambleu calea ferată.

32.425,00

4 I.I. DE LA BRAD, delimitată de: str. Copernic, str. Demetriade, str. Div. 9 Cavalerie, Cl. Lipovei (Sever Bocu), str. I.I. de la Brad.

412.511,00

5 U.M.T., delimitată de: Grădina Zoo, Al. Avram Imbroane, , str. Frigului, Str. Copernic.

21.024,00

6 MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată, Behela, Cl. Ghirodei, Cl. Dorobanţilor, str. Spitalul nou.

61.744,00

7 CRIŞAN, delimitată de: Cl. Dorobanţilor, Cl. Ghirodei, Behela, Bega. 197.530,00 8 GHIRODA NOUĂ 145.880,00 TOTAL suprafaţă 1.149.481,00

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 7.2.  

Nr. crt.

ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Suprafaţa [ mp]

Obs.

1 PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega, Cl. Moşniţei. 143.834,00 2 CÂMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi, Bega, Cart. Kuncz, str. Torac. 10.041,00 3 KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac. 25.305,00 4 BABA DOCHIA, delimitată de: Bega, str. Andrei Şaguna, str. Tigrului, str. Câmpului. 55.995,00 5 LUNEI, delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia, str. Şt. O. Iosif, Cl.

Buziaşului, str. Cermena. 111.991,00

6 FABRIC, delimitată de: str. B. Dochia - str. A. Şaguna, canal Bega, str. Pestalozi, str. Iepurelui.

150.531,00

7 CALEA BUZIAŞULUI, delimitată de: str. Venus, Cl. Buziaşului, Bv. Industriei, Str.

Constructorilor, str. Torac. 60.089,00

8 CIARDA ROŞIE, delimitată de: Cl. Urseni, str. Pavel Stoica, str. Traian Simu, Cl. Buziaşului, str. Venus.

219.704,00

9 SOARELUI, delimitată de: str. Lidia, Bv. Sudului, Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion. 138.055,00 10 TIMIŞOARA SUD, delimitată de: cl. Urseni, str. Musicescu, Cl. Girocului, str. Lidia. 148.058,00 11 CALEA GIROCULUI, delimitată de: Cl. Martirilor, Bv. L. Rebreanu, str. Salcâmilor, str.

Lidia, str. Miloia, str. G. Musicescu. 343.292,00

12 FRATELIA, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Şagului, str. Bujorilor, str. Cercului, Cl. Martirilor.

352.760,00

13 STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor, Al. Nicoreşti, Rambleu cale ferată (Gara Timişoara Sud), Cl. Şagului.

102.903,00

14 PARCUL IND. CL. ŞAGULUI, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă, Cl. Şagului.

14.708,00

15 FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă.

300.438,00

16 POLONĂ, delimitată de: str. Polonă, Rambleu cale ferată, Utvin,Canal Bega. 9.468,00 17 PARCUL IND. FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, Canal Bega, str. Polonă. 10.026,00 18 IOSEFIN, delimitată de: Canal Bega, bl. 16 Decembrie 1989, str. Budai Deleanu, bl.

Dâmboviţa. 437.929,00

19 DÂMBOVIŢA, delimitată de: Canal Bega, bl. Dâmboviţa, str. Budai Deleanu, Cl. Şagului, Rambleu cale ferată.

287.483,00

20 CALEA ŞAGULUI, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Şagului, Bv. L. Rebreanu, str. Lidia, str. Miloia.

248.594,00

21 ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Şagului, Bv. L. Rebreanu, str. Drubeta –Bv. M. Viteazul, Canal Bega.

278.139,00

22 ELISABETIN, delimitată de: Bv. M. Viteazul –str. Drubeta, Bv. L. Rebreanu, str. Arieş, Str. Cluj, Bv. V. Babeş.

461.089,00

23 CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul, Bv. V. Babeş –Bv. Eroii de la Tisa, str. Daliei –str. Ofcea, Canal Bega.

159.258,00

24 STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieş, str. Cluj, bv. Eroilor de la Tisa, str. I. Gutenberg, str. Cerna.

146.028,00

TOTAL II suprafeţe/zone SUD 4.215.718,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 7.2.A  

Nr. ZONA IV la sud de Bega Suprafaţa [mp]

Obs. crt 1 PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega, Cl. Moşniţei. 143.834,00 2 CÂMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi, Bega, Cart. Kuncz, str. Torac. 10.041,00 3 KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac. 25.305,00 4 BABA DOCHIA, delimitată de: Bega, str. Andrei Şaguna, str. Tigrului, str.

Câmpului. 55.995,00

5 LUNEI, delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia, str. Şt. O. Iosif, Cl. Buziaşului, str. Cermena.

111.991,00

6 FABRIC, delimitată de: 150.531,00 str. B. Dochia - str. A. Şaguna, canal Bega, str. Pestalozi, str. Iepurelui.

7 CALEA BUZIAŞULUI, delimitată de: str. Venus, Cl. Buziaşului, Bv. Industriei, Str. Constructorilor, str. Torac.

60.089,00

8 CIARDA ROŞIE, delimitată de: Cl. Urseni, str. Pavel Stoica, str. Traian simu, Cl. Buziaşului, str. Venus.

219.704,00

TOTAL suprafaţă 777.490,00

 

       

   

Anexa 7.2.B    

Nr. ZONA V la sud de Bega Suprafaţa [ mp]

Obs. crt 1 TIMIŞOARA SUD, delimitată de: cl. Urseni, str. Musicescu, Cl. Girocului, str.

Lidia. 148.058,00

2 SOARELUI, delimitată de: str. Lidia, Bv. Sudului, Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion. 138.055,00 3 STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieş, str. Cluj, bv. Eroilor de la

Tisa, str. I. Gutenberg, str. Cerna. 146.028,00

4 CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul, Bv. V. Babeş –Bv. Eroii de la Tisa, str. Daliei –str. Ofcea, Canal Bega.

159.258,00

5 ELISABETIN, delimitată de: Bv. M. Viteazul –str. Drubeta, Bv. L. Rebreanu, str. Arieş, Str. Cluj, Bv. V. Babeş.

461.089,00

6 CALEA GIROCULUI, delimitată de: Cl. Martirilor, Bv. L. Rebreanu, str. Salcâmilor, str. Lidia, str. Miloia, str. G. Musicescu.

343.292,00

7 ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Şagului, Bv. L. Rebreanu, str. Drubeta –Bv. M. Viteazul, Canal Bega.

278.139,00

TOTAL suprafaţă 1.673.919,00

     

 

                       

   

Anexa 7.2.C  

Nr. crt

ZONA IV la sud de bega Suprafaţa [ mp]

Obs.

1 STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor, Al. Nicoreşti, Rambleu cale ferată (Gara Timişoara Sud), Cl. Şagului.

102.903,00

2 FRATELIA, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Şagului, str. Bujorilor, str. Cercului, Cl. Martirilor.

352.760,00

3 CALEA ŞAGULUI, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Şagului, Bv. L. Rebreanu, str. Lidia, str. Miloia.

248.594,00

4 IOSEFIN, delimitată de: Canal Bega, bl. 16 Decembrie 1989, str. Budai Deleanu, bl. Dâmboviţa.

437.929,00

5 DÂMBOVIŢA, delimitată de: Canal Bega, bl. Dâmboviţa, str. Budai Deleanu, Cl. Şagului, Rambleu cale ferată.

287.483,00

6 PARCUL IND. CL. ŞAGULUI, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă, Cl. Şagului.

14.708,00

7 FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă.

300.438,00

8 PARCUL IND. FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, Canal Bega, str. Polonă.

10.026,00

9 POLONĂ, delimitată de: str. Polonă, Rambleu cale ferată, Utvin,Canal Bega. 9.468,00

TOTAL suprafaţă 1.764.309,00  

 

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier Victor Cătălin BIRDA

 

 

 

 

Red. Dac. V.C.B.

 

Atasament: Anexa_6_Caietul_de_Sarcini.pdf

Anexa 6 La caietul de sarcini nr. SC2014_________________

Lista canalelor, bălţilor, lacurilor ce aparţin Municipiului Timişoara

1

Nr. Crt. Obiectivul Localizare obiectiv Proprietar

Suprafaţa ha

1 Balta Lămâiţa

Cartier Freidorf, str. Lămâiţa, str. Ardealul ( blocuri ), str. Virgil Simionescu

Municipiul Timişoara 3,00

2 Canal Bega Municipiul Timişoara 15,76

3 Balta Lacului str. Lacului, str. Paul Constantinescu Municipiul

Timişoara 0,20

5 Lacul Azur În incinta SC AZUR SA Statul

Român 1,60

6 Ştrandul Tineretului

Calea Dorobanţilor, Canal Behela, gardul Motel 2000

Statul Român 3,80

TOTAL ha 24,36 TOTAL mp 243.600

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Atasament: Anexa_5_Caietul_de_Sarcini.pdf

1

Anexa 5 La caietul de sarcini nr. SC2014- / 2014

Locurile de joacă din Municipiul Timişoara altele decât cele de la unităţile de învăţământ

Nr. Crt.

Denumire locul de joacă

Adresa Obiectivului

Suprafaţa mp

1 Aeroport Aeroport 3.431 2 Prâslea cel Voinic Calea Aradului 1.443 3 Arcaşilor Str. Arcaşilor 765 4 Arcidava Str. Arcidava 701 5 Eforie Piaţa Bisericii (Eforie) 425 6 Bogdan Vodă Calea Băgdăneştilor 385 7 Brânduşei Str. Brânduşei 1.098 8 Brăteanu (Dr. Russel ) Bdul I.C. Brăteanu 472 9 Tom şi Jerry Str. Bucureşti 18-20 947 10 Bucureşti 26 Str. Bucureşti 26 35 11 Bucureşti 34 Str. Bucureşti 34 26 12 Bucureşti 38 Str. Bucureşti 38 A 31 13 Str. Bujorilor Str. Bujorilor 160 880 14 Str. Bujorilor 23 Str. Bujorilor 23 556 15 Câmpului Câmpului intersecţie cu Căprioarei 2.950 16 Cerna Cerna 669 17 Parcul Clăbucet str. Clăbucet 3.000 18 Jules Verne - (Moţul) Piaţa Consiliul Europei 602 19 Parc Vidraru Piaţa Cortuş Aron Vidraru 679 20 Cugir Str. Cugir 8-9 440 21 Penes Curcanul Spl. Peneş Curcanul 2.155 22 Dacia Piaţa Dacia 1.354 23 Dacia Policlinica Dacia Policlinică 676 24 Dobrogea Str. Dobrogea 479 25 Parc Carmen Szlva Str. Gheorghe Doja 637 26 Intrarea Doinei Intrarea Doinei 09 43 27 Dornei Str. Dornei 446 28 Odobeşti Str. Dr. Martha Alexandru 322 29 Dragalina Str. I. Dragalina 40 386 30 Greuceanu Str. Dunărea 1.499 31 Electronicii Str. Electronicii 225 32 Constructorul Bdul Eroilor de la Tisa 3.590 33 Sala Olimpia FC Ripensia 7 474 34 Spitalul V. Babeş Str. Gh Adam 715 35 Hărniciei Str. Hărniciei 04 775 36 Hebe Str. Hebe 1 507

2

37 Piaţa Avram Iancu Piaţa Avram Iancu 60 38 Iepurelui Str. Iepurelui 1.331 39 Parcul Adoleşcenţilor str. N. Ilieşu 3.050 40 Parcul Bucovina Str. Dirijor Inculeţ Ion 776 41 Înfrăţirii Str. Înfrăţirii 4A 33 42 Ţepeş Vodă Ghiroda Str. Ismail 3-4 3.519 43 Jora Mihail Jora 7 427 44 Harap Alb str. D. Kiriac 3 1.477 45 Labirint Labirint 1-3 120 46 Labirint 2 Labirint 3-5 95 47 Sever Bocu Leahu Gheorghe 604 48 Lorena Str. Lorena 2C 409 49 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 01 Bl.B2 302 50 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 03 Bl.B3 342 51 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 07 Bl.B4-B5 263 52 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 09 455 53 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 14 B 307 54 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 15 609 55 Scuarul Macilor Str. Macilor 90 56 Martir Andrei Iştvan Str. Martir Andrei Istvan 11 Bl. 66-67 580 57 Martir O. Tânţăreanu Str. Martir O. Ţânţăreanu colţ cu Mureş 80 58 Arhangheli Mihai şi Gavril Măslinului 698 59 Micu Ioan Inocenţiu Intr. Micu Ioan Inocenţiu cu Căprioarei 1.936 60 Mierlei str. Mierlei 812 61 Miloia Str. Ioachim Miloia 3.487 62 Fraţii Constantin Str. Mistral F. 7.993 63 Mureş Str. Mureş colţ Drobeta 493 64 Mureş Str. Mureş colţ cu Calea Martirilor 796 65 Mureş Str. Mureş 121-123 276 66 Ronaţ Str. Nekrasov 790 67 Ioan Nistor Str. Ioan Nistor A28 410 68 Nufărul Str. Nufărul 48 200 69 Orşova Str. Orşova 1.587 70 Orşova Str. Orşova colţ cu Str. Dej 353 71 Grădina Zoologică Pădurea Verde 1.139 72 Parcul Lidia Padurice Giroc 1.033 73 Piaţa Petofi Şandor Piaţa Peto Şandor 325 74 Plavoşin Ioan Str. Plavoşin 645 75 Polona Str. Polonă 2 1.332 76 Parcul 3 August Humuileşti Str. Radu Constantin Ciarda Roşie 3.820 77 Pavilioane Str. Radu de la Afumaţi 935 78 Boemia Str. Răduleţ R 1.891 79 Liceul Energetic Str. Renaşterii 820 80 Popa Şapcă Str. Popa Şapcă 3 529

3

81 Parcul Bihor Piaţa Karlsruhe Sf. Iosif cel Nou 1.773 82 Piaţa Sfântul Nicolae Piaţa Sfântul Nicolae (Păun Pincio) 813 83 I. I. de la Brad Str. Silistra Bl. A90 1.333 84 Iulia Simu Str. Iulia Simu 16 427 85 Siriul Str. Sirius 04 Bl. 64 Sc E 450 86 Lămâiţei Str. Slavici. Bl. 22 746 87 Steaua Str. Steaua 01 1.503 88 Parcul Soarelui Bdul Sudului 487 89 Negoiul Str. Surorile Martir Caceu 60 90 Martir Gabriela Tako Str. Martir Gabriela Tako Bl.A70 432 91 Timocului Str. Timocului 830 92 Kunz Str. Tirac 851 93 Luis Ţurcanu Str. Luis Ţurcanu 50 94 Parcul Uzinei Str. Uzinei 558 95 Parcul Zurich Str. Zuric 570 TOTAL mp 91.930

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Atasament: Anexa_4_Caietul_de_Sarcini.pdf

1

Anexa 4 La caietul de sarcini nr. SC2014- / 2014

Lista suprafeţelor parcurile, scuarurile, spaţiile verzi, Pădurea Verde, perdele ferestiere,

de pe raza Municipiului Timişoara, din Municipiului Timişoara

Nr. Crt.

Obiectivul Adresa Obiectivului Suprafaţă

SV mp 1 Parcul Andrei Mocioni ILSA 22.503 2 Parcul Poporului- Regina Maria 45.129 3 Parcul Vasile Pârvan Musicescu colt cu I. Miloia 59.596 4 Parcul Rozelor 37.490 5 Parcul Justiţiei 32.700 6 Parcul Alpimet Sp. T. Vladimirescu 21.223 7 Parcul Catedralei 45.399 8 Parcul Central A. Scudier Str. Mareşal C-tin Prezan 79.127 9 Parcul Cetăţii Civic str. Aştrilor 76.000 10 Parcul Botanic 84.100 11

Parcul Studenţesc Str. Cluj - Aleea F.C. Ripensia 69.800

12 Scuarul Piaţa Libertăţii 5.316 13 Scuarul Piaţa Victoriei 16.273 14 Scuarul Piaţa Unirii 13.900 15 Scuarul Piaţa Mărăşti 3.730 16 Scuarul Piaţa 700 5.595 17 Scuarul Piaţa Regina Maria 577 18 Scuarul de la bustul lui Mihaie Eminescu 1.640 19 Scuarul Piaţa Plevnei 4.925 20 Faleză Bega de la Podul Michelangelo pană la

Podul Tinereţii pe partea cu Parcul Rozelor 18.000 21 Ceasul Floral 10.000 22 Scuar Castelului Muzeului 9.000 23 Bastion 8.070 24 Scuarul Eftimie Murgul 400 25 Bulevardul Vasile Parvan 57.240 26 Piaţa Romanilor 1.480 27 Scuarul Piaţa A Mocioni - Biserica ortodoxă 3.412 Obiective Zona I

28 Parcul Clăbucet 5.653 29 Parcul Zona Bucovina 8.947 30 Scuar Macilor 2.440 31 Scuar Pompiliu Ştefu 1.766 32 Scuarul Arhangelii Mihai şi Gavril 2.830 33 Scuarul Greuceanu str. Dunărea 2.400

2

34 Scuarul Păun Pinciu Piaţa Sfântul Nicolae Piaţa Sfântul Nicolae 1.318 35 Parcul Petofi 12.088 36 Scuarul de pe Bulevardul Cetăţii 1.193 37 Scuarul Piaţa Dacia 7.120 38 Scuarul Favorit loc de joaca Bogdan Vodă 8.670 Obiective Zona II

39 Parcul Doina - Carmen Sylva Str. Gheorghe Doja 20.000 40 Scuarul Piaţa Bălcescu 1.960 41 Parcul Adoleşcenţilor 4.489 42 Scuarul Piaţa Eforie 2.845 43 Scuarul Piaţa Crucii 6.255 44 Scuar Arcidava 2.398 45 Scuar Piaţa Hunedoara 2.179 46 Parcul Soarelui Bdul Sudului 6.700 47 Parcul Lidia Pădurice Giroc 90.331 48 Parcul Stadion 70.900 49 Parcul Karlsruhe Bihor 17.000 50 Scuarul Kiriac 316 51 Scuarul Vidraru 813 52 Parcul Triade 2.036 Obiective Zona III

53 Parcul zona Uzinei 17.020 54 Parcul Fraţii Constantin 10.000 55 Parcul Zurich 10.000 56 Scuarul Cugir 1.583 57 Piaţa Traian 1.193 58 Parcul Copiilor Ion Creană 66.800 59 Grădina Zoologică 63.400 60 Parc Boemia- Liniştei Str. Boemia Liniştei 0 61 Pădurea Verde 507.000 62 Perdeaua Forestieră

Calea Torontalului 180.000

Ciarda Roşie 8.000 TOTAL 1.952.268

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D.

Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Atasament: Anexa_3_Caietul_de_Sarcini.pdf

Anexa 3 La caietul de sarcini nr. SC2014- / 2014

Lista suprafeţelor terenuri aparţinând unităţilor sanitare aflate în subordinea Municipiului

Timisoara

Nr. Crt. Obiectivul Clinica Adresa Obiectivului

Suprafaţa (mp)

Exterioară

1

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii Louis Ţurcanu Str. Iosif Nemoianu nr. 2 6.000

2

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Clinicile Noi Str. Gheorghe Dima nr. 5 2.750 Clinica ORL B-dul Revoluţiei 1989 nr. 6 450 Clinica Oncologie Medicală Str. Victor Babeş nr. 22 300 Clinica de Maxilo-Faciala Str. Take Ionescu nr. 5 950

Clinica Dermato Venerice şi Clinica de Radioterapie Str. Mărăşti nr. 5 1.250

Compartimentul Geriatrie şi Gerontologie Str. Rozalia nr. 3 150 Clinica de Oftalmologie str. Martir Radian Belici nr. 1 850 Clinica de Ginecologie str. Al. Odobescu nr. 1-3 450

Clinica Obstretică B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 22 80

Clinica Recuperare Medicala B-dul C.D.Loga nr. 42-44 1.800 Clinica de Cardiologie Ascar B-dul Revoluţiei 1989 nr. 12 50

3

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumologie Dr. Victor Babes Timişoara Str. Gheorghe Adam nr. 13 24.660

TOTAL 39.740

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D.

Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Atasament: Anexa_3.pdf

1

Anexă nr.3 la H.C.L nr.___________

CONTRACT-cadru de delegarea a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie,

dezinfecţie şi deratizare în Municipiului Timişoara, prin concesiune  

CAPITOLUL I PĂRŢI CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul in Timişoara, Bv. C.D. Loga nr.1, judeţul Timiş cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu - Director Direcţia Economica, în calitate de delegatar şi S.C. ............................................S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, sectorul/judeţul ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ......, cont nr. ......, deschis la ......., titulară a Licenţei nr. ....... din ......., emisă de ......., reprezentată de ......., având funcţia de ........ şi de ......, având funcţia de ......., în calitate de delegat au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotarârii de aprobare a atribuirii contractului de delegare nr................ din data de .............................., adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Timişoara în baza procedurii de .................................................... organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. CAPITOLUL II DISPOZIŢII GENERALE 1. Definiţii şi interpretare Art.1 (1) În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) aria delegarii - delimitează aria sau ariile de competenţă teritorială a delegatarului, în cadrul careia/carora este/sunt prestate serviciul/activitaţile care fac obiectul contractului; b) bunuri de retur - sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegarii şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept şi gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetarii contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; c) bunuri proprii - acele bunuri care la încetarea contractului ramân în proprietatea delegatului; d) drept exclusiv – drept acordat de delegatar care permite delegatului prestarea serviciului/activităţii în aria delegarii, cu excluderea oricarui alt operator; e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; f) redevenţa – plata facută de delegat către delegatar în schimbul dreptului de a exploata bunurile publice/private concesionate şi de a presta/furniza serviciul/activitatea/activităţile; g) zi – zi calendaristică.

Nr. __________

2

(2) Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica în mod expres altfel. 2. Anexele contractului Art. 2 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe: a) Tabel centralizator cu nivelul tarifelor, împreuna cu filele de fundamentare pe elemente de cheltuieli aferente tarifelor ofertate; b) Caietul de sarcini al serviciului şi anexele care fac parte integrantă din acesta; c) Regulamentul serviciului de salubrizare; d) Programul şi termenele de realizare a investiţiilor din sarcina delegatului ; (2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeaşi valoare contractuală între părţi ca şi dispoziţiile cuprinse în contract. Împreuna constituie documentele delegării prin concesiune. CAPITOLUL III. DISPOZIŢII SPECIALE 1. Aria delegarii Art. 3 Aria delegării cuprinde aria teritoriala a Municipiului Timişoara. 2.Obiectul contractului Art. 4 Obiectul contractului îl constituie: 1. Dreptul exclusiv de a presta următoarea activitate specifică serviciului de salubrizare: - dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea, precum şi efectuarea de tratamente fitosanitare. 2. Delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor cu privire la prestarea propriu-zisa a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum şi tratamente fitosanitare, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura concesionată aferentă activităţii. 3. Durata contractului Art. 5 (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 3 ani începând de la data atribuirii acestuia. (2) Contractul poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea lui. (3) Contractul poate fi prelungi în cazul în care operatorul la cererea delegatarului şi pentru buna executare a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor. 4. Drepturile delegatului Art. 6 - Delegatul are următoarele drepturi: a) de a exploata, în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa, activitatea ce face obiectul prezentului contract; a) de a încasa contravaloarea pentru activitatea prestată; b) de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificarii reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia; c) de a aplica tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare; d) de a solicita delegatarului ajustarea tarifelor. 5. Drepturile delegatarului Art.7 - Delegatarul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public aferent activităţii delegate; c) de a refuza, în condiţii temeinic motivate şi justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de delegat; d) de a solicita delegatului informaţii periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat;

3

e) de a convoca la audieri delegatul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului, precum şi în vederea concilierii diferendelor aparute în relaţia cu utilizatorii; f) de a verifica şi controla modul de realizare de către delegat a activităţii delegate şi stadiul executării lucrărilor de investiţii asumate prin contract; g) de a sancţiona delegatul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului sau nu prestează activitatea la indicatorii de performanţă şi nivelurile de calitate la care s-a obligat prin prezentul contract si caietul de sarcini; h) de a solicita daune-interese în cazul în care delegatul renunţă la prestarea activităţii; i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii şi al prezentului contract; j) de a extinde sau restrânge obiectivele şi suprafeţele prevazute în anexele parte integrantă din caietul de sarcini în condiţiile art.18 alin.2 din caietul de sarcini. 6. Obligaţiile delegatului Art. 8 - Delegatul are următoarele obligaţii: a) să obţină de la autorităţile competente avizele, atestatele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestarii activităţii delegate; b) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile activităţii delegate, precum şi indicatorii de performanţă ; c) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Timişoara şi caietului de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în condiţii de calitate şi eficienţă; d) să întocmească fişe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu normele de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru serviciul delegat, aprobate de catre autoritatea de reglementare competentă; e) să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; f) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru realizarea lucrărilor de revizii şi reparaţii din surse proprii; h) să efectueze lucrările de revizii şi reparaţii planificate la termenele stabilite în cărţile, normativele, prescripţiile şi specificaţiile tehnice aferente utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor exploatate; i) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul organelor de control la toate datele şi documentele, inclusiv contabile, necesare verificarii si evaluarii modului de organizare şi de funcţionare a serviciului delegat, în conformitate prevederile legale în vigoare; j) să nu subdelege/subcontracteze prestarea activităţii de dezinsecţie,dezinfecţie şi deratizare, precum şi tratamente fitosanitare în tot sau în parte, altor operatori; k) să informeze şi să notifice, de îndată, delegatarul despre cauzele sau evenimentele de natură să conducă la reducerea activităţii sau la imposibilitatea realizării serviciului şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului; l) să platească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa; m) să asigure continuitatea prestării serviciului în condiţiile stipulate în contract, inclusiv în cazul retragerii licenţei sau încetării contractului de delegare din alte cauze decât termenul ori forţa majoră, pâna la preluarea acesteia de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile; n) să realizeze, la termen, investiţiile, conform angajamentelor asumate prin contract; o) să plateasca redevenţa la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în contractul de delegare; p) să restituie bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii; r) să înfiinţeze un dispecerat cu program de funcţionare permanent; s) să înfiinţeze un registru în care va înregistra toate reclamaţiile/sesizările formulate verbal de petenţi şi va lua măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora. În registru se vor consemna: numele şi prenumele petentului, precum şi a persoanei care a înregistrat reclamaţia/sesizarea, adresa, data şi ora reclamaţiei/sesizării, data şi ora soluţionării reclamaţiei/sesizării, numărul de

4

ordine al reclamaţiei/sesizării care va fi comunicat petentului. La sesizările formulate , în scris, va răspunde în termen de 30 zile de la înregistrarea acestora; t) să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract precum şi conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; ţ) să încheie contract cu o societate specializată şi autorizată pentru incinerarea cadavrelor de rozătoare şi a ambalajelor rezultate în urma activităţilor prestate, precum şi cu un laborator autorizat în vederea cercetării în domeniul igieneriei mediului şi combaterii dăunătorilor; u) să aplice măsurile stabilite de delegatar şi Direcţia de Sănătate Publică teritorială privind dezinsecţia, dezifecţia şi deratizarea; v) să respecte condiţiile impuse de natura activităţilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului, etc.). 7. Obligaţiile delegatarului Art. 9 - Delegatarul are următoarele obligaţii: a) să analizeze şi să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico-economice prezentată de delegat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) să sprijine delegatul în vederea autorizării lucrarilor de investiţii şi reparaţii pe domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; d) să menţină echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate faţă de delegat prin prezentul contract; e) să notifice delegatului apariţia oricaror împrejurari de natura să aduca atingere drepturilor acestuia. 8. Indicatorii de performanţă Art. 10 - Prestarea serviciului public delegat, se va face de către delegat cu respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în Caietul de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, prevazuţi în Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara. Art. 11 - Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile de calitate şi continuitate ce trebuie asigurate şi respectate de către delegat în prestarea activităţii. Art. 12 – (1) Delegatul va transmite delegatarului, în termenul solicitat de către acesta, informaţiile necesare evaluarii şi cuantificarii indicatorilor de performanţă. (2) Netransmiterea informaţiilor la termen ori furnizarea de informaţii eronate sau incomplete atrage raspunderea contravenţională delegatului. 9. Tarife. Încasarea contravalorii serviciilor prestate Art. 13 (1) Delegatul este obligat să presteze utilizatorilor activitatea delegată numai pe bază de tarife aprobate conform prevederilor legale aplicabile. (2) Plata prestaţiilor activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tartamente fitosanitare se va face conform prevederilor ar.23 şi 25 din Caietul de sarcini şi în limita disponibilităţilor financiare ale delegatarului. (3) Facturarea utilizatorilor cu tarife neaprobate sau la un nivel mai mare decât cel aprobat constituie venituri/sume încasate necuvenit care se restituie utilizatorilor. Art. 14 (1) Tarifele, conform ofertei, pentru prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum şi tratamente fitosanitare delegate la data intrarii în vigoare a contractului de delegare sunt cele din anexa la prezentul contract. (2) Delegatul are dreptul să solicite, în fiecare an, în luna ianuarie, ajustarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum şi tartamente fitosanitare, conform Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007 a privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, utilizând parametrul de ajustare, respectiv indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică la capitolul- Servicii; propunerea de ajustare se face conform legislaţiei specifice, în vigoare la data solicitării.

5

Pentru noile tarife se va încheia un act adiţional la prezentul contract. 10. Redevenţa. Garanţii Art.15 - Redevenţa este de 1,5% din valoarea facturilor încasate lunar de către delegat pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tartamente fitosanitare prestate. Art. 16 - Plata redevenţei se face prin Ordin de Plată în contul dele gatarului deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara până în data 15 iulie pentru semestrul I şi până la 15 ianuarie pentru semestrul II. În acest sens, delegatul va întocmi şi înainta delegatarului un centralizator, în 2 exemplare, în care va înscrie: luna, serviciul prestat, valoarea facturilor emise pe luna respectivă, valoarea facturilor încasate şi redevenţa de plată dedusă din valoarea facturilor încasate. Art.17 - Până la data de ___ a fiecărui an se va face regularizarea redevenţei pentru anul anterior luându-se în calcul întreaga valoare a facturilor emise şi încasate pentru activităţile prestate în baza prezentului contract. Art.18 - Redevenţa se datorează pentru toate sumele încasate în anul de referinţă indiferent de perioada în care au fost facturate. Art.19 - Nerespectarea de către delegat a obligaţiei de plată a redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la plata de penalităţi calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Art. 20 – (1) În termen de 30 zile de la data semnării prezentului contract, delegatul constituie cu titlu de garanţie de bună execuţie o sumă fixă în procent de 20 % din valoarea anuală a contractului. (2) Garanţia de bună execuţie în cuantum de ............................lei, se depune de către delegat la o banca care are sediul/filiala în localitatea Timişoara, într-un cont purtător de dobândă din care delegatarul va putea preleva penalităţile şi sumele datorate de delegat în baza contractului. (3) În urma unei prelevări de penalităţi din acest cont, delegatul va depune în termen de 30 de zile diferenţa necesară până la concurenţa sumei stabilite de.........................lei sau întreaga sumă dacă aceasta a fost prelevată în totalitate. (4) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie se face prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară şi se va transmite în copie delegatarului. (5) Contul de garanţie de bună execuţie va fi liber de orice sarcini sau clauze impuse de delegat sau bancă, care să facă imposibilă prelevarea penalităţilor stabilite şi datorate delegatarului. Art. 21 - Delegatarul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie în următoarele cazuri: a) delegatul nu realizează lucrările de investiţii, cantitativ şi calitativ, la termenele angajate; b) pentru a preleva penalităţile şi sumele datorate de delegat din neplata redevenţei; c) delegatul renunţă la prestarea activităţii, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese faţă de delegatar. 11. Sarcinile delegatului în domeniul investiţiilor Art. 22 (1) Investiţiile pentru modernizare activităţii cad exclusiv în sarcina delegatului. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale delegatului se amortizează de către acesta pe durata derulării contractului. (3) Delegatul va prezenta concepţia proprie de modernizarea a activităţii şi va prezenta programul şi termenele de realizare a investiţiilor, anexă la prezentul contract. 12. Răspunderea contractuală Art.23 - Nerespectarea dovedita de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevazute în prezentul contract atrage raspunderea contractuală a părţii în culpa. Art. 24 - Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute la art.26 din prezentul contract. Art.25 – Se penalizează cu 5% pe lună din valoarea facturii lunare , nerespectarea prevederilor art.18 din caietul de sarcini. Art.26 – În cazul în care din penalităţi nu se acoperă paguba, partea în culpa este obligată suplimentar la daune - interese. 13. Forţa majoră

6

Art. 27 - Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzator, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. Art. 28 - Partea care invoca forţa majora este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum si dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitarii consecinţelor lui. Art. 29 - Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Art. 30 - Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. 14. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale Art. 31 - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Art. 32 – (1) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabila, cu 30 de zile, a delegatului, din motive excep�ionale legate de interesul na�ional sau local, dupa caz. (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul să primeasca fară întârziere o justă despagubire. (3) În caz de dezacord între delegatar şi delegat cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecatorească competentă, perioadă în care delegatul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale. Art. 33 - Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a facut obiectul delegării gestiunii. Art. 34 - Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu menţinerea echilibrului contractual. 15. Clauze privind menţinerea echilibrului contractual Art. 35 - (1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului. (2) Raporturile contractuale dintre delegatar si delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului şi obligaţiile care îi sunt impuse. (3) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră. 16. Încetarea contractului de delegare a gestiunii Art. 36 - (1) Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei contractului; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului; c) la dispariţia dintr-o cauza de forţă majoră a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fară plata unei despagubiri; d) în cazul falimentului delegatului; e) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă; Art. 37 - (1) Delegatarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată şi dovedeşte nerespectarea de către delegat a obligaţiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumaţi prin prezentul contract, în termen de 3 zile. (2) În cazul unor abateri grave ale delegatului de la reglementările în vigoare privind serviciile de utilităţi publice, delegatarul are dreptul să rezilieze contractul şi să solicite autorităţii competente retragerea licenţei.

7

(3) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea hotarârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi conduce la organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru selectarea unui nou operator, în condiţiile legii. 17. Condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate Art. 39 - (1) Bunurile realizate de delegat în conformitate cu programul de investiţii impus prin contract constituie bunuri de retur care revin de drept delegatarului, gratuit si libere de orice sarcini, la expirarea contractului delegatarului şi sunt integrate domeniului public al acestuia. (2) La încetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, bunurile menţionate la alin. (1) revin delegatarului cu plata unei compensaţii către delegat egală cu valoarea neamortizată a investiţiilor realizate de acesta. Delegatarul are dreptul să reţină din compensaţie eventualele sume, penalităţi şi/sau daune-interese datorate de delegat. Art. 40 - Bunurile proprii ale delegatului ră mân în proprietatea acestuia. 18. Litigii Art. 41 – (1) Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. (2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea şi încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluţionează de instanţa de contencios administrativ de pe raza în care are sediul delegatarul. CAPITOLUL IV DISPOZIŢII FINALE Art. 42 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Art. 43 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. Art. 44 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părţi, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Art. 45 - Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de................................. şi a fost încheiat azi ........................................ în ..............exemplare originale. Art. 46 - Limba care guverneaza contractul este limba română.

DELEGATAR DELEGAT

 

Atasament: Anexa_2_Caietul_de_Sarcini.pdf

1

Anexa 2 La caietul de sarcini nr. SC2014 - / 2014

Lista suprafeţelor unităţilor de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Punct de

lucru Obiectivul Adresa Obiectivului

Total suprafete interior

mp

Total suprafete exterior

mp

Total General

mp 1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 

1 1 Grădiniţa PP 1 + PN 14 Aluniş 41 A 651 2.547 3.198 2 Grădiniţa PN 14 Herculane 34 350 2.047 2.397

2

3 Gradinita PP 2 + PP 7 + PN 15 Herculane 9 350 450 800 4 Grădiniţa PP 7 C.I. Nottara 1 600 900 1.500 5 Grădiniţa PN 15 Martir Gogu Opre 25 250 0 250

3 6 Grădiniţa PP 9 CARLA PELZ Crisan 21-23 1.170 2.164 3.334 4 7 Grădiniţa PP 11 Versului 2 1.424 3.521 4.945

5 8 Grădiniţa PP 12 + PN 7 Axente Sever 10 830 1.112 1.942 9 Grădiniţa PN 7 Independentei 18 146 40 186

6 10 Grădiniţa PP 14 Odobescu 56 900 4.563 5.463 7 11 Grădiniţa PP 19 Martir Leontina Banciu 5 1.098 300 1.398

8

12 Grădiniţa PP 20 + PN 4 + PN 27 Martir Silviu Motohon 53 1.536 4.376 5.912 13 Grădiniţa PN 4 I.I. de la Brad bl A2 110 0 110 14 Grădiniţa PN 27 C-tin Zabulica bl. A14 110 0 110

9 15 Grădiniţa PP 22 Semenic 8 2.930 1.070 4.000 10 16 Grădiniţa PP 23 Muzicescu 9 1.134 4.880 6.014

2

11 17 Grădiniţa PP 24 + PP 4 Maslinilor 7/9 673 1.250 1.923 18 Grădiniţa PP 4 Roseti 6 550 950 1.500

12 19 Grădiniţa PP 25 Suceava 13A 871 6.738 7.609 13 20 Grădiniţa PP 26 Teiului 3 2.100 1.580 3.680 14 21 Grădiniţa PP 31 Platanilor 2 1.500 2.000 3.500 15 22 Grădiniţa PP 32 Constantin Brailoiu 2 940 5.847 6.787

16

23 Gradinita PP 33 + PP Posata + PN 9 M. Sebastina Iordan 6 732 500 1.232 24 Gradinita PP Posta B-dul Revolutie 1989, 2 318 0 318 25 Gradinita PN 9 Bucuresti 15 52 0 52

17 26 Gradinita PP 36 + PP 37 Teilui 5 2.850 1.500 4.350 27 Gradinita PP 37 Calea Aradului 38 769 300 1.069

18

28 Gradinita PP 38 + PP 6 + PN 19 Intrarea Neptun 4 1.433 5.380 6.813 29 Gradinita PP 6 Tepes Voda 17 741 1.350 2.091 30 Gradinita PN 19 Luminii 22 365 0 365

19 31 Gradinita PP 48 + PN 16 Dragasani 1 402 576 978 32 Gradinita PN 16 Renasterii 4 186 407 593

20

33 Gradinita PP 53 + PP 45 + PP 16 Pestalozzi 4 861 500 1.361 34 Gradinita PP 45 Fagului 17 3.213 700 3.913 35 Gradinita PP 16 Abrud 19 869 500 1.369

21 36 Gradinita PROGRAM SAPTAMANAL PS Odobescu 45/B 351 1.908 2.259

22 37 Gradinita PP Nikolaus Lenau + PN 8 Gen. E. Grigorescu 3 389 86 475 38 Gradinita PN 8 Ghirlandei 2 208 87 295

23

39 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 1 + Sc. Gimn. I-VIII nr. 4 + PP 5 + PN 5 Comanesti 3 1.430 695 2.125 40 Sc Gimnaziala I-VIII nr. 4 Jules Verne 64 726 800 1.526 41 Gradinita PP 5 Canal Bega 1 285 234 519 42 Gradinita PN 5 Aurel Vlaicu 5 187 594 781

3

24 43 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 2 + PP 29 Mures 8 2.605 4.842 7.447 44 Gradinita PP 29 Mures 6 2.089 5.833 7.922

25 45 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 6 + PP 30 Vulturilor 8 2.593 6.213 8.806 46 Gradinita PP 30 V. Lupu 29A 2.000 630 2.630

26 47 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 7 Sf. Maria I.I. de la Brad 2 4.282 13.124 17.406

27

48 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 12 + PP 21 + PP CFR Bv Tineretii 17 1.521 950 2.471 49 Gradinita PP 21 I.H. Radulescu 5 253 995 1.248 50 Gradinita PP CFR Republicii 25 1.000 1.500 2.500

28 51 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 13 Muzicescu 14 2.256 5.700 7.956

29 52 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 15

Ghişodei 1 2.515 785 3.300

53 Izlaz 44-46 1.252 725 1.977 20 54 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 16 Take Ionescu Bucuresti 11 4.007 3.421 7.428 31 55 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 18 Amforei 6 4.206 5.772 9.978

32

56

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 19 Avram Iancu

Aprodu Movila 10 480 3.248 3.728 57 Cetatii 24 3.836 7.722 11.558 58 P-ţa Avram Iancu 8 626 1.505 2.131

33 59 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 21 Vicentiu Babes

S. Bărnuţiu 9 6.266 3.929 10.195

60 M. Kogălniceanu 3.267 0 3.267

34 61 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 24 + PP 27 Brandusei 7 3.977 5.114 9.091 62 Gradinita PP 27 Brandusei 15 920 4.848 5.768

35 63 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 25 Cosminului 42 1.257 8.120 9.377 36 64 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 26 Ulmului 2 4.873 22.272 27.145

37 65 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 27 + PP 3 Gornistilor 3 4.433 5.106 9.539 66 Gradinita PP 3 Leonard 13 1.848 6.069 7.917

38 67 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 30 Astrilor 13 6.551 6.249 12.800 39 68 Sc. Gimnaziala I-VIII R. Walther + Gradinita PS R. Walter Rudolf Walhter 1 2.892 2.168 5.060

4

69 Gradinita PS R. Walter Rudolf Walhter 1 726 0 726 40 70 Liceul de Arte Plastice Gen Dragalina 8 1.578 0 1.578

41 72 Liceul Teoretic Bela Bartok + PP 10 Notre Dame Dul G. Dragalina 11A 3.556 2.713 6.269 73 Gradinita PP 10 Notre Dame Bdul Iuliu Maniu 42 841 675 1.516

42 74 Liceul Teoretic Dositei Obradovici General Dragalina 6 1.542 0 1.542

43

75

Liceul Teoretic Grigore Moise

Ghirlandei 4 2.289 2.109 4.398 76 Piaţa Bălcescu 3 6.405 1.980 8.385 77 Gh. Doja 23-27 1.486 1.187 2.673

44

78

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

G. Lazar 2 5.652 267 5.919 79 P-ţa Unirii 7 2.182 180 2.362 80 I. Nemoianu 5 2.643 1.630 4.273

45 81 Liceul Teoretic J.L. Calderon

Pestalozzi 14 15.662 2.712 18.374

82 Cornelia Sălceanu 4.741 4.440 9.181 46 83 Liceul Teoretic Romano - Catolic Gerhardinum - copr liceu Pta Regina Maria 1 4.854 1.500 6.354 47 84 Liceul Teoretic Pendicostal Logos Transilvaniei 10A 1.610 2.295 3.905 48 85 Liceul Teoretic Baptist Ady Endre 20 1.568 1.625 3.193

49 86 Liceul Teoretic Vlad Tepes + PP 28 Surorile Martiu Caceu 47 904 2.183 3.087 87 Gradinita PP 28 Zona Stadion 1.184 3.110 4.294

50

88

Liceul Teoretic Willam Sachespeare + PP 44

I.L. Caragiale 6 1.763 287 2.050 89 P-ţa Romanilor 1.107 1.380 2.487 90 M Nicoara 17 1.058 1.350 2.408 91 Gradinita PP 44 I. Vulcan 1 405 414 819

51

92 Liceul Waldorf + Grădiniţa Waldorf Uranus 10 1.480 22.000 23.480 93 Grădiniţa Waldorf Uranus 10 340 0 340 94 Grădiniţa Waldorf Salcamilor 216 0 216

52 95 Liceul Pedagogic Carmen Sylva C.D. Loga 45 5.647 5.006 10.653

5

53 96 Liceul cu Program Sportiv Banatul Zona Stadion 1 Mai 6.221 28.061 34.282 54 97 Colegiul National de Arta Ion Vidu Cluj 12 7.935 3.631 11.566 55 98 Colegiul Nationa Ana Aslan Bdul Revolutiei 15 A 2.372 1.082 3.454 56 99 Colegiul National Banatean Bdul 16 Decembrie 6.710 2.128 8.838 57 100 Colegiul National C.D. Loga C.D. Loga 37 5.869 4.573 10.442 58 101 Colegiul Economic F.S. NITTI Corbului 7C 7.725 2.476 10.201 59 102 Colegiul Tehnic Azur Bdul Martirilor 6 8.587 19.740 28.327

60

103 Colegiul Tehnic D. Leonida + Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 11 Corp A Dumarea 9 2.214 20.294 22.508 104 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp B Dumarea 9 587 0 587 105 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp C Dumarea 9 3.180 0 3.180 106 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp D Dumarea 9 3.180 0 3.180 107 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp E Dumarea 9 180 0 180 108 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp F Dumarea 9 960 0 960 109 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp G+H Dumarea 9 1.110 0 1.110 110 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 11 Tacit 23 1.200 2.700 3.900 111 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 11 Războieni 2 540 1.300 1.840

61

112 Colegiul Tehnic Electrotimis + Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 20 + PP 8 Matei Millo 2a 8.184 12.900 21.084

113 Sc Gimnaziala I-VIII nr. 20 Martir Radu Constantin 23 1.010 2.674 3.684

114 Gradinita PP 8 Martir Radu Constantin 24 298 0 298

62 115 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Pta Huniade 3 4.627 4.926 9.553 63 116 Colegiul Tehnic Henri Coanda C Bradiceanu 37 17.438 17.240 34.678

64

117 Colegiul Tehnic I.C. Brateanu

Pta Huniade 2 4.510 840 5.350 118 I. Klein 18 2.800 0 2.800 119 V. Babeş 22 150 0 150

65 120 Colegiul Tehnic Ion Mincu Gh. Lazae 20 10.900 11.200 22.100

6

66 121 Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I + GS Tudor Tanasescu Renasterii 24 A 9.960 8.000 17.960 122 GS Tudor Tanasescu Lorena 35 5.259 10.000 15.259

67

123

Colegiul Tehnic de Vest

Regele Carol 11 7.158 1.846 9.004 124 Pop de Băsesşti 27 975 770 1.745 126 Gen Dragalina 2 1.350 426 1.776

68 127 Colegiul Silvic CASA VERDE + PP 13 Padurea Verde 6.407 7.270 13.677 128 Gradinita PP 13 Aeroport 552 1.100 1.652

69

129 Liceul Tehnologic Industrial Transporturi Auto + Sc. Gimn. I-VIII nr. 29 Ardealului 1 14.412 13.590 28.002

130 Sc. Gimn. I-VIII nr. 29 I Slavici 51 1.316 342 1.658 131 Sc. Gimn. I-VIII nr. 29 I. Slavici 54 704 100 804

70 132 Liceul Tehnologic Agricol Iulian Dracea Calea Aradului 56 11.027 17.745 28.772 71 133 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Calea Bogdanestilor 32A 9.639 14.098 23.737 136 TOTAL mp 357.080 459.387 816.468

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Atasament: Anexa_2.pdf

CAIET DE SARCINI

a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART.1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din municipiul Timişoara stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. ART.2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Timişoara. ART.3 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante din domeniul dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

(3) Reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor, la protecţia mediului, care sunt în vigoare trebuie respectate permanent de către operator pe parcursul derulării activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. ART.4 Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 453/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART.5 Operatorii activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare vor asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi în prezentul caiet de sarcini şi în regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Timişoara.

Anexă 2 H.C.L. nr.__________________ SC2014-_______ / __________ 2014

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii; e) respectarea angajamentelor asumate prin contractul de delegare gestiunii prin concesiune a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. f) prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrative teritoriale a Municipiului Timişoara pentru care deţine contract de delegare a gestiunii. g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; i) înlocuirea mijloacelor auto care prezintă defecţiuni; k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare; n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; o) conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune; q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

ART.6 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 453/2007 cu modificările şi completările ulterioare, anexă la prezentul caiet de sarcini. ART.7 Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricăror reparaţii, investiţii, precum şi a altor cheltuieli în scopul funcţionării corespunzătoare a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare.

CAPITOLUL III DEZINSECŢIA, DEZINFECŢIA ŞI DERATIZAREA

I. Descrierea activităţilor

ART.8 (1) Dezinsecţia reprezintă acţiunea de combatere a insectelor în stadiul de larvă şi/sau adult, vectoare de maladii transmisibile şi generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor şi metodelor de prevenire şi combatere cu substanţe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larva sau adult), care vehiculează şi transmit (direct sau indirect) boli infecto- contagioase şi parazitare pentru om şi animale sau generatoare de disconfort. Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roşu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, ţânţarul, căpuşa, ploşniţa de casa, molia de haine, puricele, păianjenul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Dezinsecţia previne transmiterea la om a unor boli infecţioase şi parazitare de către insecte şi acarieni.

(2) Dezinsecţia se execută la exterior şi interior şi se realizează prin următoarele etape: − Delarvicidarea - operaţie care se efectuează cu procedee specifice şi are drept scop tratarea

habitatelor larvare, respectiv malurile lacurilor, suprafeţele luciului de apă stătătoare şi a zonelor mlăştinoase.

− Dezinsecţia preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulţirea şi răspândirea insectelor, prin crearea de condiţii nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă caracter permanent;

− Dezinsecţia curativă (de combatere) în focar, care urmăreşte distrugerea şi îndepărtarea

insectelor şi artropodelor din unitatea asupra căreia se acţionează. Ea se realizează la intervale repetate de 10 - 14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmată apoi de dezinsecţia profilactică.

(3) Substanţele utilizate pentru efectuarea dezinsecţiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

− să fie active în combaterea insectelor vectoare şi generatoare de disconfort (ţânţari, muşte, păianjeni, etc.), prin distrugerea larvelor şi tratamente de combatere a insectelor adulte.

− acţiunea insecticidă sa fie de şoc şi să se realizeze prin contact şi/sau ingestie. − să nu afecteze activităţile din arealul în care se acţionează. − să nu fie toxice pentru populaţie, dăunătoare pentru vegetaţie, animale şi păsări în dozele

recomandate de producător, iar antidotul să fie accesibil (4) Boli trasmisibile de insecte, fie prin înţepătură, fie prin contact cu alimentele sunt: febra

recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecţiuni cutanate, dermatoze, iritaţii ale mucoaselor oculare, toxiinfecţii alimentare, viroze, etc.

(5) Factori care influenţează dezinsecţia: a) Simultaneitatea tipurilor de dezinsectie

− pulverizarea şi tratamentul la sol, sub forma de ceaţă, în parcuri, zone cu verdeaţa, pentru combaterea ţânţarilor şi a muştelor adulte asigurând distrugerea lor imediată;

− tratamentul terestru şi larvicidarea terenurilor de propagare, de ex: terenuri mlăştinoase, lacuri, bălţi, etc. pentru combaterea larvelor care asigura o protecţie mai completă;

− dezinsecţia în subsoluri, casa scărilor şi poduri (inclusiv cele de locuinţe) unde pot exista focare de ţânţari şi alte insecte;

− dezinsecţia cu mijloace aeriene a spaţiilor verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente stradale), Pădurea Verde, cartierele de locuinţe pentru combaterea ţânţarilor si a muştelor adulte;

− dezinsecţia biologică cu larvicide; b) Eficienţa desfăşurării simultane a tratamentelor:

− tratamentul terestru prin combaterea directă a adulţilor şi larvelor de insecte în stadii tinere, realizează o eficienţă a operaţiunii de dezinsecţie;

− tratamentul în subsoluri, casa scărilor şi poduri asigură confortul imediat; − tratamentul prin mijloace aeriene asigură o eficienţă sporită şi imediată a operaţiunii de

dezinsecţie datorită cuprinderii în timp scurt a ariei de combatere. c) Conatul produselor utilizate şi cantităţilor de insecticid folosit /unitatea de măsură.

(6) Criterii de alegere a insecticidelor − Eficacitatea; − Uşurinţa în prepararea şi aplicarea soluţiilor şi în stocarea substanţelor şi produselor; − Economicitatea; − Lipsa corozivităţii şi a efectelor distructive; − Cunoaşterea toxicităţii insecticidelor în condiţiile de utilizare şi a măsurilor de protecţie

recomandate; − Spectrul de combatere privind gama de insecte vectoare; − Compatibilitate pentru dispersie în sistem ULV (volum ultra redus ); − Acţiunea insecticidelor prin contact şi ingestie; (7) Practici în acţiunile de dezinsecţie: − combaterea populaţiei adulte de insecte are drept scop reducerea imediată a numărului de

insecte, aplicandu-se în zonele unde există locuri de adăpostire (vegetaţia din municipiu, garduri vii, tufişuri, arbori).

− tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către operatori şi / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceaţă caldă şi/sau ceaţă rece, in sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor sau aerian sub formă de ceaţă rece cuprinzând întreaga vegetaţie. În zonele cu densitate ridicată de ţânţari adulţi se pot aplica tratamente la

intervale de 2-3 zile timp de aprox. 10 zile. Se vor utiliza insecticide condiţionate special pentru combaterea ţânţarilor adulţi.

− activităţile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 1997 actualizat.

− materialele ce se folosesc vor fi insoţite de prospecte de la firma producătoare din care să rezulte consumurile specifice (dozele de utilizare).

(8) Practici în acţiunile de larvicidare: − acţiunea cu larvicid asupra larvelor în dezvoltare şi care să nu fie toxic pentru oameni, peşti şi

animale. Se va efectua cu produse larvicide condiţionate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetaţia de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafaţa luciilor de apă stătătoare şi zone mlăştinoase.

− are drept scop reducerea imediată a numărului de larve, aplicandu-se în zonele unde există locuri inundate, umede, (Râul Bega, bălţi, canale de desecare, porţiuni umede din zonele cu vegetaţie subsoluri umede şi/sau inundate). Tratamentele se vor executa cu aparatură purtată de către operatori şi / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceaţă caldă şi/sau ceaţă rece în sistem ULV (volum ultra redus), cuprinzând zonele prezentate mai sus. Se vor utiliza larvicide condiţionate special pentru combaterea larvelor.

ART.9 Frecvenţa şi locul unde se efectuează dezinsecţia:

(1) Dezinsecţia aeriană se va efectuează minim de 2 ori pe an, pe raza întregului teritoriu administrativ al Municipiului Timişoara în suprafaţă de 12.935 ha.

(2) Dezinsecţia terestră (în interior) se va efectua minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective: − instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute

în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini; − unităţilor de Învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la

prezentul caiet de sarcini; − în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a

animalelor; − orice alte imobile dobândite ulterior de Municipiul Timişoara;

(3) Dezinsecţia terestră (în exterior) se va efectua minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective; − instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute

în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini − unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la

prezentul caiet de sarcini; − terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara

prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini; − zonele demolate şi neconstruite de pe domeniul public al Municipiului Timişoara; − parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul

Timişoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini; − locurile de joacă din Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de

sarcini; − canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara

prevăzute în Anexa 6 la prezentul caiet de sarcini − aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 7 la prezentul caiet de sarcini − în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a

animalelor; − orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Timişoara;

ART. 10 (1) Dezinfecţia este o metoda a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni. Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmiţători de boli şi combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile. În orice activitate de dezinfecţie trebuie să se aplice măsurile de protecţie a muncii pentru a preveni accidentele şi intoxicaţiile.

(2) Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică dezinfectantele pe bază de compuşi cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentraţii mici, în timp ce la concentraţii înalte devin bactericide.

(3) Dezinfecţie se aplică în cazurile în care curăţenia nu elimină riscurile de răspândire a infecţiei, iar sterilizarea nu este necesară. În afara de curăţenia mecanică ce se impune în fiecare spaţiu, dezinfecţia se realizează: − preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau

condiţionat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă influenţând negativ starea de sănătate a oamenilor şi animalelor.

− de necesitate - care se efectuează pentru combaterea unor boli infecţioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală şi până la lichidarea întregului focar.

(4) Factori care influenţează dezinfecţia: − spectrul de activitate şi puterea germicidă (tipul de microorganisme, rezistenţa

microorganismelor); − numărul microorganismelor pe suportul tratat; − cantitatea de material organic de pe suportul tratat; − natura suportului de tratat; − concentraţia substanţei dezinfectante; − timpul de contact şi temperatură; − susceptibilitatea dezinfectanţilor chimici de a fi inactivaţi prin substanţe organice, plastic,

cauciuc, celuloza, apă dură şi detergenţi; − dezinfectantele pe bază de compuşi cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenţii

anionici; − corozivitatea, de exemplu hipocloriţii corodează unele metale; − toxicitatea, de exemplu formaldehida şi glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate; − costul produsului.

(5) Criterii de alegere a dezinfectantelor: − eficacitatea; − uşurinţa în prepararea şi aplicarea soluţiilor şi în stocarea substanţelor şi produselor; − economicitatea; − lipsa corozivităţii şi a efectelor distructive; − cunoaşterea toxicităţii dezinfectantelor în condiţiile de utilizare şi a măsurilor de protecţie

recomandate. (6) Practici a dezinfecţiei: − dezinfecţia profilactică completează curăţenia, dar nu o suplineşte si nu poate înlocui

sterilizarea; pentru dezinfecţia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus.

− dezinfecţia se practică înainte de instituirea măsurilor de curăţenie. − trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătăţii. − în dezinfecţia chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acţiune bactericidă

(si/sau tuberculocidă), virulicidă, fungicidă si/sau sporicidă. − în funcţie de riscul de apariţie a infecţiilor, trebuie alese dezinfectantele care acţionează

specific asupra agenţilor patogeni incriminaţi.

− se recomandă periodic alternanţa produselor dezinfectante pentru a se evita apariţia rezistenţei microorganismelor.

− dezinfectantele trebuie folosite la concentraţiile de utilizare şi timpii de acţiune recomandaţi de producător.

(7) La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare: − cunoaşterea exactă a concentraţiei substanţei active în produse, prin determinări periodice de

laborator (acolo unde este posibil); − folosirea de recipienţi curaţi; − utilizarea soluţiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea şi degradarea -

inactivarea lor; − utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător; − controlul chimic şi bacteriologic prin sondaj al soluţiilor dezinfectante în curs de

utilizare; − instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor; − utilizarea dezinfectantelor se face respectând normele de protecţie a muncii, care să prevină

accidentele şi intoxicaţiile. (8) Aplicarea substanţelor să fie compatibilă pentru tratamente cu aparatură cu dispersie ULV,

biodegradabile, să nu se acumuleze în mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinte riscuri de incendii sau explozii.

ART. 11 Frecvenţa şi locul unde se efectuează dezinfecţia

Dezinfecţia se efectuează minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective;

− instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

− unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

− perimetrul aferent podurilor ce traversează Canalul Bega de pe raza municipiului Timişoara; − locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea populaţiei.

ART. 12. (1) Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (şoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea previne şi combate transmisia unor boli de către rozătoare, prin muşcătură sau contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare, şoareci şi şobolani, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale şi reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate. Rolul rozătoarelor în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice şi parazitare, atât la om cât şi la animale, este bine cunoscut. Şoarecii, dar mai ales şobolanii, sunt rezervoare de infecţie şi vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecţiile alimentare etc. Rozătoarele sunt mamiferele cele mai numeroase şi răspândite, reprezentând o treime din fauna globului pământesc. Prolificitatea este mare datorită maturităţii sexuale timpurii (1,5 - 3 luni), perioada de gestaţie scurtă (16- 21 zile) fătări frecvente (2-8 /an), cu un număr mare de pui la fătare (1-12), existând posibilitatea de reproducere a primelor generaţii chiar în primul an de viată. Longevitatea este de 2-4 ani, hârciogul atingând chiar 10 ani. Principalele rozătoare de la noi sunt : şobolanul cenuşiu, şobolan de casă, şoarecele de casa. (2) Deratizare se execută la exterior şi interior. (3) Măsurile de combatere sunt: − preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii şi stabilirii rozătoarelor în obiective; − profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă şi hrană pentru rozătoare; − defensivă,realizându-se prin amplasarea de staţii de intoxicare cu momelii toxice în locaţii

bine definite, sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente şi constatate pe teren.

(4) Practici a deratizării − substanţele raticide folosite în acţiunile de deratizare sunt momeli gata preparate de firma

producătoare (sub forma de baton cerat, suport cerealier, pellets sau pastă), avizate de Ministerul Sănătăţii.

− momelile toxice care se vor amplasa în locuri deschise vor fi întroduse în staţii de intoxicare din plastic sau metalice în vederea evitării deteriorării în caz de ploaie sau umezeală şi vor purta inscripţii ”Pericol de otrăvire!" sau ”Atenţie s-au pus substanţe toxice pentru distrugerea rozătoarelor – Nu le atingeţi !!!" şi se va menţiona numele, telefonul prestatorului şi data.

− numărul staţiilor de intoxicare va fi corelat în funcţie de suprafaţa tratată şi cantitatea de raticid folosită / unitatea de măsură conform fiselor tehnice ale produselor utilizate.

− tansportul substanţelor raticide se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acestuia revenindu-i obligaţia de a lua măsuri de siguranţă privind sustragerea sau împrăştierea lor.

− reîmprospătarea momelilor toxice consumate se va face la un interval de 7-10 zile de la prima amplasare cu scopul de a fi consumate de rozătoarele ce nu au ingerat din momelile amplasate anterior.

− societăţile trebuie să ţină evidenţa intrării şi consumului produselor şi substantelor toxice (5) Substanţele folosite în deratizare vor fi depozitate şi vor îndeplini următoarele condiţii astfel: − să ambaleze şi să transporte produsele şi substanţele toxice în astfel de condiţii

încât să înlăture posibilitatea de sustragere în vederea prevenirii intoxicaţiilor la om, la animale şi poluării mediului înconjurător;

− manipularea produselor substanţelor toxice se va face înconformitate cu prevederile normelor de protecţie a muncii şi a mediului.

ART. 13. Frecvenţa şi locul unde se efectuează deratizarea (1) Deratizarea se efectuează minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru

stingerea unor focare la următoarele obiective: - instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în

Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini; - unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la

prezentul caiet de sarcini; - terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în

Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini; - parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiului Timişoara

prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini; - locurile de joacă din Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de

sarcini; - canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara prevăzute în

Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini; - aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini; - în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a

animalelor; - zonele demolate şi neconstruite de pe domeniul public al Municipiului Timişoara; - orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Timişoara; (2) Lucrările de deratizare nu se vor efectua la Pădurea Verde şi perdelele forestiere.

ART. 14. (1) Tratamente fitosanitare sunt activităţile ce se realizează prin acţiuni şi operaţii de

dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condiţiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10°C, etc.)

(2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: − să aibă o eficacitate mare; − să deţină un spectru larg de combatere; − să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori şi arbuşti, pentru om şi animale; − să aibă o compatibilitate mare cu alte substanţe de combatere.

(3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: − erbicide totale; − sistemic postemergente; − neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene;

(4) Produsele biologice conform Organizaţia Internaţională de Luptă Biologică (O.I.L.B.) sunt utilizate pentru combaterea biologică şi folosec organismele vii cu scopul reglării populaţiilor de dăunatori. Prin acestea se subliniază, pe o parte, utilizarea conştientă a duşmanilor naturali ai dăunatorilor, iar pe de alta parte a produşilor activităţiilor metabolice cu scopul nu de a eradica, de a distruge toti dăunătorii, ci numai de a regla densităţile populaţiilor de dăunatori.

Extinderea metodelor biologice de combatere a dăunătorilor este una dintre direcţiile de perspectivă a dezvoltării protecţiei plantelor mai ales pentru reducerea şi eliminarea fenomenelor de poluare pe care le pot produce substanţele chimice.

Principala metodă de combatere biologică a dăunătorilor este folosirea de zoofagii prădatori si paraziţi care sunt deosebit de diverşi şi au o mare specificitate pentru diferiţi dăunători. În plus pot singuri să se dezvolte spontan ca urmare a creşterii numerice a gazdei (dăunătorului),ceea ce înseamnă că de fapt reprezintă resurse naturale care se pot reînnoi singure. Speciile genului Trichogramma sunt parazitoizi oofagi multe dintre ele având drept gazdă dăunătorii din agricultură şi silvicultură. Trichogramma sp. este una din cele mai mici viespi (insecte) cu talia de 0,4 – 0,5 mm care în ciuda dimensiunii este un distrugător foarte eficient al ouălor de molii şi fluturi defoliatori în stadiu de larvă.

ART. 15 Frecvenţa şi locul unde se efectuează tratamentele fitosanitare

a) Tratamentele fitosanitare prin pesticide se efectuează minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective;

− curţi şi terenuri ce aparţin instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

− curţi şi terenuri ce aparţin unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

− terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini;

− parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere din Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini;

− locurile de joacă din Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini;

− perimetrul Canalului Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 6 la prezentul caiet de sarcini;

− aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 7 la prezentul caiet de sarcini b) Tratamentele fitosanitare prin erbicidare a Ambroziei Artemisiifolia se efectuează minim o

data pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. ART. 16. Produsele folosite pentru efectuarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare vor fi avizate obligatoriu de Ministerul Sănătăţii pentru profilaxia sanitar- umană iar produsele pentru tratamente fitosanitare vor fi insotite de certificate de omologare emise de Comisia Interministerială pentru Omologarea Produselor de Protectia Plantelor. Substanţele utilizate trebuie să aibă Aviz Sanitar eliberat de Ministerul Sănătăţii şi să facă parte din categoria Xn sau Xi (grupele III sau IV de toxicitate).

ART. 17. Materialele ce se folosesc şi consumurile specifice (vor fi precizate de catre ofertanti) în anexa nr. 8, la prezentul caiet de sarcini, cu tipurile de materiale folosite şi normele de consum

II. Programul Prestaţiei ART. 18 (1) Programul prestaţiei va fi elaborat pentru obiectivele şi suprafeţele domeniul public al Municipiului Timişoara prevăzute în anexele nr. 1, 2,3,4,5,6 şi 7 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Nr. Crt.

Obiectivul Suprafaţa (mp) Internă externă

1 Instituţii publice, sportive din subordinea Municipiului Timişoara – Anexa 1

19.445,00 7.992,00

2 Unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara – Anexa 2 357.080,00 459.387,00

3 Terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara – Anexa 3 39.740,00

4 Parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timişoara – Anexa 4, 1.952.268,00

5 Locurile de joacă din Municipiul Timişoara – Anexa 5 91.930,00 6 Canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin

Municipiului Timişoara – Anexa 6

243.600,00 7 Aliniamentele stradale - Anexa 7 7.942.767,00 8 Tratamente aeriene suprafaţa Municipiului Timişoara

(12.935 ha) 129.350.000,00

Total 376.525,00 140.087.684,00 (2) Domeniul public a Municipiului Timişoara se pot modifica datorită reorganizării teritorial- administrative precum şi a mişcării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial.

(3) Operatorul va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse tratamentelor, în vederea depistări gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, întocmind un Proces verbal de monitorizare de identificare a dăunătorilor producători de disconfort (rozătoare, ţânţari, muşte, gândaci, capuşe, etc) ce va fi predat beneficiarului până la data de 25 a lunii în curs.

(4) În cazul solicitărilor din partea instituţiilor publice, unităţilor de învăţământ sau sanitare etc., din subordinea Municipiului Timişoara sau a sesizărilor din partea cetăţenilor referitoare la domeniul public, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara operatorul va întocmi o Notă de Constatare ce se va semna de solicitant şi de operator fiind vizată de beneficiar ca urmare a verificărilor efectuate la faţa locului. (5) Programul prestaţiei întocmit de beneficiar ca urmare a monitorizări efectuate conform alin.3 se

transmite operatorului până la data de 5 a lunii următoare. (6) În cazul solicitărilor primite de la instituţiile publice, unităţile de învăţământ, etc. din subordinea

Municipiului Timişoara privind confirmarea unui caz de infestare cu diferite boli transmisibile la om, beneficiarul va aproba în regim de urgenţă efectuarea dezinfecţiei.

ART. 19 (1) Operatorul va executa activităţiile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde aplică procedura şi să nu afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor, precum şi mediului. (2) Înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă beneficiarului cu cel puţin 7 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conţine:

− tipul lucrării ce se va efectua; − data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea; − locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară activitatea; − gradul de toxicitate a substanţelor utilizate;

10 

− efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald; − măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi,

animale şi păsări; (3) Operatorul îşi va asuma cu caracter gratuit activităţii şi măsuri educative cu impact major pentru populaţie în minim 2 campanii pe an. III. Condiţii de calitate ART. 20 Prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare se vor executa astfel încât să se realizeze: − continuitatea activităţilor pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor

contractuale; − corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; − controlul calităţii serviciului prestat; − ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; − respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara aprobat prin

H.C.L. nr. 453/2007 cu modificările şi completatărie ulterioare. − prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea

costurilor de prestare a serviciului; − asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în

întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; − îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii specificaţi în regulamentul

serviciului de salubrizare; − asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr

suficient. IV. Dotări cu personal – ultilaje ART. 21 Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autovehicule, utilaje şi echipamente pentru prestarea activităţiilor în funcţie de volumul de lucrări, având în vedere obiectivele şi suprafeţele domeniului public prevăzute la art. 18 alin.1. V. Tehnologii ART. 22 (1) Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă tehnică concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite, etc.

(2) Tehnologiile ce vor fi prezentate vor ţine cont de situaţia specifică de pe teren, de evoluţia spaţială pe orizontală şi verticală a oraşului, de poziţia geografică respectiv apropierea de frontiere – Serbia, Ungaria, de prezenţa unor fenomene meteorologice deosebite, frecvente în ultimii ani (temperaturi foarte scăzute sau ridicate, ploi acide, etc.).

(3) Tehnologiile prezentate în ofertă trebuie să fie asiguratorii în cazul apariţiei unor situaţii de risc (epidemii, invazii de dăunători, etc) sau a unor situaţii cu caracter de extindere, apariţia unor noi specii de dăunători.

VI. Verificări, recepţii, garanţii ART. 23 (1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a activităţilor prestate de către operator, întocmind zilnic proces verbal de recepţie privind calitatea şi cantitatea lucrărilor. (2) Decadal operatorul va întocmi pe baza proceselor verbale de recepţie zilnică un proces verbal de recepţie decadală la terminarea fiecarei acţiuni de tratament (dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare sau tratamente fitosanitare) care cuprinde situaţia de lucrări cantitativă şi valoric pe care o va prezenta beneficiarului în vederea plăţii. (3) Operatorul va completa şi semna formularul de ofertă cu tarifele pentru activităţiile dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare sau tratamente fitosanitare prevăzute în anexa 9 la prezentul caiet de sarcini.

11 

Tarifele (la 1000 mp, respectiv 1 ha) pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităţilor conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri). Pentru activitatea de dezinsecţie aeriană unitatea de măsură este hectarul, iar pentru celelalte activităţi unitatea de măsură este 1000 mp. (3) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a lucrărilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestaţie. (4) Beneficiarul prin persoana împuternicită va verifica ca procesul verbal de recepţie decadală să cuprindă toate proceselor verbale zilnice, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în anexa 9 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. ART. 24 Beneficiarul poate modifica programul de prestaţii în funcţie de condiţiile noi apărute şi de sursele finaciare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înştiinţarea prealabilă a operatorului în termen de 30 zile. VII Condiţii finaciare de execuţie a lucrărilor ART.25 Operatorul va încasa decadal de la beneficiar, în baza contractului de delegare, contravaloarea lucrărilor prestate şi confirmate de reprezentantul împuternicit. VIII Condiţii tehnice ART.26 (1) Activităţiile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din Munipiul Timişoara trebuie să asigure prestarea activităţii, în regim de continuitate, pentru întrega arie autorizată, cu respectarea condiţilor tehnice şi de calitate specifice. (2) Operatorul va asigura permanent serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, un autovehicul pentru controlul prestaţiilor. IX Obiective de exploatare ART.27 Obiectivele de exploatare pe care trebuie să le atingă, activităţiile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare care fac obiectul delegării gestiunii sunt următoarele: − îmbunătăţirea condiţiilor de viată ale cetăţenilor; − promovarea calităţii si eficienţa activităţilor de combatere a vectorilor şi dăunătorilor; − dezvoltarea durabila a serviciilor; − protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de

dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene; X Obiective de ordin economic ART. 28 (1) Activităţiile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor organiza şi funcţiona având în vedere urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. (2)Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. XI Obiective de mediu ART. 29. Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta condiţiile de mediu prevăzute de regulamentele legale în vigoare. Operatorul răspunde de activităţile prestare în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua măsurile necesare protejări mediului pe toată durata derulării contractului.

12 

CAPITOLUL IV INVESTIŢII

ART. 30. (1) Investiţiile pentru modernizarea şi dezvoltarea activităţii de dezinsecţie cad exclusiv în sarcina operatorului. Operatorul va prezenta în primul an de la data semnări contrcatului concepţia proprie privind sistemul de monitorizare a gradului de infestare cu insecte ce constă în realizarea unui sistem performant de monitorizare cu cel puţin 6 staţii de monitorizare, câte una pentru fiecare din zonele prevăzurte în anexa 7 la prezentul caiet de sarcini, ce trebui sa includă următoarele:

− elemente de capturare a insectelor, − elemente de captare a imaginii cu speciile de insecte capturate 24 h / 24 h, − elemente de transmitere a imaginilor la o unitate centrală de monitorizare pentru comparare şi identificare a speciilor, − elemente de stocare a datelor culese de cele 6 staţii de monitorizare, − realizarea unei statistici pe baza datelor culese de cele 6 staţii de monitorizare, − propunerea intervenţiei cu acţiunile de combatere conform statisticii realizate.

Garanţia sistemului de monitorizare implementat conform alin.(1) va fi de minim 2 ani, conform legislaţiei în vigoare. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri propri ale operatorului rămân în proprietatea acestuia pe perioada derulări contractului, urmând ca la expirarea contractului acestea să revin de drept, gratuit şi libere de orice sarcini Municipiul Timişoara ca bunuri de retur fiind integrate domeniului public al acestuia.

CAPITOLUL V CLAUZE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI

ART.31 Operatorul va prezenta actele doveditoare privind capabilitatea financiară de a susţine

investiţia solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL VI REDEVENŢA

Art. 32. (1) Redevenţa este de minim 1,5 % din valoarea facturilor încasate de operator pentru serviciile prestat în Municipiul Timişoara. (2) Plata redevenţei se face prin Ordin de Plată în contul beneficiarului deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara şi care va fi prevăzut în contractul de delegare a gestiunii. (3) Pentru neplata redevenţei la termenul stabilit beneficiarul va percepe penalităţi de întârziere în conformitate cu legislaţia în vigoare privind creanţele bugetare, urmând ca la sfârşitul anului să se facă regularizarea acesteia.

CAPITOLUL VII

CUANTUMUL GARANŢIILOR DATORATE DE OPERATOR

Art.33 Garanţia de bună execuţie reprezintă 5% din preţul contractului fara TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz operatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, Trezoreria Municipiului Timişoara.

Suma iniţială care se depune de catre operator în contul de disponibil astfel deschis este de 0,5 % din preţul contractului fara TVA.

13 

CAPITOLUL VIII CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE

Art.34 (1) - Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii; c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi. f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a operatorului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În aceasta situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; h) în cazul în care operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa sunt retrase.

CAPITOLUL IX DISPOZIŢII FINALE

Art. 35 (1) La licitaţia organizate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor de Gospodărie Comunală. (2) Ofertantul va prezenta copia licenţei clasa I emisă de A.N.R.S.C, cu menţiunea „conform cu originalul” sau copia legalizată prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competenta Art.36 . Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de salubrizare pentru activităiţlor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara.

VICEPRIMAR DE RESORT, Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Consilier Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier , Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Atasament: Anexa_1_Caietul_de_Sarcini.pdf

Anexa 1 La caietul de sarcini nr. SC2014_____________________

Lista suprafeţelor înstituţiilor publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara

Nr. Crt. Obiectivul Adresa Obiectivului

Suprafaţa (mp) Interioara Exterioara

1 Primăria Municipiului Timişoara C.D. Loga nr. 1 4.533

2 Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara Bdul M. Eminescu 2B 1.100 65 Piaţa Victoriei nr. 1B 137

3 Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara Bdul M. Eminescu 11 622 1.478

4 Direcţia Poliţia Locală Timişoara str. Avram Imbroane 54 1.248 400 Str. Războieni nr. 2 121 224

5 Cantina de Ajutor Social Timişoara Str. Telegrafului 8 654 500

6

Direcţia de Asistenţă Social Comunitară Timişoara

Bdul regele Carol I, nr.10 354 Calea Sever Bocu nr.44A 204 475 Bdul Gen. I. Dragalina 38-42 276 Str. V. Alecsandri nr. 6 115 Str. Cornelia Sălceanu 17 700 Circumvalaţiunii 8-10 1.150 Calea Martirilor sediu temporar 320

7 Spaţiu administrarea cimitirelor şi coşerit Str. 3 August 1919 120 8 Spatiu administrativ coşari Str. C. Neculce 6 56

9 Spaţiu administrativ Compartimen locuinţe garaje Str. Oituz 1 100

10 Cămine Sociale Str. Polonă 1.185 11 Sala Polivalentă Olimpia Constantin Jude Aleea FC Ripensia 3.705 4.000 12 Complexul Sportiv Bega Intrarea Zânelor 2 2.045 850 13 Casa de cultură a Municipiului Timişoara Str. Miron Costin nr.2 700 TOTAL 19.445 7.992

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D.

Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexă nr.1 la H.C.L. nr.__________________

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiul Timişoara

1. Obiectivul studiului Prezentul studiu are ca obiectiv stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara. 2. Cadrul legal

Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile art.30 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată şi a Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată.

În continuare se vor analiza activităţile care fac obiectul serviciul public de salubrizare prevăzute la art.2 alin.3 lit.l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată. 3. Desfăşurarea şi descrierea activităţilor Municipiul Timişoara are o suprafaţă de 12.935 ha, iar activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor efectua la obiectivele mai jos menţionate atât în interior, cât şi la exterior:

Nr. Crt.

Obiectivul Suprafaţa (mp) Internă externă

1 Instituţii publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara

19.445,00 7.992,00

2 Unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara 357.080,00 459.387,00

3 Terenurile ce aparţin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara 39.740,00

4 Parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timişoara 1.952.268,00

5 Locurile de joacă din Municipiul Timişoara 91.930,00 6 Canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin

Municipiului Timişoara

243.600,00 7 Aliniamentele stradale 7.942.767,00 8 Tratamentele aeriene pe suprafaţa Municipiului

Timişoara (12.935 ha) 129.350.000,00

Total 376.525,00 140.087.684,00 A. Dezinsecţia reprezintă acţiunea de combatere a insectelor în stadiul de larvă şi/sau adult, vectoare de maladii transmisibile şi generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor şi metodelor de prevenire şi combatere cu substanţe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larva sau adult), care vehiculează şi transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase şi parazitare pentru om şi animale sau generatoare de disconfort. Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roşu de bucătărie, gândacul negru de

2

bucătărie, musca, ţânţarul, căpuşa, ploşniţa de casă, molia de haine, puricele, păianjenul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Dezinsecţia previne transmiterea la om a unor boli infecţioase şi parazitare de către insecte şi acarieni.

Dezinsecţia aeriană se va efectuează minim de 2 ori pe an, pe raza întregului teritoriu administrativ al Municipiului Timişoara în suprafaţă de 12.935 ha.

Dezinsecţia terestră în interiorul cladirilor, precum şi în exteriorul acestora se va efectua minim de 2 ori pe an sau/ ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar . B. Dezinfecţia este o metodă a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, care urmăreşte distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni. Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmiţători de boli şi combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile. Dezinfecţia se efectuează minim de 2 ori pe an sau/ ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

C. Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (şoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus. Din punct de vedere practice, deratizarea se efectuează la exterior şi interior cuprinde următoarele etape:

− preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii şi stabilirii rozătoarelor în obiective; − profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă şi hrană pentru rozătoare; - defensivă, realizându-se prin amplasarea de staţii de intoxicare cu momelii toxice în locaţii

bine definite, sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente şi constatate pe teren. Deratizarea se efectuează minim de 2 ori pe an sau /ori de câte ori este nevoie pentru stingerea

unor focar. D. Tratamente fitosanitare - sunt activităţile ce se realizează prin acţiuni şi operaţii de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Tratamentele fitosanitare prin pesticide se efectuează minim de 4 ori pe an sau/ ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. 4.Condiţii tehnice Obiectivele şi suprafeţele de pe domeniul public al Municipiului Timisoara se pot modifica datorită reorganizării teritorial-administrative a municipiului şi totodată ca urmare a modificării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial. Operatorul de activităţi trebuie să aibă experienţă în domeniu şi să fie dotat cu utilaje specifice performante care să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate în conformitate cu programul aprobat. Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă (utilaje, materiale, forţă de muncă, programe de lucru).

Operatorul va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse tratamentelor, în vederea depistări gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, întocmind un Proces verbal de monitorizare, de identificare a dăunătorilor producători de disconfort (rozătoare, ţânţari, muşte, gândaci, căpuşe, etc), ce va fi predat beneficiarului până la data de 25 a lunii în curs. În cazul solicitărilor din partea instituţiilor publice, unităţilor de învăţământ sau sanitare etc., din subordinea Municipiului Timişoara ori a sesizărilor din partea cetăţenilor referitoare la domeniul public, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara, operatorul va întocmi o Notă de Constatare ce se va semna de solicitant şi de operator fiind vizată de beneficiar ca urmare a verificărilor efectuate la faţa locului.

Programul prestaţiei întocmit de beneficiar ca urmare a monitorizării efectuate conform alin.3 se transmite operatorului până la data de 5 a lunii următoare.

3

În cazul solicitărilor primite de la instituţiile publice, unităţile de învăţământ, etc. din subordinea Municipiului Timişoara privind confirmarea unui caz de infestare cu diferite boli transmisibile la om, beneficiarul va aproba în regim de urgenţă efectuarea dezinfecţiei Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestaţii în funcţie de condiţiile noi apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local, cu înştiinţarea prealabilă a operatorului în termen de 30 zile. 5. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii concesionării serviciilor de salubrizare

Prezentul Studiu de oportunitate are în vedere analiza situaţiei actuale şi a oportunităţii de delegare a serviciilor publice de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara, prin concesiune. Principalele cerinţe care se impun la realizarea studiului sunt: - respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitor la salubrizarea localităţilor; - necesitatea modernizării şi asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente şi de calitate; - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; - gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; - protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei. În acest context, au fost analizate, starea actuală şi modalităţile de rezolvare a problemelor identificate în domeniul dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 6. Motivaţia economico – financiară, socială şi de mediu

Autorităţile administraţiei publice locale au sarcina şi responsabilitatea de a asigura pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale servicii de salubrizare eficiente şi de calitate. În municipiul Timişoara, activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public s-au desfăşurat de către SC Deraton SRL pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de combatere a vectorilor şi dăunătorilor prin tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi delarvizare, prin concesiune nr. SC2006-15308/28.07.2006 a cărui durată a expirat la data 30.01.2014.

Conform datelor deţinute de Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, situaţia cheltuielilor bugetare pe anii 2011- 2013 pentru de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public, se structurează astfel:

2011 - 4.685.332,79 lei cu T.V.A.; 2012 - 4.674.659,12 lei cu T.V.A.; 2013 - 5.063.490,64 lei cu T.V.A.; Total: 14.423.482,55 lei cu T.V.A. Pe durata contractului derulat, operatorul S.C. Deraton S.R.L a plătit o redevenţa de 1,5 %

din valoarea facturilor încasate către Municipiul Timişoara în valoare totală de 486.475,30 lei fără T.V.A., aceasta fiind defalcată pe ani după cum urmează:

Anul derulări contractului

Valoare (în lei fără T.V.A.)

2006 9.000,00 2007 16.950,36 2008 63.136,00 2009 93.513,52 2010 68.635,90 2011 93.060,56 2012 71.321,96 2013 70.857,00

TOTAL CONTRACT 486.475,30

4

În ceea ce priveşte situaţia financiară, trebuie menţionat că redevenţa stabilită pentru concesionarea acestor activităţi se va înregistra ca venit la bugetul local şi deci, reprezintă o situaţie avantajoasă pentru completarea veniturilor la bugetul local.

În cazul delegării gestiunii serviciilor de salubrizare prin contract de concesiune, impactul la nivel de angajaţi ai Primăriei este nul şi ca atare, concesionarea nu poate afecta în mod direct situaţia şi numărul angajaţilor. 7. Investiţii necesare pentru modernizarea şi eficientizarea activităţii de dezinsecţie

După cum a fost deja precizat, serviciul public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public a municipiul Timişoara a fost asigurat, în totalitate de operatorul mai sus menţionat. Ca atare, municipiului Timişoara nu dispune nici de dotări tehnice specifice şi nici de personal specializat pentru asigurarea acestui serviciu public de salubrizare la standardele cerute de legislaţia specifică în domeniu.

Plecând de la premisa că, serviciul public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public a municipiul Timişoara ar fi prestat, în gestiune directă, de către un compartiment specializat din cadrul primăriei municipiului, se poate uşor constata că, trebuie realizată o investiţie pentru modernizarea şi dezvoltarea activităţii de dezinsecţie suportată din bugetul local. Investiţia o reperezintă un sistem de monitorizare a gradului de infestare cu insecte ce constă în realizarea unui sistem performant de monitorizare cu cel puţin 6 staţii de monitorizare, câte una pentru fiecare din zonele municipiului ce trebuie să includă următoarele:

− elemente de capturare a insectelor, − elemente de captare a imaginii cu speciile de insecte capturate 24 h / 24 h, − elemente de transmitere a imaginilor la o unitate centrală de monitorizare pentru comparare şi identificare a speciilor, − elemente de stocare a datelor culese de cele 6 staţii de monitorizare, − realizarea unei statistici pe baza datelor culese de cele 6 staţii de monitorizare,

propunerea intervenţiei cu acţiunile de combatere conform statisticii realizate Până la data realizării prezentului studiu, în urma analizei situaţiei actuale, se poate concluziona că, în cazul municipiului Timişoara, s-a optat pentru soluţia delegării gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, respectiv gestiune delegată prin operatori licenţiaţi care au situaţia financiară şi deţin personalul şi dotările necesare asigurării acestor activităţi conform legii, în baza contractului de delegare a gestiunii activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune.

Conform art.23 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: gestiune directă şi gestiune delegată. Potrivit art.30 alin.7 lit.a) din actul normativ mai sus menţionat, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi contract de concesiune. Potrivit art.30 alin.6 din acelaşi act normativ, contractul de delegare a gestiunii este contractul prin care unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, drepul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, în schimbul unei redevenţe. Conform situaţiei pe ultimii 3 ani menţionată anterior considerăm că, durată contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara, prin concesiune să fie de 3 ani, având în vedere o valoare ce se estimează la 15.000 mii lei cu T.V.A (12.096 mii lei fără T.V.A).

5

8. Varianta concesionării

Concesionarea serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara, va oferi garanţii:

• pentru operator – prin posibilitatea recuperării investiţiilor pe durata contractului de concesiune,

• pentru municipiul Timişoara – care: a) va impune şi urmări realizarea unor indicatori de performanţă a concesionarului; b) va obţine redevenţa ca venituri suplimentare la bugetul local; c) va urmări respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara aprobat prin Horărârea nr.453/2007 modificată şi completată prin HCL nr.299/2012.

În cazul optării pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice autoritatea locală are obligaţia de a aplica una din procedurile de mai jos:

- licitaţie publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune ofertă;

- negociere directă - procedura prin care unităţile administrativ-teritoriale negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa , cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi.

Pentru municipiul Timişoara se recomandă varianta de licitaţie publică deschisă, respectiv, procedura prin care autoritatea publică locală, poate apela, pentru realizarea serviciilor de salubrizare la unul sau mai mulţi operatori de servicii publice, cărora le încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii prin contract de concesiune, gestiunea propriu-zisă a serviciilor de salubrizare care să asigure salubrizarea unitară şi în regim de continuitate a întregului municipiu.

Potrivit prevederilor art.30 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tenico- economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -Bere Semeredi

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Bumbu

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Victor Cătălin Birda

Red. Dac. G.B.

Atasament: Referat.pdf

1 Cod FO 53-01,ver.2

REFERAT

privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de

atribuire

Potrivit prevederilor art.2 alin.1 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată, serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale au sarcina şi responsabilitatea de a asigura pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale servicii de salubrizare eficiente şi de calitate.

Conform prevederilor art.2 alin.3 lit.l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată, serviciul de salubrizare cuprinde activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

Potrivit prevederilor art.6 alin.1 lit.e) din acelaşi act normativ autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii cu privire la delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă.

De asemenea, conform prevederilor art.8 alin.2 lit.d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice.

Potrivit art.23 alin.2 din actul normativ mai sus menţionat gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: gestiune directă şi gestiune delegată.

Conform prevederilor art.30 alin.1 din acelaşi act normativ, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate sau numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.

Potrivit prevederilor art.31 alin.2 din acelaşi act normativ, alegerea procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. În conformitate cu prevederile art.12 alin.2 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată, contractele de delegare a gestiunii serviciului de

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE MEDIU SERVICIUL AVIZE MEDIU BIROUL SALUBRIZARE COMPARTIMENT GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE SC2014- 3770/13.02.2014

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

2 Cod FO 53-01,ver.2

salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit prevederilor art.30 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tenico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

Din studiul de oportunitate (anexa nr.1) au reieşit motivele de ordin economic, social, financiar şi de mediu care justifică delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pentru o perioadă de 3 ani.

Conform prevederilor art.30 alin.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de primari. Potrivit alin.6 contractul de delegare a gestiunii este contractul prin care unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, drepul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, în schimbul unei redevenţe. Potrivit alin.7 lit.a) contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi contract de concesiune.

Contractul de delegare a gestiunii întruneşte caracterul juridic al contractului administartiv şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, se supune prevederilor Legii contenciosului administartiv.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietului de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia.

Prin Hotărârea nr.453/2007 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara, aceasta fiind modificată şi completată prin HCL nr.299/2012.

Caietul de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare s-a întocmit în conformitate cu prevederile caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul nr.111/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, asigurând potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică: - salubrizare.

Având în vedere cele expuse mai sus PROPUNEM:

- aprobarea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, respectiv gestiune delegată, prin operatori licenţiaţi, selectaţi prin licitaţie publică deschisă, în baza contractului de delegare a gestiunii activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune. - aprobarea Studiul de Oportunitate privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul

3 Cod FO 53-01,ver.2

public al municipiului Timişoara, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din proiectul de hotărâre. - aprobarea Caietul de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din proiectul de hotărâre. -aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune, conform Anexei 3 parte integrantă din proiectul de hotărâre. - aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiul Timişoara pentru o perioadă de 3 ani. -mandatarea Primarului Municipiului Timişoara pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune.

VICEPRIMAR DE RESORT PT. SECRETAR Dan DIACONU Simona DRĂGOI

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -Bere Semeredi

Responsabil BIROU SALUBRIZARE

Adina Bumbu

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Victor Cătălin Birda

Avizat juridic Alin Stoica

Red. Dac. G.B.

Atasament: Anexa_A_Caietul_de_sarcini.pdf

Anexa A La caietul de sarcini nr.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

 

INDICATORI TRIMESTRUL TOTAL

AN I II III IV

1. Indicatori generali 1.1 Contractarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare

a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări;

100 % 100 % 100 % 100 % 100%

b) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate serviciului de salubrizare, activităţi de dezinsecţie, dezinfecţie ,deratizare şi tratamente fitosanitare, raportat la numărul de contracte încheiate;

0 0 0 0 0

1.2. Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciului de salubrizare, activităţi de dezinsecţie, dezinfecţie ,deratizare şi tratamente fitosanitare prestate

a) numărul de operaţiuni de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

100 % 100 % 100 % 100 % 100%

b) numărul anual de sesizări din partea Agenţiei de protecţia mediului;

0 0 0 0 0

c) numărul anual de sesizări din partea Direcţiei de sănătate publică;

0 0 0 0 0

d) numărul de reclamaţii privind valorile facturate, pe tipuri de activităţi ;

0 0 0 0 0

e) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a facturilor emise

100 % 100 % 100 % 100 % 100%

f) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de activităţi

0 0 0 0 0

1.3. Calitatea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare prestate

a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de activităţi

0 0 0 0 0

b) numărul de reclamaţii la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de reclamaţii

100 % 100 % 100 % 100 % 100%

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea condiţiilor şi a parametrilor de calitate

stabiliţi în contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activităţi;

0 0 0 0 0

d) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condiţiilor şi clauzelor contractuale

0 0 0 0 0

2. Indicatori garantaţi

2.1. Indicatori garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului de salubrizare, activităţi de dezinsecţie, dezinfecţie ,deratizare şi tratamente fitosanitare

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă

0 0 0 0 0

Indicatori generali

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele A.N.R.S.C şi Gărzii de Mediu, modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii

0 0 0 0 0

2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalităţi contractuale:

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate nerespectării condiţiilor de aplicare de către operator a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor de prestare a serviciului de salubrizare, activităţi de dezinsecţie, dezinfecţie ,deratizare şi tratamente fitosanitare

0 0 0 0 0

b) numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micşorarea valorii facturilor

0 0 0 0 0

2.3 Indicatori de calitate exprimaţi prin parametri tehnici realizaţi

a) grad de infestare cu rozătoare înainte de efectuarea lucrărilor de deratizare

b) grad de infestare cu rozătoare după efectuarea lucrărilor de deratizare

mare

moderat

moderat

mic

moderat

mic

moderat

mic

mic

c) grad de infestare înainte de efectuarea lucrărilor de dezinsecţie

d) grad de infestare după efectuarea lucrărilor de dezinsecţie

mare

moderat

moderat

mic

moderat

mic

moderat

mic

mic

e) grad de infestare dăunători înainte de efectuarea tratamentelor fitosanitare

f) grad de infestare dăunători după efectuarea tratamentelor fitosanitare

mare

moderat

mare

moderat

moderat

mic

moderat

mic

mic

g) prezenţa boli înainte de efectuarea tratamentelor fitosanitare

h) prezenţa boli după efectuarea tratamentelor fitosanitare

100%

10%

50%

5%

50%

5%

50%

5%

80%

8%

 

Atasament: Anexa_B_Caietul_de_sarcini.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ B La Caietul de Sarcini

HOTĂRÂREA NR. 453 din data: 18.12.2007

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 27882/11.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile art.6 lit.e şi a art.11 alin.(3) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; În conformitate cu dispoziţiile art.124 din Ordinul nr.110/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1: Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare prevăzuţi în Anexa nr.1 la Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiul Timişoara. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Salubrizare din cadrul Direcţiei Edilitare - Primăria Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Fiscale; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Drumuri şi Transporturi; - Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii. - SC Retim Ecologic Service SA; - Mass - media locale. Preşedinte de şedinţă, Consilier PETRE PETRIŞOR

Contrasemnează, SECRETAR

IOAN COJOCARI

2

ANEXĂ

LA HCL.NR. 453/18.12.2007

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAP. I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Domeniul de aplicare ART. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timişoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi prevăzuţi în contractul de delegare de gestiune a serviciului. Propunerile de indicatori de performanţă vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării lor. ART. 2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare: a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; b) sortarea deşeurilor municipale; c)organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale; e) administrarea depozitului de deşeuri ; f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj; i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei; k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări; l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. ART. 3 Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecţia sănătăţii populaţiei; b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

3

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; f) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă. ART. 4 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile supuse compostării; 4.3. colectare - strângere, cu sau fără sortare, a deşeurilor în vederea transportării lor; 4.4. colectare selectivă - colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere compartimentate; 4.5. curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă; 4.6. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire; 4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran; 4.8. deratizare - activitatea de stârpire a şoarecilor şi şobolanilor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin culturi microbiene; 4.9. deşeu - orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa; 4.10. deşeu asimilabil cu deşeul menajer - deşeu provenit din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeul menajer şi care este colectat, transportat, prelucrat şi depozitat împreună cu acesta; 4.11. deşeu biodegradabil - deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe; 4.12. deşeu cu regim special - deşeu a cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 4.13. deşeu din construcţii şi demolări - deşeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deşeu periculos conform prevederilor legale în vigoare; 4.14. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu; 4.15. deşeu menajer - deşeu provenit din activităţi casnice şi care face parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 4.16. deşeu municipal - deşeu menajer şi alt tip de deşeu care, prin natură sau compoziţie, este similar cu deşeul menajer şi care este generat pe raza localităţii; 4.17. deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase; 4.18. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri; 4.19. deşeuri de echipamente electrice şi electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri; 4.20. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale; 4.21. deşeuri solide - componente rezultate din activităţile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuinţare sau nu mai fac folosinţă utilizatorului şi care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

4

4.22. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă; 4.23. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului; 4.24. deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deşeuri în posesie; 4.25. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare; 4.26. dezinsecţie - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe chimice specifice; 4.27. ecarisare - activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz; 4.28. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora; 4.29. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice; 4.30. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.31. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate; 4.32. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei; 4.33. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia; 4.34. măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement ale aşezărilor urbane ori rurale; 4.35. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 4.36. precolectare - activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodăreşti, amplasate în spaţii special amenajate; 4.37. preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale; 4.38. producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri; 4.39. reciclare - operaţiunea de prelucrare a unui deşeu în vederea refolosirii; 4.40. reţetă - ansamblu de specificaţii - sortimente, cantităţi, concentraţiile soluţiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţiune - deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie - şi un anumit tip de obiectiv; 4.41. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor; 4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 4.43. sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi; 4.44. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi

5

şi trotuare; 4.45. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor colectate din aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de sortare/tratare sau la un depozit de deşeuri. 4.46. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spaţii de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului; 4.47. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor; 4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 4.49. utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. ART. 5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare. (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor; b) grupuri de salubritate; c) staţie de transfer; d) construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, valorificării şi depozitării deşeurilor; e) baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate; f) centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor; g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. ART. 6 Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pe baza indicatorilor de performanţă din regulamentul-cadru al serviciul de salubrizare a localităţilor, aprobat prin ordinul nr. 110 din data de 9 iulie 2007, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

SECŢIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţilor unde este organizat serviciul de salubrizare au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu şi obligaţia de a încheia contract de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul căruia i s-a delegat gestiunea serviciului sau căruia i s-a acordat, prin hotărâre de dare în administrare, dreptul de prestarea a acestuia, în condiţiile legii. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECŢIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică

ART. 8 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care

6

asigură serviciul de salubrizare. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii. ART. 9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare prestate, următoarele documente: a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi; e) cărţile tehnice ale construcţiilor; f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora; g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 4. procese-verbale de punere în funcţiune; 5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 6.procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor; 7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare; j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi; m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare; q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu. (2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei".

7

ART. 10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. ART. 11 (1) Operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. (2) La încheierea activităţii, operatorul va preda Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului; b) numărul de exemplare originale; c) calitatea celui care a întocmit documentul; d) numărul de copii executate; e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; f) data fiecărei revizii sau actualizări; g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECŢIUNEA a 4-a

Îndatoririle personalului operativ ART. 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaţionale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în procedurile proprii în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; b) gradul de automatizare a instalaţiilor; c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. ART. 13 În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne,

8

graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

CAP. II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de funcţionare

SECŢIUNEA 1

Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere

ART. 14 Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deşeuri trebuie să cunoască: a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate; b) cerinţele tehnice generale; c) măsurile de precauţie necesare; d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente. ART. 15 Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiţii încât să se asigure: a) protejarea sănătăţii populaţiei; b) protecţia mediului înconjurător; c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora. ART. 16 (1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale sunt obligate să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip. Deşeurile municipale se colectează prin sistemul de colectarea duală, sistem ce presupune existenţa la nivelul utilizatorului a două recipiente(pubele/saci inscripţionaţi şi personalizaţi) în care se colectează separat deşeurile menajere şi separat deşeurile reciclabile(hârtie-cartoane, tipărituri, plastic, PET-uri, doze de aluminiu etc.). (2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deşeuri municipale, în recipiente standardizate, astfel: a) utilizatorii din gospodăriile individuale, vor precolecta deşeurile reciclabile în saci inscripţionaţi şi personalizaţi de culoare galben transparent şi deşeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l; b) utilizatorii asociaţii de proprietari-locatari, vor precolecta deşeurile reciclabile în recipiente standardizate, inscripţionate şi personalizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l şi deşeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l; c) utilizatorii agenţi economici şi instituţii publice, vor precolecta deşeurile reciclabile în saci inscripţionaţi şi personalizaţi de culoare galben transparent, recipiente standardizate, inscripţionate şi personalizate cu capacitatea de la 240 l, containere de 1,1 mc, în presocontainere sau recipiente de alte capacităţi şi deşeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 240 l până la 1100 l; (3) Amplasarea recipientelor de precolectare a deşeurilor menajere şi evacuarea acestora se va face astfel: a) beneficiarul prestaţiei împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamentele recipientelor de colectare, care se vor aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condiţiile prevăzute în OMS nr.536/1997.; b) toate recipientele de colectare utilizate pe raza municipiului Timişoara vor fi compatibile cu utilajele operatorului. (4) Gospodăriile individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari vor fi dotate de operatorul de servicii de salubrizare cu recipientele standardizate, pe bază de contract de comodat, iar în cazul agenţilor economici şi instituţiilor publice operatorul va pune recipientele standardizate la dispoziţia

9

acestora prin închiriere sau vânzare; (5) Deşeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, grădini publice şi a celor rezultate din întreţinerea zonelor verzi, se precolectează numai în recipiente standardizate, funcţie de cantitatea de deşeuri rezultată din efectuarea activităţilor specifice şi se transportă în vederea depozitării la depozitul care deserveşte municipiul Timişoara sau la o altă facilitate stabilită în acest scop, până la realizarea staţiei de compost. (6) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii/recipiente standardizate din carton, metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale. (7) Deşeurile agricole, rezultate din gospodăriile particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deşeurilor agricole pe drumurile aparţinând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepţia operatorilor serviciului de salubrizare. ART. 17 (1) Precolectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente standardizate cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerinţelor şi specificului localităţii. (2) În funcţie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2). (3) Fracţiunea biodegradabilă din deşeurile municipale şi asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate la staţia proprie de compostare sau la cea pentru care există un contract de depozitare şi/sau compostare la care este arondată localitatea. (4) Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile acestora vor fi inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă de operatorul serviciul de salubrizare, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administraţiei şi internelor. ART. 18 (1) Operatorul împreună cu serviciul se specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara locale au obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura deşeuri generate şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare activităţii de precolectare şi colectare. (2) Pentru stimularea precolectării selective a deşeurilor reciclabile generate de producătorii de deşeuri de pe raza municipiului Timişoara se vor institui taxe speciale şi tarife diferenţiate prin hotărâre a Consiliul local. (3) Operatorul are obligaţia, în condiţiile alin. (2), de a asigura recipientele necesare pentru precolectarea selectivă a deşeurilor pentru toţi producătorii de deşeuri de pe teritoriul municipiului Timişoara. ART. 19 (1) Recipientele asigurate de către operatorul de salubrizare vor fi standardizate, marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu ritmicitatea de ridicare şi compatibile cu autovehiculele destinate colectării. (2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile. (3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor.

10

(4) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (5) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de precolectare, urmând a le înlocui pe cele deteriorate în termen de 2 zile de la constatare sau de la sesizare. ART. 20 (1) Colectarea deşeurilor menajere sau predominant organice din deşeurile municipale şi a celor biodegradabile, după caz, în funcţie de sezon şi de categoria utilizatorului, se realizează astfel: (a). zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie şi cazare, pieţe agroalimentare, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe; (b) de două ori pe săptămână în celelalte cazuri, cu condiţia ca la precolectare să fie asigurate condiţiile de înmagazinare pentru această ritmicitate. (2) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (2) punctul 2, poate fi mărit la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara cu avizul autorităţii de sănătate publică teritorială. (3) Operatorul va colecta deşeurile reciclabile respectând aceeaşi frecvenţă stabilită pentru colectarea deşeurilor menajere. (4) Numărul de recipiente de precolectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare. ART. 21 Colectarea deşeurilor municipale şi stradale se poate face în următoarele moduri: a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare; b) colectarea în containere închise; c) colectarea prin schimb de recipiente; d) colectarea realizată în saci de plastic asiguraţi de operator; e) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului. ART. 22 (1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. Pe toată durata timpului de lucru personalul operatorului va fi purta în mod obligatoriu echipament de protecţie adecvat. (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. (5) În cazul deteriorării unor recipiente/saci de plastic sau al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri lângă recipientele de precolectare. (7) În cazul în care lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, operatorul înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum şi suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deşeuri. ART. 23. Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau

11

anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii. ART. 24 (1) Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului. (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare. (3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu sigla operatorului. (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţilor şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. (5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu. (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, aprobate de Consiliul local al municipiului Timişoara. Pentru minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţiile de transfer. (7) Intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte între orele 07,00-15,30. (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, consiliul local va analiza oportunitatea colectării deşeurilor municipale în intervalul orar 22,00-6,00 numai de la operatorii economici şi instituţiile publice care dispun de spaţii de precolectare sau de la toţi utilizatorii. (9) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţia de epurare a apelor uzate a localităţii, dacă nu există staţie de epurare proprie. ART. 25 (1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă şi programul de colectare. (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul. (3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai cantităţile sau serviciile efectiv realizate. ART. 26 (1) După colectare, deşeurile reciclabile precolectate în sistemul de colectare dual vor fi transportate la staţia de sortare şi vor fi supuse procesului de sortare. (2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deşeurilor municipale dacă în aria administrativ – teritorială a localităţii există staţie de sortare/tratare. ART. 27 Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii: a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de

12

eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente; c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament; f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. ART. 28 Operatorii care asigură activitatea de colectare şi transport al deşeurilor au următoarele obligaţii: a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; c) să proceseze, conform prezentului regulament şi a actelor normative în vigoare, deşeurile din construcţii colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public; d) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

SECŢIUNEA a 2-a Sortarea deşeurilor municipale

ART. 29 (1) Pentru reducerea volumului, a cantităţii, facilitând manevrarea, şi pentru creşterea gradului de recuperare, deşeurile destinate depozitării trebuie sortate. (2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializaţi. (3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autorităţile care gestionează problemele de protecţie a mediului şi de sănătate publică. (4) Operatorul împreună cu serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara vor stabili modalitatea de predare şi valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilităţile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă. (5) Operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în şcoli. ART. 30 (1) În cazul sistemelor de precolectare separată a deşeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acţiuni de selectare şi separare a deşeurilor organice de alte deşeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în staţia de compostare după realizarea acesteia. (2) Deşeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populaţiei, din parcuri şi din pieţe vor fi colectate separat şi vor fi transportate la staţiile de compostare. ART. 31 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligaţii specifice: a) să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; b) să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi;

13

c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale privind funcţionarea acestora; d) să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor. ART. 32 Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; c) să aibă, opţional, cântare de bandă în cazul în care transportul deşeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă; d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare; e) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare; f) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate aparţinând localităţii; g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; h) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu sortat; i) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; j) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; k) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanţa necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei; l) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul; m) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. ART. 33 Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă şi de canalizare în emisari sau în reţeaua de canalizare a localităţii.

SECŢIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor

ART. 34 (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică. (2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare şi neutralizare a deşeurilor în instalaţii proprii sau ale unor terţi autorizaţi pentru aceste activităţi. (3) Metodele şi tehnologiile de neutralizare a deşeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar. ART. 35 (1) La neutralizarea prin compostare a deşeurilor organice biodegradabile se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiţii de colectare separată a acestui tip de deşeuri. (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare. ART. 36 Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă aviz de funcţionare conform legislaţiei în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă. ART. 37 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalaţiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentaţia necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare. (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să accepte recepţia deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de

14

coincinerare. (3) Trebuie cunoscute: a) compoziţia fizică şi, în măsura posibilului, compoziţia chimică a deşeurilor; b) toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare; c) riscurile inerente deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul manipulării lor. ART. 38 Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor astfel încât cantitatea de deşeuri depozitată să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente.

SECŢIUNEA a 4-a Depozitarea controlată a deşeurilor municipale

ART. 39 Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare, şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei. ART. 40 Operatorul care tratează, stochează sau depozitează deşeuri în depozite trebuie să deţină autorizaţie eliberată de autoritatea competentă, care să prevadă cel puţin: a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate; b) cerinţele tehnice generale; c) măsurile de precauţie necesare; d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri. ART. 41 Următoarele deşeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării: a) deşeuri lichide; b) deşeuri care, în condiţiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile; c) deşeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecţioase conform normativelor în vigoare; d) anvelope uzate întregi, cu excepţia anvelopelor utilizate ca material de construcţie în depozit; e) orice alt tip de deşeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele normative în vigoare. ART. 42 (1) Depozitele pentru deşeurile municipale şi staţiile de transfer se amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii. (2) Deşeurile municipale pot fi depozitate temporar în următoarele spaţii: a) la locul de producere; b) în punctele de precolectare; c) în staţiile de transfer; d) în staţiile de sortare; e) în staţiile de prelucrare şi tratare. (3) Depozitarea temporară în staţiile de transfer şi sortare a deşeurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore. (4) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. (5) Operatorii de salubrizare care prestează activităţi de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale vor depune aceste deşeuri numai la depozitele aparţinând autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, indicate în acordul/autorizaţia de mediu, conform hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare sau contractului de delegare a gestiunii

15

serviciului de salubrizare. ART. 43 (1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare. (2) Operatorii care administrează depozitele de deşeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deşeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei: a) măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă; b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de impermeabilizare şi de tratare a levigatului; c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei; d) protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană. (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă: a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei totale; b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor; c) cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deşeurilor organice; d) limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi; e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil dăunători/periculoşi; f) proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat. ART. 44 (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele cu caracter normativ în vigoare. (2) Operatorii care realizează activitatea de sortare a deşeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului sortat ce urmează să fie depozitat. (3) Operatorii care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor trebuie să aibă o evidenţă strictă a deşeurilor pe care le colectează pe utilizatori şi să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului transportat ce urmează să fie sortat.

SECŢIUNEA a 5-a

Înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora ART. 45 (1) Amplasarea şi înfiinţarea unui depozit de deşeuri, precum şi a staţiilor de transfer, se fac ţinând seama de prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum şi de planurile regionale de gestionare a deşeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare. (2) Depozitele zonale de deşeuri trebuie să deservească cel puţin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestora se va avea la bază abordarea regională a gestiunii deşeurilor. (3) Depozitele de deşeuri se înfiinţează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori asociaţiilor de dezvoltare comunitară. Consiliile locale şi/sau judeţene, precum şi asociaţiile de dezvoltare comunitară iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deşeuri numai pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al acestora. (4) Depozitarea deşeurilor de către operatorii serviciului de salubrizare se face exclusiv în depozitele înfiinţate în condiţiile alin. (4) şi numai dacă sunt amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise şi urmărite post – închidere conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. ART. 46 (1) Depozitele de deşeuri, staţiile de compostare a deşeurilor organice şi biodegradabile şi instalaţiile de incinerare trebuie proiectate, construite şi administrate astfel încât să se realizeze condiţii de împiedicare a eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape

16

subterane, aer sau în mediul urban. (2) La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii: a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi asigurare a deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic; b) în cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deşeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafaţa deşeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiţii de spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit; c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor prin dezinsecţie şi deratizare; d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi perdelelor de protecţie. (3) În instalaţiile de compostare a deşeurilor organice biodegradabile se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiţii de colectare separată a acestui tip de deşeuri. Gazele de fermentare şi apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare. ART. 47 (1) Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai după autorizare conform legislaţiei în vigoare şi numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea ce priveşte cerinţele legate de înfiinţarea depozitului sau măsurile de remediere care trebuie luate indică faptul că depozitul respectiv nu prezintă un risc important pentru mediu. (2) La înfiinţarea depozitelor de deşeuri se va ţine cont de: a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare şi la alte zone rurale sau urbane; b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune; c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă; d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe; e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune. (3) La proiectarea şi realizarea depozitului de deşeuri se vor avea în vedere condiţiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru: a) controlul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul depozitului; b) evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în deşeurile depozitate; c) colectarea apei contaminate şi a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului şi a deşeurilor care urmează să fie depozitate se stabileşte că acestea prezintă un pericol potenţial pentru mediu; d) tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deşeuri inerte. (4) Depozitul trebuie amplasat şi proiectat astfel încât să corespundă condiţiilor necesare pentru prevenirea poluării solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafaţă şi să asigure o colectare eficientă a levigatului. (5) Administrarea şi exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licenţiaţi de A.N.R.S.C. care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor şi limitării consecinţelor acestora. (6) Protejarea solului, a apelor subterane şi a apei de suprafaţă pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada post – închiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice şi cu o impermeabilizare la suprafaţă. (7) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potenţial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi pentru apele subterane. (8) Sistemul de colectare a levigatului şi de etanşeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la nivelul minim posibil. ART. 48 (1) În depozitele de deşeuri, mai ales în acelea în care fracţiunea organică este mare, se va acorda o atenţie deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea şi migrarea gazelor generate. (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. Când gazul colectat nu

17

poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars. (3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de deşeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului şi riscul pentru sănătatea umană. ART. 49 (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile care au rezultat în urma procesului de sortare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantităţii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri. (3) Depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea: a) deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora; b) deşeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deşeurilor în depozitele pentru deşeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru şi ale actelor normative în vigoare; c) deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu deşeurile nepericuloase menţionate la lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament şi cu actele normative în vigoare. Aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în spaţii destinate deşeurilor nepericuloase biodegradabile. ART. 50 Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru închidere şi operaţiile post – închidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi depozitate. ART. 51 Pentru exploatarea depozitelor de deşeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte: a) categoria depozitului de deşeuri; b) lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre depunere în depozitul de deşeuri; c) gradul de pregătire a depozitului pentru operaţiile de depozitare a deşeurilor şi pentru procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute, precum şi cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere; d) obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire la: 1. tipurile şi cantităţile de deşeuri evacuate; 2. rezultatele programului de monitorizare; 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condiţiilor impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite; e) controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi control şi/sau al analizelor menţionate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate. ART. 52 (1) Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă şi să întocmească o documentaţie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu şi de deşeurile depozitate. (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii. (3) Din punct de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele: a) cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu; b) compoziţia deşeurilor intrate în depozit; c) dacă deşeul provine de la o staţie de sortare şi elementele de identificare ale acestuia; d) data şi ora fiecărui transport; e) locul de depozitare în cadrul depozitului. (4) Pentru realizarea bilanţului zilnic al apei din depozit şi evaluarea volumului de levigat ce se acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se deversează din depozit se vor consemna în

18

rapoartele operative, zilnic, următoarele date meteorologice: a) temperatura minimă, maximă şi la ora 15,00; b) cantitatea de precipitaţii; c) direcţia şi viteza vântului dominant; d) infiltraţia, scurgerea, evapotranspiraţia, transportul constituenţilor solubili prin drenaje cu lizimetrul sau altă metodă acceptată; e) umiditatea atmosferică la ora 15,00. (5) Se vor preleva lunar, dacă în autorizaţie nu este specificată o altă frecvenţă, probe din apa de suprafaţă care trece prin apropierea depozitului, dacă este cazul, din locurile special amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, atât în amonte, cât şi în aval de depozit. Analiza apei trebuie realizată pentru următoarele componente: a) acid clorhidric; b) acid fluorhidric; c) mercur şi compuşii acestuia; d) cadmiu şi compuşii acestuia; e) taliu şi compuşii acestuia; f) arsenic şi compuşii acestuia; g) plumb şi compuşii acestuia; h) crom şi compuşii acestuia; i) cupru şi compuşii acestuia; j) nichel şi compuşii acestuia; k) zinc şi compuşii acestuia; l) dioxine şi furani. (6) Măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnându-se în rapoartele operative cel puţin următoarele: a) cantitatea de levigat tratat; b) cantitatea de levigat pretratat; c) cantitatea de levigat pretratat transmis la staţia de epurare proprie sau la staţiile de epurare aparţinând sistemului de canalizare a localităţii; d) analiza chimică a levigatului înainte de tratare sau pretratare, după caz; e) analiza chimică a levigatului tratat şi deversat în emisar; f) analiza chimică a levigatului pretratat înainte de transmiterea la staţia de epurare a apelor uzate; g) analiza gazelor colectate, în special pentru: 1. metan; 2. dioxid de carbon; 3. oxigen; 4. hidrogen sulfurat; 5. hidrogen. (7) Controlul calităţii apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de apă din forajele de control prevăzute în depozit, în cel puţin 3 puncte, un punct amplasat în amonte şi două în aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere a acesteia, consemnându-se următoarele: a) nivelul apei freatice, lunar; b) analiza apei freatice, cu aceeaşi frecvenţă şi pentru aceleaşi componente prevăzute la alin. (5). (8) Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare. ART. 53 Operatorul care administrează depozitul trebuie: a) să accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autorizaţie, şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţarea depozitului; b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament şi în autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului; c) să exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; d) să execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi emisiilor de poluanţi, prin laboratorul propriu

19

sau în colaborare cu alte laboratoare atestate; e) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

SECŢIUNEA a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

ART. 54 (1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, activităţile de măturat, spălat şi stropit a căilor publice se efectuează după cum urmează: a) măturatul manual se efectuează în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 în perioada 1 aprilie – 1 octombrie şi între 07,00-15,30 în perioada 1 octombrie - 1 aprilie; b) măturatul mecanic se efectuează atât în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 cât şi în intervalul orar cuprins între 07,00-15,30, pe toată durata anului până la căderea ninsorii; c) spălatul mecanic se efectuează în intervalul orar cuprins între 07,00-15,30 în perioada 1 aprilie – 30 mai; d) spălatul manual se efectuează în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 în perioada 1 mai – 1 octombrie; e) stropitul se efectuează în intervalele orare 06,00-12,00 şi 16,00- 22,00 în perioada 1 mai – 1 octombrie. (3) Pentru efectuarea a activităţilor de măturat şi spălat a căilor publice compartimentul de resort din cadrul autorităţii administraţiei publice locale va asigura funcţionarea corespunzătoare a sistemului de iluminat public stradal. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) activităţile de stropire, măturare şi spălare nu se efectuează în acele zile în care plouă. În astfel de situaţii efectuarea activităţilor se sistează imediat. (5) Arterele de circulaţie şi frecvenţa zilelor din cursul săptămânii pe/în care se execută activităţile de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului. Numărul arterelor de circulaţie pe care se efectuează activităţile de măturat, spălat şi stropit precum şi frecvenţa de execuţie a acestora pot fi modificate funcţie de fondurile financiare alocate de la bugetul local şi funcţie de interesul beneficiarului de extindere a activităţilor şi pe alte căi publice. (6) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2,20 metri de la bordură sau de la rigola centrală spre axul căii publice, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare. (7) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ. ART. 55 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. (2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe îmbrăcate cu asfalt sau betonate. (3) Întreţinerea curăţeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei în intervalul orar cuprins între orele 07,00-15,00 şi 15,00- 22,00 şi cuprinde operaţiunile de măturat manual, curăţarea spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (4) Pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei diurne, operatorul va achiziţiona din fonduri proprii, coşuri stradale cu capacitatea de 50 – 55 litri pe care le va amplasa pe trotuare sau le va monta pe stâlpii de iluminat stradal, ţinând cont de circulaţia pietonală existentă în fiecare zonă din cartierele municipiului. Coşurile stradale se vor amplasa cu prioritate în zonele de circulaţie pietonală densă, în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe principalele artere de circulaţie, pe străzile principale din

20

zonele şi cartierele municipiului. (5) Activitatea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. (6) Precolectarea deşeurilor stradale rezultate din activităţile de măturat manual, întreţinerea curăţeniei străzilor, a zonelor verzi, parcurilor şi grădinilor publice se va face în saci inscripţionaţi cu denumirea tipurilor de deşeuri ce se colectează şi personalizaţi cu denumirea operatorului care efectuează activitatea. După precolectarea deşeurilor în saci, aceştia se vor depune lângă bordura carosabilului şi se vor asigura în vederea evitării împrăştierii deşeurilor până în momentul colectării şi transportului, activitate care se va efectua zilnic, în mod obligatoriu, până la terminarea programului de lucru. (7) Se interzice depozitarea pe domeniul public a sacilor cu deşeuri rezultate din activităţile menţionate la art.55, alin.(6) în vederea colectării lor a doua zi. (8) Deşeurile reciclabile(sticle, pahare de plastic, doze de aluminiu) rezultate din golirea coşurilor stradale şi din întreţinerea străzilor şi spaţiilor verzi se colectează şi se transportă la staţia de sortare iar deşeurile nereciclabile direct la depozitul de deşeuri. ART. 56 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara sau de asociaţia de dezvoltare comunitară în funcţie de condiţiile meteorologice existente. (2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acţionează autospeciala ce realizează activitatea. ART. 57 (1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor. (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Perioada în care se execută operaţiunea de spălare este aceeaşi cu cea prevăzută la art. 56 alin. (1). Activităţile de spălat manual şi mecanic nu se execută pe timp de ploaie. (4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00- 17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi. (5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operaţiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie. (6) Operatorul are obligaţia să anunţe serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, în legătură cu toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. ART. 58 (1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, pe baza avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract

21

încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

SECŢIUNEA a 7 a Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp

de polei sau de îngheţ ART. 59 (1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transportul zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control atât asupra stării drumurilor, cât şi în ce priveşte modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, operatorul va întocmi anual, un program de acţiune comun cu serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire şi combatere a poleiului. ART.60 Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităţilor operative de acţiune; c) întocmirea planului operativ; d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă. ART. 61 Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin: a) centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare; c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; e) lista mijloacelor de comunicare; f) lista persoanelor responsabile, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; g) inventarul gospodăresc şi al echipamentelor de protecţie; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; i) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. ART. 62 Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri şi pe traseele mijloacelor de transport în comun. ART. 63 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii. (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. (4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. ART. 64 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din

22

dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, căile de acces la instituţiile publice, staţiile de metrou şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea de zăpadă a tuturor străzilor din cadrul localităţii. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART. 65 (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "Jurnal de activitate pe timp de iarnă". (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al Primăriei municipiului Timişoara sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acţionat; e) activitatea prestată; f) forţa de muncă utilizată; g) utilajele/echipele care au acţionat; h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condiţiile hidrometeorologice; k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie; l) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forţe umane. ART. 66 (1) Locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice pe care s-a acţionat manual sau mecanizat se stabilesc de Primăria municipiului Timişoara sau asociaţia de dezvoltare comunitară. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, treceri de pietoni, spaţii verzi. (4) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire. (5) Deszăpezirea se va face în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., în cel mult 24 de ore. (6) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează

23

concomitent cu operaţia de deszăpezire. ART. 67 (1) Măsurile de prevenire, combatere şi de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acţiune aprobat de Consiliul Local al municipiului Timişoara . ART.68 (1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile fără ca aceasta să afecteze plantaţiile şi zonele verzi amenajate. (3) Se interzice utilizarea clorurii de sodiu pentru combaterea poleiului şi gheţii în perimetrul delimitat de străzile B-dul Loga, Revoluţiei, Filipescu, Take Ionescu, Oituz, Ghe.Dima, Brediceanu, Paris, Republicii şi Ferdinand, deci zona centrală. (4) Clorura de sodiu se va putea utiliza în celelalte zone ale municipiului Timişoara, altele decât cele amintite la alin.3, fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundarea canalizării stradale. (5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara sau de asociaţia de dezvoltare comunitară. ART. 69 Operatorul are obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale, starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule.

SECŢIUNEA a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de

ecarisaj ART.70 Neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localităţii se va realiza prin unităţi de ecarisaj autorizate, conform legislaţiei în vigoare. ART. 71 (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi de a le preda unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. (3) Documentele de înregistrare şi evidenţele necesare sunt cele specifice activităţii de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populaţiei, fiind aplicabile prevederile art. 84 alin. (1), art. 85 şi 86. ART.72 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau ai instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. ART.73 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.

24

ART.74 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi. ART.75 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA a 9-a Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier,

deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) ART. 76 (1) Instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi persoanele fizice deţinătoare de deşeuri de ambalaje au obligaţia să depună, selectiv, ambalajele şi deşeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripţionate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate de operatorul serviciului de salubrizare şi aprobate de Consiliul local al municipiului Timişoara. (2) Tipul şi numărul de containere trebuie alese în funcţie de condiţiile şi tipurile de materiale din ambalaje. (3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie uşor accesate de populaţie (în apropierea locuinţelor), manipularea şi depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locaţiile să fie uşor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei şi să poată fi spălate/curăţate/dezinfectate la locul de amplasare. ART.77 (1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic şi sanitar, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare a deşeurilor municipale. (2) Deşeurile voluminoase se vor colecta periodic în cadrul programelor (acţiunilor ecologice) stabilite de autoritatea administraţiei locale şi vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredinţată, la staţia de sortare unde se vor dezmembra, sorta şi pregăti pentru valorificare şi eliminare finală. (3) Deşeurile voluminoase vor fi depozitate de deţinătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau direct la containerul de colectare amplasat în acest scop, la locul, data şi ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră. În perioada dintre acţiunile ecologice desfăşurate, deţinătorii de deşeuri voluminoase, pot preda aceste tipuri de deşeuri la punctele de colectare stabilite în acest scop de operatorul serviciului de salubrizare. (4) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor şi cantităţilor acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare stabileşte data şi ora de colectare a deşeurilor voluminoase şi asigură deţinătorului containerul necesar pentru precolectare deşeurilor. ART.78 (1) Deşeurile voluminoase provenite de la populaţie(mobilă, obiecte casnice, deşeuri textile, vegetale, lemnoase) vor fi colectate periodic, în cadrul acţiunilor ecologice, de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale şi comunicat populaţiei, operatorilor economici, fundaţiilor şi instituţiilor publice. (2) După terminarea acţiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare şi spălare. ART.79 (1) Periodic se vor organiza acţiuni ecologice de colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.

25

(2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase, incluzându-se în acestea şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deşeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile. (3) În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare stabilite special în acest scop. (4) Categoriile de echipamente electrice şi electronice care se preiau la punctele de colectare, sunt următoarele: - aparate de uz casnic de mari dimensiuni; - aparate de uz casnic de mici dimensiuni; - echipamente informatice şi de telecomunicaţii; - echipamente de larg consum; - echipamente de iluminat; - unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni); - jucării, echipamente sportive şi de agrement; - dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate); - instrumente de supraveghere şi control; - distribuitoare automate. (5) Operatorul are obligaţia de a dota punctele de colectare a deşeurilor menţionate mai sus, cu recipiente cu capacitatea de minim 4 mc sau mai mari, inscripţionate cu denumirea deşeurilor ce se colectează, asigurând permanent recipiente pentru preluarea acestora. (6) Punctele de colectare se stabilesc în locuri şi la distanţe care să asigure un acces uşor, ţinând seama în special de densitatea populaţiei. (7) La punctele de colectare operatorul are obligaţia de a prelua DEEE de la posesorii finali şi distribuitori. (8) Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate. ART.80 (1) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase din care să rezulte: a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la staţia de sortare, în vederea sortării; b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea; c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat; d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente; e) cantităţile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor; f) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri. (2) Operatorul va stabili şi afişa la punctul de colectare, programul de lucru, asigurând accesul tuturor utilizatorilor serviciului de salubrizare în zilele lucrătoare din săptămână, inclusiv în ziua nelucrătoare de sâmbătă.

SECŢIUNEA a 10-a Colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile

populaţiei ART.81 (1) Neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a animalelor găsite moarte pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, se va realiza prin asigurarea unei relaţii contractuale cu unităţi de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru a presta această activitate. (2) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara are obligaţia de a păstra evidenţele veterinare în cazul crescătorilor individuali de animale şi al persoanelor fizice care deţin animale ce nu sunt destinate activităţilor economice.

26

ART.82 Persoanele fizice şi juridice care cresc sau au în întreţinere animale şi păsări sunt obligate să folosească numai locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare şi al căror amplasament să fie aprobat de autorităţile teritoriale de protecţia mediului şi de direcţiile sanitare veterinare. ART. 83 Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore autoritatea administraţiei publice locale asupra morţii animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, transportului şi neutralizării acestora. ART.84 (1) Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare. (2) Colectarea şi transportul deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripţia sanitar – veterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menţionate cel puţin: a) denumirea subproduselor; b) categoria de încadrare a subproduselor; c) locaţia în care se găsesc acestea; d) modul de procesare. (3) Neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se realizează prin: a) incinerare/coincinerare directă; b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a II-a, aşa cum acestea sunt definite de legislaţia în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman; c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a III-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman; d) procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice; e) îngropare, cu respectarea prevederilor legale; f) alte modalităţi stabilite în avizul sanitar-veterinar. ART. 85 În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populaţiei, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. ART. 86 Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare. ART. 87 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. ART. 88 Amenajarea şi întreţinerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul şi depozitarea deşeurilor în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare. ART. 89 Autovehiculele şi containerele destinate transportului de deşeuri de origine animală trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.

SECŢIUNEA a 11-a Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii şi

demolări, reparaţii şi amenajarea spaţiilor de locuit şi cu altă destinaţie ART. 90 Deşeurile din construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări a clădirilor şi locuinţelor, a

27

spaţiilor cu altă destinaţie sunt deşeuri solide rezultate în urma demolării, construirii, reparaţiilor şi amenajărilor la clădiri, locuinţe, a spaţiilor cu altă destinaţie, a căilor publice şi a altor structuri. În mod uzual, aceste deşeuri conţin pământ vegetal, nisip, pietriş, substanţe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn şi altele asemenea. ART. 91 (1) Deşeurile provenite din activităţile de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări a spaţiilor cu altă destinaţie şi a clădirilor şi locuinţelor în cantităţi de peste 1 mc se precolectează prin grija deţinătorului şi sunt colectate şi transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă la facilitatea stabilită pentru primirea acestor tipuri de deşeuri. (2) Deşeurile generate de cetăţeni din activităţile de reparaţii şi amenajări a clădirilor şi locuinţelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceştia la punctele de colectare, amenajate în acest scop de operatorul de salubrizare. (3) Operatorul de salubrizare va amenaja punctele de colectare şi le va dota cu recipiente standardizate adecvate, cu capacitatea de minim 4 mc sau mai mari, inscripţionate cu denumirea deşeurilor ce se colectează asigurând numărul de recipiente necesare, funcţie de cantităţile de deşeuri ce vor fi preluate de la cetăţeni. (4) Punctele de colectare vor fi dotate cu utilităţile şi personalul necesar desfăşurării acestei activităţi şi vor fi autorizate, conform legislaţiei de mediu în vigoare. (5) Preluarea deşeurilor de la populaţie la punctele de colectare se face pe bază de act de identitate: fiecare cetăţean beneficiază, o dată pe lună, de preluarea gratuită a deşeurilor rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe în cantitatea de până la 1 mc/lună. (6) Operatorul va stabili şi va afişa la punctul de colectare, programul de lucru, funcţie de frecvenţa de predare a deşeurilor de către populaţie, asigurând accesul acestora în zilele lucrătoare din săptămână, inclusiv în ziua nelucrătoare de sâmbătă. (7) Eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către Primăria municipiului Timişoara este condiţionată de existenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deşeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări şi construcţii . Executantul lucrării are obligaţia de a precolecta deşeurile rezultate din activitatea sa în containere standardizate proprii sau puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activităţile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii. (8) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deşeurilor provenite din activitatea de construcţii şi demolări în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (9) Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în autovehicule basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. (10) În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă. ART. 92 Depozitarea deşeurilor neutralizate se face cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în depozitul pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări. ART. 93 (1) Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi supuse proceselor de reciclare şi recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activităţi după ce au fost supuse procesării, neutralizării şi pretratării în staţii de sortare. (2) Deşeurile din construcţii şi demolări se tratează separat de deşeurile municipale. ART. 94 (1) Materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deşeuri şi se realizează astfel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu

28

azbestul. (2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcţii şi demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi inscripţionarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparţinând producătorului de deşeu, în spaţiu îngrădit. (3) În autorizaţia de construire trebuie să se menţioneze actele normative care reglementează gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări şi regimul deşeurilor periculoase. ART. 95 Deşeurile rezultate din construcţii, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a municipiului Timişoara, cât şi în alte localităţi. ART. 96 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara.

SECŢIUNEA a 12-a Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

ART. 97 (1) Cetăţenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile şi pe care le deţin cu orice titlu. (2) Finanţarea activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare se asigură de Primăria municipiului Timişoara sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, cu excepţia cazurilor când una sau mai multe din aceste activităţi este solicitată de o persoană fizică sau juridică. (3) Activitatea de dezinsecţie se efectuează în: a) clădiri ale instituţiilor publice; b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case; c) căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică; d) parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac; e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri; f) zone demolate şi neconstruite; g) subsoluri uscate, umede sau inundate. (4) Activitatea de dezinfecţie se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora; b) staţiile de transfer al deşeurilor; c) staţiile de sortare a deşeurilor; d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; e) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; f) mijloacele de transport în comun; g) unităţile de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale; h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. (5) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care: a) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie; b) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun; c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. ART. 98 Deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici, preventiv o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie pentru combaterea rozătoarelor sau pentru stingerea unui focar; b) pentru populaţie şi instituţii publice, ori de câte ori este nevoie pentru combaterea rozătoarelor sau pentru stingerea unui focar.

29

ART. 99 Din punct de vedere al frecvenţei, dezinsecţia se execută: a) semestrial, în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice şi în căminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulţilor; b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unităţile de producţie şi/sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse; c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecţie în instituţii; d) numai la solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă. În spaţiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecţia se execută utilizând numai produse din grupa III şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariţiei unui focar, dezinsecţia se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă; e) tratamentele în spaţiile verzi de pe raza fiecărei localităţi se vor efectua în conformitate cu hotărârea Consiliului local al municipiului Timişoara sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceaţă rece sau caldă. ART. 100 Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Naţională Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. ART. 101 (1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. (2) Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute se realizează numai de un operator licenţiat de A.N.R.S.C. şi numai dacă i-a fost atribuită activitatea prin contract de delegare a gestiunii, în condiţiile legii. (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină salubre spaţiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute. ART. 102 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie şi/sau dezinsecţie are următoarele obligaţii: a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă utilizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conţine: 1. tipul lucrării ce se va efectua; 2. data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea; 3. locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară activitatea; 4. gradul de toxicitate a substanţelor utilizate; 5. efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald; 6. măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale şi păsări; b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operaţii pe proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se legitimeze şi să anunţe scopul activităţii pe care o va efectua; c) la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privinţa substanţelor utilizate, a cantităţii

30

acestora şi a tehnologiei aplicate. ART. 103 În cazul refuzului de a permite efectuarea operaţiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are obligaţia să anunţe compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 104 (1) În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei, conform prevederilor art. 102 lit. a), sau tratamentul este ineficient.

CAP. III Drepturi şi obligaţii

SECŢIUNEA 1

Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare ART. 105 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a deţinătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu. (2) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea precolectării deşeurilor în „sistem dual”, adică pe două recipiente în care se colectează separat deşeurile biodegradabile de cele reciclabile, în paralel cu conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deşeurilor. (3) Autorităţile administraţiei publice locale se vor implica în stabilirea, monitorizarea şi perfecţionarea sistemelor de precolectare şi colectare selectivă a deşeurilor menajere de la populaţie şi de popularizare şi instruire a acesteia privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează. ART. 106 (1) Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare; b) regulamentului serviciului de salubrizare; c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. ART. 107 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul local al municipiului Timişoara, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul local al municipiului Timişoara; g) să întrerupă prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare,

31

dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. ART. 108 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităţilor; g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul pe care sunt amplasate recipientele de precolectare şi domeniul public; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite în acest sens. l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condiţiile stabilite de prezentul regulament; o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun; q) să îşi extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi întreaga comunitate a localităţii; r) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ; s) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; t) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; u) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent; v) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de

32

ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; w) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia, conform reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

ART. 109 (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. ART. 110 Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile contractului de prestare; b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente, orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor proprii; e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile specifice serviciului de salubrizare; g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; k) să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; (l) să primească de la operator recipiente/saci de plastic pentru colectarea deşeurilor reciclabile; (m) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora. ART. 111 Utilizatorii au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în recipientele sau facilităţile asigurate de operatorul serviciului de salubrizare; e) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de Consiliul local al municipiului Timişoara şi de Autoritatea de Sănătate Publică Timiş;

33

f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; g) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; h) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile serviciului de salubrizare menţionate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activităţi în aria teritorial- administrativă în care se află utilizatorul; i) să efectueze operaţiunea de precolectare în recipientele şi facilităţile asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Primăria municipiului Timişoara şi prevăzut în contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în pungi/saci de plastic şi apoi în recipientul de precolectare; k) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; l) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; m) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; n) să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripţionate corespunzător şi asigurate de operatorul serviciului de salubrizare; o) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; p) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor; q) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice; r) să depoziteze hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri şi alte asemenea locuri; s) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; t) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; u) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice.

CAP. IV Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate

ART. 112 (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorul /operatorii au obligaţia de a menţiona în contract cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate. (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu acelaşi cod poştal. ART. 113 (1) În vederea asigurării numărului necesar de recipiente de colectare pentru deşeurile menajere şi cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorul împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara vor stabili pe bază de măsurători norme locale de deşeuri produse. (2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităţile de deşeuri produse, tipul acestora, compoziţia, modul de tratare, condiţiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menţionate în autorizaţia de mediu eliberată de autorităţile competente. (3) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face numai prin cântărire. (4) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili cu producătorii unor

34

astfel de deşeuri modalitatea de determinare a cantităţii acestor deşeuri, regula fiind de determinare a cantităţilor prin cântărire. ART. 114 (1) Pentru activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, cantitatea prestaţiilor se stabileşte pe baza suprafeţelor şi volumelor, prevăzute în caietul de sarcini. (2) Pentru curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafeţelor degajate, a cantităţilor calculate şi a reţetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, aplică penalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a activităţii prestate. ART. 115 Pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare măsurarea cantităţilor se face în funcţie de doza şi de reţeta utilizate pe unitatea de suprafaţă sau de volum. ART. 116 Modalităţile de determinare a cantităţilor, cât şi modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator şi aprobată de A.N.R.S.C.

CAP. V Indicatori de performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare

ART. 117 (1) Valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare se stabilesc şi se aprobă după dezbaterea publică a acestora. (2) Consiliul local al municipiului Timişoara este responsabil de realizarea de către operator a indicatorilor de performanţă ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare. (3) Consiliul local al municipiului Timişoara aplică penalităţi contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului. ART. 118 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei; f) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii. ART. 119 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi: a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

35

e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, consultanţă. ART. 120 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de salubrizare trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; b) gradul asigurării colectării deşeurilor reciclabile, a deşeurilor de ambalaje şi a DEEE de la populaţie; c) gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor; d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora. ART. 121 În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii; d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice. ART. 122 Indicatorii de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare vor fi cuantificaţi cantitativ, adaptaţi la specificul fiecărei localităţi şi vor fi prevăzuţi ca anexă în regulamentul serviciului de salubrizare. ART. 123 Indicatorii de performanţă sunt prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul regulament, au caracter minimal şi pot fi suplimentaţi conform prevederilor legale.

CAP. VI Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 124 (1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice. (2) Modelul de contract ce se va încheia cu toţi utilizatorii serviciului de salubrizare este prevăzut în Ordinul 112/2007 al preşedintelui ANRSC şi prezentat în Anexa 2 la prezentul regulament. Contractul poate fi încheiat pentru una sau mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare. (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, operatorul va lua măsuri de reînnoire a tuturor contractelor încheiate cu toţi utilizatorii serviciului de salubrizare, după modelul de contract prevăzut în Ordinul 112/2007 al preşedintelui ANRSC ce nu va dura mai mult de 6 (şase) luni. (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori: a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora; b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora; c) operatori economici;

36

d) instituţii publice; e) asociaţii,organizaţii cu sau fără personalitate juridică. ART.125 Taxele speciale, în cazul prestaţiilor de colectare a deşeurilor menajere de care beneficiază utilizatorii fără contract se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Timişoara, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. ART.126 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă,contravenţională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 – 400 lei pentru persoane fizice şi de la 500 – 1000 lei nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1, alin.2 lit. a – c, alin. 3 – 4, art. 17 alin. 1- 4, art. 82, art. 83, art.91 alin.1, art.101, art. 111 lit. a, c – u; (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 – 2000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 18 alin.1 şi 3, art.19 alin 1 – 4, art.20 alin.1 lit. a – b, alin.3 – 4,art.22 alin. 1 – 8, art. 24 alin.1 – 9, art.25 alin1- 3, art.28 lit. a – d, art.54 alin.2 lit. a – e, alin. 5 – 7, art.55 alin. 3 – 8, art.65 alin. 1 – 4, art.66 alin. 3 – 5, art.68 alin1,art. 71 alin.1 şi 2, art. 72 – 75, art. 87, art. 94 alin. 2, art.96, art. 100; (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 – 1000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.56 alin.3, art.78 alin. 2, art.80 alin. 1 – 2, art.88, art.89; (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 – 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 – 2000 pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.91 alin. 8 – 10, art.99 lit. a, art. 101 alin.3, (6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.59 alin.2, art. 108 lit. a – w şi cu amendă de la 2000 – 2500 lei nerespectarea prevederilor art. 101 alin.2. ART. 127 (1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face de către primar şi persoanele împuternicite de acesta. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului – verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenţia săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (3) Plata amenzii contravenţionale se face la unităţile C.E.C sau la casieriile Direcţiei Fiscale din cadrul Municipiului Timişoara. (4) Împotriva procesului –verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. (5) Procesul – verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. ART. 128 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.

37

ART. 129 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. (2) Prezentul regulament s-a elaborat şi adaptat în funcţie de particularităţile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţii locale, ţinând cont de prevederile legale în domeniu şi în conformitate cu dispoziţiile art.124 din Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul nr.110/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. (3) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobare.

ANEXA nr.1

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ pentru serviciile publice de salubrizare

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Trimestrul Total

an I II III IV 0 1 2 3 4 5 6 1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE a) numărul de contracte încheiate raportat la

numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori % 90

% 100

% 80

% 90

% 90

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puţin de 10 zile calendaristice

% 90

% 85

% 90

% 75

% 85

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE a) numărul de recipiente de precolectare asigurate,

pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

b) numărul de reclamaţii rezolvate privind % % % % %

38

cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori

100 100 100 100

100

c) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. b) care s-au dovedit justificate

% 10

% 10

% 10

% 10

% 10

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

e) numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale

% 10

% 25

% 25

% 20

% 20

f) numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale

% 6

% 4

% 5

% 5

% 5

g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate

% 1

% 1

% 1

% 1

% 1

h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate

% 4

% 6

% 4

% 6

% 5

i) penalităţile contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice locale, raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi

% 4

% 6

% 4

% 6

% 5

j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deşeuri colectată

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

k) cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate

% 15

% 15

% 15

% 15

% 15

l) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

m) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. l) care s-au dovedit justificate

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

o) valoarea aferentă activităţii de colectare a deşeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deşeurilor reciclabile

% 90

% 95

% 100

% 95

% 95

1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat

la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

% 10

% 10

% 10

% 10

% 10

b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai puţin de 10 zile

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activităţi utilizatori

% 90

% 100

% 95

% 95

% 95

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantităţile de servicii prestate, pe activităţi şi pe categorii de utilizatori

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

39

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de utilizatori

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI 2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE

PRESTARE A SERVICIULUI a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea

de către operator a obligaţiilor din licenţă nr. 2

nr. 3

nr. 2

nr. 3

nr. 10

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate

nr. 1

nr. 1

nr. 0

nr. 1

nr. 3

2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE

FURNIZARE/PRESTARE a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri

datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţii

nr. 1

nr. 1

nr. 2

nr. 1

nr. 5

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activităţii

% 50

% 50

% 50

% 50

% 50

c) numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe activităţi

nr. 1

nr. 1

nr. 1

nr. 1

nr. 4

40

ANEXA 2 la Regulamentul de prestare a serviciului de salubrizare

CONTRACT de prestare a serviciului de salubrizare

nr. ................... din .....................

CAP. I

Părţile contractante ART. 1 ………………………………………………..... cu sediul în localitatea (Se trece societatea comercială sau operatorul în gestiune directă, după caz) ..........................., str. .................................nr. ......., judeţul .................., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ............................................., cod unic de înregistrare ..................................., cont nr. .................................................., deschis la ........................, titulară a Licenţei nr. .................. din ..............................., emisă de ............................., reprezentată de ........................................................................, având funcţia de .............................., şi de ................................................., având funcţia de ..............................., în calitate de operator/prestator, pe de o parte, şi ( Se trece societatea comercială/instituţia/asociaţia de locatari/proprietari/dl/dna)……, cu sediul/domiciliat în localitatea................................., str. ................................................ nr............., bl. ............, sc. ......., judeţul/sectorul ………….... (Se trece: înmatriculată la registrul comerţului cu nr. .................................................,codul fiscal ....................................., codul unic de înregistrare ...................................................., contul nr. .............................................., deschis la………)/ (autorizată prin încheiere judecătorească nr. ................... emisă de Judecătoria............., cod fiscal………,cont……deschis la…….), reprezentat/ă de (dacă este cazul) …………………............, având calitatea de (Se trece calitatea celui care semnează valabil contractul (proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atestă autenticitatea împuternicirii), (pentru persoane fizice se trece: se identifică cu C.I./B.I. seria ........., nr. ..............................., eliberată/eliberat la data de ............................., C.N.P. .........................................................), în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deşeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:

41

CAP. II Obiectul contractului

ART. 2 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale…………………………………………………………………….. (se va trece tipul deşeurilor ce se vor colecta) ART. 3 Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată pe str./bv./aleea...............................................……………………………………. (se trec datele de identificare ale locului din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionându-se strada şi numărul sau intersecţia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării locaţiei de colectare a utilizatorului). ART. 4 Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de .......... persoane sau………… kg deşeuri /lună, în cazul instituţiilor publice şi operatorilor economici. ART. 5 (1) Contractul de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale se încheie între operator şi utilizator pe o durată nedeterminată. (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri: a) prin acordul scris al părţilor; b) prin denunţare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator; c) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; d) prin reziliere; e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului. (3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator. ART. 6 În anexa la contract sunt menţionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

CAP. III Drepturile şi obligaţiile operatorului

ART. 7 Operatorul are următoarele drepturi: a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen; c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii; d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;

42

e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri; f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. ART. 8 Operatorul are următoarele obligaţii: a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile administraţiei publice locale; c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; d) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile; e) să actualizeze împreună cu autorităţile administraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens; f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite prin lege; h) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea; i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru: 1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului; 2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract; 3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat; 4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract; j) să asigure dotarea punctelor de colectare ale utilizatorilor cu recipiente de colectare, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive; k) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare; l) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor; m) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile; n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere; o) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite; p) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare, şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării; q) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri; r) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;

43

s) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an; t) să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; u) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.

CAP. IV Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

ART. 9 Utilizatorul are următoarele drepturi: a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale, în condiţiile contractului de prestare; b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite în contract; c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale; j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate. ART. 10 Utilizatorul are următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale; b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale; c) să nu împiedice în nici un fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să comunice în scris operatorului, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea. Modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator dacă este cazul imediat de la apariţia acesteia; e) beneficiarul prestaţiei împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamentele recipientelor de colectare, care se vor aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condiţiile prevăzute în OMS nr.536/1997; f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului; g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în recipientele asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop;

44

h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială; i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; j) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în pungi/saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop; k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile; l) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor; m) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor; p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul.

CAP. V Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de colectare a deşeurilor

municipale ART. 11 Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ţine cont că în zonele aglomerate, unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe, creşe, cantine, restaurante şi pieţe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici, asociaţiile de proprietari/locatari, agenţii economici alţii decât cei de alimentaţie publică şi instituţiile publice se realizează de 2 ori pe săptămână atât în sezonul cald cât şi în sezonul rece).

Perioada de colectare Zilele în care se va face colectarea *)

Intervalul orar **)

1 ianuarie-31 decembrie

NOTĂ *) Se vor indica zilele în care se va face colectarea astfel încât să se respecte intervalul de două zile între două colectări succesive. **) Intervalul orar de ridicare a deşeurilor municipale nu poate depăşi două ore.

CAP. VI Tarife, facturare şi modalităţi de plată

ART. 12 (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

45

(3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare. (4) Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului este de …....... lei/persoană şi ………(lei/mc) în cazul agenţilor economici şi instituţiilor publice.. ART. 13 (1) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. (2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală. ART. 14 (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, şi data scadenţei se înscriu pe factură. (2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează: a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. (3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate. ART. 15 Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi: a) în numerar la casieria operatorului; b) cu filă CEC; c) cu ordin de plată; d) prin internet; e) alte instrumente de plată convenite de părţi. ART. 16 În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date: a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată; b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale; c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului. ART. 17 În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică. ART. 18 Facturile şi documentele de plată se transmit de operator prin poştă la adresa de domiciliu/sediul utilizatorului.

CAP. VII Răspunderea contractuală

ART. 19 (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în vigoare. (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii. (3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.

46

(4) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

CAP. VIII Forţa majoră

ART. 20 (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia. (3) Dacă în termen de 45 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.

CAP. IX Litigii

ART. 21 Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. ART. 22 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti române competente.

CAP. X Dispoziţii finale

ART. 23 În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente. ART. 24 Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. ART. 25 Anexa face parte integrantă din prezentul contract. ART. 26 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare la data de ........................ . ART. 27 Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeaşi dimensiune şi vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte.

Operator, Utilizator, ............. ............

47

ANEXĂ

----- la contract

-----------

LEGISLAŢIA APLICABILĂ Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de 100 %/lună. Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deşeurilor municipale pentru care se încheie contractul este:

Nr. Crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic *)

Denumirea actului normativ sau tehnic

1. 51/2006 Legea privind serviciile comunitare de utilităţi publice 2. 101/2006 Legea privind serviciul de salubrizare a localităţilor 3. 21/2002 Ordonanţa privind gospodărirea localităţilor urbane şi

rurale 4. 195/2005 Ordonanţa de Urgenţă privind protecţia mediului

modificată şi completată 5. 78/2000 Ordonanţa de Urgenţă privind regimul deşeurilor

modificată şi completată 6. 349/2005 Hotărârea Guvernului privind depozitarea deşeurilor 7. 110/2007 Ordinul ANRSC privind aprobarea Regulamentului –

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 8. 371/2007 Hotărârea Consiliului Local Timişoara privind

constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

*) Legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc. Operator, Utilizator, .............. .............