keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 196/10.07.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Intersecţia Bd. Liviu Rebreanu - Bd. Sudului" Timişoara

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 196/10.07.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Intersecţia Bd. Liviu Rebreanu - Bd. Sudului" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 9526/07.06.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Declaraţia notarială nr.12321/25.06.2001 a domnului Chiş Lucian;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(f) şi (k) şi art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Intersecţie Bd. Liviu Rebreanu - Bd.Sudului" Timişoara, conform Proiectului nr.12/05.2001, întocmit de S.C. Volum Proiect S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 2 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.112690 - Timişoara, cu nr. top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/2, având o suprafaţă de 17300 mp, fiind proprietatea Asociaţiei Centrul Creştin Aletheia Timişoara şi C.F. nr.19266 Timişoara, cu nr.top.8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1 fiind proprietatea Statului Român.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.3: Se acceptă oferta de donaţie a Asociaţiei Centrul Creştin Aletheia Timişoara, constând în suprafaţa de 380 mp. teren în vederea realizării unui drum.
Suprafaţa de 380 mp. teren se dezmembrează conform Planului Parcelar anexat.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- S.C. VOLUM PROIECT S.R.L.
- Asociaţiei Centrul Creştin Aletheia Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI