keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 364/18.07.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf"

18.07.2014

Hotararea Consiliului Local 364/18.07.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 18161/14.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. SC2014 - 18126/11.07.2014 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf", întocmit de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare ISPIF Bucureşti - Sucursala Banat, conform contractului de prestări servicii nr.128/14.05.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA SE APROBĂ DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR SERVICIUL PROIECTE FLRN BIROU GENERARE PROIECTE SC2014 - ………………………… Nicolae ROBU

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia „Deviere canale de desecare în Parcul

Industrial Freidorf”

Direcţia Dezvoltare are cuprins în programul de investiţii pe anul 2014 obiectivul de investiţii „Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”. În vederea stimulării dezvoltării economice locale - în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 220/1999 - a fost constituit Parcul Industrial Freidorf Timişoara. Terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timişoara, în intravilanul localităţii şi are o suprafaţa totală de 63ha şi 3600 mp, având ca proprietar Municipiul Timişoara. Prin promovarea acestui obiectiv se urmăreşte dezvoltarea de profile economice noi, atragerea investiţiilor străine, creşterea numărului de locuri de muncă, precum şi implementarea de tehnologii şi de echipamente noi. În prezent, în Parcul Industrial sunt concesionate următoarele parcele:

- o parcelă de 22.883 mp concesionată de SC Kromberg &Schubert România SRL – produce cablaje electrice auto;

- o parcelă de 49.282 mp concesionată de SC Kontitech România SRL- produce componente auto;

- o parcelă de 5.000 mp concesionată de SC Rosign SRL - produce semnalizări rutiere; - o parcelă de 7.897 mp concesionată de SC R-Coating SRL - tratarea si acoperirea metalelor; - o parcelă de 80.000 mp concesionată de SC ELBA SA - produce corpuri de iluminat; - o parcelă de 10.000 atribuită în folosinţă directă către Teatrul Naţional Mihai Eminescu

Timişoara pentru realizarea unei fabrici de decoruri; - pe o parcelă de 8.000 mp se realizează Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a

Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC de către Primăria Timişoara. Suprafaţa liberă a Parcului Industrial Freidorf este traversată de canale de desecare care fac parte din amenajarea hidroameliorativă complexă Şag – Topolovăţ UD Utvin, canale care au un traseu sinuos, ceea ce afectează parcelarea terenului conform Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin HCL nr. 332/2005 şi reduc suprafaţa utilă a parcului. Suprafaţa fragmentată limitează drastic dezvoltarea de investiţii majore. Pentru parcelarea terenului conform reglementărilor urbanistice, în parcele de forma dreptunghiulară, cu suprafeţe de 2-4-6 ha şi utilizarea acestora conform parametrilor urbanistici de utilizare prevăzuţi în PUD, trebuie aduse modificări traseelor canalelor de desecare existente în zonă. Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea lucrărilor propuse, respectiv mutarea canalelor de desecare de pe traseul sinuos existent pe alte trasee rectilinii pentru a oferi potenţialilor investitori suprafeţe de teren mari şi compacte. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.50. Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale, Cap. C Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi altor studii aferente obiectivelor de investiţii. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”, realizat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare ISPIF Bucureşti – Sucursala Banat, conform contractului de prestări servicii nr.128/14.05.2014. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,,Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 269.267 lei (inclusiv TVA), respectiv 61.129 euro (inclusiv TVA) (1 euro = 4,4049 lei la data de 17.06.2014).

2

Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor este estimată la 3 luni. Urmare a celor de mai sus, P r o p u n e m: Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”, întocmit de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare ISPIF Bucureşti – Sucursala Banat, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexă şi realizarea obiectivului de investiţii. DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Pentru SECRETAR Aurelia Junie Simona Drăgoi DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞEF SERVICIU PFLRN Smaranda Haracicu Gabriela BICA BIROU GENERARE PROIECTE CONSILIER Daniela Ghinea Marinela Topor

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”

DENUMIRE: Deviere canale desecare zona Parc Industrial Freidorf AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara zona Parcul Industrial Freidorf BENEFICIAR: Municipiul Timisoara Durata de realizare a investiţiei: 3 luni Valoare de investitie (INV) 269.267 lei (inclusiv TVA)

61.129 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 208.322 lei (inclusiv TVA)

47.293 euro (inclusiv TVA) Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Lungime tronson canale propuse 1260 m; Suprafaţa ampriză canale propuse 10029 mp; Volum umplutură canale propuse 5427 m3;

Volum săpătură canale propuse 14152 m3; Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Elemente geometrice: lăţime radier: b=0,5 m înclinare taluz: m=1,5 panta longitudinală a canalului CCP 3 I=0,4 0/00 panta longitudinală a canalului CCS 4 I=0,5 0/00

Elemente hidraulice adâncime apă canal CCP 3 h apă=0,40 m adâncime apă canal CCS 4 h apă=0,30 m viteza apei în canalul CCP 3 v=0,25 m/s viteza apei în canalul CCS 4 v=0,22 m/s debitul apei pe canalul CCP 3 Q=0,25 m3/s debitul apei pe canalul CCS 4 Q=0,22 m3/s

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE, ŞEF SERVICIU PFLRN, AURELIA JUNIE GABRIELA BICA

BIROU GENERARE PROIECTE, CONSILIER DANIELA GHINEA MARINELA TOPOR