keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 35/24.07.2012 privind repartizarea apartamentului 14 din str. Miloia bl.B2

24.07.2012

Hotararea Consiliului Local 35/24.07.2012
privind repartizarea apartamentului 14 din str. Miloia bl.B2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-16808din 11.07.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit. a) şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea ap.14 din str. Miloia bl.B2, către Strugariu Claudia Ionela, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009 la poziţia 111.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, şi Serviciul Locuinţe al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Intituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Serviciului Locuinţe;
- Doamnei Strugariu Claudia Ionela;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL LOCUINŢE P R I M A R, Nr. _______________________

NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind repartizarea ap.14 situat în str. Miloia bloc B2

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Prin cererea nr. DP2012-3800/19.06.2012, numita Bulza Daniela Maria, chiriaşă a ap.14 din str. Miloia bl.B2, compus din 1 cameră şi dependinţe, renunţă la această locuinţă şi predă contractul de închiriere şi apartamentul.

Până în prezent au fost soluţionate cererile primelor 110 persoane înscrise pe lista de priorităţi.

Astfel, la data de 28.06.2012, a fost invitată următoarea persoană înscrisă pe lista de priorităţi A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv doamna Strugariu Claudia Ionela, înscrisă pe listă la poziţia 111, care acceptă atribuirea acestei locuinţe.

În prezenţa membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL doamna Strugariu Claudia Ionela a reconfirmat criteriile de acces la locuinţă şi astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus şi opţiunii exprimate, propunem repartizarea ap.14 din str. Miloia bl.B2 către Strugariu Claudia Ionela, înscrisă la poz. 111 pe lista de priorităţi A.N.L. întocmită pentru anul 2009, aprobată prin H.C.L.M.T.nr.116/2009.

V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Dan Diaconu Martin Staia ŞEF SERVICIU Otilia Sîrca Avizat juridic,

Cod FP 53-01 vers.1