keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 357/29.07.2008 privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire a casei culturale de către Uniunea Ucrainienilor din Timişoara pe terenul atribuit în folosinţă garatuită, conform Hotărârii Consiliului Local nr.119/03.04.2007

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 357/29.07.2008
privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire a casei culturale de către Uniunea Ucrainienilor din Timişoara pe terenul atribuit în folosinţă garatuită, conform Hotărârii Consiliului Local nr.119/03.04.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.R92008-391/16.06.2008 - al Direcţiei Urbanism-Serviciul Banca de Date Urbană;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare adresa nr.U92008-391/16.06.2008 a Uniunii Ucrainienilor din Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului înscris în CF nr.1Timişoara cu nr.topo 13495/3 în suprafaţă de 600 mp, Uniunii Ucrainienilor din Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire a unei case culturale profane, de către Uniunea Ucrainienilor din Timişoara, pe terenul atribuit în folosinţă gratuită conform Hotărârii Consiliului Local nr.119/2007, cu încă 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2: Uniunea Ucrainienilor din Timişoara se obligă ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să obţină autorizaţia de construire a casei de cultură, în caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă, fără somaţie sau punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;;
- Uniunii Ucrainienilor din Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBĂ JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMAR DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE R92008-391/16.06.2008 REFERAT

Privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire a casei culturale pe trenul atribuit în folisinţă garatuită, conform HCL nr.119/03.04.2007, Uniunii Ucrainienilor din Timişoara, din str.Mareşal Alexandru Averescu nr.3b

Se propune spre analiză Comisiilor II, II şi IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Urbanism, Serviciul Banca de Date Urbană, în baza cererii cu nr. R92008-391/11.06.2008 depusă de către Uniunea Ucrainienilor din Timişoara. Uniunea Ucrainienilor din Timişoara a solicitat prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru edificarea unei case culturale profane din str.Mareşal Averescu nr.3 b.Conform HCL nr.119/2007, s-a atribuit în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Uniunii Ucrainienilor din Timişoara terenul în suprafaţă de 600 mp cu obligaţia de a se obţine în max.12 luni, autorizaţia de construire.Dar din motive obiective nu s-a putut efectua plata taxei de autorizare.Din această cauză, Uniunea Ucrainienilor din Timişoara, solicită prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire a casei de cultură. Având în vedere cele mai sus menţionate propunem prelungirea termenului pentru obţinerea autorizaţiei de construire în vederea realizării casei culturale profane, de către Uniunea Ucrainienilor din Timişoara, conform HCL nr.119/2007, cu încă 6 luni începând cu data intrării în vigoare a hotărârii. VICEPRIMAR DIRECTOR DIR.URBANISM ING.DOREL BORZA ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU DIRECTOR DIR.PATRIMONIU ŞEF SERVICIU B.D.U. EC.NICUŞOR MIUŢ ING.DAN ROBESCU AVIZAT JURIDIC CONSILIER JR. MIRELA LASUSCHEVICI ING.LIGIA BĂLĂNESCU Red.Dact.L.B. Ex.2. FP 53-01,Ver.1