keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 331/31.07.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 331/31.07.2015
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 226611/08.05.2015 - al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC 2015 - 19546/22.07.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici înregistrat sub nr. 27586/2015 conexat cu nr. 22421/2015 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.40/2006 - privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Timişoara cu personalitate juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.450/2014- privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2015 - privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - cu modificările şi completările ulterioare rep. 2;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) coroborate cu prevederile alin.(3) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara - conform Anexelor nr. 1 şi 2 - care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl_331_anexa01.pdf

Organigrama Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor

C ili l L l l

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Anexa nr.  1  la  HCL nr. ______ din __________            

Consiliul Local al   Municipiului    Timişoara

Primar

Total posturi 63 Funcții publice 56 ‐ de conducere 6 ‐ de execuție 50

Funcții contractuale de execuție   7

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

Director executiv 1

Serviciul EvidențaServiciul Stare Biroul Juridic S i i l Fi iC ti tC ti t A ditServiciul Evidența  Persoanelor

1+22

Serviciul Stare  Civilă

1+16

Biroul Juridic  Resurse Umane Comunicare

1+6

Compartimentul

Serviciul Financiar Administrativ

1+10

Compartiment  Informatica

2

Compartiment Audit  Public Intern

2

Biroul Acte de  Identitate

1+17

Compartimentul Verificări Furnizări 

Date

4

Compartimentul Buget Contabilitate

5

Compartimentul Administrativ

5

DIRECTOR EXECUTIV ŢECU CONSTANŢA

Şef Birou Juridic Resurse Umane Comunicare MARINESCU MEDINA CODRUŢA

Atasament: hcl_331_anexa02.pdf

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Anexa la HCL nr. _______din_______________

STAT DE FUNCŢII

Nr. posturi Clasă Grad

1 Director executiv S 1 II 2 Şef serviciu S 3 I 3 Şef birou S 2 I

4 auditor S 2 I superior 5 consilier S 12 I superior 6 consilier S 13 I principal 7 consilier juridic S 2 I superior 8 consilier S 5 I asistent 9 referent M 14 III superior

10 referent M 2 III principal

11 referent M 1 II 12 casier M 1 13 administrator M 1 I 14 arhivar M 1 15 şofer M 1 I 16 muncitor calificat M 1 I 17 îngrijitor G 1

Număr total posturi 63 din care: 1. Funcţii publice 56 - de conducere 6 - de executie 50 2. Personal contractual 7 - de conducere 0 - de executie 7

DIRECTOR EXECUTIV Şef Birou Juridic Resurse Umane Comunicare ŢECU CONSTANŢA MARINESCU MEDINA CODRUŢA

Denumire funcţie de conducere Nivel

studii

Total funcţii contractuale de executie 7 TOTAL GENERAL 63

C. FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

A. FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

Total funcţii publice de conducere 6 B. FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

Total funcţii publice de execuţie 50

Funcţia publică/contractuală Nr. Crt.