keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 8/02.02.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 8/02.02.2016
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.229452/28.12.2015 - al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 461/11.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr.57577/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici acordat pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 40/2006 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Timişoara cu personalitate juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 331/2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii, la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara ;
Având în vedere prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici - r2 - cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. "a" coroborate cu prevederile alin. (3) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificdată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara - conform Anexelor 1 şi 2 - care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeză Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare,
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Stat_de_functii.pdf

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Anexa la HCL nr. _______din_______________

STAT DE FUNCŢII

Nr. posturi

Clasă Grad

1 Director executiv S 1 II

2 Şef serviciu S 3 I

3 Şef birou S 2 I

4 auditor S 1 I superior

5 consilier S 17 I superior

6 consilier S 14 I principal

7 consilier juridic S 2 I superior

8 consilier S 1 I asistent

9 referent M 13 III superior

10 referent M 1 III principal

11 referent M 1 II

12 casier M 1

13 administrator M 1 I

14 arhivar M 1

15 şofer M 1 I

16 muncitor calificat M 1 I

17 îngrijitor G 1

Număr total posturi 62

din care:

1. Funcţii publice 55

- de conducere 6

- de executie 49

2. Personal contractual 7

- de conducere 0

- de executie 7

DIRECTOR EXECUTIV ŞŞef Birou Juridic Resurse Umane Comunicare

ŢECU CONSTANŢA MARINESCU MEDINA CODRUŢA

C. FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

A. FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

Total funcţii publice de conducere 6

B. FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

Total funcţii publice de execuţie 49

Funcţia publică/contractuală Nr. Crt.

Denumire funcţie de conducere Nivel

studii

Total funcţii contractuale de executie 7

TOTAL GENERAL 62

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BIROUL JURIDIC RESURSE UMANE COMUNICARE Nr.

Bd. Mihai Eminescu nr. 11, 300028 Timişoara, tel: +40 256 225 179, fax:+40 256 499 359 APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Direcţia de

Evidenţă a Persoanelor Timişoara.

Prin H.C.L.M.T.nr.331/31.07.2015 s-a aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara cu un total de posturi de 63 – respectiv 56 posturi funcţii publice şi 7 posturi – funcţii contractuale . Cu adresa 228906/13.11.2015 s-a transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici solicitarea de avizare în conformitate cu dispoziţiile instituite de art.107 din Lg.188/99 privind Statutul Funcţionarilor Publici (rep.2) a documentaţiei privind modificările ce vizează Statul de Funcţii şi Organigrama subscrisei direcţii. Modificările presupun :

- cedarea unui post (auditor – funcţie publică) din cele 2 alocate, municipalităţii . Precizăm că cele 2 posturi (auditor) sunt vacante, ele nefiind ocupate - deşi s-a organizat concurs pentru ocuparea acestora, candidaţii înscrişi nu s-au mai prezentat la susţinerea probelor . - modificarea funcţiei publice vacantate existente la Compartimentul Informatică - din consilier cls. I gr. principal - în consilier cls. I gr. superior. Facem precizarea că A.N.F.P. ne-a avizat modificările mai sus menţionate comunicându-ne în acest sens Avizul pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara – Avizul nr.57577/2015 . Totodată supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi modificările de grad la funcţiile publice - determinate de organizarea şi desfăşurarea (în conformitate cu dispoziţiile instituite de H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008) a examenului de promovare în grad, examen susţinut în data de 10.12.2015 şi respectiv 11.12.2015, în urma căruia au promovat un nr. de 8 funcţionari publici .

Raportat la cele de mai sus, propunem modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii - conform Anexelor 1şi 2 la prezentul referat.

Ataşăm prezentului referat următoarele înscrisuri: - Proiect de hotărâre; - Anexele 1 şi 2 la proiectul de hotărâre (Organigramă şi Stat de funcţii) ;

- Avizul nr. 52740/2015 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

DIRECTOR EXECUTIV SEF BIROU ŢECU CONSTANŢA MARINESCU MEDINA CODRUŢA Cod FP 53-01, ver.1

zace | mu iti c <>

Atasament: Organigrama.pdf

Organigrama Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor

Consiliul Local al Municipiului

Timişoara

Serviciul Evidenţa Persoanelor

1+22

Serviciul Stare Civilă 1+16

Biroul Juridic Resurse Umane

Comunicare 1+6

Biroul Acte de Identitate

1+17

Compartimentul Verificări Furnizări

Date 4

Compartimentul Buget Contabilitate

5

Compartimentul Administrativ

5

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Anexa nr. 1 la HCL nr. ______ din __________

Total posturi 62 Funcţii publice 55 - de conducere 6 - de execuţie 49 Funcţii contractuale de execuţie 7

Serviciul Financiar Administrativ

1+10

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

Director executiv 1

Primar

DIRECTOR EXECUTIV ŢECU CONSTANŢA

Şef Birou Juridic Resurse Umane Comunicare MARINESCU MEDINA CODRUŢA

Compartiment Informatica

2

Compartiment Audit Public Intern

1

  • Organigrama Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor