keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 60/30.03.2004 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 314/16.12.2003-privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A..

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 60/30.03.2004
pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 314/16.12.2003-privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A..


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 2601/2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.314/16.12.2003 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C.Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A.;
Avînd în vedere Hotărârea nr.3/07.01.2004 a Consiliului de Administraţie al S.C. "Colterm" S.A.;
Având în vedere adresa nr.SC2004 - 699/15.01.2004 a S.C. "Colterm" S.A.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit (i) şi (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.314/16.12.2003, privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C.Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A., astfel:
" Art.1 Se numeşte Consiliul de Administraţie la S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" în următoarea componenţă:
- PIŢURCĂ SIMU ION
- CÂRNU VASILE
- ŞTEFĂNESCU MIRCEA
- BUCUR RĂZVAN COSTIN
- FÂŞIE FLOARE
- SARACAN MARIŢA
- POPOV ZOIA MARIA"
Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.314/2003 rămân neschimbate.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Doamnei Popov Zoia Maria
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI