keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 298/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE INTERSECŢIE STR. GHE.LAZĂR - CAL.CIRCUMVALAŢIUNII

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 298/16.12.2003
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE INTERSECŢIE STR. GHE.LAZĂR - CAL.CIRCUMVALAŢIUNII


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 19182/04.11.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare intersecţie str.Gh.Lazăr - cal. Circumvalaţiunii",conform Proiectului nr. AP 0308 ,întocmit de S.C. AGHI PROIECT S.R.L., în valoare de 75.000.000 lei (fără TVA) ,cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea Studiului de Fezabilitate prevăzut la art.1. se face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat+anexa_modernizare_Gh.Lazar.pdf

România SE APROBA Judetul Timis PRIMAR, Primaria Timisoara Directia Edilitara dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2003- _________ din _____________

REFERAT Privind aprobarea studiului de fezabilitate

“MODERNIZARE INTERSECTIE STR. GHE. LAZAR – CAL. CIRCUMVALATIUNII ”

Directia Tehnica are în program întocmirea studiului de fezabilitate aferent obiectivului

de investitii “Modernizare intersectie str. Ghe. Lazar – cal. Circumvalatiunii”. Intersectia dintre str. Ghe. Lazar si cal. Circumvalatiunii este una dintre intersectiile

importante si încarcate din punctul de vedere al traficului rutier ale municipiului Timisoara. Calea Circumvalatiunii reprezinta traseul inelului 2, iar strada Ghe. Lazar este o artera de penetratie . Strada Gh. Lazar este cu 4 benzi de circulatie iar Calea Circumvalatiunii pe latura sudica are 4 benzi de circulatie si pe latura nordica 6 benzi de circulatie. Pe strada Gh.Lazar exista o linie de transport în comun cu troleibuzul, iar pe cal.Circumvalatiunii circula mai multe autobuze de interes local, pe fiecare ramura a intersectiei, exceptând cal. Circumvalatiunii nord exista alveole amenajate pentru statie.

În prezent intersectia este semaforizata, pe str. Gh.Lazar existând pe ambele ramuri benzi de viraj stânga cu insule de directionare amplasate central. Pe cal. Circumvalatiunii ambele ramuri au benzi de viraj dreapta-stânga însa lipsesc insulele centrale ceea ce face traversarea pietonilor dificila în conditii de securitate redusa. În orele de vârf cozile de asteptare se lungesc, vehiculele fiind obligate sa astepte mai multe cicluri de semaforizare pâna la traversarea intersectiei, marind gradul de poluare fonica si emisia de noxe chimice în zona. Din masuratorile efectuate în anul 2002 au rezultat valori de poluare care depasesc cu mult nivelele admise.

Din recensamintele efectuate reiese ca în intersectia existenta este necesara realizarea unei giratii semaforizate întrucât prin aceasta capacitatea intersectiei devine mai mare, creste gradul de siguranta a circulatiei atât pentru vehicule cât si pentru pietoni, se reduce gradul de poluare din zona, giratia permitând derularea traficului în toate directiile de mers.

Valoarea totala (inclusiv TVA) a investitiei “Modernizare intersectie str.Gh.Lazar – calea Circumvalatiunii” este estimata la 17.954.627 mii lei, reprezentând 461.748 euro.

Având în vedere faptul ca finantarea studiului de fezabilitate “Modernizare intersectie str.Gh.Lazar – cal. Circumvalatiunii” se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea investitiei mentionata anterior.

VICEPRIMAR, SEF SERVICIU R.P., Ing. DOREL BORZA Ing. ROMULUS KOMOZ

SEF BIROU I.T., AVIZAT JURIDIC, Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHIEVICI

ÎNTOCMIT,

Ing. GEORGETA SZABO

Anexa la Hotarârea nr._______/___________

“MODERNIZARE INTERSECTIE STR. GH.LAZAR – CAL.CIRCUMVALATIUNII”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Denumirea investitiei: “Modernizare intersectie str.Gh.Lazar – cal.Circumvalatiunii”

Amplasament: Municipiul Timisoara, zona de nord -vest

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Val oarea investitiei: 17.954.627 mii lei reprezentând 461.748 euro

Din care C + M 15.770.295 mii lei reprezentând 405.573 euro

Capacitati: Carosabil 7.410 mp

Trotuare si piste c iclisti 2.460 mp

Zone verzi 1.800 mp

Sef Serviciu R.P., Sef Birou Infrastr. Transporturi, Ing. Romulus KOMOZ Ing. Ioan GANCIOV Întocmit, Ing. Georgeta SZABO