keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 481/24.09.2013 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

24.09.2013

Hotararea Consiliului Local 481/24.09.2013
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 41904 din 11.09.2013 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 290/30.05.2013 - privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr.155 din 12.07.2010 şi a Hotărârii Guvernului nr.1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 290/30.05.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

APROB, PRIMAR

NICOLAE ROBU

Nr. posturi

Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 2 Director executiv adjunct S 3 II 3 Sef serviciu S 7 II 4 Şef birou S 7 I

18

5 Auditor S 2 I superior 6 Auditor S 0 I principal 7 Consilier S 9 I superior 8 Consilier S 7 I principal 9 Consilier S 4 I asistent 10 Consilier S 0 I debutant 11 Consilier juridic S 1 I superior 12 Consilier juridic S 2 I principal 13 Consilier juridic S 0 I asistent 14 Consilier juridic S 0 I debutant 15 Politist local S 7 I superior 16 Politist local S 6 I principal 17 Politist local S 31 I asistent 18 Politist local S 1 I debutant 19 Referent M 4 III superior 20 Referent M 1 III principal 21 Referent M 0 III asistent 22 Referent M 0 III debutant 23 Politist local M 63 III superior 24 Politist local M 71 III principal 25 Politist local M 38 III asistent 26 Politist local M 2 III debutant

249 267

C.1. Functii personal contractual conducere Grad 27 Sef serviciu S 1 II 28 Sef birou S 0 I

C.2. Functii personal contractual executie Treapta 29 Referent M 2 IA 30 Inspector de specialitate S 2 I A 31 Guard GM 52 32 Secretar - dactilograf M 1 IA 33 Arhivar M 1

34 Muncitor calificat (mecanic) GM 1 I 35 Ingrijitor GM 2

62 329 329

Număr total posturi 329

1. Funcţii publice 267 - de conducere 18 - de execuţie 249 2. Personal contractual 62 - de conducere 1 - de execuţie 58 - de deservire 3

Jr. DORU SPATARU

Director Executiv,

C.3. Functii contractuale de deservire

TOTAL FUNCTII PUBLICE

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

TOTAL GENERAL

DIRECTIA POLITIEI LOCALE A . Functii publice de conducere

Total functii publice de conducere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Directia Politiei Locale Timisoara Anexa Nr. ..... la H.C.L. nr. ............. / .......................

Nr. crt Denumirea funcţiei

B. Functii publice de executie

din care:

Total functii publice de executie

STAT DE FUNCŢII

Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute

  Atasament: Referat.pdf

  Cod FO 53-01, ver. 1

  ROMÂNIA

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

  Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

  Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

  Nr. 41904 din 11.09.2013 APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

  REFERAT

  privind modificarea �i aprobarea Statului de func�ii al Direc�iei Poli�iei Locale Timi�oara

  Având în vedere rezultatele examenului de promovare în clasă organizat în data de 29.08.2013 – proba scrisă şi 04.09.2013 – interviul, pentru functionarii publici din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată, studii universitare de licenţă în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.

  În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1), (2) din Ordinul nr. 1932 /2009 – privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici:

  ”(1) Promovarea funcţionarilor publici care au fost admişi la examenul de promovare în clasă se face prin transformarea postului pe care sunt încadraţi într-o funcţie publică de execuţie de grad profesional asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, cu stabilirea salariului în condiţiile prevăzute de Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. (2) Transformarea postului în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu se poate face într-o funcţie publică de auditor sau de consilier juridic. “;

  În baza prevederilor art.5 alin. 1) si 2) din Anexa nr. I – reglementări specifice functionarilor publici la Legea nr. 284/28 decembrie 2010, privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice:

  ,, (1) Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite. (2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior promovării în clasa “; Conform prevederilor: - art. 26 din Legea nr. 284/2010 lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu art. 2 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din O.U.G nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; - art. 2 din Legea nr. 285/ 2010, privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; - art. 1 alin. (1) �i (2) din O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată prin Legea nr. 182/2012;

  Cod FO 53-01, ver. 1

  - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/12.12.2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum �i unele măsuri fiscal- bugetare. Având în vedere considerentele expuse propunem următoarele modificări în structura func�iilor publice, ca urmare a promovării examenului de clasă, după cum urmează: - 2 (două) posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional superior în POLITIST LOCAL,

  clasa I, gradul profesional asistent. - 5 (posturi) de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în POLITIST LOCAL, clasa I,

  gradul profesional asistent. - 2 (două) posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în POLITIST LOCAL,

  clasa I, gradul profesional asistent. În cadrul organigramei Directiei Politiei Locale Timisoara, Compartimentul Logistic Administrativ nu are prevăzut în structură un post cu atribu�ii de administrare a patrimoniului. În vederea exercitării unui control eficient cu privire la modul de utilizare a resurselor materiale �i financiare ale institu�iei, întocmirii documenta�iei tehnico-economice pentru achizi�iile de echipament, armament, muni�ie, dotări specifice poli�iei locale, materiale consumabile, obiecte de inventar, a urmăririi contractelor de furnizare energie electrică, gaz, apă, telefonie, etc este necesar �i oprtun un post de inspector de specialitate IA, cu studii economice. În acest sens, propunem transformarea postului de guard - vacant din cadrul Serviciului Pază Obiective într-un post de inspector de specialitate IA �i mutarea acestuia la Compartimentul Logistic Administrativ, urmând ca numărul de posturi să fie de 53 la Serviciul Pază Obiective �i 9 posturi la Compartimentul Logistic Administrativ.

  De asemenea propunem transformarea unui post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional superior într-un post de consilier, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate �i Achizi�ii Publice, care va avea atribu�ii pe linie de achizi�ii publice. Precizăm că modificările propuse se încadrează în plafonul cheltuielilor de personal aprobat prin bugetul institu�iei �i nu impun cre�terea numărului de posturi. Având în vedere cele de mai sus, propunem modificarea �i aprobarea Statului de func�ii al Direc�iei Poli�iei Locale Timi�oara, conform anexei - parte integrantă din prezentul referat.

  Director Executiv, �ef Serviciu Resurse Umane, Jr. SPĂTARU DORU Jr. HADA IOAN Avizat juridic, C.J. BLAJIN MARIN