keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 502/25.11.2008 privind instituirea taxei pentru accesul publicului vizitator la Grădina Zoologică Timişoara

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 502/25.11.2008
privind instituirea taxei pentru accesul publicului vizitator la Grădina Zoologică Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 21951/06.10.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/29.06.2006 - privind finanţele publice locale, modificată;,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (d) şi alin. 4 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă taxa de acces la Grădina Zoologică Timişoara, astfel:
- 1 (un) leu pentru copii până la vârsta de 14 ani şi persoane cu handicap;
- 3 (trei) lei pentru adulţi;
- 5 (cinci) lei pentru familie compusă din doi adulţi şi un copil.Orice alt copil sau adult, va plăti conform taxei individuale stabilite mai sus.

Art.2: Veniturile obţinute vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a serviciului.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public pentru Administrarea Grădinii Zoologice şi Botanice.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Public pentru Administrarea Grădinii Zoologice şi Botanice;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR, SERVICIUL ADMINISTRARE Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU GRĂDINI ZOOLOGICE ŞI BOTANICE Nr. SC 2008 – 21951/06.10.2008

REFERAT privind instituirea taxei pentru accesul publicului vizitator la

Grădina Zologică Timişoara.

Grădina Zoologică a Municipiului Timişoara a fost redeschisă pentru public după o perioadă de timp în care au fost realizate numeroase lucrări de investiţii pentru amenajarea şi crearea de habitate, care să asigure condiţii de bunăstare a animalelor sălbatice aflate in captivitate. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timişoara de înfiinţare a Serviciului Public de Administrare a Grădinilor Zoologice şi Botanice nr. 587/19.12.2006, în subordinea primarului şi a regulamentului de ordine interioară, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciului se asigură din subvenţii de la bugetul local şi din venituri proprii.

Grădina Zoologică furnizează servicii cu scop educativ şi de agrement. Având in vedere cele enumerate mai sus, în conformitate cu prevederile

articolului 36, alin. 4, lit. c, respectiv art. 45 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, propunem aprobarea unei taxe de acces la grădina zoologică, cu următoarele tarife:

- 1 (un) leu pentru copii până la vârsta de 14 ani; - 3 (trei) lei pentru adulţi; - 5(cinci) lei pentru familie compusă din doi adulţi şi un copil. Orice alt copil

sau adult, va plăti conform taxei individuale stabilite mai sus. Taxa propusă este stabilită în corelaţie cu alte taxe aprobate de Consiliul judeţean la nivelul Municipiului Timişoara şi taxe stabilite de grădini zoologice din ţară.

Veniturile obţinute vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor curente de înteţinere şi funcţionare a serviciului.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

VASILE CIUPA SMARANDA HARACICU

ŞEF SERV. ADMIN. ZOO-BOTANIC, AVIZAT JURIDIC, MIHĂIŢĂ AFRENIE GABRIELA IOVA

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01, Ver. 1