keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 273/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "AMENAJARE STRADA HERCULANE"

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 273/06.06.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "AMENAJARE STRADA HERCULANE"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 - 9535 /18.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.364/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :" Amenajare strada Herculane".
In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE STRADA HERCULANE" de la valoarea 330.158 lei RON (97.775 euro) la valoarea 771.444,02 lei RON reprezentând 210.507,25 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_Herculane.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 9535 DIN 18.05.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Amenajare strada Herculane”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzii Herculane. Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin

Hotărârea nr. 364 din 10.12.2002 , având o valoare de 330.158 RON reprezentând 97.775 euro.

Consilierii municipali prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 au solicitat ca proiectantul acestui obiectiv să reactualizeze devizul general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

Toodată, în vederea realizării emisiunii de obligaţiuni, VMB PARTNERS consideră necesar ca investiţiile ce fac obiectul creditului, să aibă Studiul de Fezabilitate finalizat cu o dată cât mai recentă sau cu o actualizare recentă.

Ca urmare a actualizării investiţiei s-a ajuns la valoarea de 771.444,02 RON reprezentând 210.507,25 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare strada Herculane”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “AMENAJARE STRADA HERCULANE”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 9535 din 18.05.2006 intocmit de către Direcţia

Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:” AMENAJARE STRADA HERCULANE”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.364/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :” AMENAJARE STRADA HERCULANE”

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii :” AMENAJARE STRADA HERCULANE” de la valoarea 330.158 lei RON (97.775 euro ) la valoarea 771.444,02 lei RON reprezentând 210.507,25 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Deviz_general_-_Herculane.pdf

Lei (RON) Euro Lei (RON) Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenulu

2. 1.1.Obţinerea terenului 3. 1.2.Amenajarea terenului 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare oboectivului

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 8.000,00 2.258,74 8.000,00 2.258,74 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 16.168,41 4.565,03 16.168,41 4.565,03 10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 5.000,00 1.411,71 11. 3.5. Verificare proiect 646,74 182,60 646,74 182,60

3.6. Asistenţă tehnică , consultanta 25.869,46 7.304,04 25.869,46 7.304,04

12. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

13. 4.1. DO 1 Lucrări rutiere 646.736,44 182.601,06 646.736,44 182.601,06 14. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 646.736,44 182.601,06 646.736,44 182.601,06

15. Capitolul 5. Alte cheltuieli

16. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 22.635,78 6.391,04 22.635,78 6.391,04 17. 5.2. Comisioane, taxe etc

5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 3.346,86 944,96 0,00 0,00 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,7%) 4.685,61 1.322,94 0,00 0,00 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 3.233,68 913,01 0,00 0,00

18. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 35.121,05 9.916,16 0,00 0,00 20. TOTAL GENERAL 771.444,02 210.507,25 720.056,82 203.302,51 21. Din care C+M 669.372,22 188.992,10 0,00 0,00

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei

Amenajare Strada Herculane

Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Totală Supusă licitaţiei

Curs valutar (15 Mai 2006) 1 Euro = 3,5418 lei

Întocmit: S.C. DRUM PROIECT S.R.L.

3,5418 curs valutar ian 2006

ian.06