keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 272/25.06.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 272/25.06.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 16320/23.06.2015, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 193/08.05.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2015; Anexei nr. 2 - Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015; Anexei nr. 3 - Program Dezvoltare 2015.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 193/08.05.2015, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_3.pdf

ROMÂNIA Anexa 1a/1 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMA! a SC 2015- Nicdlae ROB Aula % PROGRAM DEZVOLTARE 2015 NICE INVESTITII N rectificare 3 HCL / mii lei ibuti PROGRAM KfW SURSE din care Asociatii PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent (ale inst. Credit Grant 2014 de Subordon| Kfw | KAW proprietar ate) 1 2 3 4 5 6 8 TOTAL GENERAL 175.092,17| 13.826,14 1.250,18| 10.906,30 1.479,60| 5.561,64 155.882,12 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 54.844.88| 11.300,86 478, 5.002,89 0,00| 5.561,64 44.263,24 LUCRĂRI NOI - B 53.574,65 0,00| 1.245,40) 3.113,41 0,00 0,00 49.215,84 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 66.672,64| 2.525,28 0,00) 2.790,00| 1.479,60 0,00 62.403,04 TOTAL GENERALE : 175.093,17| 13.826,14| 1.250,18] 10.506,30|;.1.475,60| 5.561,64 155.882,12 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 3.956,36 36,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.956,36 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.956,36 36,55 0.00 0.00 0,00 9,00 3.956,36 B. Lucrări noi 551,80 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 551,80 Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 551,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,80 JC.Dotări independente şi alte investiții 3.404.556 36.55 0.00 0.00 0.00 0,00 3.404,56 b. Dotări independente 2.343,00 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.343,00 Dotari directia Fiscala 463,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 463,00 Dotări Primărie 1.880,00 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.061,58 1.061,56 Sistern infogeografic de administrare a PMT 121,714 721,74 SF +CS pentru serviciul de arhivare electronica a documentelor aflate pe suport de hârtie 278,26 278,26 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 45,00 45,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT 16,56 16,56. Capitolul 54.02 Alte servicii publice enerale 475,00 475,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației 475,00 475,00 C. Dotări independente si alte investiții 475,00 475.00 b.Dotări independente 475,00 475,00 Dotări 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța 1.375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375,14 Page1 1 dl !

ibuți PROGRAM KV Contlbut SURSE din care PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a excedent Pa (ale inst. | Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KW proprietar] i ate) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 61.02.03.Ordine publică 1.375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| _0,00| 1.375,14 61.02.03.04 Poliţie locala 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) _0,00| 1.000,00 b.Dotări independente 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000, 0,00] 1.000,00 Dotari 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00) 0.00) 1.000,00 61.02.05. Protecţie Civilă 375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 375,14 C. Dotări independente şi aite investiții 375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,14 b. Dotări independente 375,14 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00| 0,00 375,14 Dotări 375,14 000) 0.00 0,00 0,00 000| 0,00 375,14 Capitolul 65.02 Învățământ 5.524,53| 111,59 0,00 0,00] 274,49 0,00 _0,00| 9.250,04 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 552 58 0.00 8.00 â00 000 000|: 000 582.58 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 592,58 0.00) 0.00 000| 000| 000| 000| 592,58 C.Dotări independente şi alte investiții 592,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,58 a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 100,00 Achizitie Gradinita PP14, str. Odobescu nr. 56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 b. Dotări independente 241,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00j 0,00 241,00 Dotari invatamant prescolar 241,00 000| 0,00 000| __a00| 000| 000| 241,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investitii 251,58 000| 0,00 0.00 0,00 0.00) 0,00 251,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 11 13,92 0,00 0.00 0,00 0,00 000) 0,00 13,92 energetic cladiri 112,74 000| 0.00 000| 000, 000| 000| 112,74 Audit energetic +tExpertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 111,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 27 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 13,92 65.02.04 Învățământ secundar 8.931,95] 111,59 0,00 0,00) 274,49 0,00) _0,00| 8.657,46 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 2.063,75 111,49 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.063,75 B. Lucrari noi 783,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 783,42 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 10,00, 0,00 0.00 0,00 0,00 000| 0,00 10,00 Reabilitare acoperis Gen.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara HCL 110/2015 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 100,00 Reabilitare acoperis Gen.nr. 19 HCL 215/2015 363,42 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 363,42 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 300,00 Ftajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui HCL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.280,33 111,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,33 b. Dotări independente 492,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,05 Za Page 2 i

ibuti PROGRAM KW SURSE din care a PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI re excedent sepia Pat (ale inst.| Credit | Grant 2014 Subordoni Kfw KW proprietar ate) î 0 1 2 3 4 5 & T Dotari 492.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00| 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 788,28| 11149, 000, 000| 000| _0,00| 0,00 DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. |Gen.30 Cartier Soarelui 160,00 000| 000| 000| 000| o] 0.00 DALI+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen.16 63,86 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 18,88 15,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Sala sport Sc.generala nr.7 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 53,85 49,98 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 33,76 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 20,37 16,61 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DALI+PT Eficientizare energetica Sc. Generala nr. 2 13,92 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00j 0,00 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 24 13,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DALI+PT Eficientizare energetica Se Generala nr. 25 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 Audit energetic cladiri 295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,10 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 6.868,20 0,10 0,00 0,00; 274,49 0,00 0,00 5.593,71 B. Lucrări noi 449,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 449,50 Construire corp 2 Lic. Teoretic N. Lenau, Zona Oituz, str. Popa Sapca nr.5 HCL 573/2014 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HOL 218/2015 199,50 000| 000| 000| 000| 000 000| 199,50 C. Dotări independente şi aite investiții 6.418,70 0,10 0,00 0,00| 274,49 0,00) 0,00) 6.144,21 a. Achiziţii imobile 3.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| _0,00| 3.000,00 Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 Contributi e Asociatii de proprietar i din care excedent 2014 Buget Stat PROGRAM KW SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) Credit Kfw Grant KRW BUGET LOCAL o 2 3 5 8 Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 b. Dotări independente 2.274,49 0,00 0,00 0,00 274,49 0,00 0,00 2.000,00 Dotari 2.274,49 0,00 0,00 000| 274,49 0,00 0,00) 2.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente iecti i iti 1.144,21 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.144,21 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KW) 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 (faza KW) 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 SF+PT Extindere corp Liceul G.Moisil, P-ta Balcescu nr.3 165,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 185,00 DALI+PT reabilitare acoperiş Lic. Silvic DALI+PT amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V. Ţepeş 23,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,88 DALI +PT reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.8 18.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C, Tehnic Regele Ferdinand 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii fa corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,56 PT Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă nr.5 154,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,01 DALI+PT Reabilitare, eficientizare energetică clădiri la Lic.cu program sportiv Banatul, str.Fc Ripensia 29 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SF +PT Extindere cantina cu camin si sala de sport la Lic. cu program spartiv Banatul, str. Ripensia nr.29 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 Audit energetic cladiri 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 400,00 Capitolul 66.02 Sănătate 32.838,60| 881,18 0,00; 7.790,00| 1.095,11 0,00| 0,00) 23.953,49 66.02.06 Spitale 32.708,60| 881,18 0,00, 7.790,00| 1.095,11 0,00j _0,00| 23.823,49 Page 4

ibuti PROGRAM KfW Contrbui SURSE din care i PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a excedent Pa (ale inst | Credit | Grant FOCAL 2014 Subordon Kfw KRW proprietar] ate) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 A. Lucrări în continuare 14.850,00 881,18 0,00| 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.850,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'din Timisoara „str. |, Nemoianu - Dr. L. Gabor, calt cu str. Braila HCL 124/2013 14.850,00 881,18 0,00; 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.850,00 B. Lucrări noi 3.802,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 000| 3.802,69 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str, Gh. Dima nr.5, HCL 591/2013 3.802,69 000| 0.00 0,00 0.00 000| 000| 3.802,69 C. Dotări independente şi alte investiții 14.055,91 0,00 0,00| 2.790,00| 1.095,11 000| _0,00| 10.170,80 b. Dotari independente 12.570,91 0,00 0,00| 2.790,00] 1.095,11 0,00| _0,00| 8.685,80 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu 5.862,00 000| 000| 2.790,00) 72,00 000| 000| 3.000,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 6.203,91 0,00 0.00 0,00| 1.023,11 000| 000| 5.180,80 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Peumoftiziologie Victor Babes 505.00 000) 0,00 0,00 000| 000| 000| 505,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.485,00 DALI +PT refunctionalizare cadire, din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 160,00 SF+PT Spital nou de Obstretică Ginecologie 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.00 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 150,00 000| 0.00 000) 000| 000| 150.00 DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.5 Timisoara 60,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0.00 60,00 DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 30,00 SF+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timişoara 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000, 0,00 100,00 13 TA Page 5 1 a

ibuti PROGRAM KW Contrbuti SURSE din care EI PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI as excedent a (ale inst. | Credit | Grant et 2014 Subordon Kfw KW proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si PI ftiziologie dr. V. Babes Timi: PUII IO FE. ISoara 250,00 000| 000| 000) 000| 000| 000| 250.00 SF+DALI+PT stație epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Spor de putere - Spital Clinic Municipal de Urgenta pentru Spitalul Odobescu, sectia de obstretica ginecologie (SCM) 350,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 350,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 130,00 C. Dotări independente şi alte investiții 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 b. Dotari independente 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Dotari aparatura medicala 130,00 000) 0,00 000| 000| 000| 000, 13000 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie | 2599804 378185, 000| 000| 11000| 000| 0,00) 25.878,04 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 2.697,55 0.00 0.00 0,00| 110,00 0,00 0,00 2.587,55 B. Lucrări noi 875.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 875,00 Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 HCL 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.822,55 0,00 0,00 0,00 119,00) 0,00 0,00 1.712,55 b. Dotări independente 1.507,55 0,00 0,00 0,00) 110,00 0,00 0,00 1.397,55 Dotări Teatrul German 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 800,00 Dotari Teatrul Maghiar 237,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 237,55 Dotari Filarmonica 470,00 0,00 0,00 0,00| 110,00 0,00) 0,00 360,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 315,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 315,00 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2 si B ale Palatului Culturii 180,00 0,00 0,09 0,90 0,00 0,00| 0,00 180,00 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 120,00 000| 0,00 000| _a00| 000| 000, 120,00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 67:02.05.01 Sport 12.875,00| 3.680,00 0.00 09,00 0,00 0,00 9,00| 12.875,00 A. Lucrări în continuare 10,797,00) 3.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 10.797,00 Page 6 N ! & O

Contributi PROGRAM KW e SURSE din care RER PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ra excedent "socati Pc (ale inst.| Credit | Grant FOCAL 2014 Subordon| Kfw SI proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 | 10797 00| 3.680,00 0,00 0,00 0,00 000| 000| 10.797,00 B. Lucrări noi 768,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000| 0.00 768.00 Cofinantare bazin de inot olimpic b-dul losif Bulbuca HCL 283/2009 10,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000| 0.00 10,00 Refunctionalizare si amenajari spatii la sala Constantin Jude HCL 151/2015 558,00 000| 0.00 0,00 000| 000| 000| 558,00 Construire bazin de inot 25 m - în municipiului Timişoara HCL 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0| 0,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investitii 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00) 1.310,00 Studii şi proiecte 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 SF +PT Construire 20 terenuri multifunctionale de minifotbalfbascheVhandbal 180,00 000| 0.00 0,00 000| 000| 000| 180,00 SF Complex turistic de agrement - tip 100,00 0,00) 0,00 0.00 0.00 000| 0,00 100,00 DA.L.I.+P.T.Reabilitare CT şi automatizarea instalaţiei de tratarea apei la bazin înot Complex Bega 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 30,00 + Poli 15.000 locuri e SF+PT Sala Polivalenta (18.000 locuri) 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000! 0,00 300,00 SF+PT Stadion (42.000 locuri) 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000, 0,00 300,00 SF +PT Stadion de 5000 de locuri 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 100,00 SF+PT Construire 4(patru) bazine - 25m- în cartierele municipiului Timişoara 300,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 300,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 10.415,49| 101,85) 0.00 000| 0,00, 000| 0,00) 10.415,49 B. Lucrări noi 9.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00] 9.910,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 2.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 000| 2.710,00 Amenajare pista skateboard în Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 2.200,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 2.200,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 000| 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 505,49 101,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,49 b. Dotări independente 129,80 89,30 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 129,80 Dotari Parcul Copiilor "ton Creanga” P 9 89,30 89,30| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 89,30 Dotari pentru sistemul infokhiosk cu ecran tectii la Gradina zoo 40,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0.00 40,50 Page 7

ibuti PROGRAM KfW Centributi SURSE din care NET! PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI as excedent sepia Pg (ale inst] Credit | Grant E CAL 2014 Subordon Kfw KW proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 375,69 12,55 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 375,69 Audit energetic cladiri Gradina Zoologica 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00, 0,00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 85,00 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie pu str. Holdelor Timisoara 37,20 000| 0.00 000| 000| 0,00, 0,00 37,20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 30,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00, 0.00 90,00 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 PISIE skateboard 1255) 1255) 0.00 00| 000; 0,00) 0,00 12,55 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.074,16 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00| 1.074,16 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 76,00 0,00 9,00| 0,00 0,00 0,00; 0,00 76,00 C. Dotări independente şi alte investiții 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 b. Dotări independente 76,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 76.00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 349,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| * 0,00 349,34 68.02.05.02 Asistenta sociala în caz de invaliditati 349,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j 0,00 349,34 B. Lucrări noi 307,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 307,84 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 307,84 000| 0,00 0.00 000| 000) 000| 307.84 C. Dotări independente şi alte investiții 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50. Dotări independente 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 35,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 6,00 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j 0,00 6,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 0,00 142,50 C. Dotări independente şi alte investiții 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 Dotări independente 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 142,50 Page 8

ibuti PROGRAM KfW Centru SURSE din care En PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI as excedent a ru (ale inst.| Credit | Grant FOCAL 2014 7 Subordon Kfw KW proprietar i ate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 142,50 0,09 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 142,50 68.02,15 Prevenire excluderii sociale 506.32 0.00 000 0.00 000 000 000 506 32 68.02.15.01 Ajutor social 239,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 239,00 C. Dotări independente şi alte investiții 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 239,00 b. Dotări independente 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 0,00 239.00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 239,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00| 0,00 239.00 68.02.1502 Cantine de ajutor social 267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 267,32 C Dotări independente şi alte investiții 267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,32 Dotări independente 267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 267,32 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 267,32 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 267,32 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 23.490,51| 1.028,12| 1.250,18| 3.116,30 200 5.561,64| 12,33) 13.550,06 70:02:03 Locuinţe 13.380,90|_ 0,00] 1.250,18] 3.116,30 0,00| 5.561,64) ' 12,33| 3.440,45 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 13.380,90 0,00| 1,250,18| 3.116,30 0,00| 5.561,64) 12,33) 3.440,45 A.Lucrări în continuare 5.785,54 0,00 478 2,89 0,00| 5.561,64, 12,33 203,80 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bi, 152 3,04 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00: Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 289 000 0.00 289 000 000 000 000 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 000 4174 000 000 000 000 000 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KRW) 5.777,87 0,00 0,00 0,00 0,00, 5.561,64) 12,33 203,90 B. Lucrări noi 5.903,81 0.00) 1.245,40| 3.113,41 0,00 0,00) _0,00| 1.545,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată 1 prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 1.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000| 000| 1.500,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 783,73 0,00) 222,49 556,24 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 443,02 0,00| 125,15 312,87 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 474.08 000| 13405 335.03 000 000 000 500 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 625,58 0,00) 177,30 443.28 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 19162 000 53 32 133 30 000 000 000 500 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 699.40 000| 19840 496.00 000 000 000 500 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 502,08 0,00| 142,03 355,05 0,00 0,00 0,00 5,00 Page 9

ibuti PROGRAM KfW ont SURSE din care e PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a excedent AL (ale inst.| Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KRW. proprietar| i ate) o 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 236,62 0,00 66,18] 165,44 0,00 0,00) 0,00 5.00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 447,68 0,00| 126,48) 316,20 0,00 0,00; 0,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.691,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691,55 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.691,55 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00, _0,00| 1.691,55 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 75,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc CB str. Polona nr.2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j 0,00 50,00 SF(actualizare) +PT Construire locuinte În Municipiul Timisoara 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 200,00 ic cladiri [Audit energetic cladiri 50,81 000| 000| oo0| 000) 000) 0.00 50,81 intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000; 0,00 200,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 86,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 900,00 Consultanta privind implementare , pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun.Timisoara 4,96 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00| 0,00 4.96 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6721 Asistenta tehnica la 72 imobile 57,57 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidroțehnice. 1.388,45 527,61 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.388,45 70.02.05.01 Alimentări cu apă 1.388,45 527,61 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 1.388,45 A. Lucrări în continuare 1.134,45 527,81 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 1.134,45 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie etlil, HCL 467/2010 606,84 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00) 0,00 606,84 Întregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 527,61 527,81 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 527,81 C. Dotări independente şi alte investiții 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 254,00 000| 0,00 0,00 000| 000) 000| 254,00 SF Fantana ornamentala Canal Bega 150,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 150,00 Page 10

Contributi PROGRAM KfW e SURSE din care i PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI te excedent Pa (ale inst. | Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KfW proprietar] i ate) 9 1 2 3 4 5 6 7 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 20,0a DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 DALI - Fantana Ornammentala Dacia 7,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 700 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 10,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00| 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 70.02.06. ltuminat public şi electrificări 3.919,47 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.919,47 A. Lucrări în continuare 2.833,06 76,01 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.833,06 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.042,20 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 000| 2.042,20 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 790,86 7601 0,00 0,00 0,00 000| _0,00 790,86 B. Lucrări noi 974,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974,19 PT + Executie reglementare instalatii electrice in raport cu extindere retea troleibuz Ghiroda - Timisoara HCL 450,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000| 0,00 450,00 Alimentare de siguranta cu energie elecirica a Pasajului Michelangelo HCL 829/2014 524,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,19 C. Dotări independente şi alte investiții 112,22 112,22 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 112,22 Studii şi proiecte 112,22 112,22 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 112,22 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de ilurninat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 11222 11222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11222 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării. comunale 4.801,69 312,28 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 4.801,69 A. Lucrări în continuare 155,14) 155,14 0,00 0,00 0,00 0,00| 0.00 155,14 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 155,14 155,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 B. Lucrări noi 220,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00) _0,00 220,00 Deviere canale de desecare zona Parc Industriat Freidorf HCL 364/2014 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 C.Dotări independente şi alte investiții 4.426,55 157,14 0,00 0,00 0,00 0,00| 000| 4.426,55 a. Achiziţii imobile 560,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 1 a Page 11 14 “Lai

ibuti PROGRAM KfW SURSE din care ati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI si excedent Asociat Du (ale inst. | Credit | Grant 2014 Subordon| Kfw KRW proprietari i ate) o 1 2 3 4 5 6 Z a Achizitii imobile - Exproprieiri pentru cauză de utilitate publică HCL 593/2014 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 b. Dotări independente 96,38 28,38 0,00 0,00 0,00 0,00) 9,00 96,38 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri situri, conform LMI 422/2010) 96,38 28,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,38 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.665,17) 123,76, 0,00 000| 000) 000| 000| 3.665,17 PUZ Director zona stadion 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 PUZ Director zona de agrement vest 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 PUZ director Complex Studentesc 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 70,00 000| 0,00 0,00 0.00 000, 0,00 70,00 PUZ Calea Şagului pentru zona sportiva si de agrement 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 224 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 224 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Consultanta, studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 200,00 000| 0.00 0.00 0,00 000| 000| 200,00 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate II) 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.200,00 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic " Corso” Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Național : 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Elaborare strategie de dezvoltare Cartier Kuncz 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 123.76) 123,76 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 123,76 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) elaborare si avizare 1.402,47 0,00 0,00 0.00 0,00 000| 0,00) 1.402,47 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 5.00 500 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.00 7 4 Page 12 V

ibuti PROGRAM KfW SURSE din care NE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a excedent sepia Past (ale inst. | Credit | Grant 2014 1 Subordon Kfw KW proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 Constituire capital social la societatea Start Afaceri T&D SRL HCL 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 600.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 81.02.06 Energie termică 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HOL 556/2006 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,09 600,00 Capitolul 84.02 Transporturi 75.769,83| 7.986,85 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00| 75.769,83 84.02.03 Transport rutier 75.769,83| 7.986,85 0,00 09,00 0,00 000| 0.00| 75.769,83 84.02.03.92 Transportul în comun 26.212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080) 26.212,92 B. Lucrări noi 1.000,00 0,00) 0,00 0,00 000| 0,00) _0,00| _1,000,00 Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supratorană (RATT) HCL 1,000,09 000) 000| 000, ooo| 0,00) 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi aite investiții 25.212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00) _0,00| 25.212,92 b.Datări independente 24.256,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 24.256,74 Maşini, echipamente si mijloace de transport 24.156,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 24.156,74 /Aitobuze articulate (30 buc.) + Autocar 8.156,74) 1.987,00) 0,00 0,00 000| 005| 000| 8.156,74 Reabilitare tramvaie |__15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 15.000,00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00; Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 100,086: Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 100.00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 956,18, 0,00, 0,00 000| 000| 000| 000| 956,18 SF(actualizare;+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5.00 000| 0,00 0,00 000| 000| 0,00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în icipiul Timi. „A 14, Bv, Cetății municipiul Hralşoara, traseul 4, Bv. Cetăți 5,00 000| 000| 000) 000| 000| 0,00 5,00 SF(actualizare)tPT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanesiilor 5,00 000| 0.00 000| 000| 000| 0,00 5,00 Page 13 1 E 1 VI

ibuti PROGRAM KfW SURSE din care ar PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI as excedent Pa (ale inst.| Credit | Grant 2014 7 Subordon Kfw KRW. proprietar ate) o 1 2 3 4 5 5 T SF(actualizare)tPT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe, Adam 5.00 000| 0,00 000| 0,00) 000| 0.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 50 00 00 5,00 0,00 0,00 0,00 Ă A SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transpart (IC-ITS) 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+losefin) 5000 000 000 000 000 000 000 Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizării de piste pentru biciclete şi zone pietonale 50,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000| 0,00 SF+CF Extindere linie cale Mosniţa 416,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT Extindere linie cale Mosnita 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara" situat în str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 1.217,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00) 7.217,03 B. Lucrări noi 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.200,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 000; 5.000,00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000| 000| 1000.00 Consolidare Podul Eroilor HCL 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000) 0,00 100,00 Consolidare Podul Ştefan cel Mare HCL 100.00 0.00 0.00 09.00 0.00 000 000 100.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.017,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.017,03 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.017,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 000 1.017,03 4 Page 14 LT LU

ibuti PROGRAM KAW SURSE din care i PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI rit excedent Asociati Pa (ale înst.| Credit | Grant FOCAL 2014 Subordon Kfw KW proprietar ate) i o 1 2 3 4 5 6 7 5 SF+PT Pasaj Jiul 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 9,00 55,20 SF+PT Pasaj Popa Sapca 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 55,20 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 000| 0.00 0,00 0,00 000| 0,00 55,20 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 4827 000 000 000 000 000 000 4827 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare s6 70 000 000 000 om 500 000 5670 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 7300 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 73.00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135.00 50 000 000 000 0.00 000 135 00 DALI+PT Pod Metalic - Ady E od Meialic - Ady Endre 20.00 000, 0,00 000| 000| 000| 0.00 20.00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 000| 0,00 0.00 000| 000| 0,00 20.00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 19,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 19,46 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 271.00 000 000 000 000 000 000 27100 Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Slavici Polona 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 80,00 SF+PT Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piața Victoriei) 128,00 000| 0,00 000| 000, 000| 000| 128.00 84.02.03.03 Străzi 42.339,88| 5.99985| 0.00 0,00 000| 000| 000| 42.339,88 A. Lucrări în continuare 18.689,69| 5.980,92) 0,00 000 000| 000| 000| 18.589,69 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 6.626,14) 472,19 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00) 6.626,14 AI jare Zona C lui HCL menajare Zona Campului HCL 39/2011 107682] _120,00| 0,00] 0,00 000| 000| 000| 1.076,82 Amenajare str . Gh. Cotoşman HCL 41/2011, HCL 256/2012 77245) 714,26 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 772,45 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 19/2010 388679) 25.96 0,00 0,00 0.00 000| 000| 3.886,79 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 1645 000 000 000 000 000 000 1645 Arnenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 131104) 838,65, 000| 000, 000) 000| 000) 131104 Drum de legatura C. Buziasuiui - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 5.000.00| 3.809.856 000 0.00 0.00 000 0.00 5.000.00 B. Lucrări noi 21.828,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 21.828,40 Page 15

ibuti PROGRAM KfW Centru SURSE din care pr PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI n excedent Asociatii Pat (ale inst.| Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KRW proprietar] i ate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 Exindere la 4 benzi str. Prof, Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 7.235,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.235,40 Amenajare legatura intre str. Constructorilor - îl. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor HCL 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000) 0.00 100,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 3.000,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00. Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Tarontalului-C. Aradului HEL 1.154,50 Doo) 0.00 000| 000| 0,00) 000) 1.154,50 PT+Executie Sistematizare str, Versului HCL 654,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00) 0,00 654,50 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 10,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000| 0,00 10,00 Amenajare drum de legatura între Calea, Moşniţei şi DC 149 HCL 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Amenajate inel IV, sector str. Macin-str, Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 4.000,47 0.00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00) 4.000,47 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL /2009, HCL 200/201 261/2009, o 1 1.024,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024,13 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL -8212009, HCL 199/2014 1.299,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299,40 C. Dotări independente şi alte investiții 1.821,78 18,93 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.821,79 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente 1.821,79 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821,79 te studii şi proiecte 158.65 000| 000| 000| 000| 000) 000| 158.65 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra bica din Mun. Timi: PDS CIA UN | 55.53 000| 0,00 000| 000| 000| 0.00 55.53 SF+PT inel IV tronson Solventul Dambovita, inclusiv Pod te Bi OSI oC peste 200,90 000| 000| 000| 000) 000| 000| 200.00 SF +PT Inel IV giratia P-ta Domasneanu - C. Lugojului, inclusiv Pod te Bi SOIUL, TIS OG peste Sega 200,00 00| 000) 000| 000| 000| 000| 200.00 SF Sistematizare strada Versului 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 Page 16

ibuti PROGRAM KfW SURSE din care Asociatii PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent (ale inst. | Credit | Grant 2014 de Subordon| Kfw | KW proprietar ate) 0 3 5 SF+PT Realizare parcari in Municipiul Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea Gibony, str, Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT str. Chimistilor SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresa! C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+ PT Extindere la 4 benzi sir, Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. Mosşnitei şi DC 149 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT Modernizare strada Strandului SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECȚOR DEZVOLTARE Smaranda HARACICU Aurşiid SUNE / _ / Întocmit, 7 21 CONSILIER SERVICIUL PFLRN /W Luminiţa TOMA Page 17

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII aj * DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoyedIput yeqosde ue1501d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 289.741,55 -2.297,55 287.444,00 I. VENITURI CURENTE 00.02 270.582,92 -2.297,55 268.285,37 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 270.582,92 -2.297,55 268.285,37 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,29 0,00 1.737,29 Venituri din proprietate 30.10 1.737,28 0,00 1.737,29 Venituri din concesiuni si închirieri 30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din proprietate WHO | O 30.10.50 316,73 0,00 316,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o 00.09 268.845,63 -2.297,55 266.548,08 Venituri din dobanzi o pd 31.10 5,00 0,00 6,00 Alte venituri din dobânzi —_ = 31.10.03 6,00 0,00 5,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati N _ 33.10 262.515,04 -2.297,55 260.217,49 Taxe si alte venituri in invatamant m - 33.10.05 6.801,81 0,00 5.801,81 Venituri din prestari de servi = 33.10.08 2.924,42 0,00 2.924,42 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine m _ 33.10.14 15.452,68 0,00 15.452,68 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa o e 33.10.16 81,49 3,00 81,49 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare = << 33.10.17 282,00 0,00 282,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive o = 33.10.19 633,90 0,90 633,90 Venituri din cercetare ez) = 33.10.20 210,00 0,90 210,0 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate o N 33.10.21 183.832,46 -2.297,55 181.534,91 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat — N 33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatati 22 33.10.31 6.635,00 0,00 6.635,00 Venituri din contractele incheiate cu instii e de medicina legala 23 33.10.32 2.338,00 0,00 2.338,00 Alte venituri din prestari de servi 24 33.10.50 5.216,28 0,00 6.216,28 Pag. 1/11

DENUMIREA INDICATORILOR pUBI po3 po3 yeqoide ejuonţut weJBo1d Venituri din taxe administrative, eliberari permise 25 34.10 16,00 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 26 34.10.50 16,00 0,00 16,00 Diverse venituri 27 36.10 5.378,92 0,00 5.378,92 Alte venituri 28 36.10.50 5.378,92 0,00 5.378,92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 29 37.10 929,67 0,00 929,67 Donatii si sponsorizari 30 37.10.01 284,12 0,00 284,12 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 31 37.10.03 -467,15 1.012,45 -1.479,60 Varsaminte din sectiunea de functionare 32 37.10.04 467,15 1.012,45 1.479,60 Alte transferuri voluntare 33 37.10.50 645,55 0,00 645,55 IV. SUBVENTII 34 - 00.12 10.877,80 0,00 10.877,80 Subventii de la alte administra' 35 43.10 10.877,80 0,00 10.877,80 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 36 43.10.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santati 37 43.10.14 8.685,80 0,00 8.685,80 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 38 43.10.16 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele focale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 39 43.10.16.01 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume aicoate de ia bugetul local 40 43.10.22 500,00 0,00 500,00 Sume alcoate de ia bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 41 43.10.22.02 500,00 0,00 500,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 42 45.10 8.280,83 0,00 8.280,83 Fondul European de Dezvoltare regionala 43 45.10.01 5.280,83 0,00 8.280,83 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 44 45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83 TOTAL CHELTUIELI 45 289.741,55 -2.297,55 287.444,00 CHELTUIELI CURENTE 46 01 278.853,80 -3.310,00 275.543,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47 10 108.579,56 0,0 108.579,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 48 20 161.335,86 -3.310,00 158.025,86 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 49 56 8.305,83 0,00 8.305,83 Pag.2/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod yeqoide we1601q ejusnyuţ TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 51 59 392,35 0,00 392,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 10.887,95 1.012,45 11.900,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 10.887,95 1.012,45 11.900,40 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 54 50.10 5.204,35 0,00 5.204,35 Alte servicii publice generale 55 54.10 5.204,35 0,00 5.204,35 CHELTUIELI CURENTE 56 01 4.729,35 0,00 4.729,35 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 57 10 2.563,35 0.00 2.563,35 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 58 20 2.166,00 0,00 2.166,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 70 475,00 0,00 475,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 71 475,00 0,00 475,00 Din total capitol publice comunitare de evidenta a persoanelor 61 54.10.10 5.204,35 0,00 5.204,35 Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 62 64.10 284.537,20 -2.297,55 282.239,65 Invatamant 63 65.10 26.736,79 0,00 26.736,79 CHELTUIELI CURENTE 64 01 26.482,30 0,00 26.462,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 4.129,88 0,00 4.129,88 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 66 20 21.905,06 0,00 21.905,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 67 57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 68 39 187,35 0,00 187,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 69 70 274,49 0,00 274,48 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 274,49 0,00 274,48 Din total capitol invatamant prescolar si primar 71 65.10.03 13.979,24 0,00 13.979,24 Invatamant prescolar 72 65.10.03.01 11.135,66 0,00 11.135,66 Invatamant primar 73 65.10.03.02 2.843,58 0,00 2.843,58 Invatamant secundar 74 65.10.04 7.890,95 0,00 7.890,95 Invatamant secundar inferior 75 65.10.04.01 1.453,78 0,00 1.453,78 Invatamant secundar superior 76 65.10.04.02 6.054,69 0,00 6.054,69 Pag.3/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei poz J03EDIPUI POD yeqoude invatamant profesional 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 Invatamant postliceal 78 65.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 Servicii auxiliare pentru educatie 79 65.10.11 3.289,30 0,00 3.289,30 internate si cantine pentru elevi 80 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 Sanatate 81 66.10 254.735,41 -2.297,55 252.437,86 CHELTUIELI CURENTE 82 01 244.706,95 -3.310,00 241.396,95 ÎTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 83 10 101.456,32 0,00 101.456,32 TITLUL i BUNURI SI SERVICII 84 20 134.739,80 -3.310,00 131.429,80 Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 85 58 8.305,83 0,00 8.305,83 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 86 59 205,00 0,00 205,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 70 10.028,46 1.012,45 11.040,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 88 71 10.028,46 1.012,45 11.040,91 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 89 66.10.06 254.735,41 -2.297,55 252.437,86 Spitale generale 90 66.10.06.01 254.735,41 -2.297,55 252.437,86 Cuitura, recreere si religie 91 67.10 2.585,00 0,00 2.585,00 CHELTUIELI CURENTE 92 01 2.475,00 0,00 2.475,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 93 10 430,00 0,00 430,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 94 20 2.045,00 0,00 2.045,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 70 110,00 0,00 110,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 96 71 110,00 0,00 110,00 Din total capitol Servicii culturale 97 87.10.03 2.585,00 0,00 2.585,00 institutii publice de spectacole si concerte 98 67.10.03.04 1.735,00 0,00 1.735,00 Case de cultura 99 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 100 68.10 480,00 0,00 480,00 CHELTUIELI CURENTE 101 01 480,00 0,00 480,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 102 20 480,00 0,00 480,00 Pag. 4/11

DENUMIREA INDICATORILOR po3 103BDIpUt pOI uie16014 Bjuengul CHELTUIELI DE CAPITAL 103 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitot Asistenta acordata persoanelor in varsta 104 68.10.04 480,00 0,00 480,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 105 58.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 106 68.10.05.02 0,00 0,00 0,90 Asistenta sociala pentru familie si copii 107 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 108 96.10 0,90 0,00 0,00 REZERVE 108 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 110 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 111 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 270.547,77 -3.310,00 267.237,77 TOTAL VENITURI 00.01 270.547,77 -3.310,00 267.237,T7 1. VENITURI CURENTE 00.02 270.115,77 -3.310,00 266.805,77 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 270.115,77 -3.310,00 266.805,77 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,29 0,00 1.737,28 Venituri din proprietate 30.10 1.737,28 0,00 1.737,28 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,58 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice |N 30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din proprietate i) 30.10.50 316,73 0,00 316,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o = 00.09 268.378,48 -3.310,00 265.068,48 Venituri din dobanzi — —_ 31.10 5,00 0,00 6,00 Alte venituri din dobânzi N bn 31.10.03 6,00 0,00 6,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati n — 33.10 262.515,04 -2.297,55 260.217,49 Taxe si alte venituri in invatamant << 33.10.05 6.801,81 0,00 6.801,81 Venituri din prestari de servicii wo pad 33.10.08 2.924,42 0,00 2.924,42 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine o = 33.10.14 15.452,68 0,00 15.452,68 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa n = 33.10.16 81,49 0,00 81,49 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare mo ba 33.10.17 282,00 0,00 282,00 Pag.5/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POS yeqosde we16o1d BJUonul Je2yyoa1 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.18 633,90 0,90 633,90 Venituri din cercetare 20 33.10.20 210,00 0,00 210,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 21 331021 183.832,46 -2.297,55 181.534,91 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 22 33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 Venituri din contractele incheiate cu direci Ministerului Sanatatii de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 23 33.10.31 6.635,00 0,00 6.635,00 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 24 33.10.32 2.338,00 0,00 2.338,00 Alte venituri din prestari de serv i alte activitati 25 33.10.50 6.216,28 0,00 6.216,28 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 26 34.10 16,00 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 27 34.10.50 16,00 0,00 16,00 Diverse venituri 28 36.10 5.378,92 0,00 5.378,92 Alte venituri 29 36.10.50 5.378,92 0,00 5.378,92 Transferuri voluntare, aitele decat subventiile 30 37.10 462,52 -1.012,45 549,93 i sponsorizari 31 37.10.01 284,12 0,00 284,12 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri prop subventii 32 37.10.03 -467,15 -1.012,45 -1.479,60 Alte transferuri voluntare 33 37.10.50 645,55 0,00 645,55 IV. SUBVENTII 34 00.12 432,00 0,00 432,00 Subventii de fa alte administratii 35 43.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 36 43.10.10 432,00 0,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 37 270.547,77 -3.310,00 267.237,77 CHELTUIELI CURENTE 38 01 270.547,77 -3.310,00 267.237,17 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 39 10 108.579,56 0,00 108.579,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40 20 161.335,86 -3.310,00 158.025,86 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 41 57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 42 59 392,35 0,00 392,35 Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43 50.10 4.729,35 0,06 4.729,35 Alte servicii publice generale 44 54.10 4.729,35 0,00 4.729,35 CHELTUIELI CURENTE 45 01 4.729,35 0,00 4.729,35 Pag.6/11

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 Joyeaipul pod yeqoude weibo1g EJUon UI yeoynoa1 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.563,35 0,00 2.563,35 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 47 20 2.186,00 0,00 2.186,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 48 54.10.10 4.729,35 0,00 4.729,35 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 49 64.10 265.818,42 -3.310,00 262.508,42 invatamant 50 65.10 26.462,30 0,00 26.462,30 CHELTUIELI CURENTE 51 01 26.462,30 0,00 26.462,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 52 10 4.129,88 0,00 4.129,89 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 53 20 21.905,06 0,00 21.905,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 54 57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 55 59 187,35 0,00 187,35 Din total capitol invatamant prescolar si primar 56 85.10.03 13.979,24 0,00 13.979,24 invatamant prescolar 57 65.10.03.01 11.135,66 0,00 11.135,66 invatamant primar 58 85.10.03.02 2.843,58 0,00 2.843,58 invatamant secundar 59 65.10.04 7.816,46 0,00 7.616,46 invatamant secundar inferior 60 65.10.04.01 1.453,78 0,00 1.453,78 invatamant secundar superior 61 65.10.04.02 5.780,20 0,00 5.780,20 invatamant profesional 62 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 invatamant postliceal 63 65.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 Servicii auxiliare pentru educatie 64 65.10.11 3.289,30 0,00 3.289,30 Internate si cantine pentru elevi 65 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 Sanatate 66 66.10 236.401,12 -3.310,00 233.091,12 CHELTUIELI CURENTE 867 01 236.401,12 -3.310,00 233.091,12 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 68 10 101.456,32 0,00 101.456,32 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 69 20 134.739,80 -3.310,00 131.429,80 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 70 59 205,00 0,00 205,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 71 66.10.06 236.401,12 -3.310,00 233.091,12 Pag. 7/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeolpul pod yeqoide weiBo1q Bjuonțul WeJBoJd Spitale generale 66.10.06.01 236.401,12 -3.310,00 233.091,12 Cultura, recreere si religie 73 87.10 2.475,00 0,00 2.475,00 CHELTUIELI CURENTE 74 01 2.475,00 0,00 2.475,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75 10 430,00 0,00 430,00 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 76 20 2.045,00 0,00 2.045,00 Din total capitol Servicii culturale 7” 67.10.03 2.475,00 0,00 2.475,00 Institutii publice de spectacole si concerte 78 67.10.03.04 1.625,00 0,00 1.625,00 Case de cultura 79 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 80 68.10 480,00 0,00 480,00 CHELTUIELI CURENTE 81 01 480,00 0,90 480,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 20 480,00 0,00 480,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 83 68.10.04 480,00 0,00 480,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 84 58.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 85 58.10.05.02 0,00 0,00 4 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 86 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 87 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 88 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 85 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 90 99.10 0,06 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 19.193,78 1.012,45 20.206,23 TOTAL VENITURI 00.01 19.193,78 1.012,45 20.206,23 i. VENITURI CURENTE 00.02 467,15 1.012,45 1.479,60 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 467,15 1.012,45 1.479,60 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.08 467,15 1.012,45 1.479,60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 467,15 1.012,45 1.479,60 Varsaminte din sectiunea de functionare [om Vom 37.10.04 467,15 1.012,45 1.479,60 Pag.8/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 1ojeoIPUI POI yeqoude wue1fo1y Bjuenul weJBoid IV. SUBVENTII 00.12 10.445,80 0,00 10.445,80 Subventii de la alte administrații 43.10 10.445,80 0,00 10.445,80 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 43.10.14 8.685,80 0,00 8.685,80 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate "m 43.10.16 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 12 43.10.16.01 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume alcoate de la bugetul local 13 43.10.22 500,00 0,00 500,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 14 43.10.22.02 500,00 0,90 500,00 Sume FEN postaderare in contul platitor efectuate 15 45.10 8.280,83 0,06 5.280,83 Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.10.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 17 45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83 TOTAL CHELTUIELI 18 19.193,78 1.012,45 20.206,23 CHELTUIELI CURENTE 18 01 8.305,83 0,00 8.305,83 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 56 8.305,83 0,00 8.305,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 10.887,95 1.012,45 11.800,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 22 71 10.887,95 1.012,45 11.900,40 Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 23 50.10 475,00 0,00 475,00 Alte servicii publice generale 24 54.10 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI CURENTE 25 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 475,00 0,00 475,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 27 71 475,00 0,00 475,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 28 54.10.10 475,00 0,00 475,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 29 84.10 18.718,78 1.012,45 18.731,23 invatamant 30 65.10 274,48 0,00 274,49 CHELTUIELI CURENTE 31 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 70 274,49 0,00 274,49 Pag.9/11

DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 po3 yeqoide ejuențul Ue1boid TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 274,49 0,00 274,49 Din total capitol invatamant prescolar si primar 34 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 35 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 36 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 37 65.10.04 274,49 0,00 274,49 invatamant secundar inferior 38 865.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 38 55.10.04.02 274,49 0,00 274,49 Invatamant profesional 40 55.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 41 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 42 65.10.11 0,00 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi 43 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 66.10 18.334,28 1.012,45 19.346,74 CHELTUIELI CURENTE 45 01 8.305,83 0,00 8.305,83 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 46 56 8.305,83 0,00 8.305,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 47 70 10.028,46 1.012,45 11.040,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 71 10.028,46 1.012,45 11.040,91 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 49 56.10.06 18.334,29 1.012,45 19.346,74 Spitale generale 50 866.10.06.01 18.334,29 1.012,45 19.346,74 Cultura, recreere si religie 51 67.10 110,00 0,00 110,00 CHELTUIELI CURENTE 52 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 110,00 0,00 110,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 54 71 110,00 0,00 110,00 Din total capitol Servicii culturale 55 67.10.03 110,00 0,00 110,00 institutii publice de spectacole si concerte 56 67.10.03.04 110,00 0,00 110,00 Case de cultura 57 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Pag. 10/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 yeqosde POD Bjuonţul Jeoynos1 uesfioid Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 59 97.10 0,00 0,06 0,00 EXCEDENT 60 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 61 99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU Pag. 11/11 E. SEF BUGET,

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET NICOFABROPU Nr. SC2015- /6 2.20 1-25 .06.2015 ( j REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2015 Având în vedere: - Referatul Directiei Secretariat General cu nr. SC 2015 — 16287/22.06.2015, pentru includerea in lista de investitii pentru realizarea studiului de fezabilitate a obiectivului „serviciul de arhivare electronica a documentelor aflate pe suport pe hartie”; - Referatul Serviciului Energetic din cadrul Directiei Tehnice cu nr. SC 2015 — 16191/19.06.2015, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 81.02 „Combustibili si energie”, titlul IV — Subventii; - Referatul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, cu nr. SC 2015 — 16146/19.06.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.01 „Sport”, titlul II — Bunuri si Servicii; - Adresa Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu numarul SC 2015 — 15924/17.06.2015, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 61.02.05 „Protectie Civila”, titlul XI — Active nefinanciare, respectiv de diminuare a valorii prevazute la titlul II — Bunuri si servicii; - Adresa cu FN/22.06.2015 a Directiei Politiei Locale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.02 „Ordine publica”, titlul II — bunuri si servicii; - Referatul FN al Directiei Urbanism, de disponibilizare a sumelor prevazute de la cap. 51.02 „Autoritati executive”; - Adresa Directiei de Asistenta Sociala Comunitara cu nr. 2856/16.06.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02 "Asistenta Sociala”, titlul Il — Bunuri si Servicii; - Referatul nr. 4513/17.06.2015 al Spitalului Victor Babes, de diminuare a sumei prevazute la cap. 66.10 „Sanatate”, titlul II — bunuri si servicii; - Adresa Directiei Fiscale cu nr. 158671/18.06.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul Il — Bunuri si servicii; - Adresa Directiei de Mediu cu nr. SC 2015 — 14378/05.06.2015, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere Spatii Verzi”, titlul II — Bunuri si servicii; - Adresa nr. 4908/08.06.2015 a Centrului Social de Urgenta ptr. Persoanele fara Adapost, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02.15.02 „Cantine de Ajutor Social”, titlul II — bunuri si servicii; - Adresa FN a Serviciului Resurse Umane, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul II — Bunuri si Servicii, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la cap.66.02.08 „Medicina Scolara”, titlul II — bunuri si servicii; - Referatul nr. 14103/28.05.2015, al Biroului Tehnic, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.02 „Sanatate”, titlul II — bunuri si servicii; - Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2015 — 14098/28.05.2013, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul II — bunuri si servicii;

- Adresa Serviciului Financiar cu nr. SF 1521/18.06.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul II — bunuri si servicii, respectiv de redistribuire a sumei prevazute la pozitia 59 „Burse”, intre trimestre; - Adresa Casei de Cultura cu nr. 971/20.05.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul IN — bunuri si servicii; - Adresa nr. 436/19.06.2015 a Serviciului de Ajutor Maltez, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02 „Asistenta Sociala”, titlul 51 — Transferuri; - Adresa nr. 227118/22.06.2015 a Directiei de Evidenta a Populatiei, de modificare a pozitiilor din Lista „Alte cheltuieli de investitii”, la cap. 54.10 „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor ”, dotari independente si alte investitii; - Adresa FN a Spitalului Clinic Municipal, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 66.10 „Sanatate”, titlul XI — active nefinanciare; - În urma analizei executiei de casa, s-au constatat venituri suplimentare, conform anexei nr. 1 „Buget local”; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.l, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit, c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 „Bugetul de Venituri Proprii”, anexei nr. 3 „Program Invetitii 2015”. DIRECTOR ECONOMIC, pt. SECRETAR 1 SMARANDA HARACICU SIMONA DRAGOI i A a Îi pf f pf j SEF SERVICIU BUGET, STELIAMNA STANCIU A a 5 AVIZAT JURIDIC, _ 7) ÎI i. Cod FP 53 - 01, Ver.

Atasament: ANEXA_1_CU_AMENDAMENT.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Cl) A MENNANMC NT Hotarârea Nr. „m. DENUMIREA INDICATORILOR puei pod Jeqoide BIuUanIyuj ECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1.046.103,48 30.105,00 1.076.208,48 VENITURI PROPRII 48.02 454.268,64 31.106,10 485.374,74 1. VENITURI CURENTE 00.02 627.203,68 30.849,17 658.052,85 A. VENITURI FISCALE 00.03 589.876,24 29.450,53 619.326,77 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 302.569,64 22.631,72 325.201,36 /A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 6.618,70 1.027,88 7.646,59 impozit pe profit 01.02 6.618,70 1.027,89 7.646,58 Impozit pe profit de la agentii economici — [NM t IO GOI 01.02.01 6.618,70 1.027,89 7.646,59 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE m 00.06 295.334,22 21.475,61 316.809,83 impozit pe venit o = 03.02 10.157,90 263,11 10.421,01 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal — — 03.02.18 10.157,90 263,11 10.421,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N — 04.02 285.176,32 21.212,50 306.388,82 Cote defalcate din împozitul pe venit m a 04.02.01 266.437,32 21.212,50 287.649,82 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale <+ = 04.02.04 18.739,00 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 0 ni 00.07 616,72 128,22 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital V _ 05.02 616,72 128,22 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = 05.02.50 616,72 128,22 744,94 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE o = 00.09 82.763,92 6.016,46 88.780,38 impozite si taxe pe proprietate an i 07.02 82.763,92 6.016,46 88.780,38 impozit pe cladiri o n 07.02.01 68.769,28 3.857,98 72.627,26 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR po3 po) yeqoide ure16oJg Bjuengul WeJfo1d impozit pe cladiri - PF 21 07.02.01.01 22.314,24 1.292,32 23.608,56 impozit pe cladiri - PJ 22 46.455,04 2.565,66 49.020,70 Impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.366,60 1.827,68 11.194,28 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.088,01 700,00 4.788,01 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.991,24 1.071,88 6.063,12 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 287,35 55,80 343,15 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 4.513,60 325,91 4.839,51 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 114,44 4,89 119,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 202.952,20 387,55 203.339,75 Sume defalcate din TVA 30 11.02 173.504,00 164,00 173.668,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiel oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti r descentralizate ia nivelul comunelor, 31 11.02.02 171.732,00 164,00 171.896,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 688,52 77.15 766,27 Taxe hoteliere 34 12.02.07 688,52 77,75 766,27 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 772,92 0,47 773,39 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 275,88 0,47 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 27.986,76 145,33 28.132,0$ Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 23.669,72 142,89 23.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 13.314,76 0,00 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 10.354,98 142,89 10.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,28 244 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.316,76 0,00 4.316,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 1.590,48 414,80 2.005,28 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 1.590,48 414,80 2.005,28 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 1.590,48 414,80 2.005,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 37.327,44 1.398,64 38.726,08 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 18.961,76 1.038,50 21.000,26 Pag.2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Joyeolpul po) Jeqosde Venituri din proprietate 49 30.02 19.848,20 1.038,50 20.986,70 Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 50 51 30.02.05 30.02.05.30 18.348,20 18.348,20 1.038,50 1.038,50 19.386,70 19.386,70 Venituri din dividende 52 30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 30.02.08.02 1.800,00 0,00 1.600,00 |Venituri din dobanzi 54 31.02 13,56 0,06 13,56 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 00.14 17.365,68 360,14 17.725,82 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 248,72 9,50 258,22 Venituri din prestari de servicii 58 33.02.08 1,00 0,25 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 237,16 6,74 243,90 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubi 60 33.02.28 10,56 2,51 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 2.921,12 218,50 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.921,12 218,50 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 10.081,05 0,13 10.081,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 10.050,61 0,00 10.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 35.02.01.02 10.050,61 0,00 10.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 35.02.02 0,12 0,13 0,25 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 87 35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 69 36.02 3.864,79 132,01 4.096,80 Taxe speciale 70 36.02.06 3.027,24 21,19 3.048,43 Alte venituri 71 36.02.50 937,55 110,82 1.048,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 37.02 150,00 0,00 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 37.02.03 -41.061,48 6.284,83 -34.776,65 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 37.02.04 41.061,48 -6.284,83 34.776,65 Alte transferuri voluntare 75 37.02.50 150,00 0,00 150,00 Il. VENITURI DIN CAPITAL 76 00.15 718,96 420,93 1.139,89 Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei poo Joțelpul po3 uie16o1y Jeoynoe1 Venituri din valorificarea unor bunuri m 39.02 718,96 420,93 1.139,89 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 39.02.03 206,89 34,02 240,91 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 79 39.02.07 410,76 349,68 760,44 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 39.02.10 101,31 37,23 138,54 IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 82 00.17 00.18 132.025,34 132.025,34 -1.421,10 -1.421,10 130.604,24 130.604,24| Subventii de la bugetul de stat 83 42.02 132.025,34 -1.421,10 130.604,24 A. De capital 84 122.474,66 1.421,10 121.053,56 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 86 42.02.16.01 2.790,00 0,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 87 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 88 42.02.20 114.684,66 -1.421,10 113.263,56 B. Curente 89 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 90 42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanata 91 42.02.41 9.519,84 0,00 9.518,84 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 92 45.02 286.155,50 256,00 286.411,50 Fondul European de Dezvoltare regionala 93 45.02.01 285.359,26 0,00 285.359,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 45.02.01.01 285.359,26 0,00 285.359,26 Fondul Social European 95 45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 96 45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 97 45.02.03 451,88 13,67 465,55 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 98 45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 99 45.02.03.03 0,00 13,67 13,67 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 45.02.07 0,00 163,25 163,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 101 45.02.07.01 0,00 14,41 14,41 Sume primite in contul piatilor efectuate în anii anteriori 102 45.02.07.02 0,00 148,84 148,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 45.02.15 0,06 79,08 79,08 Prefinantari 104 45.02.15.03 0,00 79.08 79,08 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqoude TOTAL CHELTUIELI 105 1.062.069,22 30.105,00 1.092.174,22 CHELTUIELI CURENTE 106 01 877.349,69 37.134,00 914.483,69 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 225.718,46 164,00) 225.882,46 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 108 20 206.200,08 30.235,00| 236.435,08 TITLUL Il DOBANZI 109 30 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 110 40 79.400,00 6.500,00 85.90,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 51 28.696,15 235,00 28.931,15 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 113 56 57 291.322,30 21.812,70 0,00 0,00 291.322,30 21.812,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 114 59 4.800,00 0,00 4.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 152.319,80 -7.028,00 145.290,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 152.314,80 -1.029,00 145.285,80 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 117 72 5,00 0,00 5,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 118 81 32.399,73 0,00 32.399,73 artea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 119 50.02 70.390,25 1.400,00 71.790,25 utoritati publice si actiuni externe 120 51.02 47.086,89 1.400,00 48.486,89 121 01 43.130,53 1.400,00 44.530,53 TLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 122 10 31.917,62 0,00 31.917,62 P Ai CHELTUIELI CURENTE T TLUL Ii BUNURI SI SERVICII 123 20 9.212,91 1.400,00 10.612,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124 59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 70 3.956,36 0,00 3.956,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 71 3.956,36 0,00 3.956,36 Din total capitol Autoritati executive si legislative 127 51.02.01 47.086,89 1.400,00 48.486,89 Autoritati executive 128 51.02.01.03 47.086,89 1.400,00 48.486,89 Alte servicii publice generale 128 54.02 3.903,36 0,00 3.903,36 CHELTUIELI CURENTE 130 01 3.855,36 0,00 3.855,36 THFLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 51 3.855,36 0,00 3.855,36 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 0,00 0,00 0,00 Pag.5/24

DENUMIREA INDICATORILOR po3 103ESIPUI POD yeqoide Bjuenţul TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 133 81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 134 135 54.02.07 54.02.10 48,00 3.855,36 0,00 0,00 48,00 3.855,36 Alte servicii publice generale 136 54.02.50 0,00 0,00 0.00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 137 55.02 19.400,00 0,00 18.400,00 CHELTUIELI CURENTE 138 01 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL IE DOBANZI 139 30 18.400,00 0,00 18.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 141 55.02.01 18.400,00 0,00 18.400,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 59.02 21.818,44 550,00 22.368,44 Ordine publica si siguranta nationala 143 61.02 21.818,44 550,00 22.368,44 CHELTUIELI CURENTE 144 01 20.508,30 485,00 20.993,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 145 10 18.393,30 0,00 18.393,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 146 20 2.000,00 500,00 2.500,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 51 15,00 -15,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 148 58 100,00 0,00 100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 1.310,14 65,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 1.310,14 65,00 1.375,14 Din total capitol Ordine publica 151 61.02.03 21.093,30 550,00 21.643,30 Politie locala 152 61.02.03.04 21.093,30 550,00 21.643,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 153 61.02.05 725,14 0,00 725,14 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 64.02 434.356,52 20.848,00 455.205,52 Invatamant 155 65.02 224.863,88 6.639,00 231.502,88 CHELTUIELI CURENTE 156 01 215.613,84 6.639,00 222.252,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 157 10 136.512,00 164,00 136.676,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 158 20 37.600,00 6.475,00 44.075,00 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR POI yeqosde uueiBay wesBoid Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 56 37.196,84 0,00 37.196,84 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 57 1.605,00 0,00 1.605,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 161 59 2.700,00 0,00 2.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 182 70 9.250,04 0,00 9.250,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 71 9.250,04 0,00 9.250,04 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 164 65.02.03 83.671,57 -400,00 83.271,57 Invatamant prescolar 165 85.02.03.01 35.512,19 -400,00 35.112,19 invatamant primar 166 65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 invatamant secundar 167 65.02.04 160.184,42 7.039,00 167.223,42 Invatamant secundar inferior 168 65.02.04.01 42.667,01 514,00 43.181,01 Invatamant secundar superior 169 65.02.04.02 114.834,01 6.525,00 121.359,01 invatamant profesional 170 65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 171 65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 = Sanatate 172 66.02 62.263,07 3.000,00 65.263,07 CHELTUIELI CURENTE 173 01 41.995,38 3.000,00 44.995,38 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 175 20 5.099,98 2.900,00 7.999,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 176 51 11.875,80 100,00 12.075,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 177 56 18.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 178 70 20.267,88 0,00 20.267,69 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 178 71 20.267,69 0,00 20.267,69 Din total capitol Servi medicale in unitati sanitare cu paturi 180 66.02.06 56.955,87 2.900,00 59.855,87 Spitale generale 181 66.02.06.01 56.955,87 2.900,00 59.855,87 Servicii de sanatate publica 182 [66.02.08 5.307,20 100,00 5.407,20 Cultura, recreere si religie 183 67.02 97.600,90 9.560,00 107.160,90 CHELTUIELI CURENTE 184 01 82.519,86 9.560,00 92.079,86 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 185 10 14.188,37 0,00 14.188,37 Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeoipul po) yeqoude we16014 eţuenguj UBIBOIA TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 186 20 53.008,00 9.560,00 62.568,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 187 51 10.797,00 0,00 10.797,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 188 56 4.526,49 0,00 4.526,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 189 70 15.081,04 0,00 15.081,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 190 n 15.081,04 0,00 15.081,04 Din total capitol Servicii culturale 191 67.02.03 31.375,92 500,00 31.875,92 Institutii publice de spectacole si concerte 192 67.02.03.04 20.913,92 0,00 20.913,92 Case de cultura 193 67.02.03.06 10.462,00 500,00 10.982,00 Servicii recreative si sportive 194 67.02.05 62.316,98 8.900,00 71.216,98 Sport 195 87.02.08.01 32.075,00 900,00 32.975,00 întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 196 67.02.05.03 30.241,98 8.000,00 38.241,98 Servicii religioase 197 67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 e culturii, recreerii 198 67.02.50 1.408,00 180,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 198 68.02 49.628,67 1.650,00 51.278,67 CHELTUIELI CURENTE 200 01 48.554,51 1.650,00 50.204,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 201 10 19.629,95 5,00 19.629,95 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 202 20 4.831,68 1.500,00 5.131,69 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 203 51 2.052,99 150,00 2.202,99 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 204 56 2.032,18 0,00 2.032,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 205 57 20.207,70 0,0 20.207,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 206 0 1.074,16 0,00 1.074,16 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 207 71 1.074,16 0,00 1.074,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 208 68.02.04 1.222,00 0,00 1.222,00 Asistenta sociala in caz de bali si invaliditati 209 68.02.05 28.857,58 150,00 30.007,58 Asistenta sociala in caz de invaliditate 210 68.02.05.02 29.857,58 150,0 30.007,58 Asistenta sociala pentru familie si copii 211 58.02.06 4.205,41 0,00 4.205,41 Crese 212 68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15 Prevenirea excluderii sociale 213 68.02.15 12.707,83 1.500,00 14.207,83 Pag. 8/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqosde uie16014 Ajutor social 214 68.02.15.01 6.266,59 500,00 6.766,58 Cantine de ajutor social 215 68.02.15.02 6.441,24 1.000,00 7.441,24 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 216 68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 217 218 69.02 70.02 214.126,81 197.020,51 1.350,00 1.350,00 215.476,81 198.370,51 CHELTUIELI CURENTE 218 01 157.553,97 900,00 158.453,97 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 220 20 38.267,50 900,00 39.167,50 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 221 56 119.286,47 0,00 119.286,47 CHELTUIELI DE CAPITAL 222 70 17.466,54 450,00 17.916,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 223 71 17.461,54 450,00 17.911,54 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 224 72 5,00 0,00 5,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 225 81 22.000,00 0,00| 22.000,00 Din total capitol Locuinte 226 70.02.03 52.315,74 0,00 52.315,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 227 70.02.03.01 52.315,74 0,00 52.315,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 228 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 229 70.02.05 18.455,35 0,00 18.455,35 Alimentare cu apa 230 70.02.05.01 18.455,35 0,00 18.455,35 Iluminat public si electrificari rurale 231 70.02.06 12.469,47 450,00 12.919,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 232 70.02.07 450,00 0,00 450,00 Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 233 70.02.50 113.329,95 900,00 114.229,95 Protectia mediului 234 74.02 17.106,30 0,00 17.106,30 CHELTUIELI CURENTE 235 01 17.106,30 0,00 17.106,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICI 236 20 16.000,00 0,00 16.000,00 Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 237 56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 238 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 239 74.02.05 16.000,00 0,00 16.000,00 Salubritate 240 74.02.05.01 11.000,00 0,00 11.000,00 Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 10JEDIPU! POD Jeqosde we1folq ejuonțyul Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 241 714.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale N N i 74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 243 79.02 321.377,20 5.956,00 327.333,20 Combustibili si energie 244 81.02 45.000,00 6.500,00 51.500,00 CHELTUIELI CURENTE 245 01 44.400,00 6.500,00 50.900,00 TITLUL IV SUBVENTII 246 40 44.400,00 6.500,00 50.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 247 70 600,00 0,00 600,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 248 71 600,00 0,00 600,00 Din total capitol Energie termica 249 81.02.06 45.000,00 6.500,00 51.500,00 Transporturi 250 84.02 276.377,20 -544,00 275.833,20 CHELTUIELI CURENTE 251 01 182.711,64 7.000,00 189.711,64 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 252 20 40.380,00 7.000,00 47.380,00 TITLUL IV SUBVENTII 253 40 35.000,00 0,00 35.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 254 56 107.331,84 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 255 70 83.313,83 -7.544,00 75.769,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 256 71 83.313,83 -7.544,00 75.769,83 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 257 81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 258 84.02.03 276.377,20 544,00 275.833,20 Drumuri si poduri 259 84.02.03.01 16.057,11 0,00 16.057,11 Transport in comun 260 84.02.03.02 175.256,21 0,00 175.256,21 Strazi 261 84.02.03.03 85.063,88 -544,00 84.519,88 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 262 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 263 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 264 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 265 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 266 99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 SECTIUNEA FUNCTIONARE Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei Joyeolpul poa yeqoude WesBaiy SECTIUNEA FUNCTIONARE 595.679,32 37.134,00 632.813,32 TOTAL VENITURI 00.01 595.679,32 37.134,00 632.813,32 VENITURI PROPRII 48.02 453.536,12 30.685, 17 484.221,25| 1. VENITURI CURENTE 00.02 586.128,64 37.134,00 623.262,64 A. VENITURI FISCALE 00.03 589.876,24 29.450,53 619.326,77 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 302.569,64 22.631,72 325.201,36 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 6.618,70] 1.027,89 7.646,59 impozit pe profit VIN m 01.02 6.618,70 1.027,89 7.646,59 impazit pe profit de la agentii economici ) 01.02.01 6.618,70 1.027,89 7.646,59 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE e = 00.06 295.334,22 21.475,61 316.809,83 impozit pe venit _— _— 03.02 10.157,90 263,11 10.421,01 impozitul pe veniturile dîn transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal N _ 03.02.18 10.157,90 263,11 10.421,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit m d 04.02 285.176,32 21.212,50 306.388,82 Cote defalcate din impozitul pe venit = 04.02.01 266.437,32 21.212,50 287.649,82 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale WD 04.02.04 - 18.739,00 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL -— 00.07 616,72 128,22 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = — 05.02 616,72 128,22 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital mo = 05.02.50 616,72 128,22 744,94 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE o _ 00.09 82.763,92 6.016,46 88.780,38 Impozite si taxe pe proprietate e N 07.02 82.763,92 6.016,46 88.780,38 impozit pe cladiri _ N 07.02.01 68.769,28 3.857,98 72.627,26 Impozit pe cladiri - PF N N 07.02.01.01 22.314,24 1.292,32 23.606,56 Impozit pe cladiri - PJ nm N 07.02.01.02 46.455,04 2.565,66 48.020,70 Impozit pe terenuri T N 07.02.02 9.366,60 1.827,68 11.194,28| Impozit pe terenuri - PF O N 07.02.02.01 4.088,01 700,00 4.788,01 Impozit pe terenuri - PI o N 07.02.02.02 4.991,24 1.071,88 6.063,12 Impozit pe terenurile extravilane = N 07.02.02.03 287,35 55,80 343,15 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = a N 07.02.03 4.513,60 325,91 4.839,51 Alte impozite si taxe de proprietate en N 07.02.50 114,44 4,89 119,33 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR JAJBSIPUI POD yeqoude uwe1Boiy ue160Jg A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 202.952,20 387,55 203.339,75 Sume defalcate din TVA 31 11.02 173.504,00 164,00 173.668,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, munici r, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 171.732,00 164,00 171.896,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 34 11.02.06 12.02 1.772,00 688,52 0,00 77,75 1.772,00 766,27 Taxe hoteliere 35 12.02.07 688,52 77,15 766,27 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 772,92 0,47 773,39 Impozit pe spectacole 37 15.02.01 275,88 0,47 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 27.986,76 145,33 28.132,09 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 23.669,72 142,89 23.812,81 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 13.314,76 0,00 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 10.354,96 142,89 10.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,28 244 272 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 4.316,76 0,00 4.316,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 1.590,48 414,80 2.005,28 Aite împozite si taxe fiscale 46 18.02 1.590,48 414,80 2.005,28 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 1.590,48 414,80 2.005,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -3.747,60 7.683,47 3.935,87 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 19.948,20 1.038,50 20.986,70 Venituri din proprietate 50 30.02 19.948,20 1.038,50 20.986,70 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 18.348,20 1.038,50 19.386,70 Alte venituri din concediuni si eri de catre insti 52 30.02.05.30 18.348,20 1.038,50 19.386,70 Venituri din dividende 53 30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 30.02.08.02 1.800,00 0,90 1.800,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 00.14 -23.695,80 6.644,97 -17.050,83 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 33.02 248,72 9,50 258,22 Venituri din prestari de servi 57 33.02.08 1,00 0,25 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ate cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 237,16 6,74 243,90 Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR pues po3 J0JBIIPUI POS yeqosde weJboJd BIUONUI Jeoyyyosu UBJBOIJ Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 10,56 2,51 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 560 34.02 2.921,12 218,50 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.921,12 218,50 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 61 82 35.02 10.081,05 0,13 10.081,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 83 35.02.01 10.050,61 0,90 10.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 35.02.01.02 10.050,61 0,00 10.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 85 35.02.02 0,12 0,13 0,25 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit leg 66 35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 67 35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 68 [36.02 3.964,79 132,01 4.096,80 Taxe speciale 89 36.02.06 3.027,24 21,19 3.048,43 Alte venituri 70 36.02.50 937,55 110,82 1.048,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 37.02 -40.911,48 6.284,83 -34.626,65 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 37.02.03 -41.061,48 6.284,83 -34.776,65 Alte transferuri voluntare 73 37.02.50 150,00 0,00 150,00 IV. SUBVENTII 74 00.17 9.550,68 0,00 9.550,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 9.550,68 0,00 9.550,68 Subventii de la bugetul de stat 76 42.02 9.550,68 0,00 9.550,68 B. Curente 7 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 78 42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 79 42.02.41 9.519,84 0,00 9.519,84 TOTAL CHELTUIELI 80 595.679,32 37.134,00 632.813,32 CHELTUIELI CURENTE 81 01 563.279,59 37.134,00 600.413,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 82 10 225.718,46 164,00 225.882,46 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 83 20 206.200,08 30.235,00 236.435,08 TITLUL il DOBANZI 84 30 19.400,00 0,90 19.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 85 40 79.400,00 6.500,00 85.900,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 51 5.948,35 235,00 6.183,35 Pag. 13/24

DENUMIREA iNDICATORILOR puei po? POS yeqosde UeISOIA TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 21.812,70 0,00 21.812,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 59 4.800,00 0,00 4.800,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 88 81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 90 50.02 65.958,89 1.400,00 67.358,89 Autoritati publice si actiuni externe 91 51.02 43.130,53 1.400,00 44.530,53 CHELTUIELI CURENTE 92 01 43.130,53 1.400,00 44.530,53 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 93 10 31.917,62 0,00 31.917,62 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 94 20 9.212,81 1.400,00 10.612,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 95 59 2.000,00 0,00 2.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 96 51.02.01 43.130,53 1.400,00 44.530,53 Autoritati executive 97 51.02.01.03 43.130,53 1.400,00 44.530,53 Alte servicii publice generale 98 54.02 3.428,36 0,90 3.428,36 CHELTUIELI CURENTE 99 01 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 100 51 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 101 81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 102 54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 103 54.02.10 3.380,36 0,00 3.380,36 Alte servicii publice generale 104 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 105 55.02 19.400,00 0,00 19.400,00 CHELTUIELI CURENTE 106 01 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL Il DOBANZI 107 30 19.400,00 0,00 19.400,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 108 55.02.01 19.400,00 0,00 19.400,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 108 59.02 20.508,30 485,00 20.993,30 Ordine publica si siguranta nationala 110 61.02 20.508,30 485,00 20.993,30 CHELTUIELI CURENTE 111 01 20.508,30 485,00 20.993,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 112 10 18.393,30 0,00 18.393,30 Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod pOI Jeqoude uieibold eusnţul TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 113 20 2.000,00 500,00 2.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 114 51 15,00 -15.00| 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 115 59 100,00 0,00) 100,00 Din total capitol Ordine publica 116 61.02.03 20.093,30 550,00 20.643,30 Politie locala 117 61.02.03.04 20.093,30 550,00 20.643,30 Protectie civila si protectie contra incend! F (protectie civila nonmilitara) 118 61.02.05 415,00 -85,00 350,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 64.02 302.812,90 20.848,00 323.661,90 invatamant 120 65.02 178.417,00 6.638,00 185.056,00 CHELTUIELI CURENTE 121 01 178.417,00 6.639,00 185.056,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 122 10 136.512,00 164,00 136.676,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123 20 37.600,00 6.475,00 44.075,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 124 57 1.805,00 0,00 1.605,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 125 59 2.700,00 0,00 2.700,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar invatamant primar 126 127 128 65.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 63.078,99 34.919,61 28.159,38 -400,00 -400,00 0,00 62.678,99 34.519,61 28.159,38 invatamant secundar 128 65.02.04 114.330,12 7.039,00 121.369,12 Invatamant secundar inferior 130 65.02.04.01 40.603,26 514,00 41.117,26 Invatamant secundar superior 131 65.02.04.02 71.043,46 6.525,00 71.568,46 Invatamant profesional 132 65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 133 65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 134 66.02 10.677,20 3.000,00 13.677,20 CHELTUIELI CURENTE 135 01 10.677,20 3.000,00 13.677,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 10 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 137 20 5.099,98 2.900,00 7.999,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 51 500,00 100,00 600,00 Din total capitol Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR JoyeaIpU| POI pusi po we1fo1g Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 139 [66.02.06 5.500,00 2.900,00 8.400,00 Spitale generale 140 [66.02.06.01 5.500,00 2.900,00 8.400,00 Servicii de sanatate publica 141 [66.02.08 5.177,20 100,00 5.277,20 Cultura, recreere si religie 142 [67.02 67.196,37 9.560,00 76.756,37 CHELTUIELI CURENTE 143 101 67.196,37 9.560,00 76.756,37 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 144 (10 14.188,37 0,00 14.188,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 145 (20 53.008,00 9.560,00 62.568,00 Din total capitol Servicii culturale 146 [67.02.03 28.788,37 500,00 29.288,37 Institutii publice de spectacole si concerte 147 |67.02.03.04 18.326,37 0,00 18.326,37 Case de cultura 148 |67.02.03.06 10.462,00 500,00 10.862,00 Servicii recreative si sportive 149 j67.02.05 34.500,00 8.900,00 43.400,00 Sport 150 |67.02.05.01 19.200,00 900,00 20.100,00 întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 151 [67.02.05.03 15.300,00 8.000,00 23.300,00 Servicii religioase 152 [67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 153 [67.02.50 1.408,00 160,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 154 |68.02 46.522,33 1.650,00 48.172,33 CHELTUIELI CURENTE 155 |01 46.522,33 1.650,00 48.172,33 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 156 [10 19.629,95 0,00 19.829,95 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 157 |20 4.631,69 1.500,00 6.131,69 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 158 51 2.052,99 150,00 2.202,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 [57 20.207,70 0,00 20.207,70 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 |68.02.04 1.146,00 0,00 1.146,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 161 |68.02.05 29.508,24 150,00 29.658,24 Asistenta sociala in caz de invaliditate 162 |68.02.05.02 29.508,24 150,00 29.658,24 Asistenta sociala pentru familie si copii 183 4.062,91 0,00 4.062,91 Crese 164 [68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15 Prevenirea excluderii sociale 165 |68.02.15 10.169,33 1.500,00 11.669,33 Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 POI yeqoide Bjuenţuj WeJbold Ajutor social 166 68.02.15.01 6.027,59 500,00 6.527,59 Cantine de ajutor social 187 68.02.15.02 4.141,74 1.000,00 5.141,74 Aite cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 168 68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 168 69.02 76.267,50 900,00 77.167,50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 70.02 60.267,50 900,00 61.167,50 CHELTUIELI CURENTE 171 01 38.267,50 900,00 39.167,50 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 172 20 38.267,50 900,00 39.167,50 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 173 81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capitot Locuinte 174 70.02.03 800,00 0,00 800,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 175 70.02.03.01 800,00 0,00 800,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 176 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 177 70.02.05 17.068,90 0,00 17.068,90 Alimentare cu apa 178 70.02.05.01 17.066,90 0,00 17.066,90 Huminat public si electrificari rurale 179 70.02.06 9.000,00 0,0 9.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 180 70.02.07 450,00 0,90 450,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 181 70.02.50 32.950,60 900,00 33.850,60 Protectia mediului 182 74.02 16.000,00 0,00 16.000,00 CHELTUIELI CURENTE 183 01 16.000,00 0,00 16.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 20 16.000,00 0,00 18.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 185 74.02.05 16.000,00 0,00 16.000,00 Salubritate 186 74.02.05.01 11.000,00 0,00 11.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 187 74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 188 74.02.06 0,90 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 189 79.02 130.131,73 13.500,00 143.631,73 Combustibili si energie 190 81.02 44.400,00 6.500,00 50.900,00 CHELTUIELI CURENTE 191 01 44.400,00 6.500,00 50.900,00 TITLUL IV SUBVENTII 192 40 44 400,00 6.500,00 50.900,00 Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR poS pue1 po3 yeqosde BUNUL Din total capitol Energie termica 193 181.02.06 44.400,00 6.500,00 50.800,00 Transporturi 194 (84.02 85.731,73 7.000,00 92.731,73 CHELTUIELI CURENTE 195 [01 75.380,00 7.000,00 82.380,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 196 |20 40.380,00 7.000,00 47.380,00 TITLUL IV SUBVENTII 197 |40 35.000,00 0,00 35.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 198 [81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 199 [84.02.03 85.731,73 7.000,00 92.731,73 Drumuri si poduri 200 [84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 201 [84.02.03.02 46.551,73 0,00 46.551,73 Strazi Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 202 |84.02.03.03 203 184.02.50 39.180,00 0,00 7.000,06 0,00 A 46.180,00 0,00 = Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 204 (96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 205 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 206 [98.02 0,00 0,06 0,00 DEFICIT | 207 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 450.424,16 -7.028,00 443.395,16 TOTAL VENITURI 00.01 450.424,16 -7.029,00 443.395,16 VENITURI PROPRII 48.02 732,52 420,93 1.153,45 I. VENITURI CURENTE 00.02 41.075,04 -6.284,83 34.790,21 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 41.075,04 -6.284,83 34.790,21 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 13,56 0,00 13,56 Venituri din dobanzi 31.02 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |N MT W|O m OM 00.14 41.061,48 -6.284,83 34.776,65 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 41.061,48 -6.284,83 34.776,65 Varsaminte din sectiunea de functionare ol|+ = | 37.02.04 41.061,48 -8.284,83 34.776,65 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 poa yeqosde Bjuențul HI. VENITURI DIN CAPITAL 12 Venituri din valorificarea unor bunuri 13 00.15 39.02 718,96 718,98 420,93 420,93 1.139,89 1.139,89 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 14 39.02.03 206,89 34,02 240,91 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 15 39.02.07 410,76 349,68 760,44 Depozite speciale pentru constructii de construinte 16 39.02.10 101,31 37,23 138,54 IV. SUBVENTII 17 00.17 122.474,66 -1.421,10 121.053,56 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 00.18 122.474,66 -1.421,10 121.053,56 Subventii de la bugetul de stat 19 42.02 122.474,66 -1.421,10 121.053,56 A. De capital 20 122.474,66 -1.421,10 121.053,56 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 21 42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 22 comunicatii in urgenta in sanatate 42.02.16.01 2.780,00 0,00 2.790,00 n sanatate 23 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investi 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 24 42.02.20 114.684,66 -1.421,10 113.263,56 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 25 45.02 286.155,50 256,00 2886.411,50 Fondul European de Dezvoltare regionala 26 45.02.01 285.359,26 0,00 285.359,26 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 27 45.02.01.01 285.359,26 0,00 285.359,26 Fondul Social European 28 45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 29 45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 30 45.02.03 451,88 13,67 465,55 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 32 45.02.03.03 0,00 13,67 13,67 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 33 45.02.07 0,00 163,25 163,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 34 45.02.07.01 0,00 14,41 14,41 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 35 45.02.07.02 0,00 148,84 148,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 36 45.02.15 0,00 79,08 79,08 Prefinantari 37 45.02.15.03 0,00 79,08 79.08 TOTAL CHELTUIELI 38 466.389,90 -7.029,00 459.360,90 CHELTUIELI CURENTE 39 01 314.070,10 0,00 314.070,10 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR pues po yeqosde uB16o1y TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 40 41 51 56 22.747,80 291.322,30 0,00 0,00 22.747,80 291.322,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 70 152.319,80 -7.028,00 145.290,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 43 [4 152.314,80 -7.029,00 145.285,80 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 72 5,00 0,00 5,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 45 50.02 4.431,36 0,00 4.431,36 Autoritati publice si actiuni externe 46 51.02 3.956,36 0,00 3.956,36 CHELTUIELI CURENTE 47 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 3.956,36 0,00 3.956,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 3.956,36 0,00 3.956,36 Din total capitol Autoritati executive si legislative 50 51.02.01 3.956,36 0,00 3.956,36 Autoritati executive 51 51.02.01.03 3.956,36 0,00 3.956,36 Alte servicii publice generale 52 54.02 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI CURENTE 53 01 475,00 0,00 475,00 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 54 51 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administra publice focale 56 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.02.10 475,00 0,00 475,00 Alte servicii publice generale 58 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59 59.02 1.310,14 65,00 1.375,14 Ordine publica si siguranta nationala 60 61.02 1.310,14 65,00 1.375,14 CHELTUIELI CURENTE 861 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 1.310,14 55,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 71 1.310,14 565,00 1.375,14 Din total capitol Ordine publica 64 61.02.03 1.000,00 0,00 1.000,00 Politie locala 65 61.02.03.04 1.000,00 0,00 1.000,00 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR po3 Jojealpul poa Jeqoude ejuenui WeJBo1g Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 866 61.02.05 310,14 65,00 375,14 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 87 64.02 131.543,62 0,00 131.543,62 invatamant 68 65.02 46.445,88 0,00 46.446,88 CHELTUIELI CURENTE 69 01 37.196,84 0,00 37.196,84 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 70 71 56 70 37.196,84 9.250,04 0,00 0,00 37.196,84 9.250,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 2 71 9.250,04 0,00 9.250,04 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 73 65.02.03 592,58 0,00 592,58 invatamant prescolar 74 65.02.03.01 592,58 0,00 592,58 Invatamant primar 75 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 76 65.02.04 45.854,30 0,00 45.854,30 invatamant secundar inferior m 65.02.04.01 2.063,75 0,00 2.063,75 invatamant secundar superior 78 85.02.04.02 43.790,55 0,00 43.790,55 Invatamant profesional 79 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 80 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 81 66.02 51.585,87 0,00 51.585,87 CHELTUIELI CURENTE 82 01 31.318,18 0,00 31.318,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83 51 11.475,80 0,00 11.475,80 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 84 56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 20.267,69 0,00 20.267,69 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 71 20.267,69 0,00 20.287,69 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 87 66.02.06 51.455,87 0,00 51.455,87 Spitale generale 88 66.02.06.01 51.455,87 0,00 51.455,87 Servicii de sanatate publica 89 66.02.08 130,00 0,00 130,00 Cultura, recreere si religie 90 67.02 30.404,53 0,00 30.404,53 CHELTUIELI CURENTE 91 01 15.323,49 0,00 15.323,49 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 92 51 10.797,00 0,00 10.797,00 Pag. 21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po) yeqosde uies6o1y Bunul 1eoyqosJ Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 4.526,49 0,00 4.526,49 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 94 95 70 71 15.081,04 15.081,04 0,00 0,00 15.081,04 15.081,04 Din total capitol Servicii culturale 96 67.02.03 2.587,55 0,00 2.587,55 Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura 97 98 67.02.03.04 67.02.03.06 2.587,55 0,00 0,00 0,00 2.587,55 0,00 Servicii recreative si sportive 99 67.02.05 27.816,98 0,00 27.816,98 Sport 100 67.02.05.01 12.875,00 0,00 12.875,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 101 867.02.05.03 14.941,98 0,00 14.941,98 Servicii religioase 102 67.02.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturi 103 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 104 68.02 3.106,34 0,00 3.106,34 CHELTUIELI CURENTE 105 01 2.032,18 0,00 2.032,18 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106 56 2.032,18 0,00 2.032,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 70 1.074,16 0,00 1.074,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 108 71 1.074,18 0,00 1.074,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 68.02.04 76,00 0,00 76,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 110 68.02.05 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala în caz de invaliditate 111 68.02.05.02 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala pentru familie si copii 112 68.02.06 142,50 0,00 142,50 Crese 113 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 114 88.02.15 2.538,50 0,00 2.538,50 Ajutor social 115 58.02.15.01 239,00 0,00 239,00 Cantine de ajutor social 116 68.02.15.02 2.299,50 0,00 2.299,50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 117 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 118 69.02 137.859,31 450,00 138.309,31 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 119 70.02 136.753,01 450,00 137.203,01 Pag.22/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui pog Jeqosde uieifo1d Euongul ure1601d CHELTUIELI CURENTE 120 01 119.286,47 0,00 118.286,47 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 121 56 118.286,47 0,00 118.286,47 CHELTUIELI DE CAPITAL 122 70 17.466,54 450,00 17.916,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 123 71 17.461,54 450,00 17.911,54 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 124 72 5,00 0,00 5,00 Din total capitol Locuinte 125 70.02.03 51.515,74 0,00 51.515,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 126 70.02.03.01 51.515,74 0,00 51.515,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 127 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 128 70.02.05 1.388,45 0,00 1.388,45 Alimentare cu apa 129 70.02.05.01 1.388,45 0,00 1.388,45 luminat public si electrificari rurale 130 70.02.06 3.469,47 450,00 3.918,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 131 70.02.07 0,00 0,00 0,00 lor si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servi 132 70.02.50 80.379,35 0,00 80.379,35 Protectia mediului 133 74.02 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI CURENTE 134 01 1.106,30 0,00 1.108,30 Titlul VI! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 135 56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 136 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 137 74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 138 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 139 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 140 74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 141 79.02 191.245,47 -7.544,00 183.701,47 Combustibili si energie 142 81.02 600,00 0,00 600,00 CHELTUIELI CURENTE 143 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 144 70 600,00 0,00 600,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 145 71 500,00 0,00 600,00 Din total capitol Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POS yeqosde weiBo1g Bjuenul WeiBotq Energie termica 146 81.02.06 600,00 0,00 600,00 Transporturi 147 84.02 190.645,47 -7.544,00 183.101,47 CHELTUIELI CURENTE 148 01 107.331,84 0,00 107.331,84 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 148 56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 83.313,83 -7.544,00 75.769,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 151 71 83.313,83 -7.544,00 75.769,83 Din total capitol "Transport rutier 152 84.02.03 190.645,47 -7 544,00 183.101,47 Drumuri si poduri 153 84.02.03.01 16.057,11 0,00 16.057,11 Transport in comun 154 84.02.03.02 128.704,48 0,00 128.704,48 Strazi 155 84.02.03.03 45.883,88 -7.544,00 38.339,88 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 156 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT = 157 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 158 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 159 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 160 99.02 15.965,74 0,00 15.865,74 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU SMARANDA HARAGICU SI i ) NL 1 Pag. 24/24 SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU