keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 272/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "Amenajare Strada Copernic"

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 272/06.06.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "Amenajare Strada Copernic"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 9536/18.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.373/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :" Amenajare Strada Copernic";
In conformitate cu prevederile art.38 lit. (d),(f),(l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Strada Copernic", de la valoarea 305.395,9 lei RON (90.738 euro) la valoarea 550.966,26 lei RON reprezentând 158.141,86 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_Copernic.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 9536 DIN 18.05.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Amenajare strada Copernic”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzii Copernic. Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin

Hotărârea nr. 373 din 10.12.2002 , având o valoare de 305.395,9 RON reprezentând 90.738 euro.

Consilierii municipali prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 au solicitat ca proiectantul acestui obiectiv să reactualizeze devizul general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

Toodată, în vederea realizării emisiunii de obligaţiuni, VMB PARTNERS consideră necesar ca investiţiile ce fac obiectul creditului, să aibă Studiul de Fezabilitate finalizat cu o dată cât mai recentă sau cu o actualizare recentă.

Ca urmare a actualizării investiţiei s-a ajuns la valoarea de 550.966,26 RON reprezentând 158.141,86 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare strada Copernic”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “AMENAJARE STRADA COPERNIC”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 9536 din 18.05.2006 intocmit de către Direcţia

Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:” AMENAJARE STRADA COPERNIC”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.373/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :” AMENAJARE STRADA COPERNIC”

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii :” AMENAJARE STRADA COPERNIC” de la valoarea 305.395,9 lei RON (90.738 euro ) la valoarea 550.966,26 lei RON reprezentând 158.141,86 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Deviz_general_-_Copernic.pdf

DEVIZ GENERAL (reactualizat după deviz general din 18.11.2002)

Privind cheltuielile necesare realizării “Amenajare strada Copernic” în RON/EURO la cursul 3,4840 RON/EURO din data de 15.05.2006.

Valoare (inclusiv TVA) Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli Total Din care supusa

procedurii de achizitie publica

RON EURO RON EURO 1

2 3 4 5 6

PARTEA I

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului - - - - 1.2. Amenajarea terenului - - - -

1.2.1. Instalaţii telefonie - - - -

1.2.2. Instalaţii energie electrică - - - -

1.3. Amenajari pentru protectia mediului - - - -

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea

utilitatilor necesare obiectivului -

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 4.165,00 1.195,46 4.165,00 1.195,46

3.2. Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

800,00

229,62 -

-

3.3. Proiectare si engineering 13.326,80 3.825,14 13.326,80 3.825,14

3.4. Organizarea

procedurilor de achizitie publica

2.975,00 853,90 - -

3.5. Consultanta 4.000,00 1.148,10 4.000,00 1.148,10 3.6. Asistenta tehnica 4.925,00 1.413,60 4.925,00 1.413,60

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. 4.1.1 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5.

Constructii si instalatii Realizare platforma

Suprastructura drum Scurgerea apelor

Trotuare Zone verzi

476.463,38 41.602,40

245.128,12 75.517,40 84.822,46 29.393,00

136.757,57 11.940,98 70.358,24 21.675,49 24.346,29 8.436,56

476.463,38 41.602,40

245.128,12 75.517,40 84.822,46 29.393,00

136.757,57 11.940,98 70.358,24 21.675,49 24.346,29 8.436,56

4.2. Montaj utilaj tehnologic

- - - -

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

-

-

-

-

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport -

-

-

-

4.5. Dotari - - - - CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. 5.1.1. 5.1.2.

Organizare de santier Lucrari de constructii

Cheltuieli conexe organizarii santierului

14.293,90 14.293,90

4.102,72 4.102,72

14.293,90 14.293,90

4.102,72 4.102,72

5.2.

5.2.1.

5.2.1.1.

5.2.1.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de

finantare Comisioane, taxe si cote

legale Inspecţia de stat în

şantier Casa socială a constr.

6.194,01

6.194,01

3.811,70 2.382,31

1.777,84

1.777,84

1.094,06 683,78

- - - -

- - - -

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute (5 %)

23.823,17

6.837,87 - -

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1. Pregatirea personalului de exploatare -

-

-

-

6.2. Probe tehnologice - - - - TOTAL 550.966,26 158.141,86 517.174,08 148.442,61

Din care (C+M) 490.757,28 140.860,29

PARTEA A II-a Valoarea ramasa actualizata a

mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitii

PARTEA A III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL GENERAL 550.966,26 158.141,86 517.174,08 148.442,61 Din care C+M 490.757,28 140.860,29

Valorile s-au calculat la cursul valutar al Bancii Nationale la data de 15.05.2006

pentru 1 EURO = 3,4840 RON.

PROIECTANT